Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 1 страница

Загальний рейтинг з навчальної роботи: R(Hp) - 70 балів.

 

 

Форма контролю рівня засвоєння матеріалу модуля «залік».

 

Рейтинг з додаткової роботи - 10 балів.
Рейтинг штрафний - 5 балів.
Допуск до атестації 35 балів.
Рейтинг з дисципліни - 100 балів

 

  «відмінно»   А - 90 - 100
«добре»   В - 82 - 89 С - 75 - 81
«задовільно»   D - 66 - 74 Е - 60 - 65
«незадовільно»   FX - 35 - 59 F - 01 - 34

 

 

Навчальний курс поділений на 2 модуля:

для денної форми навчання для заочного відділу і для іноземних студентів

 

 

Модуль І Модуль II
  денна заочна інозем.   денна заочна інозем.
Лекцій       Лекцій      
Практичних       Практичних      
Самостійна робота       Самостійна робота        
  Кількість годин по модулю 1               Кількість годин по модулю 2            
Загальна кільнісь годин по всьому курсу предмета «Релігієзнавство»                
Рейтинг (у балах) = 14 – 28 Рейтинг (у балах) = 21 – 42
Рейтинг за Болонською системою оцінювання 100 балів Загальний рейтинг з навчальної роботи: R(Hp) - 70 балів.  
                       

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

з дисципліни "Релігієзнавство" для студентів денної форми навчання

за кридитно - модульною системою

Тижні   Л Е К Ц І Ї Кількість годин   ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ Кількість годин   Самостійна робота Кількість годин
    МОДУЛЬ 1     МОДУЛЬ 1     МОДУЛЬ 1        
Релігієзнавство як наука та навчальна дисципліна.     Релігія як духовний феномен людства . Сутність і складова частина релігії   Структура релігієзнавства: історія і теорія релігії, філософія релігії, антропологія релігії, феноменологія релігії, психологія релігії, соціологія релігії, географія релігії, культурологія релігії, вільнодумство  
Релігія як предмет дослідження   Релігієзнавство як галузь наукового знання. Предмет і структура релігієзнавства.     Філософська інтерпретація релігії (томізм, деїзм, пантеїзм). Натуралістична (біологічна) концепція походження релігії (Джеймс, З.Фрейд, Е.Фромм). Соціологічна концепція походження релігії (М.Вебер, Е.Дюркгейм).    
Основні елементи та функції релігії.     Релігієзнавство та богослов’я (теологія)     Релігійна організація або релігія як соціальний інститут. Церква, секта, деномінація. Функції релігії (світоглядна, компенсаційна, терапевтична, інтегративна (дезінтегративна), легітимізуюча,регулятивна, тощо). Класифікація релігій.    
Ранні форми релігій. Давні вірування праукраїнців     Первісні форми релігії. Особливості первісних форм релігії.     Релігійний світогляд кіммерійців, скіфів, сарматів. Демоністичні вірування праукраїнців. Політеїзм наших пращурів.    
Національні релігії   Етнічні і регіональні релігії. Особливості етнічних і регіональних релігій.   Іудаїзм — перша монотеїстична релігія. Священні книги іудаїзму: Тора, Танах, Талмуд. РелігіяВед. Брахманізм: віровчення і культ. Упанішади. Індуїзм: віровчення, культ, основні напрямки. Конфуціанство як соціально-філософське вчення і релігія. .  
      Усього годин по МОДУЛЮ 1     МОДУЛЬ 2     МОДУЛЬ 2     МОДУЛЬ 2  
Буддизм: історія і сучасність   Поняття світової релігії   .   Основні напрямки буддизму: хінаяна (тіхеравада), махаяна, тантризм. Ламаїзм: виникнення, поширення та основні положення віровчення. Поширення буддизму
Християнство: витоки, віровчення, еволюція   Виникнення християнства. Релігійні витоки християнства.   Історія Біблії в Україні. Християнізація Русі-України. Особливості Київського християнства. Поширення та еволюція християнства. Християнство як державна релігія. Епоха Вселенських Соборів.    
Православ'я, католицизм, протестантизм   Історія і сучасний стан релігії в Україні.   Православ'я доби радянського тоталітаризму. Католицизм: віросповідні, культові й організаційні особливості. Берестейська унія (1596 р.) та її наслідки). Протестантизм: догматизм, культ, обряди раннього протестантизму (лютеранство, кальвінізм, англіканство, баптизм).    
Іслам: історія, догматика, культ, Шаріат. Сучасний іслам в світі.   Іслам як світова релігія. Загальні характеристики ісламу.     Коран як культурна пам'ятка ісламу. Суна. Шаріат: його зміст та принципи. Основні напрями в ісламі (сунізм, шиїзм, харіджизм). Іслам і сучасний світ. Фундаменталізм. Іслам в Україні: історія і сучасність.  
Неорелігії східного походження на західному грунті. Тоталітарні культи.     Нетрадиційні релігії. Нові релігійні рухи: характерні риси і класіцікація. Тоталітарні культи.   Сучасні нетрадиційні релігії  
Релігія і церква в сучасній Україні.     Типи взаємовідносин держави та церкви в різних країнах світу та в Україні.   Відродження православної автокефалії в Україні. Греко-католицька церква як чинник національного відродження. Українське відродження і проблема національної церкви  
  Усього годин по МОДУЛЮ 2          
    Загальна кількість годин по всьому курсу        

 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1

Тема1. Релігієзнавство як наука і навчальна дисципліна

 1. Релігія як явище духовної культури.
 2. Виникнення та становлення релігієзнавства як окремої галузі знань.
 3. Релігієзнавство як навчальна дисципліна: предмет, метод, мета і завдання курсу.
 4. Теологічне (богословське) і світське (академічне) релігієзнавство.
 5. Світоглядна спрямованість релігієзнавства.
 6. Структура релігієзнавства: історія і теорія релігії, філософія релігії, антропологія релігії, феноменологія релігії, психологія релігії, соціологія релігії, географія релігії, культурологія релігії, вільнодумство.

 

Тема 2. Релігія як предмет дослідження

 1. Богословсько-теологічний та філософський підходи до вивчення релігії.
 2. Особливості наукового методу пізнання релігії.
 3. Сутність релігії.
 4. Філософська інтерпретація релігії (томізм, деїзм, пантеїзм).
 5. Натуралістична (біологічна) концепція походження релігії (Джеймс, З.Фрейд, Е.Фромм). Соціологічна концепція походження релігії (М.Вебер, Е.Дюркгейм).
 6. Марксистська теорія походження релігії.
 7. Етнологічні теорії.

 

Тема 3. Основні елементи та функції релігії.

 1. Релігія — складне духовне утворення (світоглядний, культурний феномен., форма суспільної свідомості, ідеологія тощо).
 2. Основні елементи релігії.
 3. Релігійна свідомість (релігійна ідеологія).
 4. Релігійна діяльність (релігійний культ). Релігійні почуття (релігійні відносини).
 5. Релігійна організація або релігія як соціальний інститут.
 6. Церква, секта, деномінація.
 7. Функції релігії (світоглядна, компенсаційна, терапевтична, інтегративна (дезінтегративна), легітимізуюча, регулятивна, тощо).
 8. Географія релігії.
 9. Класифікація релігій.

 

Тема 4. Ранні форми релігій. Давні вірування праукраїнців

 1. Історичний характер релігії.
 2. Тотемізм та його корені.
 3. Тотеми і їх міфологізація.
 4. Тотемізм у сучасних народів.
 5. Фетишизм. Магія. Первісне чаклунство.
 6. Анімізм. Анімістичні форми вірувань, які існують серед сучасних народів.
 7. Шаманізм як форма релігії та етапи його еволюції.
 8. Релігійний світогляд кіммерійців, скіфів, сарматів.
 9. Демоністичні вірування праукраїнців.
 10. Політеїзм наших пращурів.

 

Тема 5. Національні релігії

 1. Іудаїзм — перша монотеїстична релігія.
 2. Історичні форми та особливості догматики й культу.
 3. Священні книги іудаїзму: Тора, Танах, Талмуд.
 4. Іудаїзм в Україні.
 5. Хасидизм як продукт української дійсності.
 6. Релігія Вед. Брахманізм: віровчення і культ. Упанішади.
 7. Індуїзм: віровчення, культ, основні напрямки.
 8. Конфуціанство як соціально-філософське вчення і релігія.
 9. Конфуціанство в історії Китаю.
 10. Синтоїзм — японська національна релігія.
 11. Його особливості та культ. Догматика та обряди державного синто.

 

Модуль 2

Тема 1. Буддизм: історія і сучасність

 1. Умови виникнення та розвитку буддизму.
 2. Ідейні джерела буддизму. Основи віровчення і культу.
 3. Типітака якСвяте Письмо буддистів.
 4. Основні напрямки буддизму: хінаяна (тіхеравада), махаяна, тантризм.
 5. Ламаїзм: виникнення, поширення та основні положення віровчення.
 6. Поширення буддизму.
 7. Буддизм в Україні.

 

Тема 2. Християнство: витоки, віровчення, еволюція

 1. Витоки християнства.
 2. Соціально-економічні, політичні умови формування християнства.
 3. Ідейні джерела християнського віровчення. Ісус Христос якцентральна постать християнства.
 4. Основи християнського віровчення. Символ віри. Священна книга християн — Біблія. Біблія як культурно-історичний феномен.
 5. Історія Біблії в Україні.
 6. Християнізація Русі-України. Особливості Київського християнства.
 7. Поширення та еволюція християнства. Християнство як державна релігія.
 8. Епоха Вселенських Соборів.
 9. Розколи християнства: 1) утворення самостійних церков - вірменської, ефіопської, коптської, сирійської, болгарської; 2) поділ на західну і східну; 3) реформація і утворення протестантських церков.
 10. Науково-історична, релігійно-філософська оцінка християнства в контексті його двохтисячоліття.

 

Тема 3. Православ'я, католицизм, протестантизм

 1. Православ'я:витоки, організаційна структура.
 2. Віросповідні й культові особливості.
 3. Регіони поширення. Православ'я в Україні.
 4. Заснування Київської митрополії. Перші київські митрополити.
 5. Українське православ'я під владою Московської церкви.
 6. Православ'я доби радянського тоталітаризму.
 7. Католицизм: віросповідні, культові й організаційні особливості.
 8. Ватикан і папство.
 9. Східна політика Ватикану.
 10. Католицизм в Україні: історія і сучасність.
 11. Берестейська унія (1596 р.) та її наслідки).
 12. Стан і тенденції розвитку греко-католицької церкви в XVII — пер. пол. XX ст.
 13. Протестантизм: догматизм, культ, обряди раннього протестантизму (лютеранство, кальвінізм, англіканство, баптизм).
 14. Сучасний протестантизм (баптизм, адвентизм, п'ятидесятництво тощо).

Тема 4. Іслам

 1. Причини виникнення та ідейні джерела ісламу.
 2. Основи віровчення, культу та обряди ісламу.
 3. Коран як культурна пам'ятка ісламу. Суна.
 4. Шаріат: його зміст та принципи. Основні напрями в ісламі (сунізм, шиїзм, харіджизм). Іслам і сучасний світ. Фундаменталізм.
 5. Іслам в Україні: історія і сучасність.

 

Тема 5. Релігія і церква в сучасній Україні.

 1. Релігія в духовному житті українців
 2. Сучасне релігійне життя в Україні.
 3. Конфесійна структура і географія релігій.
 4. Законодавче закріплення свободи совісті.
 5. Міжконфесійні і внутрішньоконфесійні колізії.
 6. Політизація релігійного життя: причини й механізми.
 7. Релігійні вияви національної духовності українців.
 8. Національне відродження України і православ'я.
 9. Відродження православної автокефалії в Україні.
 10. Греко-католицька церква як чинник національного відродження.
 11. Українське відродження і проблема національної церкви.
 12. Прогнози релігійних процесів в Україні.

 

 

Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів

Модуль 1

1. Релігія як феномен духовної культури.

2. Релігія та її роль і функції в суспільстві.

3. Походження релігії. Історичні форми і типи релігій.

4. Специфіка і зміст релігійного світогляду.

5. Тотемізм і магія та їх місце в історії релігії.

6. Релігія і культура.

7. Характеристики ранніх національних релігій.

8. Міфологія стародавнього Єгипту.

9. Міфологія стародавньої Греції та Риму.

10.Особливості віровчення і культу в брахманізмі.

11.Особливості індуїзму. Основні напрямки.

12.Конфуціанство як соціальне вчення і релігія. Конфуціанство в

історії Китаю.

13. Зороастризм.

14.Іудаїзм - перша монотеїстична релігія.

І5.Філософські та етичні принципи іудаїзму.

16.Обряди і свята в іудаїзмі. Тора. Заповіді Мойсея

 

Модуль 2

17.Будда. Його життя і вчення.

18.Історія формування і розповсюдження буддизму.

19.Буддизм як перша світова релігія.

20 Основні напрями і течії буддизму.

21 .Соціально-економічні умови виникнення і формування

християнства.

22.Історія написання Біблії та її структура.

23.Біблія як священна книга християн.

24.Вплив Біблії на культуру християнських народів.

25.Основи християнського віровчення та культу.

26.Еволюція християнства.

27.Особливості трьох основних гілок християнства.

28.Католицизм. Особливості віровчення і культу.

29.Історія чернецьких орденів.

30.Православ'я. Загальна характеристика. Особливості віровчення культу.

31.Вплив православ'я на розвиток національної культури.

32.Виникнення протестантизму.

33. Основи і протестантські течії.

34.Виникнення і поширення ісламу.

35.Основні положення віровчення ісламу.

36.Коран — священна книга мусульман.

37.Основні напрями в ісламі.

38.Сучасні неорелігії.

39.Дохристиянські вірування східних слов'ян.

40. Значення хрещення для розвитку культури в Київської Русі.

41.Православні обряди та свята в Україні.

42.Православні церкви в Україні.

43.Українська греко-католицька церква.

44.Історія протестантизму в Україні.

45.Неорелігії на території України.

46.Сучасна етноконфесійна ситуація в Україні.

 

 

Контрольні питаний

 

Модуль 1

1. Дайте визначення релігієзнавства як навчальної дисципліни.

2. Назвіть основні структурні розділи релігієзнавства та поясніть, що служить

3. основою для їх виокремлення.

4. Охарактеризуйте складові принципу об'єктивності релігієзнавчого пошук)

5. Чому неможливо дати універсальне визначення релігії?

6. Які спільні ознаки, властивості притаманні більшості релігійних систем?

7. Ваша оцінка спільних духовних практик, що притаманні великим релігіям.

8. В чому полягає обмеженість марксистських оцінок природи релігії?

9. Серед популярних філософсько-соціологічних концепцій релігії, як правило,

10. виокремлюють вчення німецького філософа Е.Дюркгейма. Чию точку зору

щодо природи релігії ви поділяєте і чому?

11. Дайте характеристику основних елементів релігії.

12. Які аргументи ви б назвали на користь судження: "Сама людина є "місцем Бога".

13. Як вирішує проблему сенсу людського буття релігія?

14. Охарактеризуйте зміст світоглядної функції релігії.

15. Чому інтегративна функція релігії має свої історичні, соціальні межі?

16. Відомо, що найбільший регулятивний потенціал мають релігійні норми. Дайте характеристику їх основним різновидам.

17. За яких умов з'являються первісні релігійні вірування?

18. Розкрийте генезу становлення уявлення про душу.

19. Розкрийте сутність тотемістичних уявлень.

20. Чому шаманізм постає своєрідним соціальним інститутом?

21. Розкрийте зміст двох основних принципів магічного мислення.

22. Що визначає специфічну особливість етнонаціональних релігій?

23. Назвіть характерні риси етнорелігій, вичленіть їхні спільні ознаки.

24. Поясніть, чому іудаїзм займає особливе місце і роль у загальній історії релігії?

25. Розкрийте зміст основ іудейської моралі.

26. Покажіть специфіку іудаїзму як національної релігії євреїв.

27. Охарактеризуйте особливості світосприйняття прибічниками індуїзму.

28. У чому полягає особливість становлення образів богів-духів праукраїнців?

29. Розкрийте функціональну подвійність богів давньокиєвського пантеону.

 

Модуль 2

 1. У чому своєрідність буддизму як релігії?
 2. Розкрийте особливості ідейних джерел буддизму.
 3. Дайте характеристику основ віровчення буддизму.
 4. У чому полягає принципова відмінність між хінаяною і махаяною як течіями буддизму?
 5. Розкрийте специфічні особливості ламаїзму як різновиду тантристського буддизму.
 6. Ваша оцінка принципу утримання від десяти проявів аморальності, який лежить в основі моральності ламаїзму.
 7. Дайте характеристику соціально-економічного, політичного простору, в якому з'являється християнство.
 8. Розкрийте зміст віросповідних формул Символу віри.
 9. Яку структуру має Біблія?
 10. Які таїнства визнає ортодоксальна християнська традиція та в чому полягає їх догматичний смисл?
 11. На які особливості православ'я, як одного з головних напрямів у християнстві, тернули увагу?
 12. Дайте аналіз віросповідних, культових організаційних особливостей
 13. католицизму.
 14. Розкрийте причини виникнення та сутність протестантизму.
 15. Які причини розколу християнської церкви в 1054 році?
 16. Які основні відмінності між православ'ям і католицизмом?
 17. Які соціальні події призвели до Реформації?
 18. Назвіть основні принципи протестантизму.
 19. Назвіть основні особливості православного віровчення і культу. Які напрямки протестантизму ви знаєте? Яку структуру має Біблія?
 20. Дайте характеристику основним ідеям Старого Заповіту. Дайте характеристику основним ідеям Нового Заповіту. Які книги входять в склад Нового Заповіту?
 21. Дайте загальну характеристику книг Нового Заповіту. Коли була написана Біблія?
 22. Яке історичне і культурне значення мають Кумранські рукописи?
 23. Які переклади Біблії мають назви: "Септуагінта" і "Вульгата?
 24. Яка структуру має Коран? Як ви розумієте зміст основного постулату ісламу "Немає Бога крім Аллаха і Мухамед пророк його"?
 25. Чим відрізняються один від одного основні напрямки в ісламі?
 26. Назвіть основні релігійні обов'язки мусульманина

 

 

Комплекти тестів, контрольних запитань

для визначення рівня засвоєння знань студентами

Модуль 1

1. Специфічна галузь гуманітарного знання спрямована на вивчення змісту і сутності релігійного феномену:

Психологія

Історія

Релігієзнавство

Соціологія

Філософія

2. Яку галузь науки релігієзнавство не передбачає в своїй структурі:

Географію релігії

Соціологію

Астрономію

Філософію

 

3. Який з принципів нехарактерним для релігієзнавства:

Принцип історизму

Принцип суб'єктивності

Принцип об'єктивності

Принцип системності

 

4. Чи є релігія специфічною формою вияву основ ірраціональної сфери духовності людини:

Так

Ні

 

5. Що є предметом релігієзнавства:

Святе Письмо

Релігійна освіта

Природа релігії

Надприродний світ

 

 

6. Що є предметом релігійної віри:

Віра в вічне життя

Віра у власні сили

Віра в надприродне

Віра в реальність

 

7. Яка з релігій не відноситься до світових:

Християнство

Іудаїзм

Буддизм

Іслам

 

8. Яка з релігій не є монотеїстичною :

Зороастризм

Мусульманство

Іудаїзм

Християнство

 

9. Що з наведеного не є однією з основних складових структури релігії:

Релігійні відносини

Релігійні організації

Релігійна свідомість

Релігійне мистецтво

Релігійна діяльність

 

10. Яка з функцій не є характерною для релігії:

Гносеологічна

Світоглядна

Компенсаторна

Інтеграційна

 

11. Яке з вірувань не відноситься до первісних :

Тотемізм

Анімізм

Кришнаїзм

Магія

Фетишизм

 

 

12. Мислене наділення деяких предметів надзвичайними якостями має назву:

Шаманізм

Фідеїзм

Анімізм

Фетишизм

 

 

13. Віра в наявність у людини вічного внутрішнього двійника має назву:

Магія

Анімізм

Землеробський культ

Фетишизм

 

14. Чи не найдавнішим верховним богом праукраїнців був:

Вішну

Яхве

Озіріс

Перун

 

15. Священною книгою іудаїзму є:

Авеста

Коран

Тора

Трипітака

16. Головний бог давньогрецького пантеону є:

Зевс

Геракл

Марс

Гор

Сварог

 

 

17. Яка релігія є традиційною для Японії:

Католицизм

Зороастризм

Синтоїзм

Індуїзм

Іудаїзм

 

18. Яке з вірувань відноситься до дохристиянських вірувань українського народу:

Буддизм

Язичництво

Протестантизм

Мусульманство

 

Модуль 2

 

1. Десять заповідей були дані Богом на горі:

Сион;

Синай;

Фавор;

Голгофа.

 

2. Глава католицької церкви це:

Патріарх;

Католикос;

Папа;

Пресвітер.

 

3. Підчас православної літургії відбувається:

Хрещення;

Євхаристія;

Миропомазання;

Вінчання.

4. Вигук «Алілуйя!» перекладається як:

Істино так;

Слава Богу;

Дякую Богу;

Хваліть Бога.

 

 

5. Першим римським єпископом був:

Апостол Петро;

Апостол Павло;

Климент -І;

Сикст -І.

 

6. Останній тиждень перед Паскою називається:

Світлий тиждень;

Великий піст;

Святки;

Страсний тиждень.

 

7. Ієрусалим - місто священне для:

Католиків;

Індуїстів;

Іудеїв;

Мусульман;

Православних.

 

8 Лідер церковної реформи в Росії:

Патріарх Тихон;

Патріарх Никон;

Митрополит Петро Могила;

Митрополит Філарет.

 

9 .Вищий орган церковного правління в Росії в XVIII- XIX ст.:

Патріархат;

Органа управління не було;

Помісний собор;

Святійший синод.

 

10.Паскою називається:

Свято на честь виходу євреїв з Єгипту;

Свято на честь воскресіння Ісуса Христа;

Блюдо з сиру;

Крашене яйце.

 

11 До протестанських церков не відносяться:

Баптисти;

Лютерани;

Вірменська церква;

Методистська церква.

12.Відміна взаємних анафем між католицькою і православною церквами відбулася:

1964р.:

1934р.:

1953 р.;

1928р.

 

13.Першим російським патріархом був:

Нікон;

Філарет;

Іов;

Іона.

 

14.Чорне духівництво в православній церкві:

Диякони;

Ченці;

Схимники;

Ігумени.

 

15.Який орден не відноситься до числа духовно -лицарських:

Августинці;

Тамплієри;

Тевтонський;

Іоанітський.

 

16.На території Росії, по легенді, проповідував апостол:

Апостол Павло;

Апостол Петро;

Андрій Первозванний;

Іоан Хреститель

 

17.Вітхозавітним первосвящеником був:

Мойсей;

Адам;

Аарон;

Ной.

 

18.Свято Преображення Господнє називають:

Медовий спас (14 серпня);

Яблучний спас (19 серпня).

 

19.Хто був автором славянського перекладу Біблії?:

Ієронім Стрибонський

Кирило і Мефодій;

Федір Печерський;

Нестор літописець.

20.Мусульманські священні перекази:

Зікр;

Хадіс;

Кааба;

Сунна.

 

 

21. Початок мусульманського літочислення:

Вигнання Мухамеда із Мекки:

Явлення Мухамеду Бога;

Народження Мухамеда;

Підкорення Мекки Мухамедом.

 

22.Головний релігійний центр ісламу:

Ієрусалим;

Мекка;

Багдад;

Ісфаган.

 

23.Спільна для іудаїзму і християнства частина Святого Письма:

Типікон;

Апокаліпсис;

Старий заповіт;

Новий заповіт.

 

24.Який обряд проводиться при вступі людини до християнської церкви?:

Покаяння;

Хрещення;

Євхаристія;

Миропомазання.

 

25 Збірка житгєопнеів святих має назву:

Патерик;

Апракос;

Типікон;

Житіє

 

26. Євангелісти:

Алостол Матфей;

Апостол Іоан;

Апостол Петро;

Апостол Павло.

 

27.Який релігійний напрям не відноситься до протестантизму?:

Кальвінізм;

Методизм;

Суфізм;

Адвентизм

МОДУЛЬ I

1. Предмет релігієзнавства

 

Поняття «релігія» означає віру, особливий погляд на світ, сукуп­ність обрядово-культових дій, а також об'єднання віруючих людей у певну організацію, які витікають з переконання в існуванні того або іншого різновиду надприродного.

Релігієзнавство- комплексна сфера людських знань про релігію, що розвивається з XIX ст.

Предмет релігієзнавства - релігія в єдності її структури і різ­номанітності форм вияву.

У предметі релігієзнавство виділяються дві основні проблеми:

Розробка спеціального поняттєвого апарату і системи теоретичних уявлень про специфіку і основні різновиди релігії серед яких:
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
РЕЛІГІЄЗНАВСТВО | КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 2 страница

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.019 сек.