Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


IV група- показники надійності підприємства

III група - показники фінансової стійкості

1. Коефіцієнт фінансової стійкостіфс)показує питому вагу власних джерел залучених на тривалий строк коштів у загальних витратах підприємства, які воно може використати у своїй пото­чній діяльності без втрат для кредиторів.

Теоретичне значення Кфс — не менше 0,6.

2. Коефіцієнт фінансової незалежності (Кфн)— показує час­тку власних коштів у загальній сумі заборгованості підприємства.

Теоретичне значення Кфн — не менше 0,2.

3. Коефіцієнт автономності (Кав)показує частку залучених коштів з розрахунку на І грн. власних коштів позичальника.

Теоретичне значення Кав — не більше 1,0.

4. Коефіцієнт оборотності балансу (Коб):

Виручка від реалізації за рік

Коб =

Середня валюта балансу

 

Середня валюта балансу визначається як середнє арифметич­не цього показника на початок і на кінець року.

Цей показник визначається на підставі річного звіту, його зна­чення використовується також при оцінюванні фінансового стану позичальника на квартальні дати.

5. Коефіцієнт маневреності власних коштів (Км)характери­зує ступінь мобільності використання власних коштів.

Розділ І пасиву-Розділ І активу

Км = -----------------------------------

Розділ І пасиву

Теоретичнезначення Км — не менше 0,5.

 

1. Коефіцієнт забезпечення кредиту (К3)характеризує наяв­ність, обсяг та якість забезпечення повернення кредиту. Кз = 2 у випадках, якщо забезпеченням кредиту є:

— гарантії Уряду України;

— гарантії банків, зареєстрованих як юридичні особи у краї­нах, віднесених до категорії А (згідно з додатком 1.2 Положення НБУ «Про порядок формування і використання резерву для від­шкодування можливих втрат за позиками комерційних банків»);

— грошові вклади і депозити позичальника, розміщені у бан­ку, що надає позику.

К3 = 0,5 у випадках, коли забезпеченням кредиту є гарантії (поручительство) чи страхування ризику.

У разі, якщо забезпеченням кредиту є застава майна, коефіці­єнт забезпечення визначається так:

Кз = Вартість застави

Сума кредиту та процентів

Вартість застави визначається на підставі договору застави, сума кредиту і процентів - виходячи з кредитного договору.

Вартість майна та майнових прав позичальника, оформлених під заставу, визначається за реальною (ринковою) вартістю з урахуванням практичної складності реалізації майна у разі неви­конання позичальником своїх зобов'язань.

Слід врахувати, що у розрахунок розміру резерву вартість за­ставленого майна (майнових прав) позичальника (за винятком за­стави державних цінних паперів) включається у розмірі не біль­ше 50% вартості, визначеної договором застави. У розрахунок розміру резерву за кредитами, наданими під заставу державних цінних паперів, включається вартість застави, але не більше ре­альної (ринкової) вартості.

 

Враховуючи зміни кон'юнктури ринку, комерційний банк зобов'язаний один раз на рік, а також у разі кожної пролонгації кредитного договору проводити перегляд вартості заставленого майна, визначеної договором застави.

2. Оборотність дебіторської заборгованості (Одз).Цей пока­зник розраховується за даними річного звіту, його значення ви­користовується також на квартальні дати.

Одз = Виручка від реалізації за рік

Середня дебіторська заборгованість

Середня дебіторська заборгованість визначається як середнє арифметичне суми цієї заборгованості на початок і на кінець року.

Показник Одз оцінюється шляхом порівняння з попереднім періодом і може мати такі значення:

Одз = 2 у разі зменшення його розрахункового значення проти попереднього періоду;

Одз = 1 у разі, якщо його розрахункове значення знаходиться на рівні попереднього періоду;

Одз = 0 у разі збільшення його розрахункового значення проти попереднього періоду.

3. Оборотність кредиторської заборгованості (Окз).Цей по­казник розраховується та оцінюється аналогічно Одз.

Виручка від реалізації за рік

О кз = Середня дебіторська заборгованість

4. Оборотність готової продукції (Огп)

Огп = Виручка від реалізації за звітний період

Обсяг виробництва за звітний період

Оцінювання показника здійснюється шляхом порівняння з по­переднім періодом (зменшення, збільшення). Огп може мати такі значення:

Ога = 2 — у разі зменшення його значення проти попереднього періоду;

Огп =1 — у разі, якщо його значення знаходиться на рівні по­переднього періоду;

Огп = 0 — у разі збільшення його значення проти попередньо­го періоду.

По підприємствах з сезонним циклом виробництва оцінюван­ня Огп здійснюється за даними річного звіту і це значення врахо­вується при оцінюванні фінансового стану позичальника на квар­тальні дати.

 

Розобка прогнозних моделей фінансового стану підприємства необхідна для вироблення генеральної фінансової стратегії на за­безпечення підприємства фінансовими ресурсами, оцінювання його можливостей у перспективі. Вона повинна будуватися на основі вивчення реальних фінансових можливостей підприєм­ства, внутрішніх та зовнішніх факторів і охоплювати такі питан­ня, як оптимізація основних і оборотних коштів, власного і пози­кового капіталу, розподіл прибутку, інвестиційна і цінова полі­тика. Основна увага при цьому приділяється виявленню і мобілі­зації внутрішніх резервів збільшення грошових доходів, макси­мальному зниженню собівартості продукції і послуг, вироблен­ню правильної політики розподілу прибутку, ефективному вико­ристанню капіталу підприємства на всіх стадіях його кругообігу.

Значення прогнозного аналізу фінансового стану полягає в тому, що він дозволяє завчасно оцінити фінансову ситуацію з по­зиції її відповідності стратегії розвитку підприємства з урахуван­ням зміни внутрішніх і зовнішніх умов його функціонування. В основі побудови прогнозної моделі лежить прогноз обсягу про­дажів і необхідного обсягу ресурсів.

Зазвичай виділяють чотири методи прогнозування фінансово­го стану суб'єкта господарювання:

• екстраполяція;

• метод термінів оборотності;

• метод бюджетування;

• метод попередніх (прогнозних) балансів.

При використанні першого методу виходять із припущення про існування прямого зв'язку між оборотним капіталом і обся­гом продажів, що може бути виражено за допомогою простого коефіцієнта (відношення чистого оборотного капіталу до обсягу продажів) або за допомогою рівняння зв'язку:

це а — постійна величина чистого оборотного капіталу;

Ь — коефіцієнт регресії, що відбиває ступінь залежності обо­ротного капіталу від обсягу продажів.

Знаючи величину цих коефіцієнтів і прогнозований обсяг про­дажів, можна визначити потребу в чистому оборотному капіталі.

Однак цей метод досить спрощений, тому що враховує єдиний фактор — обсяг продажів, тоді як рівень потреби в короткостро­ковому фінансуванні багато в чому залежить від терміну оборот­ності запасів, дебіторської і кредиторської заборгованості й т. ін.

 Читайте також:

 1. L2.T4/1.Переміщення твердих речовин по території хімічного підприємства.
 2. WEB - сайт підприємства в Інтернет
 3. Абсолютні показники фінансової стійкості
 4. Абсолютні показники фінансової стійкості та її типи
 5. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 6. Автопідприємства вантажних автомобілів
 7. Адміністративно-правовий статус торговельного підприємства
 8. Активами торговельного підприємства
 9. Активи підприємства, їх кругооборот і оборот
 10. Альтернативні варіанти довгострокового фінансування діяльності підприємства
 11. Альтернативність у реалізації стратегії розвитку підприємства
Переглядів: 1740

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Оцінка фінансового стану підприємства | Завдання роботи.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.01 сек.