Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Титульний лист включається до загальної нумерації, але номер сторінки не проставляється.

За титульним аркушем розміщують завдання курсової роботи, зміст (план) роботи, який повинен містити назви всіх розділів і підрозділів роботи та номери їх початкових сторінок.

Кожна частина курсової роботи повинна мати заголовок відповідно до плану роботи.

Сторінки роботи нумеруються арабськими цифрами у правому верхньому куті. Нумерація аркушів у курсових роботах починається з цифри 7 (сім), з другого листа ВСТУПУ, враховуючи що:

- титульний аркуш є першою сторінкою роботи,

- завдання на роботу складається з двох сторінок,

- реферат є четвертою сторінкою,

- зміст рахується як п’ята сторінка,

- вступ – як шоста і номери сторінок на них не ставляться.

Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул і т.п. подається арабськими цифрами без знаку №.

Ілюстративний матеріал (таблиці, схеми, діаграми тощо) нумеруються послідовно і розміщуються після першого згадування про нього в тексті. Ілюстративний матеріал, розміщений на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше.

Ілюстрації позначають словом Рис. ... і нумерують послідовно в межах відповідного розділу (за винятком ілюстрацій, поданих у додатках).

Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, після яких ставиться крапка: Рис. 1.2. – другий рисунок першого розділу.

Наприклад:

  Текст … (1 інтервал) Рис. 1.2. Схема побудови інтерполяційного сплайна. (1 інтервал) Текст …..  

 

У курсовій роботі розміщують посилання на рисунок у вигляді виразу в круглих дужках – (рис. 1.2), зворотів типу: "... як видно з рис. 1.2" або "... як показано на рис. 1.2".

Цифровий матеріал, як правило, оформлюється у вигляді таблиць. Таблиці нумерують послідовно в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис Таблиця з першої великої букви із зазначенням її номера: Таблиця 3.2 – друга таблиця третього розділу. Крапка після другої цифри не ставиться.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назва таблиці виокремлюється жирним шрифтом. Назву починають із великої літери. Інтервалу між назвою таблиці та власне таблицею немає.

Відступ від тексту до напису Таблиця та до тексту після таблиці становить один інтервал.

У таблиці обов'язково мають бути зазначені одиниці виміру відповідно до стандартів. Числові величини повинні мати однакову розмірність (кількість знаків після коми). Таблицю з великою кількістю рядків можна перенести на іншу сторінку, при цьому не повторюючи назву, а вказуючи «Продовження табл. ...».

Приклад побудови таблиці:

Текст…. (1 інтервал) Таблиця 3.2 Назва таблиці
Головка     Заголовки граф
        Підзаголовки граф
Боковик (заголовки рядків)       Рядки
         
         
         

(1 інтервал)

Текст ….

 

Формули.Формули нумеруються послідовно за текстом роботи; номер наводять у круглих дужках на одному рядку з формулою та розміщують у кінці рядка; пояснення значень символів, числових коефіцієнтів розміщують безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі, кожне з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки і коми. Формули слід розміщати у тексті на окремому рядку, залишаючи вище і нижче не менше одного вільного рядка.

Наприклад:

  Точність наближення кубічним ермітовим сплайном на рівномірній сітці вузлів становить: (1 інтервал)
(2.1)

де – ширина фрагмента сплайна,

– сплайн,

– функція, що апроксимується

(1 інтервал)

Текст…

Посилання на використані в роботі джерела (цитати, таблиці, схеми, рисунки тощо) наводяться одразу після їх закінчення у квадратних дужках. Наприклад, [5, с 17] означає. 5 - порядковий номер джерела у списку літератури, а 17 - відповідну сторінки джерела. Також допускається можливість оформлення виносок, в яких вказується прізвище та ініціали автора, назва джерела, видавництво, рік видання і сторінка.

Список використаних джерел(не менше 20-30 найменувань) слід розміщувати у такій послідовності: спочатку (у хронологічному порядку)

- Закони України,

- Укази Президента України,

- Постанови Кабінету Міністрів України

- літературні джерела за абеткою: монографії, підручники, посібники, брошури, журнальні та газетні статті.

Приклад оформлення бібліографічного опису у списку літературних джерел (Додаток Л).

У кінці списку наводять іншомовні та електронні джерела інформації. Відомості про книги обов'язково мають містити прізвище та ініціали автора, заголовок, місце видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок; відомості про журнальні або газетні статті - прізвище, ініціали автора, заголовок, назву періодичного видання, серію, рік випуску, номер видання, сторінки.

Слід звернути увагу на те, що у списку використаних джерел наукові праці записують тією мовою, якою вони видані. Стосовно запису формул, першоджерела необхідно вказувати також в квадратних дужках.

Додатки оформляють як продовження роботи на наступних її сторінках і розміщують їх у порядку появи в тексті роботи.

Кожний окремий додаток повинен починатися з нової сторінки.

Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки.

Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово Додаток ___ і велика літера, що позначає додаток.

Наприклад:

Додаток В

 

НАЗВА ДОДАТКУ

 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, З, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, Додаток А, Додаток Б і т.д.

Ілюстрації, таблиці i формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д. 1.2 – другий рисунок першого розділу додатка Д; формула А.1 – перша формула додатка

У кінці роботи студент ставить дату її виконання і свій підпис.


Читайте також:

 1. DIMCLRE (РЗМЦВЛ) - колір виносних ліній (номер кольору). Може приймати значенняBYBLOCK (ПОБЛОКУ) і BYLAYER (ПОСЛОЮ).
 2. X. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів
 3. А.2.3. Розрахунок загальної трудомісткості робіт по ТО і ПР автомобілів
 4. Агностицизм, сторонники которого отрицают возможность достоверного познания сущности материального мира, закономерностей развития природы и общества.
 5. Амінокислоти як мономери білків
 6. Аналіз загальної рівноваги
 7. Аналіз загальної рівноваги розширює можливості оцінки ефективності функціонування ринкової економіки.
 8. Аналіз загальної суми витрат на виробництво продукції.
 9. Аналіз часткової та загальної рівноваги
 10. Аналіз часткової та загальної рівноваги
 11. Білки – це високомолекулярні органічні біополімери, мономерами яких є амінокислоти.
 12. Бойовий номер, корабельні розписи - … 30 хв.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
VІ. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ | V. ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.