Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


ГОСПОДАРСЬКА ДIЯЛЬНIСТЬ ТОВАРИСТВА

Глава 3. ВЛАСНIСТЬ ТОВАРИСТВА.

Глава 2. ДЕРЖАВНА ПIДТРИМКА ТОВАРИСТВА

Глава 1. ОСНОВНI НАПРЯМИ ДIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА

Роздiл II. ДIЯЛЬНIСТЬ ТОВАРИСТВА

Стаття 10. Товариство та його мiсцевi органiзацiї з моменту їх державної реєстрацiї набувають статусу юридичної особи вiдповiдно до законодавства України.

Товариство має вiдокремлене майно, самостiйний баланс, рахунки в установах банкiв (у тому числi валютнi), печатки iз своїм найменуванням, символiку, штампи, бланки.

Стаття 11. Товариство бере участь у мiжнароднiй доброчиннiй, благодiйнiй дiяльностi, в iнших мiжнародних акцiях гуманiтарного характеру, що здiйснюються вiдповiдно до мiжнародних договорiв України, згода на обов’язковiсть яких надана Верховною Радою України, цього Закону та iнших нормативно-правових актiв.

Стаття 12. Для досягнення цiлей, передбачених Статутом Товариства, та виконання завдань вiдповiдно до принципiв Мiжнародного червонохресного руху i цього Закону Товариство має право:

- представляти i захищати законнi права та iнтереси свої, а також своїх членiв в органах державної влади та органах мiсцевого самоврядування, органах судової влади;

- використовувати символiку (емблему) Червоного Хреста у порядку, визначеному законом;

- поширювати iнформацiю про Мiжнародний червонохресний рух, про мiжнародне гуманiтарне право та про свою дiяльнiсть, пропагувати iдеї та завдання Товариства;

- одержувати вiд органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування пiдтримку, необхiдну для реалiзацiї цiлей i завдань, передбачених Статутом Товариства та цим Законом;

- брати участь в органiзацiї та проведеннi масових заходiв гуманiтарного та доброчинного характеру;

- самостiйно вирiшувати питання, пов’язанi з одержанням i наданням Товариством гуманiтарної та доброчинної допомоги;

- засновувати засоби масової iнформацiї, видавати друковану та полiграфiчну продукцiю, створювати фiльми, влаштовувати виставки тощо;

- створювати органiзацiї, фонди, а також засновувати пiдприємства з метою фiнансового забезпечення виконання статутних завдань Товариства згiдно з законодавством i мiжнародними зобов’язаннями України;

- створювати лiкарнi, аптеки, притулки, їдальнi для бiдних;

- проводити роботу по розшуку могил вiйськовополонених та громадян, якi пропали безвiсти внаслiдок надзвичайних ситуацiй.

Стаття 13. Україна вiдповiдно до взятих на себе мiжнародних зобов’язань забезпечує додержання законних прав та iнтересiв Товариства, його органiв, мiсцевих органiзацiй та членiв Товариства.

Втручання органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, їх службових та посадових осiб у дiяльнiсть Товариства не допускається, крiм випадкiв, передбачених Конституцiєю України та законами України.

Стаття 14. Україна як учасник Женевських конвенцiй 1949 року про захист жертв вiйни та Додаткових протоколiв до них 1977 року пiдтримує гуманiтарну та доброчинну спрямованiсть дiяльностi Товариства i Мiжнародного червонохресного руху.

Сплата внеску за членство Товариства в Мiжнароднiй Федерацiї товариств Червоного Хреста i Червоного Пiвмiсяця здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України, якi щорiчно передбачаються в законi про Державний бюджет України.

Органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування в межах своїх повноважень та можливостей сприяють Товариству, його органам та мiсцевим органiзацiям у здiйсненнi ними статутних завдань, пiдтримують їх гуманiтарну i доброчинну дiяльнiсть.

Стаття 15. Громадяни України, а також пiдприємства, установи та органiзацiї, розташованi в Українi, незалежно вiд форм власностi та видiв дiяльностi, надають Товариству, його органам та мiсцевим органiзацiям, а також особам, якi виконують доручення Товариства вiдповiдно до цього Закону, необхiдну допомогу.

Стаття 16. Товариство, його мiсцевi органiзацiї, створенi (заснованi) ними пiдприємства звiльняються вiд сплати податкiв та iнших платежiв згiдно з законодавством.

Стаття 17. З суми коштiв або вартостi майна, добровiльно перерахованих (переданих) юридичними i фiзичними особами Товариству та його мiсцевим органiзацiям, сплачуються податки, збори (обов’язковi платежi) згiдно з законодавством.

Стаття 18. Товари та матерiальнi цiнностi, якi надходять, у тому числi i з-за кордону, Товариству, його органам та мiсцевим органiзацiям як гуманiтарна чи доброчинна допомога, тобто без мети одержання прибутку, розподiляються i використовуються Товариством, його органами та мiсцевими органiзацiями виключно безоплатно для виконання статутних завдань Товариства. Такi товари та матерiальнi цiнностi звiльняються вiд сплати податкiв, мита та митних зборiв вiдповiдно до законодавства.

Стаття 19. Державнi та комунальнi засоби масової iнформацiї у разi виникнення надзвичайних ситуацiй безперешкодно висвiтлюють дiяльнiсть Товариства, його органiв та мiсцевих органiзацiй, пов’язану з наданням допомоги та пiдтримки тим, хто її потребує.

Стаття 20. Служба розшуку Товариства отримує послуги, що надаються пiдприємствами поштового, телеграфного, телефонного та iнших видiв зв’язку (для розшукування могил вiйськовополонених та громадян, якi пропали безвiсти внаслiдок виникнення надзвичайних ситуацiй; возз’єднання сiмей, повернення бiженцiв додому; встановлення факту нацистського переслiдування в роки вiйни), з наступним вiдшкодуванням витрат на них за рахунок коштiв Державного бюджету України у порядку та в межах лiмiту, що встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

 

Стаття 21. Товариство як юридична особа має право виступати учасником цивiльно-правових вiдносин, може вiд свого iменi набувати i здiйснювати майновi та немайновi права, бути позивачем i вiдповiдачем у судi вiдповiдно до законодавства.

Товариство вiдповiдає за своїми зобов’язаннями в межах належних йому коштiв та iншого майна.

Створенi Товариством органи та мiсцевi органiзацiї вiдповiдають за своїми зобов’язаннями в межах коштiв та iншого майна, переданого їм Товариством.

Стаття 22. Товариство може мати у власностi кошти, вiдокремлене та iнше майно, необхiднi для здiйснення його статутної дiяльностi.

Товариство набуває право власностi на кошти та iнше майно, переданi йому засновниками, членами Товариства, органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування, набутi вiд вступних та членських внескiв, пожертвуванi чи переданi фiзичними i юридичними особами, громадськими, релiгiйними органiзацiями, а також на майно, придбане за власнi кошти чи на iнших пiдставах, не заборонених законодавством.

Стаття 23. З метою виконання своїх статутних завдань Товариство, його органи та мiсцевi органiзацiї можуть здiйснювати необхiдну господарську дiяльнiсть шляхом створення госпрозрахункових установ та органiзацiй iз статусом юридичної особи, а також заснування пiдприємств у порядку, встановленому законодавством.

Прибутки, одержанi пiдприємствами, установами та органiзацiями, якi перебувають у власностi Товариства, його органiв та мiсцевих органiзацiй, використовуються виключно на виконання статутних завдань Товариства, враховуючи адмiнiстративно-господарськi витрати, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства, його органiв та мiсцевих органiзацiй.

Стаття 24. Товариство, його органи та мiсцевi органiзацiї, а також створенi (заснованi) ним пiдприємства, установи та органiзацiї зобов’язанi вести оперативний та бухгалтерський облiк, статистичну звiтнiсть вiдповiдно до законодавства, зареєструватись у встановленому порядку в органах державної податкової служби. Зазначенi юридичнi особи облiковують кошти для господарської дiяльностi (як в нацiональнiй, так i в iноземнiй валютi) на окремих банкiвських рахунках.

Стаття 25. Право власностi вiд iменi Товариства здiйснюють його вищi статутнi органи в порядку, передбаченому цим Законом та Статутом Товариства.

Стаття 26. Товариство має право отримувати у порядку спадкування або як дарунок рухоме i нерухоме майно, а також кошти (активи) вiд юридичних та фiзичних осiб України, iноземних держав та мiжнародних органiзацiй.

Стаття 27. Все рухоме та нерухоме майно, а також активи, якi належать Товариству на правi власностi згiдно з Статутом Товариства та законодавством, використовуються виключно Товариством або за його дорученням його органами та мiсцевими органiзацiями.

Майно та кошти Товариства, його мiсцевих органiзацiй та створених (заснованих) ними пiдприємств, установ, органiзацiй без згоди Товариства не можуть бути вилученi чи розподiленi, крiм випадкiв та у порядку, встановлених законом.

Стаття 28. Кошти та iнше майно Товариства, його органiв i мiсцевих органiзацiй, створених (заснованих) Товариством пiдприємств, установ, органiзацiй у разi їх лiквiдацiї не можуть перерозподiлятися мiж членами Товариства. Такi майно та кошти використовуються Товариством за рiшенням його статутних органiв виключно для виконання визначених Статутом Товариства цiлей, а у випадках, передбачених законом, спрямовуються в доход держави.

 


Читайте також:

 1. Акціонерний капітал і акціонерні товариства
 2. Акціонерні товариства випускають облігації на суму не більше 25 % від розміру статутного капіталу і лише після повної оплати всіх випущених акцій.
 3. Акціонерні товариства як механізм трансформації
 4. Виконавчий орган акціонерного товариства (правління).
 5. Випишіть програмні документи укр. політичного товариства, що існувало у Києві наприкінці 19 ст.
 6. Господарська діяльність
 7. Господарська діяльність в первісній історії України
 8. Господарська діяльність у первісній історії України
 9. Господарська діяльність фермерського господарства.
 10. Господарська діяльність: поняття та види
 11. Господарська операція 1.
Переглядів: 1154

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Роздiл I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ | Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.