Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ТЕМА «ОПЛАТА ПРАЦІ»

Тарифні ставки розрядів ( ) визначаються мно­женням тарифної ставки першого розряду ( ) на тарифний коефіцієнт відповідного тарифного розряду ( ):

 

, грн. (10)

 

Середній тарифний коефіцієнт ( ) визначається як середньозважена величина добутку чисельності погодинників певного розряду і відповідного тарифного коефіцієнта або добутку трудомісткості робіт по певному розряду і відпо­відного тарифного коефіцієнта для відрядників.

Середній тарифний розряд ( ) обчислюється за форму­лою:

 

, (11)

 

де , — відповідно менший і більший із двох суміжних тарифних коефіцієнтів;

— менший із двох суміжних тарифних розрядів.

На підприємствах найчастіше використовують дві форми оплати праці: погодинну і відрядну.

Погодинна форма передбачає оплату праці в залежності від відпрацьованого часу і рівня кваліфікації. Ця форма має такі системи:

1. Пряма погодинна. Заробіток при цій системі ( )
обчислюється:

 

, грн.; (12)

 

де — фактично відпрацьований за місяць час, год./міс;

— годинна тарифна ставка по розряду робітника, грн.

2. Погодинно-преміальна система, при якій заробіток
( ) обчислюється:

 

, грн.; (13)

 

де — сума заробітку, нарахованого за прямою пого­динною системою оплати праці, грн.,

Д — сума преміальних доплат за досягнення певних якісних або кількісних показників, грн.

Сума доплат визначається із залежності

 

, грн.; (14)

Система посадових окладів є різновидом погодинно-пре­міальної системи. За цією системою оплачуються працівники, робота яких має стабільний характер.

Відрядна форма передбачає залежність суми заробітку від кількості виготовлених виробів або обсягу виконаних робіт за певний проміжок часу.

Відрядна форма має такі системи:

1. Пряма відрядна. Заробіток ( ) при цьому обчис­люється за формулою:

 

, грн.; (15)

 

де — відрядний розцінок за виготовлення одного виробу і-го виду, грн./шт.;

— фактична кількість виробів і-го виду, виготовлених робітником за певний час (найчастіше місяць), шт.;

— кількість виді виробів.

 

, грн.; (16)

 

де — час на виготовлення одного виробу і-го виду, год.

2. Відрядно-преміальна.

Сума заробітку ( ) при цій системі визначається із залежності

 

, грн.; (17)

 

де — тарифний заробіток робітника при прямій відрядній системі оплати праці, грн.;

- сума преміальних доплат, яка обчислюється за фор­мулою:

 

, грн.; (18)

 

де — процент доплат за виконання плану;

— процент доплат за кожен процент перевиконання плану;

— процент перевиконання плану, який можна знайти

 

; (19)

 

де — відповідно фактичний і запланований обсяг випуску продукції за місяць, шт./міс.

3. Відрядно-прогресивна. Заробітна плата обчис­люється за формулою

 

, грн.; (20)

 

де — вихідна база для нарахування доплат (встанов­люється на рівні 110 - 115% ), шт./міс;

— звичайний розцінок за один виріб, грн./шт,;

— підвищений розцінок за один виріб, грн./шт.

 

; (21)

 

4. Непряма відрядна. Використовується при оплаті праці допоміжних робітників і підсобників.

Заробіток підсобника ( ) можна обчислити із залежності

 

, грн.; (22)

 

де — непрямий відрядний розцінок при обслуговуванні і-го основного робітника, грн./шт.;

n— кількість основних робітників, що обслуговуються одним підсобником, чол.

 

, грн.; (23)

 

де — змінна тарифна ставка підсобника, грн./зміну;

— плановий випуск продукції і-им основним робітни­ком, шт./зміну.

Заробіток допоміжного робітника ( ) обчислюється за формулою:

 

, грн.; (24)

 

де — фактично відпрацьований допоміжним робітни­ком час, год./міс;

— годинна тарифна ставка допоміжного робітника, грн./год.;

— середній коефіцієнт виконання норм на дільниці, яку обслуговує допоміжний робітник.

5. Колективна система оплати праці (бригадна).

При використанні цієї системи спочатку розраховується заробіток всієї бригади як при прямій відрядній системі, використовуючи бригадний розцінок. Потім цей заробіток розподіляється між членами бригади з методу годино-коефіцієнтів, або з методу коефіцієнту виконання норм.

6. Акордна система. Передбачає встановлення розцінку не за одиницю виконаної роботи, а відразу на весь обсяг робіт із встановленням строку його виконання.

 

 

Задача24

Посадовий оклад інженера 2600 грн. за місяць. Із 22 днів за графіком ним відпрацьовано 17 днів (5 днів хворів). З фонду матеріального заохочення йому нарахована премія в розмірі 25% фактичного заробітку. Обчислити місячну заробітну платню інженера з врахуванням премії.

 

Задача25

На дільниці зайнято дев'ять робітників, які пра­цюють в нормальних умовах. Троє з них мають V розряд, двоє — IV. троє —ІІІ, і один - І розряд.

Годинна тарифна ставка першого розряду 4,25 грн. Розра­хувати середній тарифний коефіцієнт робітників дільниці та середню тарифну ставку.

 

Задача26

Підсобний робітник обслуговує трьох робітників. Його годинна тарифна ставка 5,2 грн. при 8-год, робочому дні. Змінна норма виробітку кожного із основних робітників становить 50 шт./зм., а фактичне виконання-цієї норми за зміну становите першим робітником 98,5%; другим 118,4%;третім - 110%. Визначити фактичний денний заробіток підсобника.

 

Задача27

Місячний оклад економіста 265З грн.. при тривалості робочого дня 8,2 год. За графіком ним має бути відпрацьовано 22 дні, один з яких святковий, що не співпадає з вихідним, а фактично йому був наданий листок непрацездатності на 4 дні, один з яких передсвятковий. З фонду матеріального заохочення економісту на­рахована премія в розмірі 20% фактичного заробітку. Обчислити місячну заробітну плату економіста.

 

Задача28

Бригада складається з 5 робітників. Місячний бригадний заробіток склав 10000 гри., при цьому робітник 1-го розряду відпрацював 148 н-год.; II розряду - |36 н-год.; і два робітника III розряду по 160 н-год. кожен. Робітники ІІІ розряду працюють в шкідливих умовах праці. Обчислити місячний заробіток кожного члена бригади.

 

Задача29

Посадовий оклад інженера – 2400 грн в місяць. Із 22 днів за графіком ним відпрацьовано 16 днів. Згідно Положення про преміювання розмір премії складає 25 % від фактичного заробітку. Розрахуйте місячну заробітну плату інженеру з урахуванням премії.

 

Задача30

Місячний оклад службовця складає 1500 грн. Із 23 робочих днів він відпрацював 20 днів, в тому числі 2 дні хворів, а один день виконував державні обов’язки зі збере­женням середньої заробітної плати. Розмір премії в поточному місяці склав 25 % від окладу. Розрахуйте розмір заробітної плати за поточний місяць.

 

Задача31

Місячний оклад робітника 985 грн. Згідно графіку за місяць передбачалося відпрацювати 184 год. Фактично відпрацьо­вано 23 дні по 8 год., тому числі 3 год. був простій, за час якого оплата проводилась у розмірі 50 % тарифної ставки. За виконання плану нарахована премія у розмірі 20 % заробітку. Визначте суму заробітної плати працівника за місяць.

 

Задача32

Погодинник ІІІ розряду плодоконсервного заводу відпрацював за місяць 186 год. Годинна тарифна ставка робітника ІІІ розряду –

8,43 грн. За діючим на підприємстві положенням за виконання місячного завдання виплачується премія в розмірі 10 %, а за кожен процент перевиконання завдання – 2 % заробітку за тарифом. Завдання перевиконано на 105,8 %. Визначте заробітну плату робітника за місяць. За якою системою оплати праці буде здійснено нарахування заробітної плати?

 

Задача33

Визначте заробітну плату підсобника, денна та­рифна ставка якого становить 12,80 грн/зміну. Підсобник обслуговує двох основних робітників. Змінна норма виробітку першого робітни-
ка – 25 шт./зміну, другого – 20 шт./зміну. Фактичний випуск за зміну першого робітника становив 24, другого – 28. Система оплати праці – непряма відрядна.

 

Задача34

Праця робітника оплачується за відрядно-прогре­сивною системою, вихідна база для нарахування доплат – 105 % виконання норм виробітку. За умов виробництва продукції понад вихідну базу розцінка подвоюється. Розрахуйте загальну суму заробітної плати робітника, якщо його годинна тарифна ставка – 9,27 грн. За 24 робочих дня тривалістю 8,3 год. кожний він виконав роботи обсягом 210,5 нормо-год.

 

Задача35

Визначте відрядний заробіток робітника і заробі­ток за тарифом, якщо робітник за годину виготовляє 12 деталей, робота тарифікується за IV розрядом. Годинна тарифна ставка робіт­ника – 7,06 грн. Робітник відпрацював за місяць 176 год. і виготовив 2 950 деталей.

 

Задача36

Висококваліфікований робітник 5-го розряду протягом роз­рахункового місяця відпрацював 23 дні за тривалості робочої зміни 8 год. Запропоноване виробниче завдання виконано на 105 %. Погодинна тарифна ставка робітника 5-го розряду до­рівнює 3 грн 6 коп. Встановлена величина премії становить: за виконання плану — 15 %, за кожний відсоток перевиконання плану — 1,5 % від тарифного заробітку.

Визначити загальну величину місячної заробітної плати ро­бітника 5-го розряду.

 

Задача37

Виробничий робітник промислового підприємства працює за підрядно-прогресивною системою оплати праці. Денна тариф­на ставка робітника 5-го розряду становить 14 грн 48 коп. За перевиконання виробничої норми праця робітника оплачуєть­ся за розцінкою, збільшеною на 50 %.

Розрахувати загальну суму заробітку робітника п'ятого роз­ряду, який у розрахунковому місяці виконав виробничу норму на 118 % і відпрацював 23 робочі зміни.

 

Задача38

Обчислити загальну суму заробітної плати допоміжного ро­бітника, який обслуговує основних робітників-відрядників, за розглянутих далі умов праці.

Установлена норма обслуговування допоміжних робітників становить 10 робітників-відрядників. Норма виробітку кожно­го основного робітника-відрядника становить 6 виробів за одну зміну тривалістю 8 год. За розрахунковий місяць виготовлено 1500 одиниць продукції. Тарифна ставка допоміжного робіт­ника дорівнює 6,8 грн за годину, відпрацьовано 23 зміни. Величину премії за виконання виробничого завдання встанов­лено на рівні 25 % від тарифного заробітку.

 

Задача39

Розрахуйте заробітну плату робітника за відрядно-преміальною системою оплати праці за наступними даними: норма витрат праці – 0,4 людино-год. на один виріб, розцінка за виріб – 2,8 грн, відпрацьовано 176 людино-год., вироблено 485 виробів. Пре­мія нараховується: за 100 % виконання норм – 10 %, за кожний відсоток перевиконання – 1,5 % відрядного заробітку.

 

 

ТЕМА «ПЛАНУВАННЯ ПРАЦІ»

 

Планування продуктивності праці здійснюється методом прямого рахунку та пофакторним методом.

Метод прямого рахунку передбачає визначення планового рівня продуктивності праці ( ) шляхом ділення запланованого обсягу випуску продукції у вартісному виразі, або натуральних одиницях ( або ) на планову чисельність промислово-виробничого персоналу ( ):

або ; (25)

 

Пофакторний метод передбачає розрахунок приросту продуктивності праці через економію чисельності працівників під впливом різних факторів.

 

Приріст продуктивності праці ( ) в плановому періоді через економію чисельності працівників обчислюється:

 

, %; (26)

 

де - загальна економія чисельності працівників;

Чвих вихідна чисельність працюючих в плановому періоді.

Вихідна чисельність працюючих в плановому періоді визначається за формулою:

 

, чол.; (27)

 

де - темпи росту обсягу виробництва в плановому періоді, %

Чббазова чисельність робітників, чол.

Якщо по підприємству відома зміна трудомісткості виробничої програми в цілому, то можливу зміну продуктивності праці по підприємству в плановому році можна обчислити за формулою:

 

, %; (28)

 

де — можливий приріст або зниження продуктивності праці в плановому році, %;

— процент зменшення або збільшення трудоміст­кості виробничої програми в плановому році.

 

, %; (29)

 

де — економія (зростання) затрат робочого часу на виконання виробничої програми в плановому році, н-год.;

— трудомісткість виробничої програми в базовому році, н-год.

Важливим елементом економічного аналізу є розрахунок
можливого приросту продукції за рахунок росту продуктив­ності праці. Цей розрахунок можна здійснити, користуючись
залежністю:

 

, % (30)

 

де — приріст обсягу випуску продукції за рахунок підвищення продуктивності праці, %;

— приріст чисельності, %;

— приріст обсягу виробництва, %.

Розрахунок планової чисельності промислово-виробничого персоналу ( ) здійснюється за формулою:

 

, чол.; (31)

 

де — базова чисельність промислово-виробничого персоналу, чол;

— індекс росту обсягу виробництва в плановому році;

- запланований індекс росту продуктивності праці.

 

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ТЕМА «ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ» | Задача 40

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.007 сек.