Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Література

1. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. – К.: КНЕУ, 2005. – 320 с.

2. Гаркавенко С. С. Маркетинг: Підручник. – К.: Лібра, 2006. -712 с.

3. Гончаров С. М. Маркетинг: Навч. посібник. – Рівне: РДТУ, 2005. – 275 с.

4. Маркетинг: бакалаврський курс: Навч. посібник / за ред. С. М. Ілляшенка. – Суми: ВГД „Університетська книга”, 2009. – 976 с.

5. Мороз Л. А., Чухрай Н. І. Маркетинг: Навч. посібник. – Львів: Державний університет „Львівська політехніка” (ІВЦ „Інтелект +” ІПК), 2006. – 244 с.

6. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/763-2013-%D0%BF

7. http://reftrend.ru/869741.html

 

 

Питання 1. Схема управління фірмою, яка використовує маркетингову концепцію

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

При самостійному вивченні питання зверніть увагу на систему маркетингу на підприємстві. Вивчіть схему управління фірмою, яка використовує маркетингову концепцію.

 

В сучасних ринкових умовах під маркетингом розуміють таку систему внутрішньо-фірмового управління, яка спрямована на виявлення та врахування попиту та вимог ринку для більш обґрунтованої орієнтації виробничої діяльності підприємств на створення конкурентоспроможних видів продукції у завчасно встановлених обсягах та відповідно до визначених техніко-економічних характеристик. Філософія маркетингупроста: виробник повинен випускати таку продукцію, якій завчасно забезпечено збут і отримання фірмою запланованого рівня рентабельності та маси прибутку.

Система маркетингу на підприємстві - це реальний процес інтеграції та координації всіх функцій, які сприяють виявленню та прогнозуванню розвитку потреб, їх поєднанню з науковими дослідженнями підприємства, розробками та виробництвом, формуванням та стимулюванням попиту на продукцію та доведенням виробленого продукту до споживача.

Маркетинг на підприємстві- це лише частина системи менеджменту (спрямовуюча, формуюча, але все ж частина), і якщо не будуть здійснюватися інші функції, такі як управління персоналом, управління операційною системою тощо, то й маркетинг буде непотрібний.

Споживач висуває свої вимоги до продукту, його техніко-економічних характеристик, кількості, термінів доставки і тим самим створює передумови для розподілу ринку між виробниками. Зростає значення конкуренції, боротьби за споживача. Це спонукає виробника ґрунтовно вивчати конкретних потенційних споживачів і запити ринку, який висуває певні вимоги до якості та конкурентоздатності продукції. Отже, виробник цілеспрямовано ставить завдання перед своїми підрозділами, які здійснюють наукові розробки, вимагаючи, щоб їх проекти відповідали певним вимогам, прогнозує витрати виробництва, рівень ціни, визначає найбільш раціональну технологію.

Вимоги до продукту, що диктуються споживачем, зумовлюють необхідність використання найбільш оптимальних структур управління, поєднання в управлінні централізованих та децентралізованих форм, більш повного врахування у виробничій програмі вимог споживачів, підвищення конкурентоздатності, реалізації програмно-цільового підходу до вироблення та прийняття управлінських рішень. Концепцію маркетингового управління підприємством можна подати схемою (рис. 1).

Здійснення маркетингової діяльності виступає як об'єктивна необхідність орієнтації науково-технічної, виробничої та збутової діяльності фірми (підприємства) на врахування ринкового попиту. Маркетингова діяльність фірми спрямована на те, щоб достатньо обгрунтовано, спираючись на запити ринку, встановити конкретні поточні і, головним чином, довготермінові цілі, шляхи їх, досягнення та реальні джерела ресурсів господарської діяльності, визначити асортимент і якість продукції, оптимальну структуру виробництва та очікуваний прибуток.

Рис. 1. Схема концепціїмаркетингового управління підприємством

 

Вивчення попиту - це не тільки точне виявлення попиту на конкретні товари та послуги, а й формування цього попиту, передбачення, в якому напрямі він буде змінюватися під впливом науково-технічного прогресу, зростаючих потреб споживачів, вимог до якості і надійності продукції. Зміна економічної ситуації змусила фірми так будувати виробничі програми, визначати райони розміщення виробництва і напрямки інвестицій з врахуванням переваг, що висуваються новим будівництвом, або виробленням нових технологій і покращенням якості продукції, щоб мати можливість зміцнити позиції на конкретних ринках, протистояти конкурентам і досягати високих і стійких прибутків. Вимоги ринку виступають обов'язковою передумовою орієнтації виробництва і збуту на такий асортимент продукції, який дозволяє раціонально господарювати.

Запитання для самоперевірки:

1. Навіщо виробнику вивчати потреби потенційних споживачів?

2. На що повинна бути спрямована маркетингова діяльність фірми?

3. Охарактеризуйте схему концепціїмаркетингового управління підприємством.

 

 

Питання 2. Поняття стратегії, місії, тактики

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

При самостійному вивченні питання вивчіть поняття «стратегія», «місія», «тактика». Зверніть увагу на елементи стратегії.

 

Стратегія — це модель узагальнення дій, необхідних для досягнення поставлених цілей шляхом координування і розподілу ресурсів фірми, тобто розробка стратегії фірми полягає в розробленні планів досягнення цілей, в якому передбачені можливості фірми. Під час розробки стратегії фірми користуються певними показниками. У практиці менеджменту якісні показники називають орієнтирами, а кількісні — завданнями. Між орієнтирами, цілями та завданнями є тісний взаємозв'язок.

Вибір стратегії на основі вивчення елементів стратегії. Вирізняють дев'ять елементів стратегії, поєднавши які можна визначити, наскільки вдало підприємство концентрує та використовує ресурси. Зазначимо їх перелік та стисло охарактеризуємо.

1. Корпоративна місія, що визначається ясністю її стратегії.

2. Конкурентні переваги формулюються чітко з визначенням цінових та нецінових чинників.

3. Культура та компетентність управління визначаються такими чинниками: ставлення до підприємницького ризику, проблеми якості, прагнення вести справу на професійному рівні, ставлення до персоналу підприємства, покупців, роботи, успіхів і невдач.

4. Ринки визначаються географічними чинниками й особливостями застосування продукції.

5. Ресурси — це інвестиції та поточні витрати.

6. Програми розвитку пов'язують з діловою активністю і, зокрема, інвестиційною політикою.

7. Продукція має відповідати структурі запитів споживачів.

8. Організація справи характеризується способом поділу підприємства на підрозділи.

9. Структурні зміни — придбання або продаж підприємств. Стратегія є детальним всеохоплювальним комплексним

планом, що розробляється на перспективу і має сприяти досягненню місії організації та цілей, що її конкретизують. Стратегію розробляє та формує вище керівництво (top management), але її реалізація передбачає участь усіх рівнів управління, а інформаційне забезпечення з метою затвердження стратегії створюють працівники, які виробляють продукцію або надають послуги.

Місія організації — супер завдання, сутність бізнесу, головна мета існування та глобальна причина, що спонукає займатися саме цим видом діяльності. Тобто, це вибір галузі, визначення номенклатури й асортименту продукції, робіт або послуг, вибір ринку та шляхів товаро просування, напрями інвестиційної діяльності, розподіл прибутку тощо.

Цілі розробляються з метою забезпечення місії та підпорядковуються їй. Місія визначає напрями й орієнтири для розвитку організації, забезпечує правовий статус фірми. Усі перспективні плани й наслідки діяльності є похідними від її місії.

У межах загальної місії розрізняють такі компоненти:

— вибір зовнішнього середовища організації;

— основні цілі, завдання, ринки, технології та ін.;

— персонал, вимоги до нього, принципи набору та розстановки кадрів.

Тактика- система послідовних кроків по досягненню поставленої єдиної неподілюване мети.

У стратегії завжди присутня декомпозиція мети, тактика її немає.Тактика містить кілька кроків, кожен з яких має свій проміжний результат і можна дати визначення цьому елементарному крокові.

 

Запитання для самоперевірки:

1. Дайте визначення поняття «стратегія»?

2. Назвіть дев'ять елементів стратегії.

3. Чим відрізняється стратегія від тактики?

4. В чому сутність місії організації?

 

 

Питання 3. Види маркетингових стратегій: глобальні та базові маркетингові стратегії, стратегії росту, стратегії диверсифікації, маркетингові конкурентні стратегії.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

При самостійному вивченні питання вивчіть глобальні та базові маркетингові стратегії, стратегії росту, стратегії диверсифікації, маркетингові конкурентні стратегії. Зверніть увагу на особливості кожної.

 

Теоретичні моделі, розглянуті в попередньому підрозділі, використовуються для прийняття рішення про вибір маркетингової стратегії. Можна виділити кілька різновидів стратегій: залежно від терміну реалізації, конкурентних переваг, конкурентного становища фірми та її конкурентів, конкурентоспроможності фірми та привабливості ринку, виду диференціації, ступеня сегментування ринку, за елементами маркетингового комплексу, станом ринкового попиту та ін.

Кожен тип стратегії вказує напрям маркетингової діяльності, а вибір конкретної стратегії є результатом відповіді на запитання:

/ В якому напрямі розвиватиметься фірма (глобальні стратегії)?

/ На яких конкурентних перевагах базуватиметься стратегія (базові стратегії)?

/ Які напрями розвитку слід обрати (стратегії росту)?

/ Яку стратегію конкурентної боротьби обрати (маркетингові конкурентні стратегії)?

/ Які рішення щодо комплексу маркетингу слід прийняти (функціональні маркетингові стратегії)?


Читайте також:

 1. II. Спеціальна література
 2. V. Довідкова література
 3. А. Література.
 4. А. Основна література
 5. Базова література
 6. Базова література
 7. Базова навчально-методична література
 8. Використана література
 9. Використана література
 10. Використана література
 11. Використана література
 12. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
Переглядів: 320

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема 8. Сегментування ринку | Глобальні маркетингові стратегії

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.