Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Основні бухгалтерські проводки з надходження основних засобів

Таблиця 2

Рис. 2. Структура коду інвентарних номерів

Інвентарний номер вказується на металевому жетоні чи картковій бирці, прикріплюваних до об’єкта. В окремих випадках інвентарний номер вказується фарбою, наприклад, на зворотному боці килима. Коли об’єкт є складним, тобто включає ті чи інші відособлені елементи, які складають разом одне ціле, наприклад ЕОМ, то на кожному елементі повинен бути вказаний той самий інвентарний номер, що й на основному об’єкті, який їх об’єднує.

Інвентарний номер, присвоєний об’єкту основних засобів, збе­рігається за ним протягом усього періоду його знаходження в даній установі. Орендовані основні засоби обліковуються під інвентарним номером, присвоєним йому орендодавцем.

Інвентарні номери в обов’язковому порядку наводяться в первинних документах і регістрах з обліку основних засобів.

Вихідні дані про рух основних засобів групуються та узагальнюються в системі рахунків синтетичного та аналітичного обліку. Облік наявності та руху основних засобів, прийнятих на баланс установи, ведеться на активному рахунку № 10 «Основні засоби», який має дев’ять субрахунків:

№ 101 «Земельні ділянки»;

№ 102 «Капітальні витрати на поліпшення земель»;

№ 103 «Будинки і споруди»;

№ 104 «Машини та обладнання»;

№ 105 «Транспортні засоби»;

№ 106 «Інструменти, прилади та інвентар»;

№ 107 «Робочі і продуктивні тварини»;

№ 108 «Багаторічні насадження»;

№ 109 «Інші основні засоби».

Конкретний перелік об’єктів основних засобів, обліковуваних на кожному субрахунку, розглянуто раніше.

За дебетом рахунка № 10 та його субрахунками відображається первинна вартість основних засобів, яка залишається незмінною протягом усього періоду знаходження об’єкта в даній установі.

Активному рахунку № 10 протистоять пасивні рахунки № 131 «Знос основних засобів» і № 401 «Фонд у необоротних активах». Регулювальний рахунок № 131 призначений для обліку зносу основних засобів, а рахунок № 401 — для обліку вартості тієї частини майна, яка є джерелом утворення основних засобів.

Найтиповіші операції з обліку надходження основних засобів наведено в табл. 2.

Зміст операцій Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1. Прийняття в експлуатацію заново побудованих будинків і споруд
2. Придбання основних засобів за рахунок бюджетних коштів за договірною ціною    
без ПДВ 104–109 311, 318, 321, 675
на суму ПДВ 801, 802 311, 318, 321, 675
Одночасно друга проводка на договірну вартість без ПДВ 801, 802
3. Придбання основних засобів за рахунок позабюджетних коштів за договірною ціною    
без ПДВ 104–109 323, 675, 313, 323
на суму ПДВ 313, 675
Одночасно друга проводка на договірну вартість без ПДВ
4. Списання суми копійок за придбаними основними засобами 801, 802, 811 311, 313, 323, 318, 321, 675
5. Безкоштовне отримання основних засобів 103–109 401, 131
6. Оприбуткування основних засобів, виготовлених господарським способом 106, 109
Одночасно друга проводка

Наявність подвійних проводок з обліку надходження основних засобів, придбаних за плату або виготовлених власними силами, пояснюється тим, що придбання основних засобів для діючих установ зумовлено витрачанням грошових коштів (касови­ми видатками) і наявністю фактичних видатків за кошторисом доходів і видатків.

Отримання основних засобів в оренду відображається у забалансовому рахунку 01 «Орендовані необоротні активи» за вартістю, вказаною у договорі оренди.

Облік операцій з надходження основних засобів відображається в різних меморіальних ордерах.

Регістром аналітичного (інвентарного) обліку основних засобів є інвентарні картки ф. № 03–6 (бюджет), 03–8 (бюджет), 03–9 (бюджет). Для аналітичного обліку орендованих основних засобів використовуються копії інвентарних карток орендодавця, які додаються до акта прийняття-передачі.

Інвентарні картки містять показники, які досить повно характеризують технічний стан об’єкта і дають змогу отримувати інформацію, необхідну в процесі його експлуатації. У картках зазначається річна сума зносу і рік, в якому останній раз знос на­раховується. Якщо у складі обладнання, пристроїв, обчислюваль­ної техніки містяться дорогоцінні метали, в розділі «Коротка індивідуальна характеристика об’єкта» картки ф. № 03–6 (бюджет) наводиться перелік деталей, в яких є дорогоцінні метали, а також їх маса за даними технічної документації.

Сукупність інвентарних карток створює картотеку основних засобів, яка зберігається в бухгалтерії у розрізі субрахунків, груп, підгруп. У кожній групі чи підгрупі інвентарні картки розміщу­ються за матеріально відповідальними особами, а в централізованих бухгалтеріях — додатково і за установами, які вони обслуговують.

Кожній інвентарній картці присвоюється певний номер, під яким вона зареєстрована в описах ф. № 03–10 (бюджет) у розрізі груп основних засобів, а в централізованих бухгалтеріях — за обслуговуваними установами.

Для контролю за правильністю і повнотою записів в інвентарних картках щоквартально складаються оборотні відомості (ф. № 326).

Усі основні засоби в обов’язковому порядку повинні знаходитися на відповідальному зберіганні посадових осіб, призначених наказом керівника установи. Так, в установах освіти матеріально відповідальними особами є заступник директора з адміністративно-господарської роботи, завідуючий господарством, старший майстер, завідуючий кабінетом, кастелянша та ін. З матеріально відповідальними особами керівник установи укладає договір про повну матеріальну відповідальність.

Особи, відповідальні за збереження основних засобів, ведуть інвентарні списки основних засобів ф. № 03–13 (бюджет). Бух­галтерія установи стежить за тим, щоб дані пооб’єктного обліку основних засобів за місцями їх знаходження (експлуатації) були тотожні записам в інвентарних картках.

У процесі споживання основні засоби бюджетних установ поступово втрачають свою вартість, що спричинюється не тільки їх використанням, а й впливом зовнішнього середовища, а також морального зносу. Поняття зносу основних засобів у бюджетних установах не тотожне зносу основних засобів галузей матеріального виробництва, оскільки тут не здійснюється перенесення вар­тості на результати праці (не нараховується амортизація). Вартість основних засобів бюджетних установ зникає із споживанням їх споживчої вартості. Тому під зносом основних засобів бюд­жетних установ слід розуміти процес споживання їх вартості в тій мірі, в якій вони втрачають свою споживчу вартість.

Знос нараховується на всі основні засоби, крім земельних ділянок, будинків і споруд, які є унікальними пам’ятками архітектури і мистецтва; обладнання, експонатів, зразків, діючих і недіючих моделей, макетів та інших наочних посібників, що знахо­дяться в кабінетах і лабораторіях і використовуються для нав­чальних і наукових цілей, продуктивної худоби, багаторічних насаджень, які не досягли експлуатаційного віку. Знос не нараховуєть­ся також на основні засоби установ, що знаходяться за кордоном.

Нарахування зносу припиняється в разі досягнення нульової залишкової вартості основних засобів. Такий порядок викликає необхідність постійного контролю за залишковою вартістю основних засобів. Знос, нарахований на об’єкти в розмірі 100% балансової вартості, не може бути причиною для їх списання.

Для нарахування зносу основні засоби бюджетних установ, як і госпрозрахункових підприємств та організацій, поділяють на три групи, за якими закріплені відповідні субрахунки. Групу 1 складають субрахунки № 103, 106 (підгрупа 1). До групи 2 належать основні засоби, які обліковуються на субрахунках № 104 (крім підгруп 1, 2), № 106 (крім підгрупи 1) автомобільного транспорту і запчастин до нього, обліковуваного на субрахунку № 105.

Групу 3 складають усі інші основні засоби, на які нараховується знос і які не включені в групи 1 і 2. Норми зносу встановлюються в процентах до балансової вартості кожної групи основних засобів на кінець року:

група 1 — 5%;

група 2 — 25%;

група 3 — 15%;

група 4 — 10%.

Річна сума зносу кожного інвентарного об’єкта визначається множенням їх балансової вартості на встановлену річну норму зносу і заноситься в інвентарну картку. Наприклад, балансова вартість об’єкта групи 1 — 2 800 000 грн.

.

У 1999 бюджетному році застосовувався знижувальний коефіцієнт 0,8 до діючих норм амортизації (зносу). Щорічно з інвентарних карток сума зносу записується у «Відомість нарахування зносу на основні засоби» ф. № 03–12 (бюджет) (табл. 3).


Читайте також:

 1. Cтруктура апаратних засобів ІВС
 2. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 3. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 4. Амортизація основних засобів
 5. Амортизація основних засобів, основні методи амортизації
 6. Амортизація основних засобів.
 7. Амортизація основних фондів
 8. Амортизація основних фондів
 9. Амортизація основних фондів підприємства. Методи нарахування амортизації
 10. Амортизація основних фондів підприємства. Методи нарахування амортизації.
 11. Амортизація основних фондів, методи її нарахування.
 12. Аналіз ефективності використання основних засобів.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Документування господарських операцій з обліку основних засобів | Відомість нарахування зносу основних засобів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.