Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Структурні особливості соціології як науки в єдності її предмета і об’єкта

Соціологія як наука
Об’єктивна і суб’єктивна реальність
Становлення, розвиток і функціонування суспільства як цілісної системи: - спільноти - класи Соціальні відносини як механізми взаємозв’язку між структурними елементами суспільства: - соціальні групи - особистість соціальні інститути Закономірності соціальних дій і соціальної поведінки людей: - соціальні процеси та явища - соціальні відносини

 

Що являє собою соціологія як наука:

Погляд 1.Дж.Смелзер – Соціо - означає суспільство, логос – вчення, тобто «наука про суспільство»

Погляд 2. О.Конт вважав, що соціологія – позитивна наука про суспільство. Суспільство, за Контом, це складна система відносин. Цілісний організм, про окремі елементи якого можна говорити тільки по відношенню з цілим.

Погляд 3. Е.Дюргейм називав предметом соціології соціальні факти. При цьому, соціальне по Дюргейму означає колективне, тому предметом, на його думку, є колективне в усіх його проявах.

Погляд 4. М.Вебер. соціологія – це наука про соціальну поведінку, яку вона намагається зрозуміти та пояснити. Поведінка вважається соціальною, коли за змістом, який надає йому суб’єкт , вона співвідноситься з поведінкою інших індивідів. Суспільство – це соціальна взаємодія.

Погляд 5. У марксизмі предметом соціологічного дослідження є наукове вивчення суспільства як соціальної системи та складаючи його структурних елементів – особистостей, соціальних організацій та соціальних інститутів.

У багатьох посібниках наводяться різні визначення предмету соціології. Так, у “Короткому словнику” соціологія визначена як “наука про закони становлення й розвитку суспільства загалом, соціальних відносин та соціальних спільнот”. У “Соціологічному довіднику” під соціологією мається на увазі “наука про закони й форми соціального (суспільного) життя людей у його конкретних проявах: різних за складністю соціальних системах, спільнотах, інституціях, процесах”. Колишній президент Радянської соціоло­гічної асоціації академік Т. І. Заславська визначає соціологію як науку про закономірності функціонування, розвитку й взаємодії соціальних спільнот різного типу. Цю точку зору поділяє і відомий російський соціолог В. О. Ядов. Нам здається, що таке визначення предмета соціології найбільш привабливе.

Саме поширене визначення соціології у сучасній літературі є : Соціологія – це наука про суспільство як соціальної системи в цілому, функціонування і розвитку цієї системи через її складові елементи : особистість, соціальні організації, інститути.

3. Соціальні закони, сутність, типологізація.Дуже важливим питанням є питання про основні категорії, основні наукові поняття соціологічної науки. Мова йде про виділення таких вихідних категорій, які лежать у фундаменті науки. Як і у визначенні предмета соціології тут немає єдності думок. Одні вважають, що такою категорією виступає поняття “суспільство”, інші — “громадянське суспільство”, треті — “соціальна система” або “соці­альна структура”, четверті — “соціальна група”, п’яті — “соціальна спільнота” і т. ін. Враховуючи вищерозглянуту загальну характеристику предмета соціології, найбільш правильною уявляється остання позиція, а саме — визнання ключовою категорією соціології категорії “соціальна спільнота”.

Якщо категорії соціології відбивають ті чи інші суттєві сторони, риси, властивості об’єкта цієї науки, то закони соціології виражають глибинні, суттєві, необхідні зв’язки між ними. Це, перш за все, закони дії та взаємодії суспільства, соціальних спільнот, груп та особистостей. Це означає, що соціальні закони регулюють поведінку людей і їхніх груп, визначаючи стосунки між особистостями, їхніми спільнотами, і проявляються в діяльності людей та їхніх об’єднань.

До числа соціальних відносяться, наприклад, закони соціальної диференціації та інтеграції, соціальної мобільності, інтернаціо­налізації суспільного життя, соціалізації індивіда, урбанізації суспільства та інші. У житті соціальні закони реалізуються конкретними людьми і в конкретних умовах, а тому проявляються як закони-тенденції.

Класифікація законів соціології може бути проведена за різними основами. За ступенем спільності ці закони можуть бути поділені на загальні, тобто такі, що визначають розвиток суспільства, соціуму, соціальної системи як цілого, і спеціальні, тобто характерні для окремого елемента соціальної системи, частини суспільства.

За характером, способом прояву соціальні закони поділяються на динамічні й статичні. Перші виражають жорсткий, однозначний зв’язок між послідовністю подій у конкретних умовах і визначають напрямки, фактори й форми соціальних змін. Другі — детермінують соціальні явища не суворо, а з певною мірою вірогідності, вони відбивають основні напрямки і тенденції соціальних змін у межах збереження даного соціального цілого.


Читайте також:

 1. I. Особливості аферентних і еферентних шляхів вегетативного і соматичного відділів нервової системи
 2. III. Процедура встановлення категорій об’єктам туристичної інфраструктури
 3. VI.3.3. Особливості концепції Йоганна Гайнріха Песталоцці
 4. VI.3.4. Особливості концепції Йоганна Фрідриха Гербарта
 5. А. Особливості диференціації навчального процесу в школах США
 6. Аварії на пожежно-вибухонебезпечних об’єктах
 7. Аварії на радіаційно небезпечних об’єктах.
 8. Аварії на хімічно небезпечних об’єктах.
 9. Аварії на хімічно-небезпечних об’єктах та характеристика зон хімічного зараження.
 10. АГД як галузь економічної науки
 11. Агітація за і проти та деякі особливості її техніки.
 12. Аграрне виробництво і його особливості
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Предмет , об’єкт, структура соціології як науки. | Перший етап становлення соціології як науки

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.