Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Аудит операцій з основними та іншими необоротними ак­тивами

Тема 6. Аудит активів підприємства

План лекції:

6.1 Аудит операцій з основними та іншими необоротними активами.

6.2 Аудит нематеріальних активів.

6.3 Аудит касових та розрахункових операцій.

6.4 Аудит матеріально-виробничих запасів.

6.5 Аудит дебіторської заборгованості.

6.6 Аудит готової продукції та продажу товарів (робіт, послуг).

6.7 Аудит витрат на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг.

До необоротних активів підприємства належать нематеріальні активи, незавершене будівництво, основні засоби, довгострокові фінан­сові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені податкові активи, інші необоротні активи. Одним із важливих чинників, які впливають на загальний кінцевий фінансовий результат діяльності під­приємств, є рівень забезпечення основними засобами, ефективність їх ви­користання, ступінь зносу, правильність оцінки тощо.

Основні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, порядок роз­криття інформації про них у фінансовій звітності визначаються П(С) БО 7 «Основні засоби», затвердженим наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. №92.

Відповідно до П(С)БО 7 основні засоби (03) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або поставки товарів, надання послуг або надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року або операційного циклу, якщо він більше року.

Ураховуючи те, що у процесі господарської діяльності кожне підпри­ємство як найбільш поширену групу необоротних активів використовує саме основні засоби, в цій темі йтиметься про особливості аудиту необо­ротних активів на прикладі основних засобів.

Мета аудиту операцій з основними засобами - сформулювати думку з приводу правильності їх класифікації, реальності оцінки та достовірно­сті відображення в обліку та звітності,

Аудит основних засобів включає такі завдання: необхідно впевнитися її тому що відповідні активи підприємства включені до складу необорот­них активів і вони дійсно наявні; перевірити правильність розподілу основних засобів, інших необоротних матеріальних активів за відповідними групами; перевірити правильність визначення й відображення у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності оцінки основних засобів; слід впевнитися у правильності обліку придбання, переміщення, вибуття, ліквідації та списання основних засобів; перевірити відповідність здійснення опера­цій з основними засобами, їх відображенням у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності вимогам законодавчо-нормативних актів; перевірити правильність нарахування амортизації (зносу) основних засобів; впевни­тися в законності й правильності відображення у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності витрат на поточний і капітальний ремонти.

Джерелами інформації в аудиті операцій з основними засобами є: наказ про встановлення облікової політики на підприємстві, розпорядчі доку­менти керівника підприємства щодо передання об'єктів основних засобів в експлуатацію (наказ, розпорядження, акт, службова записка), статут і за­сновницький договір, договори купівлі-продажу, акти прийому-передачі, акти ліквідації, акти прийому-здачі відремонтованих, реконструйованих, модернізованих об'єктів, акти вводу об'єктів в експлуатацію, акти інвен­таризації обладнання, що знаходиться на консервації, в монтажі, орендо­ваних ОЗ, акти інвентаризації розукомплектованого обладнання, тран­спортних засобів, акти огляду окремих видів ОЗ, технічні паспорти на автомобілі та обладнання, акти прийому-передачі ОЗ в оренду, розробки таблиці з нарахування амортизації, договори оренди, розрахунки оренд­ної плати, інвентарні картки, інвентарні книги та описи, копії інвентарних карток або виписки інвентарної книги, проектно-кошторисна докумен­тація, кошториси з капітального ремонту орендованих ОЗ, у тому числі накладні, облікові регістри за рахунками, Головна книга, фінансова (бух­галтерська) звітність тощо.

Послідовність аудиту основних засобів:

1. Установлення відповідності фактичної наявності з обліковими даним. На даному етапі аудиту необхід­но впевнитись у тому, що відповідні активи підприємства, внесені до скла­ду основних засобів, справді є в наявності.

2. Вивчення складу та структу­ри ОЗ, правильності віднесення окремих об'єктів до ОЗ. Аудитор повинен впевнитись у доцільності вибору методології відображення господар­ських операцій та оцінки майна клієнта з приводу поділу ОЗ на групи, за якими ведеться бухгалтерський облік.

3. Умови зберігання й експлуатації. Аудитору слід перевірити, чи є належними умови зберігання ОЗ та чи за­довольняють вони вільне користування і розпорядження ОЗ суб'єкта господарювання.

4. Правильність організації аналітичного обліку. На даному етапі аудитором здійснюється перевірка правильності обліку придбання, зносу й вибуття ОЗ.

5. Своєчасність здійснення, повнота і правильність відображення результатів інвентаризації в обліку.

6. Правильність оцінки (переоцінки) ОЗ.

7. Достовірність амортизаційних нарахувань.

8. Пра­вильність обліку витрат на ремонт і утримання.

9. Законність орендних операцій і правильність їх відображення в обліку.

10. Додержання вимог методології обліку і податкового законодавства та ін.

До типових порушень за операціями з основними засобами слід відне­сти:

– незадовільне оформлення первинних документів (відсутність під­писів, застосування нетипових форм документів);

– списання основних засобів за актами, що не оформлені відповідно до діючих нормативних документів;

– неправильне списання витрат на поліпшення основних засо­бів;

– не відображення в бухгалтерському обліку оприбуткованих матеріа­лів, вузлів, запасних частин після ліквідації основних засобів;

– неправильне віднесення нарахованих сум амортизації (зносу) на невідповідні рахун­ки бухгалтерського обліку;

– відсутність кошторисів на поточний ремонт основних засобів;

– використання основних засобів у корисливих цілях під видом тимчасового використання;

– приховування нестач основних засо­бів унаслідок заплутаності аналітичного обліку та неякісного проведен­ня інвентаризації;

– неправильний розрахунок сум матеріального збитку у випадках крадіжок, псування, знищення основних засобів;

– заміна нових основних засобів застарілими, що були списані, але не ліквідовані;

– несво­єчасне списання об'єктів основних засобів, що не приносять економічної вигоди підприємству.


Читайте також:

 1. IV. Політика держав, юридична регламентація операцій із золотом.
 2. POS -Інтелект - відеоконтроль касових операцій
 3. Автоматизація касових операцій
 4. АДАПТАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДО ЗМІНИ ЇЇ ЗАВАНТАЖЕННЯ.
 5. Адреса аудитора.
 6. Алгоритм проведення внутрішнього аудиту.
 7. Алгоритми арифметичних операцій над цілими невід’ємними числами у десятковій системі числення.
 8. Аналіз динаміки та структури валютних операцій
 9. Аналіз доходів та витрат від операцій з цінними паперами.
 10. Аналіз ефективності кредитних операцій
 11. Аналіз основних систем трудового і професійного навчання: предметної, предметно-операційної, операційної, операційно-предметної, системи ЦІП, операційно-комплексної тощо.
 12. Аналіз пасивних операцій банку
Переглядів: 1951

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Методика аудиту фінансової звітності | Аудит нематеріальних активів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.