Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ТИТРИМЕТРИЧНИЙ (ОБ’ЄМНИЙ) АНАЛІЗ

3.1 Суть титриметричного аналізу. Процес титрування. Точка еквівалентності, кінцева точка титрування. При титруванні 0,2078 г х.ч. соди, розчиненій в воді, до Н2СО3 витрачено 21,40 см3 розчину HNO3 невідомої концентрації. Визначити нормальність кислоти.
3.2 Точка еквівалентності. Індикатори та їх класифікація.
3.3 Визначення об’єму мірного посуду. Розрахуваня помилок вимірювання.
3.4 Способи класифікації титриметричних методів аналізу: за типом реакції, за способом титрування. Навести приклади.
3.5 Кислотно-основне титрування (протолітометрія). Загальні відомості. Оцінка методу.
3.6 При титруванні 0,9536 г х.ч. бури, розчиненій в воді, витрачено 25,00 см3 розчину HCl невідомої концентрації. Визначити нормальність кислоти.
3.7 Обчислення в об'ємному аналізі. Нормальність розчину. До якого об’єма слід розбавити 150 см3 1,24 н. розчину HCl для отримання 0,100 н. розчину цієї кислоти?
3.8 Яку наважку NaOН, шо містить 8% індифферентних домішок, слід взяти для приготування: а) 1 дм3 розчину Т(NaOН ) = 0,0050 г см3; б) 500 см3 0,15 М розчину NaOН ; в) 1,5 дм3 розчину з Т(NaOН/СаО) = 0,0035 г/см3.
3.9 Точність титрування (показник титрування індикатора і точка еквівалентності; зміна концентрацій реагуючих речовин поблизу точки еквівалентності.
3.10 Розрахуйте титр 0,1 н. розчину HCl по кожної із речовин: а) HCl; б) NaOH; в) Na2CO3.
3.11 1,46 г NaCl розчинили у воді і об,єм розчину довели водою до 500 см3. Визначити нормальність цього розчину, маючи на увазі, що він використовуватиметься в реакції з розчином азотнокислого срібла.
3.12 В мірній колбі ємкістю 500,0 см3 приготовлено розчин з наважки 2,5000 г Na2CO3. Розрахувати для його розчину: а) молярну концентрацію, б) нормальну концентрацію, в) титр, г) титр за HCl.
3.13 Розрахувати масу наважки Na2CO3 в 250,0 см3 раствора, якщо на титрування 25,00 см3 його розчину з індикатором метиловим оранжевим використали 20,20 см3 0,1010 М розчину HCl.
3.14 Розрахувати процентний вміст КОН та К2СО3 у розчині технічного їдкого калію, якщо цій розчин оттитровано розчином HCl (Т(HCl/Na2CO3) = 0,005300 г/см3) з використанням двох індикаторів. Показання бюретки при титруванні з фенолфталеїном - 21,36 см3, показання бюретки при продовженні титрування в присутності метилового оранжевого 25,76 см3.
3.15 В мірній колбі ємкістю 200 см3 приготовлено розчин з наважки 0,6893 г кристалічної щавлевої кислоти. На титрування аліквотної частини одержаного розчину (20,00 см3) використали 15,00 см3 0,1 н. розчину гідроксиду натрію. Розрахуйте масову частку щавлевої кислоти.
3.16 Зразок технічного оксиду цинку (202,9 мг) розчинили в 50 см3 0,9760 н. розчині сірчаної кислоти. Надлишок кислоти відтитрували 31,95 см3 1,3730 н. розчином гідроксиду натрію. Розрахувати масову частку ZnO в зразку.
3.17 Методи непрямого титрування. Розрахувати масову частку соди Na2CO3 в технічній солі, коли 0,2110 г соди розчинили в 25 см3 0,2022 н. HCl, надлишок якої від титрували 5,50 см3 розчину NaOН, титр якого 0,004018 г/см3.
3.18 Наважка 0,3580 г суміші Na2 СО3 та NaOН розчинена в мірній колбі ємкістю 100,0 см3. На титрування аліквотної частини розчину (25,00 см3) в присутності фенолфталеїну використали 19,85 см3 , а з індикатором метиловим оранжевим 20,95 см3 0,1030 н. розчину НСІ. Розрахуйте масову частку Na2 СО3 в досліджуваному зразку.
3.19 Наважку кристалічної щавлевої кислоти ( 0,6893 г) розчинили в калібрувальній колбі, яка вміщує 99,94 см3. На титрування 20,00 см3 одержаного розчину використали 21,03 см3 розчину гідроксиду натрію. Розрахуйте молярну концентрацію розчину NaОН, виправочний коефіцієнт до молярності (К).
3.20 Скільки г сірчаної кислоти знаходиться у розчині, якщо на титрування його 25,00 см3 пішло 24,17 см3 розчину NaOH з титром 0,004085 г/см3?
3.21 Скільки см3 води треба додати до 1000 см3 0,2 н. розчина сірчаної кислоти, щоб титр отриманого розчину кислоти по Na2CO3 дорівнював 0,007534 г/см3?
3.22 Приготування робочих розчинів. Стандарт-титри, або фіксанали. Титр розчину соляної кислоти за NaОН дорівнює 0,004 г/см3. Знайти нормальність розчину НCl.
3.23 Способи приготування стандартних розчинів (титрантів). Вимоги до стандартних речовин. Для встановлення точної концентрації піпеткою відібрали 25,00 см3 розчину NaOH, на титрування якого витратили 23,61 см3 розчину соляної кислоти з титром 0,004023 г/см3 . Розрахувати: а) титр розчину лугу; б) його титр за соляною кислотою; в) його титр за сірчаною кислотою.
3.24 Прилади для вимірювання об'ємів, їх точність, призначення і підготовка до аналізу. Яка місткість колби при 20 0С, коли при 15 0С в неї вміщується 94,77 г води. Воду зважували латунними різноважками, питома вага яких 8,4 г/см3.
3.25 Визначення об,єму посуду, разрахування помилок вимірювання. При калібруванні піпетки на 25 см3 вага води, що була з неї вилита, дорівнювала 24,82 г. Температура води 15 оС. Чому дорівнює об,єм цієї води?
3.26 Суть кислотно-основного титрування. Розрахувати значення рН розчину, якщо до 100 см3 0,1 М розчину СН3СООН добавити 50 см3 0,1 М розчинуNaOH.
3.27 Індикатори методу нейтралізації. Обчислити індикаторну помилку титрування 0,1 н. розчину СН3СООН 0,1 н. розчином NaОН з індикатором лакмусом (рТ = 7).
3.28 Вибір індикаторів при титруванні кислотами і основами. Вибрати індикатор для титрування розчину Na2CO3 до NaHCO3.
3.29 Теорії індикаторів кислотно-основного титрування: йонна, хромофорна, йонно-хромофорна. їх переваги, недоліки.
3.30 Основні характеристики рН індикаторів: константа йонізації, інтервал переходу, зв'язок між ними, показник титрування. Обчислити індикаторну помилку титрування 0,01 н розчином NaОН 0,01 н. розчину форматної кислоти з індикатором метиловим оранжевим лакмусом.
3.31 Криві кислотно-основного титрування. Титрування сильної кислоти сильною основою. Розрахувати та побудувати криву титрування 0,1 н. розчину соляної кислоти 0,1 н. розчином гідроксиду натрію.
3.32 Розрахувати та побудувати криву титрування 50,00 см3 0,05 М розчину соляної кислоти 0,1 М розчином гідроксиду натрію.
3.33 Криві кислотно-основного титрування. Розрахувати та побудувати криву титрування 0,1 н. розчину бензойної кислоти 0,1 н. розчином гідроксиду натрію. рК(С6Н5СООН = 4,20).
3.34 50,00 см3 0,05 н. розчина NaCN титрують 0,1 н. розчином НСl. Розрахувати рН середовища після додавання таких об,ємів (см3) кислоти: а) 0,00; б) 10,00; в) 25,00; г) 26,00.
3.35 Розрахувати та побудувати криву титрування 0,1 н. розчину оцтової кислоти 0,1 н. розчином аміаку.
3.36 Побудуйте криву титрування 100 см3 0,1 н. розчину аміаку 0,1 н. розчином хлороводневої кислоти. К(NH3) = 1,76×10-5.
3.37 Титрування багатоосновних кислот і їх солей. Можливість їх ступеневого титрування. Навести приклади.
3.38 Побудуйте криву титрування 100 см3 0,1 н. розчину H2SO3 0,1 н. розчином гідроксиду натрію.
3.39 Розрахувати та побудувати криву титрування 0,1 М розчину карбонату натрію 0,1 М розчином соляної кислоти.
3.40 Розрахувати та побудувати криву титрування 25 см3 0,1 М розчину малеїнової кислоти 0,1 М розчином гідроксиду натрія.
3.41 Як приготувати 1 дм3 0,1 н. розчину НС1, виходячи із концентрованої соляної кислоти (р = 1,17 г/см3) та стандартизувати його за бурою.
3.42 Як приготувати 200 см3 0,1 н. розчину КОН та стандартизувати його за титрованим розчином НСІ.
3.43 Побудуйте криву титрування 100 см3 0,1 н. розчину карбонату натрію 0,1 н. розчином хлороводневої кислоти.
3.44 Як приготувати 0,5 дм3 0,1н. розчину НСl із концентрованої НСl = 1,18 г/ см3) та стандартизувати його за титрованим розчином гідроксиду натрію.
3.45 Як приготувати 250 см3 0,1 н. розчину гідроксиду натрію та стандартизувати його за щавлевою кислотою.
3.46 Розрахуватимежі стрибка титрування 10,00 см3 0,2 М розчину NaOH 0,1 М розчином HCl.
3.47 Розрахувати рН середовища в точці еквівалентності та межі стрибка титрування 20 см3 0,1 М розчину мурашиної кислоти 0,2 М розчином KOH. Вибрати індикатор.
3.48 Розрахувати рН середовища при титруванні 10,00 см3 0,1 н. розчину НСООН при додаванні таких об,ємів (см3) 0,1 н. розчину NaOH: а) 5,00; б) 9,99; в)10,00; г)10,01.
3.49 Розрахувати рН середовища в процесі титруванні 15,00 см3 0,1 н. розчину КOH при додаванні таких об,ємів (см3) 0,034 н. розчина НСl : а)17,5; б)17,85; в) 18,15.
3.50 До 100 см3 розчину 0,1 М ортофосфатної кислоти додано (см3): а) 99,5; б) 100,5; в) 199,5; г) 200 - 0,1 н розчину КОН. Розрахувати рН середовища для всіх випадків.
3.51 Вибрати індикатор для титрування 0,1 н. розчину аміаку 0,1 н. розчином соляної кислоти.
3.52 Обчислити індикаторну помилку титрування 10 см3 0,1 н. розчину НСl 0,1 н. розчином КОН з метиловим оранжевим.
3.53 Обчислити індикаторну помилку титрування 10 см3 0,1 н. розчину НСl 0,1 н. розчином КОН по фенолфталеїну.
3.54 Обчислити індикаторну помилку титрування гідроксиламіну (Квон = 9,33∙10-9) розчином НСl з метиловим червоним (рТ=5,5).
3.55 Обчислити помилку титрування 0,1 н. розчину оцтової кислоти 0,1 н. розчином NaOH з індикатором рТ якого дорівнює 5,5.
3.56 Обчислити помилку титрування 0,1 н. розчину СН3СООН 0,1 н. розчином NaOH при користуванні двома індикаторами: а) метиловим оранжевим та б) фенолфталеїном.
3.57 Чи можна титрувати 0,1 М розчин СН3СООН 0,1 М розчином NaOH з метиловим червоним (рТ=5,5)?
3.58 Розрахувати рН середовища в точці еквівалентності та межі стрибка титрування 20 см3 0,05 н. розчину мурашиної кислоти 0,05 н. розчином KOH. Вибрати індикатор.
3.59 Обчислити індикаторну помилку титрування: а) 0,1 н. розчину НСl 0,1 н. розчином NaOH з метиловим червоним (рТ=5,5); б) 0,1 н. розчину NaOH 0,1 н. розчином НСl з індикатором нітраміном (рТ=12).
3.60 Кількісне визначення борної кислоти методом кислотно-основного титрування. Вибір індикатору, написати відповідне рівняння реакції, розрахувати еквівалент.
3.61 Кількісне визначення аміаку в амонійній солі методом кислотно-основного титрування.
3.62 Кількісне визначення оцтової кислоти методом кислотно-основного титрування. Вибір індикатору, написати відповідне рівняння реакції.
3.63 Кількісне визначення твердості води методом кислотно-основного титрування. Розрахувати карбонатну твердість води, якщо на ії титрування (100 см3) з метиловим оранжевим витрачено 3,4 см3 0,0988 н. розчину НС1.
3.64 В приладі для визначення амонійних солей методом відгонки розчин (NH4)2SO4 обробили концентрованим розчином NaOH. Аміак відігнали в 50,00 см3 розчину Н2SO4 з концентрацією с(1/2Н2SO4 = 0,2000 моль/дм3). Потім отриманий розчин відтитрували 22,50 см3 лугу. Скільки г сульфату амонію міститься в дослідженому розчині?
3.65 В прилад для визначення амонійних солей методом відгонки налили 25,00 см3 розчину NH4С1 і обробили концентрованим розчином NaOH. Аміак відігнали в 50,00 см3 розчину НС1 (Т(НСІ) = 0,003646 г/ см3). Потім надлишок НС1 відтитрували 23,05 см3 лугу з Т(NaOH) = 0,004015 г/ см3 . Скільки г хлориду амонію міститься в дослідженому зразку?
3.66 Ацидиметрія. Приготування розчину тетраборату натрію.
3.67 Ацидиметрія. Приготування розчину хлороводневої кислоти. Стандартизація хлороводневої кислоти за тетраборатом натрію. Яку масу бури (Na2В4О7∙10Н2О) треба взяти для приготування 100,00 см3 розчину, щоб на титрування 20,00 см3 його з індикатором метиловим червоним витрачалося 25,00 см3 0,05 М розчину хлороводневої кислоти?
3.68 Алкаліметричне титрування. Приготування розчину оксалатної кислоти, гідроксиду натрію. Стандартизація розчину NaOH за оксалатною кислотою.
3.69 Опішить методику визначення фосфатної кислоти.
3.70 Визначення аміаку в амонійних солях формальдегідним методом (рівняння реакції, методика, обчислення)
3.71 Титрування в неводних середовищах. Титрування суміші ацетатної кислоти та ацетату натрію в неводних середовищах.
3.72 Суть та класифікація методів окисно–відновного (редоксиметричного) титрування
3.73 Вимоги до реакцій, що лежать в основі методу. Способи підвищення швидкості редокс-реакцій.
3.74 Окисно-відновний потенціал. Стандартний окисно-відновний потенціал. Обчислити окисний потенціал пари Sn4+/Sn2+, якщо концентрація іонів Sn4+ дорівнює 0,1 моль/дм3, а іонів Sn2+ -0,0001 моль/дм3?
3.75 Встановіть напрямок реакції 2NaCl + Fe2(SO4)3 ↔ Cl2 + Na2SO4 + 2FeSO4
3.76 Встановіть напрямок реакції 2Hg + Ag+ ↔ 2Hg22+ + Ag при концентрації іонів (моль/дм3): а) [Ag+] = 10-4, [Hg22+] = 10-1; б) [Ag+] = 10-1, [ Hg22+] = 10-4.
3.77 Розрахувати окисно-відновний потенціал пари Fe3+/Fe2+ при співвідношеннях концентрацій окисленій та відновленій форм: А) 100 : 1; Б) 1: 100.
3.78 Розрахувати окисно-відновний потенціал пари Sn4+/Sn2+ при концентрації іонів Sn4+ і Sn2+ рівних відповідно 0,1 і 0,001 моль/дм3.
3.79 Залежність окисно-відновного потенціалу від характеру реакції, середовища і концентрації. Криві титрування.
3.80 Вплив рН розчину на окисно-відновний потенціал.
3.81 Індуктивні (супряжені) реакції окислення і відновлення.
3.82 Характеристика основних типів редокс-індикаторів. Навести приклади.
3.83 Константа рівноваги окисно-відновної реакції, її вплив на протікання реакції. Розрахуватиконстанту рівноваги реакції окислення сульфату заліза (II) пермангатом калію.
3.84 Константи рівноваги окисно-відновних реакцій. Вивести формули для обчислення констант рівноваги реакцій моль/дм3): А) Sn2+ + J2 ↔ Sn4+ + 2J- Б) 5Fe2+ + МnО4- + 8Н+ ↔5Fe3+ + Мn2+ + 4Н2О; В) Cr2+ + [Fe(CN)6]63- ↔ Cr3+ + [Fe(CN)6]64- та знайти їх числові значення (при необхідності допустить, що [H+] дорівнює 1 моль/дм3.
3.85 Способи фіксування точки еквівалентності в редоксиметрії. Зворотні та незворотні редокс-індикатори.
3.86 Розрахувати інтервал переходу забарвлення індикаторів: а) дифеніламіну; б) фенілантранілової кислоти.
3.87 Швидкість окисно-відновних реакцій. Кінетичні і каталітичні методи аналізу.
3.88 Перманганатометрія. Сутність методу, титрант, його приготування і стандартизація, умови титрування.
3.89 Вивести рівняння для обчислення потенціалу в точці еквівалентності титрування для реакції: 5Fe2+ + МnО4- + 8Н+ = 5Fe3+ + Мn2+ + 4Н2О
3.90 Визначте окисно-відновний потенціал розчину FeSO4, якщо він відтитрований розчином КМnО4: а) на 95 %; б) з надлишком в 5 % при [H+] = 1 моль/дм3.
3.91 Користуючись нормальними потенціалами та нехтуючи коефіцієнтом активності, визначити потенціал в точці еквівалентності титрування при рН=0 та рН = 1 системи 5Fe2+ + МnО4- + 8Н+ = 5Fe3+ + Мn2+ + 4Н2О
3.92 Обчислити: а) область стрибка титрування; б) положення еквівалентної точки при титруванні 0,1 н. розчину солі заліза (II) 0,1 н. розчином КМnО4 при умові, що [H+] в точці еквівалентності дорівнює 1 моль/дм3.
3.93 Розрахувати область стрибка при титруванні у кислому середовищі розчина Fe2+розчином КМnО4 при концентраціях розчинів (моль/дм3): а) 0,01; б) 0,001.
3.94 Для титрування взято 100 см3 0,1 н. розчину FeSO4, титрант – 0,1 н. розчин перманганату калію. Знайти відповідні величини електродного потенціалу при добавленні 50; 99; 99,9; 100,1; 101 та 200 % КМnО4 від еквівалентної кількості при [H+] = 1 моль/дм3.
3.95 Розрахувати окисно-відновні потенціали при титруванні 10,00 см3 розчина КМnО4, коли додані такі об’єми (см3) розчину SnCl2 : а) 5,00; б) 9,99; в) 10,00; г)10,01. Молярні концентрації еквівалентів розчинів дорівнюють 0,02 моль/дм3.
3.96 Розрахуйте індикаторну помилку титрування розчину HNO2 розчином КМnО4 в присутності фенілантранілової кислоти; рН = 0; Е0ind= +1,08 В.
3.97 Приготували 0,02 М розчин КМnО4. Чому дорівнює молярна концентрація еквіваленту цього розчину для реакцій: а) 5Fe2+ + МnО4- + 8Н+ = 5Fe3+ + Мn2+ + 4Н2О; б) 3Мn2+ + 2МnО4- + 2Н2О = 3МnО2 + 4Н+ ?
3.98 При приготуванні робочого розчину КМnО4 для позбавлення домішок манганат-іонів його окислюють хлором. Чи можливо в якості окислювача використання брому або йоду?
3.99 Чому дорівнює фактор еквівалентности КМnО4 при титрованні в кислому, нейтральному і лужному середовищах? Привести рівняння полуреакцій.
3.100 Чому реакція між перманганатом калію і щавлевою кислотою відбувається спочатку дуже повільно, а потім прискорюється? Як можна вплинути на швидкість цієї реакції?
3.101 За допомогою яких вихідних речовин встановлюють нормальність розчину перманганату калію? Які маси води та щавлевої кислоти Н2С2О4·2Н2О треба взяти для того, щоб добути при перекристалізації 20 г дигідрату кислоти охолодженням насиченого при 90 0С розчину до 10 0С ? Розчинність безводної кислоти при 90 та 10 0С відповідно становить 120 та 5,3 г на 100 г води.
3.102 Обчисліть електродний потенціал системи при рН=0,1: МnО4- + 8Н+ + 5 е = Мn2+ + 4Н2О
3.103 Розрахувати окисно-відновний потенціал пари MnO4-/Mn2+ при [MnO4] = [Mn2+] і концентрації Н+ (моль/дм3) : а) 1; б) 10-3.
3.104 Визначити напрямок та повноту протікання реакції між парами МnО4-/ Мn2+ (Ео=1,51 В) та Cr2O72-/ Cr3+ (Ео=1,31 В) при рН = 1 тарН = 7.
3.105 Обчислити, в якій послідовності КМnО4 буде окислювати SO32-, S2-, J-, Fe2+, Mn2+, Cr3+ i Cl- іони в кислому середовищі, якщо концентрації відновників однакові. Скласти іонно-електронні рівняння реакцій.
3.106 Фактори, які впливають на протікання окисно-відновних реакцій. Покажіть їх вплив на прикладі реакції: МnО4- + Н2С2О4 + Н+
3.107 Чому визначення ряду відновників методом перманганатометрії виконують в кислому середовищі? Яку кислоту краще використовувати при цьому: хлороводневу, азотну чи сірчану? Дати пояснення.
3.108 Наважку препарату хрому масою 1,05 г розчинили в кислоті. Хром окислили до CrO42- . Потім к розчину додали 25 см3 солі Мора (NH4)2Fe(SO4)2×6H2O і надлишок відтитрували 8,10 см3 розчином KMnO4, титр якого по хрому дорівнює 0,00051 г/см3; 25 см3 розчину солі Мора еквівалентно 24,10 см3 розчину KMnO4,. Розрахуйте вміст хрому в препараті.
3.109 Скільки г перманганату калію необхідно взяти для приготування 1 дм3 розчину з Т(КМпО4/Nа2С2О4) = 0,008348 г/см3?
3.110 Розчин приготували в мірній колбі на 2,0 дм3 з фіксаналу, який містить 0,1 моль еквіваленту речовини КМnО4 (fекв. = 1/5). Розрахувати титр отриманого розчину.
3.111 Як приготувати 2 дм3 0,1 н. розчину перманганату калію і визначити його концентрацію за оксалатом натрію методом піпетування. Розрахувати титр виготовленого розчину.
3.112 Яку масу наважки технічного препарату КMnO4 треба взяти для виготовлення 3 дм3 розчину з концентрацією (1/5 КMnO4) = 0,02 моль/дм3. Препарат вміщає 98,3 % перманганату калію.
3.113 Розрахуйте нормальність і титр розчину перманганату калію, якщо на титрування 20,00 см3 розчину оксалату натрію, одержаного розчиненням наважки 0,3407 г в мірній колбі на 100,00 см3, витрачається 20,15 см3 розчину перманганату калію.
3.114 Розчин KClO3 об’ємом 2,50 см3 (густиною 1,20 г/см3) перенесли в колбу для титрування, додали 25,00 см3 0,1200 н. розчину сульфату заліза (II), надлишок якого був відтитрований 5,00 см3 0,1100 н. розчину КMnO4. Розрахуйте масу KClO3 в розчині.
3.115 Розчин пероксиду водню об’ємом 2,50 см3 (густиною 1,08 г/см3) перенесли в мірну колбу ємкістю 200,0 см3 , водили до мітки водою. На титрувавння 20,00 см3 одержаного розчину пішло 30,05 см3 розчину перманганату калію з Т(КMnO4 /О) = 0,000450 г/см3. Розрахувати масову частку активного кисню в вихідному розчині Н2О2.
3.116 Для фармакопейного визначення пероксиду магнію MnO2 приготували 10,00 см3 розчину, в якому була розчинена наважка досліджуваного зразка масою 0,2045 г. На титрування одержаного розчину витрачено 19,75 см3 стандартного розчину перманганату калію з титром за пероксидом магнію 0,002816 г/см3. Розрахуйте масову частку пероксиду магнію в препараті. Напишіть рівняння відповідних реакцій.
3.117 До 25,00 см3 розчину KClO3 , було долито 35,00 см3 0,1005 н. розчину FeSO4, надлишок якого був відтитрований 8,00 см3 0,1213 н. розчину перманганату калію. Розрахуйте масу KClO3 в розчині.
3.118 З наважки препарату 0,3864 г виділили кальцій у вигляді оксалату кальцію. Оксалат кальцію потім розчинили в сірчаній кислоті і відтитрували 21,15 см3 розчину перманганату калію з Т(КМпО4/СаС2О4) = 0,0074 г/см3 . Яка масова частка кальцію в препараті? Напишіть рівняння відповідних реакцій.
3.119 При титруванні Fe(II) витрачено 18,30 см3 розчину КMnO4. Т(КMnO4 / Fe) = 0,004408 г/см3. Скільки заліза міститься в розчині?
3.120 Нормальність розчину перманганату калію дорівнює 0,01960 н. Чому дорівнює титр цього розчину по Н2С2О4, по Fe, по Н2О2 ?
3.121 Скільки см3 води треба додати до 1,5 дм3 0,0800 н. розчину КMnO4 , щоб одержати розчин з титром по залізу рівним 0,008000 г/см3?
3.122 До 25,00 см3 розчину KClO3 , було додано 25,00 см3 0,12 н. розчину FeSO4, надлишок якого був відтитрований 5,00 см3 0,11 н. розчином перманганату калію. Розрахуйте масову частку KClO3 в розчині.
3.123 Чому дорівнює титр розчину КMnO4 по залізу, якщо при титруванні 0,2145 г оксалату натрію витрачено 25,45 см3 цього розчину?
3.124 Наважку гідрату оксалату амонію масою 0,3200 г розчинили в воді. На титрування одержаного розчину витратили 10,26 см3 розчину КMnO4. Розрахуйте нормальність та титр розчину КMnO4.
3.125 В мірній колбі ємкістю 250 см3 розчинили 1,2608 г дігідрату щавлевої кислоти. На титрування 20,00 см3 цього розчину витрачається 20,26 см3 розчину перманганату калію Розрахувати молярну концентрацію еквіваленту розчина КMnO4 .
3.126 Наважку 3,3800 г технічної мурашиної кислоти розчинили в 500 см3 води. На титрування 15,00 см3 цього розчину витрачено 13,50 см 3 0,1141 н. розчину перманганату калію в кислому середовищі. Розрахувати масову частку НСООН в наважці, якщо окислення відбувається до СО2.
3.127 Яка масова частка заліза в досліджуваному препараті, якщо при аналізі 0,1400 г його після відповідної підготовки на титрування одержаного сірчанокислого розчину витрачено 24,85 см3 0,0988 н. розчину перманганату калію (написати рівняння реакції).
3.128 Кількісне визначення сульфату заліза (II) перманганатометричним методом. Рівняння реакції, що лежить в основі методу, можливість протікання реакції, вибір індикатора.
3.129 Кількісне визначення нітритів перманганатометричним методом. Рівняння реакції, що лежить в основі методу, можливість протікання реакцій.
3.130 Перманганатометричне визначення пероксиду водню в препараті. Суть методу, рівняння реакції, фіксування точки еквівалентності, розрахунок еквіваленту.
3.131 Кількісне визначення заліза (II) в розчіні солі Мора методом перманганатометрії. Рівняння реакції, розрахунки.
3.132 Кількісне визначення Са2+ методом перманганатометрії. Рівняння реакції, що лежить в основі методу, можливість протікання реакції, вибір індикатора.
3.133 З наважки препарату 0,3864 г виділили кальцій у вигляді оксалату кальцію. Оксалат кальцію потім розчинили в сірчаній кислоті і відтитрували 21,15 см3 розчину перманганату калію з Т(КМпО4/СаС2О4) = 0,0074 г/см3. Яка масова частка кальцію в препараті? Напишіть рівняння відповідних реакцій.
3.134 Перманганатометричне визначення окислювачів ( на прикладі визначення масової долі хрому (III) в розчині K2Cr2O7).
3.135 Опишіть методику кількісного визначення марганцю в препараті методом перманганатометрії.
3.136 Загальна характеристика методу титрування розчином дихромату калію. Робочий розчин для титрування відновників у кислому середовищі виготовлен розчиненням 5,2200 г K2Cr2O7 в мірній колбі на 500,0 см3. Розрахуйте титр розчину; молярну концентрацію; молярну концентрацію еквіваленту.
3.137 Розрахувати окисно-відновний потенціал пари Cr2O72-/Cr3+ при [Н+] = 1 моль/дм3; [Cr2O72-] = 0,01 моль/дм3; [Cr3+] = 0,001 моль/дм3.
3.138 Приготування робочого розчину дихромату калію. Яку масу наважки технічного препарату K2Cr2O7 треба взяти для виготовлення 5 дм3 розчину з концентрацією (1/6 K2Cr2O7) = 0,02 моль/дм3. Препарат вміщає 97,3 % дихромату калію.
3.139 Визначення заліза методом дихроматометрії. Написати рівняння реакцій.
3.140 Побувати криву титрування 100 см3 0,1 н. розчину Cu2SO40 = 0,153 В) 0,1 н. розчином дихромату калію (Е0 = 0,133 В).
3.141 Характеристика індикаторів методу дихроматометрії. Дифеніламін. Інтервал переходу забарвлення дифеніламіну залежно від величини окисно-відновного потенціалу системи.
3.142 Еквівалент, фактор еквівалентності, молярна маса еквіваленту у реакціях окислення-відновлення. Розрахуйте молярну масу еквіваленту дихромату калію в реакції з йодом в кислому середовищі.
3.143 Розрахуйте нормальну концентрацію і титр розчину дихромату калію, одержаного при розчиненні наважки дихромату калію 2,4515 г в 500 см3 води.
3.144 Розчин приготували в мірній колбі на 2,0 дм3 з фіксаналу, який містить 0,1 моль еквіваленту речовини K2Cr2O7 (fекв. = 1/6). Розрахувати титр отриманого розчину.
3.145 Розрахуйте молярну концентрацію еквіваленту і титр за залізом (II) розчину дихромату калію, одержаного при розчиненні наважки дихромату калію 1,2258 г в 250 см3 води.
3.146 Яку масу наважки технічного препарату K2Cr2O7 треба взяти для виготовлення 2 дм3 розчину з концентрацією (1/6 K2Cr2O7) = 0,10 моль/дм3. Препарат вміщає 98,3 % дихромату калію.
3.147 Обчислити індикаторну помилку титрування FeSО4 розчином K2Cr2O7 з індикатором дифеніламіном (ДФА): а) в присутності H3PO4 ; б) в відсутності H3PO4.
3.148 Розрахувати область стрибкаь при титруванні у кислому середовищі розчина Fe2+розчином K2Cr2O7 при концентраціях розчинів (моль/дм3): а) 0,01; б) 0,001.
3.149 Вивести рівняння для обчислення потенціалу в точці еквівалентності титрування для реакції: 6Fe2+ + Cr2О7- + 14Н+ = 6Fe3+ + 2Cr3+ + 7Н2О
3.150 В якому середовище треба проводить окислення хрому (III) до хрому (VI) та використовувать сполуки хрому (VI) в якості окисника? Відповідь обґрунтуйте.
3.151 Йодометрія. Суть методу і його особливості.
3.152 Йодометрія. Характеристика робочих розчинів і індикаторів.
3.153 Скільки см3 розчину пероксиду водню, одержаного розведенням в 10 разів 3%-ого розчину, необхідно взяти, щоб на титрування його після додавання сірчаної кислоти і йодиду калію було витрачено 25,00 см3 0,1500 н. розчину тіосульфату натрію?
3.154 При яких значеннях рН розчину проводять йодиметричне титрування? Відповідь обгрунтуйте.
3.155 Йодометрія. Приготування розчину йоду і встановлення його нормальності.
3.156 Розрахувати масу наважки йоду, що необхідна для приготування 2 дм3 0,01 н. розчину йоду.
3.157 Напишіть рівняння реакції: I2 + Na2S2O3 → Na2S4O6 + … Розрахуйте термодинамічну константу рівноваги реакції. Встановити в якому напрямку піде відповідна хімічна реакція.
3.158 Який об’єм води треба додати до 25,0 см3 розчину J2 концентрації с(1/2J2) = 0,0250 моль/дм3, щоб отримати розчин концентрації с(1/2J2) = 0,0200 моль/дм3 ?
3.159 Наважку Технічний сульфіт натрію (0,9350 г)розчинили в довільному об'ємі води і додали 50,00 см3 0,1000 н. розчину йоду. На титрування надлишоку йоду пішло 21,20 см3 розчину тіосульфату натрію, 1 см3 якого еквівалентний кількості йоду, що виділяється з 0,01574 г йодиду калію. Визначте масову частку (%) сульфіту натрію.
3.160 Йодометрія. Приготування розчину тіосульфату натрію і встановлення його нормальності.
3.161 Стандартизація робочого розчину тіосульфату натрію за дихроматом калію. Опишіть методику. Який індикатор при цьому використовується?
3.162 Розрахувати константу рівноваги реакції J2 + 2 Na2S2O3 ↔ Na2S4O6 + 2NaJ Встановіть напрямок реакції
3.163 Розрахувати нормальність, титр розчину натрію тіосульфату, якщо на титрування йоду, щовиділився при додаванні до наважки 0,1200 г К2Сг207 (розчинена у воді, кисле середовище) надлишку КІ у, витрачено 24,00 см3 розчину тіосульфату натрію.
3.164 Титрант йодометрії - робочий розчин тіосульфату натрію. Він відноситься до первинних чи вторинних стандартних розчинів? Відповідь обгрунтуйте, напишіть відповідні рівняння реакцій. Які речовини вводять для стабілізації розчину тіосульфату натрію?
3.165 Розрахувати наважку Na2S2O3 ∙5Н2О для виготовлення 400 см3 ~0,05 н. розчину?
3.166 Йодометричне визначення окислювачів
3.167 Йодометричне визначення відновників.
3.168 Скільки грамів K2Cr2O7 треба зважити для виготовлення 500 см3 розчину, якій використовують для визначення нормальності ≈ 0,05 н. розчину Na2S2O3 ∙5Н2О ?
3.169 Йодометричне визначення нитрітів.
3.170 Фіксанал містить 0,2 моль еквівалента речовини J2. Якої вмістомості треба взяти мірну колбу, щоб приготовити розчин йоду концентрації с(1/2 J2) = 0,05 моль/дм3 ?
3.171 Визначити масову частку (%) активного хлору, якщо наважку хлорного вапна (0,2004 г) розчинили в воді, додали к розчину KJ i H2SO4, а на титрування йоду, що виділився, втратили 20,04 см3 0,1000 н. розчину тіосульфату натрію.
3.172 Розрахувати окисно-відновний потенціал (по відношенню до водневого електроду) у розчині, якщо до 50 см3 0,2 н. розчину Na2S2O3 додали 20 см3 0,2 н. розчину J2. Е0(S4О62-/S2O32-) = +0,09 В; Е0(J2/2J-) = +0,54 В.
3.173 Із наважки проби (0,5 г), яка містить свинець, останній перевели в PbCrO4. Добавили до осаду надлишок кислоти і КJ. Йод , який утворюється від титрували 10,2 см3 0,1031 н. розчином Na2S2O3. Розрахуйте масову долю свинцю в пробі.
3.174 Йодометричне визначення міді.
3.175 Технічний йод має 25 % домішок, які не окислюються. Розрахувати наважку йоду, котру слід взяти для аналізу, якщо 0,1000 н. розчин тіосульфату натрію було налито в бюретку на 25 см3.
3.176 Визначити масову частку (%) хлориду заліза (III) у препараті, якщо його наважку 5,0000 г розчинили в мірній колбі на 200 см3. К 20,00 см3 отриманого розчину додали йодид калію та хлороводневі кислоту. На титрування йоду, що виділився, втратили 30,50 см3 0,1000 н. розчину тіосульфату натрію.
3.177 Йодометричне визначення миш’яку(III) і миш’яку(V).
3.178 Йодометричне визначення активного хлору в хлорному вапні.
3.179 Скільки грамів хлору містить 1 г хлорної води, якщо на титрування йоду, що виділівся при приливанні KJ до 20,00 см3 ії, витрачено 22,20 см3 0,1132 н. розчину Na2S2O3 ?
3.180 Йодометричне визначення сірки в природній та мінеральних водах.
3.181 Для визначення H2S до 25,00 см3розчину додали 46,00 см3 0,01840 н. розчину йоду, після чого надмір його відтитрували 0,01230 н. розчином Na2S2O3, якого витрачено 10,00 см3. Скільки грамів H2S міститься в 1 дм3 розчину?
3.182 Наважку сульфіту натрію масою 0,7340 г розчинили в довільному об'ємі води і додали 50,00 см3 0,1000 н. розчину йоду. Надлишок йоду відтитрували розчином тіосульфату натрію. На титрування пішло 21,20 см3 розчину, 1 см3 якого еквівалентний кількості йоду, що виділяється з 0,01574 г йодиду калію. Визначте масову частку (%) сульфіту натрію.
3.183 Йодометричне визначення сірки сульфіту в сульфіті натрію Na2SO3·7H2О.
3.184 Йодометричне визначення розчиненого кисню в природній воді.
3.185 Йодометричне визначення аскорбінової кислоти. Написати рівняння реакцій, визначити еквівалент.
3.186 Броматометрія. Сутність методу, титрант, його приготування і стандартизація, умови титрування. Фіксування кінцевої точки титрування. Можливості методу.
3.187 Титрант в броматометрії, його приготування та властивості.
3.188 Визначення кінцевої точки титрування в броматометрії.
3.189 Розрахуйте молярну масу еквіваленту бромату калію КВгО3 і арсену (III) в окисно-відновній реакції між бромат-іоном і арсеніт-іоном АsО33- в кислому середовищі.
3.190 Розрахуйте молярну масу еквіваленту фенолу при титруванні по методу броматометрії.
3.191 Розрахуйте титр розчину тіосульфату натрію, якщо молярна концентрація його дорівнює 0,025 моль/дм3.
3.192 Розрахуйте молярну масу еквівалентну, масу саліцилату натрію при його броматометричному визначенні, якщо в результаті реакції утворюється трибромфенол НОС6Н2Вг3.
3.193 До якого об'єму необхідно довести 10 см3 розчину бромату калію з молярною концентрацією 0,1000 моль/дм3, щоб одержати розчин з титром за арсеном (III), що дорівнює 0,000375 г/см3 .
3.194 Розрахуйте нормальну концентрацію бромату калію, одержаного при розчиненні 0,0278 г бромату калію в 100,00 см3 води, який застосовується для дихроматометричного визначення АsО33- .
3.195 Для броматометричного визначення Аs2О3 в препараті приготували 60 см3 розчину, в якому розчинена наважка препарату масою 0,1014 г. На титрування 20,00 см3 цього розчину витрачено 6,80 см3 стандартного розчину бромату калію з титром за Аs2О3 0,004946 г/см3. Розрахуйте масову частку Аs2О3 у наважці препарату.
3.196 Використання методу броматометричного титрування для кількісного визначення МgСl2. Написати відповідні рівняння реакції, визначити еквівалент солі магнію.
3.197 Змішані 400 см3 0,0405 моль/дм3 розчину бромату калію і 250 см3 розчину бромату калію молярної концентрації еквіваленту KBrO3 0,222 моль/дм3. Об’єм суміші розбавлено водою до 1000 см3. Розрахуйте молярну концентрацію еквіваленту отриманого розчину.
3.198 Метод церіметрії. Загальна характеристика методу. Розрахувати окисно-відновний потенціал пари Cе4+/Cе3+ при [Ce(SO4)2] = 5∙10-2 моль/дм3; [Ce2(SO4)3] = 2∙10-3 моль/дм3.
3.199 Побудуйте криву титрування 100 см3 0,1 н. розчину сульфату заліза (II) 0,1 н. Розчином сульфату церію (IV) у 1 М розчині сірчаної кислоти.
3.200 Розрахуйте і побудуйте криву церіметричного титрування соли Fe2+/Fe3+. Е0(Fe3+/ Fe2+) = 0,77 В; Е0(Се4+/Се3+) = 1,44 В.
3.201 Титрометричні методи осадження. Класифікація.
3.202 Характеристика безіндикаторних методів осаджувального титрування. Фіксування кінця титрування. Метод рівного помутніння.
3.203 Індикаторні методи осадження. Адсорбційні індикатори. Визначення хлоридів з адсорбційними індикаторами.
3.204 Утворення забарвленого осаду (Метод Мора). Суть методу, фіксування точки еквівалентності, практичне застосування.
3.205 Визначення хлоридів за Мором.Які аніони і катіони заважають визначенню хлорид-іонів методом Мора і чому?
3.206 Утворення забарвленого комплексу (Метод Фольгарда). Суть методу, можливості, фіксування кінцевої точки титрування.
3.207 Титрування розчинами роданіду калію або амонію. Встановлення нормальності робочого розчину.
3.208 Титрування розчинами солей срібла. Вихідні речовини. Встановлення нормальності робочого розчину. Розрахувати титр 0,1200 моль/дм3 розчину AgNO3 по хлориду натрію та хлору.
3.209 Помилки титрування в методі осадження. Обчислити індикаторну помилку титрування 50 см3 0,1 н. розчину КСl 0,1 н. розчином AgNO3 (50 см3) у присутності 1∙10-4 моль/дм3 індикатору K2CrO4.
3.210 Для визначення Сl- у воді взяли 100 см3 води і відтитрували 0,1012 н. розчиномAgNO3, якого пішло на титрування 18,20 см3. Скільки грамів Сl- було у воді?
3.211 Розрахуйте і побудуйте криву титрування 100 см3 0,1 н. розчину нитрата срібла 0,1 н. розчином броміду калію.
3.212 Розрахуйте і побудуйте криву титрування 0,1 моль/дм3 розчину нитрата срібла розчином NH4SCN такої ж концентрації.
3.213 Розрахуйте pBr і pAg при титруванні 100 см3 0,1 н. розчину КBr 0,1 н. розчином AgNO3 якщо додано: а) 99 см3, б) 100 см3, в) 110 см3 титранту. ПР(AgBr) = 7,7•10-13.
3.214 Наважку препарату 0,5020 г, яка містить бром, розчинили в воді, додали 50,00 см3 0,1101 М розчину AgNO3. Надлишок відтитрували 10,40 см3 розчина NH4CNS концентрації 0,1158 моль/дм3. Розрахувати масову частку брому в препараті.
3.215 Наважку 1,4987 г хлориду натрію розчинили в мірній колбі об'ємом 250,0 см3. На титрування 20,00 см3 цього розчину витрачається 20,20 см3 0,0985 н. розчину нітрату срібла. Розрахувати масову частку (%) домішек у препараті.
3.216 Яка масова частка Ag+ в лікарському препараті, якщо після розчинення наважки його масою 0,3000 г, на титрування одержаного розчину витратили 23,80 см3 0,1000 н. розчину роданіду амонію? Який метод аналізу був застосований?
3.217 Приготування і встановлення нормальності робочого розчину нітрату срібла. Як приготувати 800 см3 0,05 н. розчину нітрату срібла та стандартизувати його за NaС1.
3.218 Приготування і встановлення нормальності робочого розчину роданіду калію. Визначте нормальну концентрацію розчину роданіду калію та його титр за сріблом, якщо на титрування 25,00 см3 його витрачається 20,00 см3 0,1014 н. розчину AgNO3.
3.219 Яка масова частка срібла в сплаві, якщо після розчинення 0,3000 г цього сплаву на титрування одержаного розчину витрачено 23,80 см3 0,1000 н. розчину NH4SCN ?
3.220 Скільки відсотків срібла містить сплав, якщо після розчинення наважки 0,3000 г цього сплаву на титрування одержаного розчину витрачено 23,80 см3 0,1000 н. розчину NH4SCN?
3.221 Наважку препарату масою 0,5950 г розчинили у воді і одержали 250 см3 розчину. До 25,00 см3 цього розчину додали 35,00 см3 0,0202 н. розчину AgNO3 і надлишок останнього відтитрували 0,0240 н. розчином NH4SCN, якого було витрачено 8,40 см3. Розрахуйте масову частку брому в досліджуваному препараті. Який метод аналізу був застосований?
3.222 До 100 см3 0,1 моль/дм3 розчину NaCl додані слідуючі об’єми (см3) розчинуAgNO3 такої ж концентрації: а) 99,9; б)100,0; в) 100,1. Розрахуйте pAg i pCl.
3.223 До 100 см3 0,10 моль/дм3 розчину KBr додані слідуючі об’єми (см3) розчинуAgNO3 такої ж концентрації: а) 99,9; б)100,0; в) 100,1. Розрахуйте pAg i pBr.
3.224 Розрахуйте pAg i pBr при додаванні до 25,0 см3 0,015 моль/дм3 розчину броміду натрію 20,0 см3 0,010 моль/дм3 розчину AgNO3 .
3.225 До 25 см3 0,1 моль/дм3 розчину AgNO3 додані слідуючі об’єми (см3) 0,1 моль/дм3 розчину NaCl: а) 24; б) 25; в) 26. Розрахуйте pAg i pCl.
3.226 Розрахуйте pAg i pJ при додаванні до 25 см3 0,025 моль/дм3 розчину йодиду натрію таких об’ємів (см3) розчину AgNO3 такої ж концентрації: а) 24; б) 25; в) 26.
3.227 Розрахуйте pAg i pJ при додаванні до 20,0 см3 0,050 моль/дм3 розчину NaJ 20,0 см3 розчину AgNO3 такої ж концентрації.
3.228 Розрахуйте pAg i pSCN при додаванні до 25,0 см3 0,050 моль/дм3 розчину нітрату срібла 20,0 см3 0,025 моль/дм3 розчинуKSCN.
3.229 Розрахуйте індикаторну помилку титрування 25,0 см3 0,010 моль/дм3 розчина NaCl розчином AgNO3 такої ж концентрації у присутності 2.0 см3 розчина K2CrO4 з концентрацією с(1/2 K2CrO4 ) = 0,050 моль/дм3.
3.230 Розрахуйте індикаторну помилку титрування 25,0 см3 0,1 моль/дм3 розчину NaCl розчином AgNO3 такої ж концентрації у присутності 0.50 см3 розчина K2CrO4 з масовою часткою 5 %.
3.231 Розрахуйте індикаторну помилку титрування 20,0 см3 0,050 моль/дм3 розчина КCl розчином нітрату срібла такої ж концентрації у присутності 1.0 см3 розчина K2CrO4 з концентрацією с(1/2 K2CrO4 ) = 0,010 моль/дм3.
3.232 Розрахуйте індикаторну помилку титрування 20,0 см3 0,010 моль/дм3 розчину NaBr розчином AgNO3 такої ж концентрації у присутності 0,0050 моль/дм3 розчина K2CrO4 до pAg = 2,0.
3.233 Розрахуйте молярну концентрацію розчину хлориду натрію, 10,00 см3 якого відтитровані 8,95 см3 розчином Hg(NO3)2 с молярною концентрацією еквіваленту 0,1000 моль/дм3.
3.234 На титрування наважки КSCN (маса 0,0650 г) витрачено 20,00 см3 розчину AgNO3. Найти молярну концентрацію титранту.
3.235 На титрування 25,00 см3 розчину КCl витрачено 22,00 см3 0,1000 моль/дм3 розчину нітрату срібла. Розрахуйте масу хлориду калію в 500 см3 цього розчину.
3.236 Після розчинення наважки AgNO3 (маса 0,4500 г) у воді на титрування одержаного розчину втрачено 23,50 см3 0,1500 М розчину NH4SCN. Розрахуйте масову частку срібла в наважці.
3.237 Наважку препарату (маса 5,00 г), яка містить NaCl, розчинили в 100 см3 води. На титрування аліквоти цього розчину об’ємом 20,00 см3 в присутності K2CrO4 витрачено 5,50 см3 0,05 моль/дм3 розчину AgNO3. Розрахуйте масову частку NaCl в наважці.
3.238 Наважку 5,0000 г технічної кухонної солі розчинили в воді, розчин довели в мірній колбі до 1000 см3. На титрування 20,00 см3 одержаного розчину витратили 27,88 см3 0,05 н. розчину AgNO3. Скільки NaСІ (в %) міститься в зразку технічної солі? Який метод аналізу був застосований?
3.239 Наважку 1,6000 г броміду розчинили у воді, додали 52,00 см3 0,2021 н. розчину AgNO3 і надлишок останнього відтитрували 0,1000 н. розчином NH4SCN, якого було витрачено 4,00 см3. Розрахуйте масову частку брому в досліджуваному броміді. Який метод аналізу був застосований?
3.240 Меркурометрія. Суть методу, фіксування точки еквівалентності, речовини, які визначають цим методом.
3.241 Меркурометричне визначення магнію хлориду. Написати відповідні рівняння реакції, розрахувати фактор еквівалентності та молярну масу еквівалента.
3.242 Індикатори методу меркурометрії. На чому основано їх застосування? Переваги дифенілкарбазону.
3.243 Розрахуйте молярну концентрацію Hg2(NO3)2, якщо на титрування 0,1350 г КС1 використали 21,56 см3 розчину Hg2(NO3)2.
3.244 Розрахуйте масову частку NaСІ в розчині, якщо на титрування 20,88 см3 цього розчину витрачено 20,76 см3 0,09830 М розчину Hg2(NO3)2.
3.245 Титрування ртуті (II) нітратом – меркуриметрія. Суть методу, фіксування точки еквівалентності. . Опишіть методику стандартизації розчину ртуті (II) нітрату за натрію хлоридом.
3.246 Наважку КSCN (маса 4,8560 г) розчинили в мірній колбі на 500 см3. На титрування аліквоти цього розчину об’ємом 25,00 см3 витрачено 24,95 см3 розчину Hg(NO3)2. Розрахуйте титр розчину Hg(NO3)2.
3.247 До 50 см3 0,05 М розчину Hg(NO3)2 додані слідуючі об’єми (см3) 0,1 М NaCl: а) 49,8; б) 50; в) 50,2. Розрахуйте концентрації іонів ртуті(II) та рHg в процесі титрування.
3.248 Загальна характеристика методів комплексоутворення.
3.249 Комплексонометричне титрування. Загальна оцінка методу.
3.250 Хелатометричне титрування. Застосування комплексонів.
3.251 Методика приготування стандартного розчину трилону-Б (0,05 М)
3.252 Розрахуйте величину наважки трилону Б, необхідну для приготування 200 см3 0,02 н.розчину. Які речовини можна використовувати для стандартизації розчину ЕДТА.
3.253 Для встановлення титру робочого розчину трилону Б взяли 1,3250 г висушеного карбонату кальцію і розчинили в мірній колбі на 250 см3. На титрування 25,00 см3 цього розчину витратили 26,45 см3 розчину трилону Б. Визначте титр робочого розчину за кальцієм і нормальність розчину трилону Б.
3.254 Які комплексони використовуються в титриметричному аналізі? Які йонізовані форми ЕДТА можуть існувати в розчинах?
3.255 Індикатори комплексонометрії.
3.256 Способи фіксації кінцевої точки титрування в комплексометрії.
3.257 Металохромні індикатори методу комплексонометричного титрування. Як проводиться вибір індикаторів в комплексиметричному титруванні?
3.258 Визначення кількох катіонів у суміші комплексонометричним методом.
3.259 Застосування маскуючих засобів при визначенні кількох катіонів у суміші в трилонометричном титруванні.
3.260 Методи хелатометричного титрування: пряме титрування.
3.261 Побічні (непрямі) методи хелатометричного титрування.
3.262 Зворотне хелатометричне титрування (титрування залишку)
3.263 Хелатометричне титрування заміщувача ( витісне титрування)
3.264 Кислотно-основне (алкіліметричне) хелатометричне титрування.
3.265 Визначення аніонів методом хелатометричного титрування.
3.266 Комплексонометричне визначення магнію сульфату. Написати відповідні рівняння реакцій, обґрунтувати вибір індикатору, визначити еквівалент досліджуваної сполуки та її молярну масу еквіваленту. Навести формулу розрахунку кількісного вмісту магнію сульфату у препараті.
3.267 Комплексонометричне визначення загальної твердості води. Хід визначення. Обчислення.
3.268 0,5 дм3 розчину містить 2,0388 г трилону Б. Розрахуйте молярну концентрацію еквіваленту і титр цього розчину.
3.269 Наважку препарату заліза масою 0,1000 г розчинили у воді. Розчин відтитрували 21,12 см3 0,0500 н. розчином трилону Б. Розрахуйте масову частку заліза в препараті.
3.270 Розрахуйте твердість води, якщо на титрування 25 см3 проби води витрачено 2,20 см3 0,0480 н. розчину трилону Б.
3.271 На титрування 50 см3 водопровідної води пішло 12,00 см3 0,01000 моль/дм3 трилону Б. Розрахуйте загальну твердість води.
3.272 Розрахуйте концентрацію (ммоль/дм3) магнію у воді, якщо при титруванні 10<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ГРАВІМЕТРИЧНИЙ (ВАГОВИЙ) АНАЛІЗ | ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ КІЛЬКІСНОГО АНАЛІЗУ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.