Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Загальні макроекономічні показники

Дефлятор ВВП, тобто Ір, більше пристосований порів­няно з ІСЦ для вимірювання загального рівня цін. Дефля­тор ВВП ширший, тому що враховує не тільки ціни споживчих товарів та послуг, а й ціни інвестиційних товарів, товарів, які купує держава, а також товарів та послуг, що купуються і продаються на світовому ринку. У зв'язку з цим дефлятор ВВП — це індекс цін, який відображає зміну цін на всю сукупність товарів та послуг.

Або

НД = W + R + і + р (2.9)

 

До важливих макроекономічних показників також належить особистий дохід та післяподатковий дохід.

Особистий доход (ОД) -складається із первинних доходів домашніх господарств та їх вторинних доходів, які не зароблені, але отримані внаслідок перерозподілу первинних доходів (соціальні трансферти).

ОД = НД–ВСФ–Нерозподілений прибуток–Податок на прибуток+ TR, (2.10)

деВСФ — відрахування від заробітної плати до страхових фондів;

TR – соціальні трансферти.

Велике значення в макроекономічному аналізі має показник особистого безподаткового доходу, або післяподаткового доходу. Він обчислюється як різниця між особистим доходом і особистими податками (Т інд):

DI = ОД – Тінд, (2.11)

 

де Т інд.—особисті податки (прибутковий податок, податки на особисте майно, на спадщину та ін.).

Післяподатковий доход використовується на особисте споживання та заощадження:

 

DI = C + S , (2.12)

 

деС — споживання;

S – заощадження.

Відповідно до СНР для економіки України останнім часом розглядаються нові показники: валовий національний доход (GNІ) і валовий національний наявний доход (GNDI).

Валовий національний доход дорівнює ВВП плюс первинні доходи, одержані резидентами за кордоном у вигляді оплати праці, відсотків, дивідендів, неінвестованих доходів від прямих зарубіжних інвестицій, мінус первинні доходи, передані резидентами за кордон:

 

GNІ = ВВП + YL – YM, (2.13)

 

де YL — первинні доходи, одержані з-за кордону;

YM — первинні доходи, передані за кордон.

Валовий національний наявний доход GNDI дорівнює валовому національному доходу плюс поточні трансферти, одержані резидентами з-за кордону, мінус поточні трансферти, передані за кордон:

 

GNDI = GNІ + TrL – TrM , (2.14)

 

де TrL — поточні трансферти, одержані з-за кордону;

TrM— поточні трансферти, передані за кордон.

Валовий національний наявний доход дорівнює сумі кінцевого споживання та національних заощаджень.

3. Номінальний та реальний валовий внутрішній продукт

 

Макроекономічні показники — це показ­ники в грошовій формі. Тому їхній рівень та динаміка залежать як від фізичних обсягів виробництва, так і від рівня цін. Звичайно, першочергове значення для суспіль­ства мають величина і динаміка фізичних обсягів вироб­ництва. Чому? Тому що метою суспільства насамперед є задоволення потреб у матеріальних благах. Аналіз дина­міки фізичних обсягів виробництва дає змогу визначити, як змінюється рівень задоволення цих потреб. Але зіставлення фізичних обсягів виробництва різних: періодів з метою визначення їхнього реального зрушення можна забезпечити лише за умов, якщо ціни будуть незмінними. Насправді ціни з року в рік, як правило, змінюються: зростають або знижуються. Це означає, що на величину ВВП впливають зміни як фізичних обсягів виробництва, так і цін. З метою нівелювання цінового фактора в макроекономічних розрахунках обчислюють два види ВВП: номінальний і реальний, застосовуючи при цьому і два види цін: поточні і постійні.

Номінальний ВВП (ВВПн ) — це показник загального обсягу виробництва, який обчислюється в поточних цінах, тобто в фактичних цінах даного року.

Реальний ВВП (ВВПр) —це показник загального обся­гу виробництва, який обчислюється в постійних цінах, тобто в цінах року, який приймається за базу. Такий рік називають базовим. Реальний ВВП не враховує зміну рівня цін.

На основі ВВПр обчислюється темп зростання фізичного обсягу виробництва темп його приросту.

Важливе значення має також обчислення темпів зрос­тання та приросту ВВП за рахунок цін, тобто інфляційної зміни ВВП. З цією метою застосовуються різні індекси цін. Основними з них є індекс цін ВВП (Ір), який називається дефлятором ВВП.

Індекси цін відображають співвідношення між сукуп­ною ціною певного набору товарів та послуг (ринкового кошика) для певного поточного року та сукупною ціною ідентичної або схожої групи товарів та послуг у базовому році. Найбільш поширеним серед цих індексів є ІСЦ, який відображає співвідношення між сукупною ціною фіксова­ного набору споживчих товарів та послуг (споживчого кошика) в поточному і базовому роках.

Згідно з існуючою практикою індекси цін обчислю­ються у відсотках. Наприклад, якщо ціна споживчого кошика у 1997 р. дорівнювала 5000 грн., а в 1995 базовому році ціна цього кошика складала 4000 грн., то ІСЦ буде дорівнювати 125 % (5000/4000*100).

Якщо аналізується 1999 рік, то дефлятор ВВП 1999 р. буде виражатися співвідношенням:

Ір 1999 р. = ВВП н (1999 р.) / ВВП р (1999 р.) ×100

Дефлятор ВВП показує темп зростання номінального ВВП за рахунок цін в аналізованому році порівняно з попереднім. Але як відомо, на величину номінального ВВП впливають зміни як фізичного обсягу продукції, так і рівня цін. Тому виникає питання, якою мірою це пов'язано зі зміною фізичного обсягу виробництва, а якою — зі зміною цін чи обома обставинами водночас. Для визначення ВВП з урахуванням лише зміни фізичного обсягу виробництва потрібно здійснити коригування показника номінального ВВП.

Процес коригування номінального ВВП здійснюється за допомогою дефлятора ВВП. Це дає змогу інфліювати (збільшити грошовий вираз ВВП з урахуванням динаміки цін) або дефліювати (зменшити грошовий вираз ВВП з урахуванням динаміки цін). Результатом цього коригуван­ня є обчислення реального ВВП для кожного року у постійних цінах, тобто цінах базового року.

Найточнішим методом інфліювання або дефліювання номінального ВВП даного року є ділення номінального ВВП на індекс цін ВВП (дефлятор ВВП) і помноження одержаного результату на 100, тобто:

ВВПр = ВВП н/Ір ×100, (2.15)

деВВП н — номінальний ВВП;

Ір – індекс цін.

Завдяки інфліюванню номінального ВВП грошовий вираз реального ВВП збільшується в ті роки, в яких ціни були нижчими від цін базового року. За допомогою дефліювання номінального ВВП грошовий вираз реально­го ВВП зменшується стосовно тих років, в яких ціни були вищими від цін базового року.

 

Питання для самоконтролю

1. Назвіть основні макроекономічні показники, що розраховуються в СНР.

2. У чому полягає суть обчислення валового випуску та його оцінки в СНР?

3. Дайте характеристику окремих методів обчислення ВВП: виробничого, розподільчого та кінцевого використання.

4. Для чого і як обчислюють ЧВП, НД?

5. У чому полягає зміст показників ВВПр і ВВПн?

6. Чим відрізняються між собою ВВП і ВНД?

7. Як розраховують показники особистого доходу і безподаткового доходу?

8. Що таке кінцеве національне споживання?

9. Як розраховують індекс цін ВВП (дефлятор ВВП)?


Групування макроекономічних показників
Групи показників Найважливіші показники Призначення показників – слугують для визначення
Перша група – показники загально-економічного розвитку НБ – національне багатства НД–національний дохід ВВП, ВНП, ЧВП · потенційного та реального національного багатства країни · загального обсягу виробництва та його динаміки · кінцевих результатів виробництва
Друга група – показники, що характеризують технічний рівень виробництва · обсяг виробничих фондів · інвестиції · коефіцієнт оновлення · фондовіддача · фондоємність · матеріалоємність · промислового потенціалу країни · темпів розвитку та оновлення виробничого потенціалу · технічного рівня виробництва · ефективності використання фондів · рівня наукоємності виробництва
Третя група – показники, що характеризують трудові ресурси та їх в їх використання · загальна кількість трудових ресурсів · зайнятість · продуктивність праці · трудоємність · рівень безробіття · трудового потенціалу країни · рівня зайнятості та безробіття · ефективності використання трудових ресурсів  
Четверта група – показники формування та використання фінансових ресурсів · рівень цін · індекс цін · інфляція · номінальна та реальна процентні ставки · середнього рівня цін · рівня інфляції · характеристики витрат використання грошових коштів  

 Читайте також:

 1. II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
 2. IV група- показники надійності підприємства
 3. Абсолютні показники фінансової стійкості
 4. Абсолютні показники фінансової стійкості та її типи
 5. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 6. Аналітичні показники динаміки та прийоми їх обчислення
 7. Аналітичні показники ряду динаміки.
 8. Аналітичні показники ряду динаміки.
 9. Базисні показники
 10. Білковий обмін: загальні відомості
 11. Вальниці ковзання. Загальні відомості
 12. Вартісні показники обсягу виробництва.
Переглядів: 563

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Валовий внутрішній продукт — це сукупна ринкова вартість кінцевої продукції та послуг, що вироблені резиден­тами країни за рік. | Тема 3. РИНОК ПРАЦІ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.