Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


IV група- показники надійності підприємства

III група - показники фінансової стійкості

1. Коефіцієнт фінансової стійкостіфс)показує питому вагу власних джерел залучених на тривалий строк коштів у загальних витратах підприємства, які воно може використати у своїй пото­чній діяльності без втрат для кредиторів.

Теоретичне значення Кфс — не менше 0,6.

2. Коефіцієнт фінансової незалежності (Кфн)— показує час­тку власних коштів у загальній сумі заборгованості підприємства.

Теоретичне значення Кфн — не менше 0,2.

3. Коефіцієнт автономності (Кав)показує частку залучених коштів з розрахунку на І грн. власних коштів позичальника.

Теоретичне значення Кав — не більше 1,0.

4. Коефіцієнт оборотності балансу (Коб):

Виручка від реалізації за рік

Коб =

Середня валюта балансу

 

Середня валюта балансу визначається як середнє арифметич­не цього показника на початок і на кінець року.

Цей показник визначається на підставі річного звіту, його зна­чення використовується також при оцінюванні фінансового стану позичальника на квартальні дати.

5. Коефіцієнт маневреності власних коштів (Км)характери­зує ступінь мобільності використання власних коштів.

Розділ І пасиву-Розділ І активу

Км = -----------------------------------

Розділ І пасиву

Теоретичнезначення Км — не менше 0,5.

 

1. Коефіцієнт забезпечення кредиту (К3)характеризує наяв­ність, обсяг та якість забезпечення повернення кредиту. Кз = 2 у випадках, якщо забезпеченням кредиту є:

— гарантії Уряду України;

— гарантії банків, зареєстрованих як юридичні особи у краї­нах, віднесених до категорії А (згідно з додатком 1.2 Положення НБУ «Про порядок формування і використання резерву для від­шкодування можливих втрат за позиками комерційних банків»);

— грошові вклади і депозити позичальника, розміщені у бан­ку, що надає позику.

К3 = 0,5 у випадках, коли забезпеченням кредиту є гарантії (поручительство) чи страхування ризику.

У разі, якщо забезпеченням кредиту є застава майна, коефіці­єнт забезпечення визначається так:

Кз = Вартість застави

Сума кредиту та процентів

Вартість застави визначається на підставі договору застави, сума кредиту і процентів - виходячи з кредитного договору.

Вартість майна та майнових прав позичальника, оформлених під заставу, визначається за реальною (ринковою) вартістю з урахуванням практичної складності реалізації майна у разі неви­конання позичальником своїх зобов'язань.

Слід врахувати, що у розрахунок розміру резерву вартість за­ставленого майна (майнових прав) позичальника (за винятком за­стави державних цінних паперів) включається у розмірі не біль­ше 50% вартості, визначеної договором застави. У розрахунок розміру резерву за кредитами, наданими під заставу державних цінних паперів, включається вартість застави, але не більше ре­альної (ринкової) вартості.

 

Враховуючи зміни кон'юнктури ринку, комерційний банк зобов'язаний один раз на рік, а також у разі кожної пролонгації кредитного договору проводити перегляд вартості заставленого майна, визначеної договором застави.

2. Оборотність дебіторської заборгованості (Одз).Цей пока­зник розраховується за даними річного звіту, його значення ви­користовується також на квартальні дати.

Одз = Виручка від реалізації за рік

Середня дебіторська заборгованість

Середня дебіторська заборгованість визначається як середнє арифметичне суми цієї заборгованості на початок і на кінець року.

Показник Одз оцінюється шляхом порівняння з попереднім періодом і може мати такі значення:

Одз = 2 у разі зменшення його розрахункового значення проти попереднього періоду;

Одз = 1 у разі, якщо його розрахункове значення знаходиться на рівні попереднього періоду;

Одз = 0 у разі збільшення його розрахункового значення проти попереднього періоду.

3. Оборотність кредиторської заборгованості (Окз).Цей по­казник розраховується та оцінюється аналогічно Одз.

Виручка від реалізації за рік

О кз = Середня дебіторська заборгованість

4. Оборотність готової продукції (Огп)

Огп = Виручка від реалізації за звітний період

Обсяг виробництва за звітний період

Оцінювання показника здійснюється шляхом порівняння з по­переднім періодом (зменшення, збільшення). Огп може мати такі значення:

Ога = 2 — у разі зменшення його значення проти попереднього періоду;

Огп =1 — у разі, якщо його значення знаходиться на рівні по­переднього періоду;

Огп = 0 — у разі збільшення його значення проти попередньо­го періоду.

По підприємствах з сезонним циклом виробництва оцінюван­ня Огп здійснюється за даними річного звіту і це значення врахо­вується при оцінюванні фінансового стану позичальника на квар­тальні дати.

 

Розобка прогнозних моделей фінансового стану підприємства необхідна для вироблення генеральної фінансової стратегії на за­безпечення підприємства фінансовими ресурсами, оцінювання його можливостей у перспективі. Вона повинна будуватися на основі вивчення реальних фінансових можливостей підприєм­ства, внутрішніх та зовнішніх факторів і охоплювати такі питан­ня, як оптимізація основних і оборотних коштів, власного і пози­кового капіталу, розподіл прибутку, інвестиційна і цінова полі­тика. Основна увага при цьому приділяється виявленню і мобілі­зації внутрішніх резервів збільшення грошових доходів, макси­мальному зниженню собівартості продукції і послуг, вироблен­ню правильної політики розподілу прибутку, ефективному вико­ристанню капіталу підприємства на всіх стадіях його кругообігу.

Значення прогнозного аналізу фінансового стану полягає в тому, що він дозволяє завчасно оцінити фінансову ситуацію з по­зиції її відповідності стратегії розвитку підприємства з урахуван­ням зміни внутрішніх і зовнішніх умов його функціонування. В основі побудови прогнозної моделі лежить прогноз обсягу про­дажів і необхідного обсягу ресурсів.

Зазвичай виділяють чотири методи прогнозування фінансово­го стану суб'єкта господарювання:

• екстраполяція;

• метод термінів оборотності;

• метод бюджетування;

• метод попередніх (прогнозних) балансів.

При використанні першого методу виходять із припущення про існування прямого зв'язку між оборотним капіталом і обся­гом продажів, що може бути виражено за допомогою простого коефіцієнта (відношення чистого оборотного капіталу до обсягу продажів) або за допомогою рівняння зв'язку:

це а — постійна величина чистого оборотного капіталу;

Ь — коефіцієнт регресії, що відбиває ступінь залежності обо­ротного капіталу від обсягу продажів.

Знаючи величину цих коефіцієнтів і прогнозований обсяг про­дажів, можна визначити потребу в чистому оборотному капіталі.

Однак цей метод досить спрощений, тому що враховує єдиний фактор — обсяг продажів, тоді як рівень потреби в короткостро­ковому фінансуванні багато в чому залежить від терміну оборот­ності запасів, дебіторської і кредиторської заборгованості й т. ін.

 Читайте також:

 1. L2.T4/1.Переміщення твердих речовин по території хімічного підприємства.
 2. WEB - сайт підприємства в Інтернет
 3. Абсолютні показники фінансової стійкості
 4. Абсолютні показники фінансової стійкості та її типи
 5. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 6. Автопідприємства вантажних автомобілів
 7. Адміністративно-правовий статус торговельного підприємства
 8. Активами торговельного підприємства
 9. Активи підприємства, їх кругооборот і оборот
 10. Альтернативні варіанти довгострокового фінансування діяльності підприємства
 11. Альтернативність у реалізації стратегії розвитку підприємства
Переглядів: 2005

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Оцінка фінансового стану підприємства | Завдання роботи.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.