Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Форми і системи оплати праці.

На підприємствах найчастіше використовують дві фор­ми оплати праці: погодинну і відрядну.


 

Погодинна форма передбачає оплату праці залежно від відпрацьованого часу і рівня кваліфікації. Вона застосовується тоді, коли недоцільно нормувати роботи або вони взагалі не піддаються нормуванню.

Погодинна форма охоплює такі системи оплати праці:

1. Пряма погодинна.

Заробіток при цій системі (Зп. пог.) обчислюється:

 

де Фміс.– фактичновідпрацьований за місяць час, год./міс;

Сі - годинна тарифна ставка за розрядом робітника, грн.,

2. Погодинно-преміальна система, при якій заробіток (Зп. прем) обчислюється:

 

де Д - сума преміальних доплат за досягнення певних якісних або кількісних показників, грн.

3. Система посадових окладів є різновидом погодинно-преміальної системи. За цією системою оплачується праця працівників, робота яких має стабільний характер.

Відрядна форма передбачає залежність суми заробітку від кількості виготовлених виробів або обсягу виконаних робіт за певний проміжок часу.

Основними умовами застосування відрядної форми оплати праці є наявність кількісних показників роботи, що безпосередньо залежать від конкретного працівника і піддаються точному обліку, а також необхідність стимулювання зростання обсягу випуску продукції.

Відрядна форма включає такі системи:

1. Пряма відрядна. Заробіток (Зп.відр) при цьому обчислюється за формулою:

 

де Рі - відрядна розцінка за виготовлення одного виробу і-го виду, грн.;

Nі - фактична кількість виробів г-го виду, виготовлених робітником за певний час (найчастіше місяць), шт.;

Відрядна розцінка розраховується за формулою:

де Нч – норма часу на виготовлення одного виробу і-го виду, год.

У «чистому вигляді» ця система на практиці майже не використовується, оскільки вона матеріально не стимулює досягнення високих кінцевих результатів не тільки окремим працівником, а й бригадою, цехом тощо; а також економії матеріальних ресурсів. Ця система оплати праці поєдну­ється з преміюванням робітників.

2. Відрядно-преміальна. Сума заробітку ( ) при цій системі визначається із залежності:

 

де Зп.відр - тарифний заробіток робітника при прямій відрядній системі оплати праці, грн.;

Д - сума преміальних доплат за досягнення певних якісних або кількісних показників, грн.

Залежно від специфіки виробництва і характеру викона­ної роботи для різних категорій робітників-відрядників ви­значаються конкретні показники і розміри преміювання згідно з Положенням про відрядно-преміальну оплату праці, яке розробляється і затверджується на підприємстві.

3. Відрядно-прогресивна.Заробітна плата (Звпрогр) обчис­люється за формулою

де Nвб - вихідна база для нарахування доплат (встанов­люється на рівні 110-115% Nпл.), шт./міс;

Рзв - звичайний розцінок за один виріб, грн./шт.;

Р підв.- підвищений розцінок за один виріб, грн./шт.

Процент росту розцінку визначається зі шкали залежно від процента перевиконання вихідної бази. Така шкала роз­робляється і затверджується підприємствами самостійно і фіксується в Положенні про застосування відрядно-про­гресивної оплати праці, яке розробляється на підприємстві за погодженням із трудовим колективом і затверджується керівником.

4. Непряма відрядна.Використовується при оплаті праці допоміжних робітників і підсобників.

Заробіток підсобника можна обчислити із залежності

З нв. підс. = Nфі Рнві, грн.,

де Nфі - фактично виготовлена кількість продукції і-тим основним робітником за зміну, шт./зміну;

Рнві - непрямий відрядний розцінок при обслуговуванні і-го основного робітника, грн./шт.;

п - кількість основних робітників, що обслуговуються одним підсобником, чол.

де Сзм - змінна тарифна ставка підсобника, грн./зміну;

N пл.і.- плановий випуск продукції і-тим основним робіт­ником, шт./зміну.

Заробіток допоміжного робітника (Знвдоп) обчислюється за формулою:

 

З нв.доп. = Тф Сг Квн, грн.,

де Nф - фактично відпрацьований допоміжним робітником час, год./міс;

Сг - годинна тарифна ставка допоміжного робітника, грн./год.;

Квн - середній коефіцієнт виконання норм на дільниці, яку обслуговує допоміжний робітник.

5. Колективна система оплати праці (бригадна).

Використовується в тому випадку, коли характер облад­нання чи специфіка технології потребують зусиль групи працівників різної кваліфікації.

При використанні цієї системи спочатку розраховується заробіток всієї бригади (Збр) як при прямій відрядній систе­мі, використовуючи бригадний розцінок. Потім цей заробі­ток розподіляється між членами бригади одним із таких методів:

1) Метод годино-коефіцієнтів.Використовується тоді, коли всі члени бригади працюють в однакових умовах.

Розподіл бригадного заробітку згаданим методом прово­диться в такій послідовності:

• визначають загальну кількість годино-коефіцієнтів (Г-Кбр), відпрацьованих бригадою, за формулою:

де Nфі - фактична кількість годин, відпрацьована і-тим ро­бітником, год./міс;

Кі - тарифний коефіцієнт за розрядом і-го робітника;

т - кількість членів бригади, чол.;

• знаходять суму бригадного заробітку, що припадає на один годино-коефіцієнт (Зіг-к):

• заробіток /-го робітника (члена бригади) (Зі) обчислюють:

Зі = Тфі -Кі-31г-к, грн.

2) Метод коефіцієнта виконання норм.Використовуєть­ся за умови, що члени бригади працюють в різних умовах. Послідовність розподілу бригадного заробітку така:

• визначають заробіток бригади у випадку стопроцентного виконання норм виробітку (Збр100%) за формулою:

де Сгі- годинна тарифна ставка і-го робітника, грн./год.;

• знаходять коефіцієнт виконання норм (Квн):

• заробітну плату і-го робітника обчислюють:

6.Акордна система.

Передбачає встановлення розцінку працівникові або групі працівників не за окремі вироби чи операції, а за весь обсяг робіт із визначенням кінцевого строку його виконан­ня. Ця система заохочує до скорочення строків виконання робіт і тому використовується при ремонтних роботах, лік­відації наслідків аварій тощо.

Економічна самостійність підприємства у ринкових умовах сприяли зростанню активності у пошуках раціональних форм організації праці і її оплати. Це спричинило виникнення і поширення так званих безтарифних форм організації оплати праці.

Спільним для них є те, що працівникам гарантується лише мінімальний обов’язковий рівень заробітної плати, згідно з законодавством про мінімальну заробітну плату. Цей обов’язковий гарантований рівень може бути однаковим для всіх працівників, а може відрізнятися залежно від їхньої кваліфікації та значимості робіт.

В методичному плані заробітна плата працюючих визначається на основі загальної суми заробленої колективом заробітної плати, із якої відраховується сума гарантованої мінімальної оплати праці всіх працівників підприємства. А залишок (він повинен становити більшу частину) розподіляється між членами колективу за певними встановленими заздалегідь правилами. В цьому плані безтарифна система організації оплати праці подібна до колективної форми, бо всі члени трудового колективуу зацікавлені у поліпшенні кінцевих результатів спільної роботи.

Контрактна система оплати праці грунтується на укладанні договору між роботодавцем та виконавцем, в якому обумовлюються режим та умови праці, права та обов’язки сторін, рівень оплати праці та інше. Договір може оплачувати час знаходження виконавця на підприємстві, фірмі (погодинна оплата праці) або конкретне виконане завдання (відрядна оплата).

 

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тарифна система оплати праці | Завдання до практичної роботи № 6

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.