Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Роздiл I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

Про тов.червоного хреста України

ЗАКОН УКРАЇНИ

 

 

Стаття 1. Товариство Червоного Хреста України (далi – Товариство) є всеукраїнською добровiльною громадською гуманiтарною органiзацiєю.

Товариство допомагає державi у наданнi медичної i гуманiтарної допомоги пiд час збройних конфлiктiв та в мирний час, бере участь у наданнi мiжнародної допомоги у разi катастроф i надзвичайних ситуацiй, забезпечує медико-соцiальну допомогу найменш соцiально захищеним верствам населення.

Стаття 2. Законодавство України про Товариство Червоного Хреста України та про символiку Червоного Хреста i Червоного Пiвмiсяця ґрунтується на Конституцiї України, Женевських конвенцiях 1949 року про захист жертв вiйни та Додаткових протоколах до них 1977 року i складається з iнших мiжнародних договорiв України, згода на обов’язковiсть яких надана Верховною Радою України, Закону України “Про символiку Червоного Хреста i Червоного Пiвмiсяця в Українi”, цього Закону та iнших прийнятих вiдповiдно до них нормативно-правових актiв.

Стаття 3. У цьому Законi наведенi нижче термiни i поняття вживаються у такому значеннi:

Мiжнародний червонохресний рух — Мiжнародний рух Червоного Хреста i Червоного Пiвмiсяця, складовими частинами якого є Мiжнародний Комiтет Червоного Хреста, Мiжнародна Федерацiя товариств Червоного Хреста i Червоного Пiвмiсяця та Нацiональнi товариства Червоного Хреста або Червоного Пiвмiсяця;

 

Нацiональнi товариства — Нацiональнi товариства Червоного Хреста або Червоного Пiвмiсяця iноземних країн;

Товариство Червоного Хреста України — Нацiональне товариство Червоного Хреста — складова частина Мiжнародного червонохресного руху, всеукраїнська добровiльна громадська гуманiтарна органiзацiя;

доброчинна, благодiйна дiяльнiсть — дiяльнiсть, пов’язана з наданням допомоги та пiдтримки тим, хто її потребує, виходячи iз загальнолюдських принципiв гуманностi та взаємодопомоги, яка здiйснюється виключно безкорисливо (без мети одержання прибутку чи iншої вигоди);

надзвичайнi ситуацiї— збройнi конфлiкти, стихiйне лихо, катастрофи, аварiї, епiдемiї, масовi отруєння, голод, радiацiйне, бактерiологiчне, хiмiчне забруднення тощо.

Стаття 4. Органiзацiя дiяльностi, масштаби i методи дiяльностi органiзацiй Товариства, процедура оформлення членства у Товариствi i членiв органiв правлiння визначаються Статутом Товариства.

Стаття 5. Товариство Червоного Хреста України – єдине в Українi Нацiональне товариство Червоного Хреста, що дiє на всiй територiї України, створює мiсцевi органiзацiї, через якi здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до Статуту Товариства та цього Закону.

Стаття 6. Товариство виконує свої завдання виходячи з основоположних принципiв Мiжнародного руху Червоного Хреста i Червоного Пiвмiсяця — гуманностi, неупередженостi, нейтральностi, незалежностi, добровiльностi, єдиностi, унiверсальностi.

Стаття 7. Вищим керiвним органом Товариства є з’їзд, його органiзацiй — конференцiї та загальнi збори.

З’їзд Товариства затверджує Статут Товариства, вносить до нього змiни i доповнення, обирає Президента Товариства та членiв Правлiння Товариства i ревiзiйну комiсiю, заслуховує звiти Президента Товариства i Правлiння Товариства, здiйснює право власностi на майно та кошти Товариства, приймає рiшення щодо припинення дiяльностi (реорганiзацiї чи лiквiдацiї) Товариства.

Стаття 8. Товариство використовує емблему Червоного Хреста в порядку, визначеному Законом України “Про символiку Червоного Хреста i Червоного Пiвмiсяця в Українi”.

Стаття 9. Товариство в процесi своєї дiяльностi:

- здiйснює збiр рiзних видiв гуманiтарної допомоги вiд юридичних i фiзичних осiб України, iноземних осiб, осiб без громадянства, мiжнародних органiзацiй для адресатiв на територiї України. Види адресатiв i адресної допомоги визначає Товариство самостiйно вiдповiдно до своїх статутних завдань i цiлей згiдно з законодавством України;

- бере участь у розподiлi гуманiтарної допомоги, отриманої iз зазначених вище джерел;

- здiйснює дiяльнiсть, що випливає з Женевських конвенцiй з питань надання допомоги пораненим, хворим та iншим особам, якi постраждали пiд час збройних конфлiктiв;

- спiвпрацює з закладами охорони здоров’я України, епiдемiологiчною службою України, спецiалiзованими пiдроздiлами уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи i медичною службою Збройних Сил України;

- спiвпрацює з державними органами з питань розмiщення, транспортування, медичного та iншого обслуговування суб’єктiв гуманiтарної допомоги;

- спiвпрацює з державними органами системи соцiального забезпечення з питань надання допомоги соцiально незахищеним верствам населення;

- отримує, реєструє, зберiгає i надає iнформацiю про жертви стихiйного лиха або збройних конфлiктiв;

- створює загони першої допомоги пiд час збройних конфлiктiв i стихiйного лиха, здiйснює пошук поранених i загиблих внаслiдок катастроф, стихiйних лих, збройних конфлiктiв, встановлює мiсця їх поховання, надає допомогу в цьому державним установам;

- органiзовує роботу недержавної добровiльної служби невiдкладної допомоги Товариства, яка є складовою частиною системи Товариства, забезпечує життєдiяльнiсть таборiв для поранених та потерпiлих i надає населенню в конкретнiй надзвичайнiй ситуацiї необхiдну безоплатну санiтарну та медико-соцiальну допомогу; бере участь в органiзацiї безоплатної пiдготовки населення (в першу чергу молодi) з питань надання першої медичної (санiтарної) допомоги;

- сприяє органам державної влади i органам мiсцевого самоврядування в транспортуваннi, прийняттi та розмiщеннi евакуйованого населення i бiженцiв, наданнi їм безоплатної медико-соцiальної допомоги;

- органiзовує роботу служби розшуку Товариства, яка є складовою частиною Товариства, здiйснює розшук осiб, якi пропали безвiсти, допомагає встановлювати зв’язки мiж членами сiмей, роз’єднаних внаслiдок збройних конфлiктiв чи виникнення надзвичайних ситуацiй, сприяє возз’єднанню сiмей, розшукує могили захисникiв Батькiвщини, якi загинули i похованi за межами України;

- бере участь у виконаннi Нацiональної i мiсцевих (регiональних) програм розвитку донорства кровi та її компонентiв; разом з органами i закладами охорони здоров’я здiйснює роботу щодо залучення громадян до лав донорiв кровi та її компонентiв;

- надає безоплатну санiтарну та медико-соцiальну допомогу самотнiм непрацездатним громадянам похилого вiку, дiтям-сиротам, iнвалiдам, безпритульним, немiчним та iншим соцiально незахищеним верствам населення, якi потребують турботи i пiдтримки, як у межах пожертвувань та гуманiтарної допомоги, так i за рахунок створюваних Товариством доброчинних, благодiйних фондiв;

- сприяє реалiзацiї загальнодержавних та мiсцевих (регiональних) програм, спрямованих на охорону здоров’я i надання допомоги незахищеним малозабезпеченим верствам населення, спiвпрацює для виконання цих завдань з iншими органiзацiями та установами.

 


Читайте також:

 1. II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
 2. Білорусь. Характеристика положення та господарства країни.
 3. Виберіть 2 положення, які треба добавити у визначення елементів наукової проблеми.
 4. Визначення положення газорідинних і водо-нафтових контактів
 5. Випарні апарати з горизонтальним і похилим положенням нагрівальних камер
 6. Висвітліть положення України в роки першої світової війни.
 7. Вихідні положення до розрахунку вітроенергетичних установок
 8. Вплив тиску на положення рівноваги
 9. Вплив тиску на положення рівноваги
 10. Вправа 1. Для кожного положення, що наводиться далі, знайдіть відповідний йому термін або поняття серед запропонованих
 11. Вправа 1. Для кожного положення, що наводиться далі, знайдіть відповідний йому термін або поняття серед запропонованих.
 12. Вправа 1. Для кожного положення, що наводяться далі, знайдіть
Переглядів: 604

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Джерела інвестиційних ресурсів, доступні вітчизняним підприємствам | ГОСПОДАРСЬКА ДIЯЛЬНIСТЬ ТОВАРИСТВА

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.008 сек.