Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Особливості обліку на позабалансових рахунках

 

Позабалансові рахунки призначено для узагальнення інформації про наявність і рух:

- цінностей, що не належать підприємству, Але тимчасово перебувають у його користуванні, розпорядженні або на зберіганні (об’єкти оперативної (операційної) оренди основних засобів, матеріальні цінності на відповідальному зберіганні, переробці, комісії, монтажі);

- умовних прав і зобов’язань підприємства (застави, гарантії, зобов’язання тощо);

- бланків суворого обліку;

- списаних активів (нестачі цінностей, дебіторська заборгованість) для спостереження за можливістю їх відшкодування винними особами (боржниками).

Бухгалтерський облік наведених цінностей, умовних прав і зобов’язань здійснюють за простою системою, за якою записи про надходження, вибуття, використання, продаж матеріальних цінностей, бланків суворого обліку, утворення умовних прав і зобов’язань, списання з балансу майна внаслідок нестачі, псування та дебіторської заборгованості проводять тільки на одному позабалансовому рахунку з зазначенням змісту і кількісно-вартісних показників операції.

Товарно-матеріальні цінності відображують за договірною вартістю або за вартістю, що вказана у актах приймання-передавання. Орендовані основні засоби відображують за вартістю, наведеною в договорах оперативної (операційної) оренди. Бланки суворого обліку обліковують за умовною вартістю в установленому порядку, а умовні права й зобов’язання – за вартістю, вказаною в документах про гарантії й зобов’язання.

Товарно-матеріальні цінності та основні засоби, вартість яких відображена на позабалансових рахунках, підлягають інвентаризації в порядку, що діє для цінностей, відображених на балансових рахунках відповідного класу.

 

11.2.1. Облік на рахунку 01 “Орендовані необоротні активи”

 

На рахунку 01 обліковують активи у вигляді основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів, що отримані підприємством відповідно до договорів операційної оренди (лізингу) та обліковують на балансі орендодавця.

Облік отриманих в оренду активів здійснюють за видами активів.

Прийняті в оперативну оренду основні засоби і нематеріальні активи зараховують на позабалансовий рахунок 01 “Орендовані необоротні активи” за балансовою (залишковою) і первісною вартістю орендодавця, що зазначені в договорі операційної оренди.

Збільшення залишку рахунку 01 “Орендовані необоротні активи” відбувається при прийнятті на облік основних засобів, нематеріальних та інших необоротних активів, що отримані в оперативну оренду, зменшення – при їх поверненні орендодавцю та у разі перенесення заборгованості перед орендодавцем за орендовані необоротні активи на баланс.

Аналітичний облік орендованих необоротних активів здійснюють за видами активів.

 

11.2.2. Облік на рахунку 02 “Активи на відповідальному зберіганні”

 

Рахунок 02 призначено для обліку цінностей, які тимчасово знаходяться на підприємстві та не є його власністю, прийняті на комісію, у переробку, до монтажу, в довірче управління. Облік таких цінностей ведуть за цінами, що передбачені в договорах, приймально-передавальних актах тощо. Усі товарно-матеріальні цінності, що обліковуються на цьому рахунку, інвентаризуються в порядку і строки, передбачені для власних активів.

На позабалансовому субрахунку 021 “Устаткування, прийняте для монтажу” обліковують підрядні організації обладнання, устаткування та інші товарно-матеріальні цінності, які надійшли від замовника та прийняті для монтажу. Аналітичний облік обладнання, устаткування та інших товарно-матеріальних цінностей, прийнятих для монтажу, здійснюють за замовниками, видами товарно-матеріальних цінностей, окремими об’ктами й агрегатами та місцями їх розташування. Облік затрат на монтаж цих цінностей здійснюють на рахунках обліку витрат виробництва (за винятком вартості самих цінностей, прийнятих для монтажу).

На позабалансовому субрахунку 022 “Матеріали, прийняті для переробки” ведуть облік руху надходження сировини та матеріалів від замовника, які прийняті для переробки (давальницька сировина) і не оплачені одержувачем, та їх вибуття (в тому числі в іншому матеріальному вигляді). Аналітичний облік давальницької сировини здійснюють за замовниками, видами сировини й матеріалів та за місцями їх зберігання чи переробки. Затрати з переробки чи доробки давальницької сировини обліковують на рахунках обліку витрат виробництва (за винятком вартості давальницької сировини замовника).

На позабалансовому субрахунку 023 “Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні” здійснюють облік прийнятих товаррно-матеріальних цінностей на відповідальне зберігання з приводу відмови від акцепту розрахункових документів постачальників; одержаних від постачальників, Але несплачених товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), заборонених до витрачання до їх оплати; одержаних ТМЦ у більшій кількості, ніж за видатковими документами постачальників; сплачених покупцями товарно-матеріальних цінностей, які дозволено, як виняток, залишати на відповідальному зберіганні, оформлених охоронними розписками та не вивезених з причин, незалежних від підприємства, тощо. Аналітичний облік товарно-матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання, ведуть за підприємствами-власниками, видами, сортами та місцями зберігання. Цінності, що залишені на відповідальне зберігання, мають зберігатися окремо від власних.

На позабалансовому субрахунку 024 “Товари, прийняті на комісію” обліковують отримані товари у межах договорів комісії (консигнації), поруки та інших цивільно-правових договорів, що уповноважують підприємство здійснювати продаж товарів від імені та за дорученням іншої особи без передачі права власності на такі товари. Аналітичний облік товарів, прийнятих на комісію (консигнацію), здійснюють за видами товарів та комітентами.

На позабалансовому субрахунку 025 “Майно в довірчому управлінні” обліковують майно, що надійшло в довірче управління, а також товарно-матеріальні цінності, які надійшли повіреному при виконанні доручення довірителя на підставі договору доручення від третіх осіб. Аналітичний облік здійснюють за об’єктами, ТМЦ, місцезнаходженнями та власниками.

 

11.2.3. Облік на рахунку 03 “Контрактні зобов’язання”

 

Рахунок 03 призначено для узагальнення інформації про наявність та рух зобов’язань за укладеними контрактами, а також контролю за їх виконанням. На цьому рахунку ведуть облік по деривативах (форвардних і ф’ючерсних контрактах, опціонах) та інших контрактах, розкриття інформації щодо яких передбачено відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Дериватив – стандартний документ, що засвідчує право або зобов’язання придбати або продати цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах у майбутньому. Відповідно до виду цінностей деривативи розподіляють на фондові, валютні, товарні.

Облік зобов’язань здійснюють в оцінці, передбаченій контрактами.

Контрактні зобов’язання списуються з рахунку в разі виконання, ліквідації, відмови від виконання, передачі або продажу зобов’язання за контрактом іншим особам.

Аналітичний облік ведуть за видами зобов’язань.

 

11.2.4. Облік на рахунку 04 “Непередбачені активи й зобов’язання”

 

Рахунок 04 використовують для накопичення інформації про наявність непередбачених (потенційних) активів та непередбачених (потенційних) зобов’язань. Ці активи або зобов’язання виникли при узгодженні минулих господарських операцій і стануть реальними, якщо відбудеться або не відбудеться в майбутньому одна чи кілька невизначених подій. Таке визначення включає три основних характеристики непередбачених активів та зобов’язання:

1) наявна обставина;

2) невизначеність кінцевого результату цієї обставини;

3) вирішення невизначеності на основі однієї або кількох майбутніх подій.

Інформація про існування таких активів та зобов’язань необхідна для розкриття її в Примітках до фінансових звітів. Загальні методологічні принципи обліку, подання та розкриття потенційних активів і зобов’язань підприємства викладено в П(С)БО 11 “ Зобов’язання”.

На субрахунку 041 “Непередбачені активи” накопичують інформацію про наявність непередбачених активів, щодо яких існує ймовірність надходження економічних вигід у сумі очікуваного відшкодування збитків. Списують непередбачені активи в міру того, як вони визнаються чи не визнаються при вирішенні невизначених подій.

На субрахунку 042 “Непередбачені зобов’язання” накопичують інформацію про наявність непередбаченого зобов’язання, яке може потребувати витрачання ресурсів (але повної впевненості щодо цього зобов’язання немає) в сумі очікуваних збитків.

 

11.2.5. Облік на рахунку 05 “Гарантії та забезпечення надані”

 

Рахунок 05 передбачено для узагальнення інформації про наявність та Рух виданих підприємством гарантій і забезпечень виконання як власних зобов’язань та платежів, так і зобов’язань та платежів інших підприємств (за договорами поруки).

Облік забезпечення здійснюють за вартістю, зазначеною в документах про гарантії та забезпечення. Зокрема, на цьому рахунку обліковують вартість:

- активів підприємства, які оформлено договорами застави (та за сумами, визначеними в них), при цьому з балансу вартість цих активів не списується;

- прийнятих на себе зобов’язань за договорами поруки;

- інших гарантій та забезпечень.

Аналітичний облік гарантій та забезпечень здійснюють за кожною наданою гарантією та забезпеченням.

Збільшення залишку на рахунку 05 “Гарантії та забезпечення надані” відбувається в разі видачі гарантій та забезпечень, зменшення – в разі погашення заборгованості, на яку були вони надані, та при перенесенні зобов’язань за ними на баланс.

 

11.2.6. Облік на рахунку 06 “Гарантії та забезпечення отримані”

 

Рахунок 06 призначено для узагальнення інформації про наявність та рух отриманих гарантій та забезпечень виконання зобов’язань та платежів.

Облік забезпечення проводять за вартістю, наведеною в документах про гарантії та забезпечення. Зокрема, на цьому рахунку обліковують:

- гарантії, отримані підприємством за третіх осіб;

- вартість товарно-матеріальних цінностей, основних засобів та цінних паперів (які знаходяться як на підприємстві, так і в депозиті нотаріальної контори чи банку), що становлять предмет застави;

- вартість інших гарантій та забезпечень.

Аналітичний облік гарантій і забезпечень ведуть за кожною отриманою гарантією та забезпеченням.

Збільшення залишку на рахунку 06 “Гарантії та забезпечення отримані” відбувається при отриманні гарантій та забезпечень, зменшення – при їх списанні внаслідок погашення заборгованості, на яку Були вони надані, та при перенесенні заборгованості за ними на баланс.

 

11.2.7. Облік на рахунку 07 “Списані активи”

 

На рахунку 07 передбачено узагальнення інформації про стан дебіторської заборгованості, списаної з балансу внаслідок неплатоспроможності боржників, та про суми невідшкодованих нестач і втрат від псування цінностей.

Зарахування на позабалансовий рахунок 07 суми виконують одночасно зі списанням суми нестач і втрат від псування цінностей та дебіторської заборгованості на витрати підприємства.

Суму списаної дебіторської заборгованості обліковують на позабалансовому субрахунку 071 “Списана дебіторська заборгованість” протягом не менш як трьох років з дати списання для спостереження за можливістю її стягнення у разі зміни майнового становища боржника. Дебіторську заборгованість остаточно списують з субрахунку 071 після надходження суми в порядку відшкодування з одночасними записами за дебетом рахунків 30 “Каса”, 31 “Рахунки в банках” чи інших рахунків обліку активів і кредитом субрахунку 716 “Відшкодування раніше списаних активів” або у зв’язку з закінченням строку обліку такої заборгованості.

Зменшення суми невідшкодованих нестач і втрат від псування цінностей на субрахунку 072 “Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей”відображують після встановлення конкретних винуватців з одночасними записами за дебетом субрахунку 375 “Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків” і кредитом субрахунку 716 “Відшкодування раніше списаних активів”.

Аналітичний облік за позабалансовим рахунком 07 “Списані активи” здійснюють за боржниками та випадками встановлення нестач і втрат від псування цінностей.

 

11.2.8. Облік на рахунку 08 “Бланки суворого обліку”

На рахунку 08 ведуть облік наявності та руху бланків суворого обліку та суворої звітності, зокрема:документів, що засвідчують особу, подію, право, освіту, трудовий стаж тощо (свідоцтва, посвідчення, трудова книжка, дипломи про освіту та інші); проїзних документів (квитки на проїзд, абонементні талони, документи на перевезення вантажів та інші); довіреностей на одержання цінностей тощо.

Перелік документів, які належать до бланків суворого обліку та суворої звітності, порядок їх зберігання й використання встановлюють відповідні нормативно-правові акти.

Збільшення залишку на рахунку 08 “Бланки суворого обліку” відбувається при надходженні (прийнятті на облік) бланків суворого обліку, зменшення – після використання або списання як непридатних чи таких, що не є в наявності.

Аналітичний облік ведуть за кожним видом бланків та місцями їх зберігання.

Облік бланків суворого обліку має певні особливості. Зокрема, згідно з наказом Міністерства статистики України “Про затвердження типових форм первинного обліку бланків суворої звітності” від 11.03.96 р. № 67 з березня 1996 р. введено в дію такі типові форми:

СЗ-1 “Прибутково-видаткова накладна №_на бланки суворої звітності”;

СЗ-2 “Прибутково-видаткова книга з обліку бланків суворої звітності”;

СЗ-3 “Акт на списання використаних бланків суворої звітності”;

СЗ-4 “Акт перевірки наявності бланків суворої звітності”;

СЗ-5 “Картка-довідка по виданих і використаних бланках суворої звітності”.

Крім первинних документів бухгалтерського обліку, які належать до бланків суворої звітності (доручення на отримання товарно-матеріальних цінностей, накладні на відпуск товарно-матеріальних цінностей, товарно-транспортні накладні, прибуткові касові ордери, подорожні листи автомобілів та ін.), на підприємствах незалежно від їх галузевої належності можуть бути такі цінні папери: акції, облігації внутрішніх державних та місцевих позик, облігації, випущені підприємствами, державні казначейські зобов’язання, ощадні сертифікати, векселі, приватизаційні цінні папери, інвестиційні сертифікати, похідні цінні папери – фондові деривативи (опціони, ф’ючерси, варанти), а також бланки трудових книжок, посвідчень, дипломів, абонементів, талонів, квитків.

Надходження бланків суворої звітності та цінних паперів відображують на основі супровідних документів поліграфічних чи інших підприємств. На підприємствах їх обліковують за найменуваннями (видами), кількістю, фактичною та умовною вартістю, серійними номерами. Бланки суворої звітності видають на основі записів у журналі реєстрації тим особам, на яких вони виписані, під розписку у спеціальній видатковій відомості. Списують такі бланки не рідше одного разу на квартал за актами, затвердженими керівником підприємства, в яких вказують кількість бланків, їх серійні номери, фактичну і умовну вартість. Фактична вартість бланків суворої звітності є підставою для записів на балансових рахунках, а умовна – на позабалансовому рахунку 08 “Бланки суворого обліку”. Номінальна вартість акцій, облігацій, казначейських зобов’язань є підставою для запису надходження коштів від їх реалізації.


Читайте також:

 1. I. Особливості аферентних і еферентних шляхів вегетативного і соматичного відділів нервової системи
 2. VI.3.3. Особливості концепції Йоганна Гайнріха Песталоцці
 3. VI.3.4. Особливості концепції Йоганна Фрідриха Гербарта
 4. А. Особливості диференціації навчального процесу в школах США
 5. Автоматизовані форми та системи обліку.
 6. Агітація за і проти та деякі особливості її техніки.
 7. Аграрне виробництво і його особливості
 8. Аграрне право як галузь права, його історичні витоки та особливості.
 9. АНАТОМІЯ І ФІЗІОЛОГІЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА ПЕРИФЕРИЧНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ, ЇЇ ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ
 10. Анатомо-фізіолгічні особливості
 11. Анатомо-фізіологічна перебудова організму підлітка та її вплив на його психологічні особливості й поведінку.
 12. Анатомо-фізіологічні особливості молодших школярів
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Функціональне призначення позабалансових рахунків | Типові операції з обліку бланків документів суворого обліку

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.