Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Глава 2. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1. ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ

Роздiл IV. ПЕРЕХIДНI ТА ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

Роздiл III. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЦЬОГО ЗАКОНУ

Стаття 29. За порушення вимог цього Закону особи несуть вiдповiдальнiсть згiдно з законом.

Стаття 30. Службовi i посадовi особи та громадяни, виннi в порушеннi прав i свобод громадян — членiв Товариства, несуть встановлену законом адмiнiстративну або кримiнальну вiдповiдальнiсть.

Стаття 31. Товариство, його органи i мiсцевi органiзацiї та їх члени (працiвники та добровольцi) у разi порушення ними Конституцiї України, цього та iнших законiв несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до законодавства та Статуту Товариства.

Вiдповiдно до цього Закону та у порядку, встановленому Статутом Товариства, з’їзд, Правлiння, Президiя Правлiння Товариства можуть достроково припинити повноваження створених ними органiв та мiсцевих органiзацiй Товариства, органiзацiй та заснованих ними пiдприємств, а також призначених чи обраних ними осiб (працiвникiв та добровольцiв) у разi порушення ними законодавства.

Стаття 32. На всiх працiвникiв Товариства, якi працюють за трудовим договором у системi Товариства, поширюється законодавство України про працю, соцiальне забезпечення i соцiальне страхування.

Стаття 33. Правове регулювання вiдпусток працiвникiв Товариства здiйснюється згiдно з законодавством. Медичнi працiвники патронажної служби Товариства мають право на щорiчнi додатковi вiдпустки за роботу в шкiдливих i важких умовах працi та за особливий характер працi. Порядок надання таких вiдпусток, їх тривалiсть та умови оплати встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Стаття 34. Товариство самостiйно вирiшує питання визначення умов та оплати працi працiвникiв органiв та мiсцевих органiзацiй Товариства, якi працюють за трудовими договорами (угодами, контрактами), та заохочення добровольцiв згiдно з законодавством про оплату працi.

З керiвниками структурних пiдроздiлiв та iншими вiдповiдальними працiвниками Товариства укладаються трудовi договори у формi контракту вiдповiдно до Кодексу законiв про працю України та Статуту Товариства.

Стаття 35. Товариство, його органи та мiсцевi органiзацiї надають пiдтримку органам державної влади та органам мiсцевого самоврядування в розповсюдженнi серед населення текстiв Женевських конвенцiй 1949 року про захист жертв вiйни та Додаткових протоколiв до них 1977 року, в поширеннi знань про мiжнародне гуманiтарне право.

Стаття 36. Товариство може бути лiквiдоване вiдповiдно до законодавства, Статуту Товариства та з урахуванням особливостей, передбачених статтею 28 цього Закону.

Стаття 37. Державний контроль за дiяльнiстю Товариства, в тому числi i порядком використання ним майна та видiлених державою бюджетних коштiв, здiйснюється органами виконавчої влади вiдповiдно до їх компетенцiї.

 

2. До приведення законодавства у вiдповiднiсть iз цим Законом нормативно-правовi акти застосовуються у частинi, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабiнету Мiнiстрiв України у шестимiсячний строк:

- подати та розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом;

- привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

- забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iнтими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону;

- забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом.

 

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ 28 листопада 2002 року № 330-IV


Читайте також:

 1. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 2. IV. Закони ідеальних газів.
 3. IV. Закономірності структурно-функціональної організації спинного мозку
 4. Авілум – “син чоловіка” – повноправна людина, охороні його життя, здоров’я, захисту його майнових інтересів присвячена значна частина законника.
 5. Аграрне право та законодавство США, Німеччини, Франції, Великої Британії, Ізраїлю, Польщі, Росії
 6. Аграрні закони України
 7. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
 8. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
 9. Адміністративна відповідальність за порушення аграрного законодавства
 10. Адміністративна відповідальність за порушення земельного законодавства
 11. Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства.
 12. Адміністративна відповідальність осіб, винних в порушенні податкового законодавства
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ГОСПОДАРСЬКА ДIЯЛЬНIСТЬ ТОВАРИСТВА | Тема 3. Принципи міжнародного права.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.