Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Основні принципи, правила системи сертифікації УкрСЕПРО та порядок проведення обов'язкової сертифікації

Сертифікація в Системі передбачає підтвердження третьою стороною показників, характеристик і властивостей продукції, процесів і послуг на підставі випробувань, атестації виробництва та сертифікації систем якості. Право на проведення робіт із сертифікації продукції, послуг надається виключно лабораторіям (центрам) будь-якої форми власності та аудиторам, що акредитовані в Системі та занесені до її Реєстру.

Система встановлює відповідальність:

· виробника — за невідповідність сертифікованої продукції, послуг вимогам нормативних документів і порушення правил Системи;

· продавця чи постачальника — за відсутність сертифікатів або знаків відповідності на продукцію, що реалізується;

· випробувальної лабораторії (центру) — за достовірність та об'єктивність результатів випробувань сертифікованої продукції чи послуг.

Знак відповідності, технічні вимоги до нього, порядок та правила його застосування встановлені ДСТУ 2296-93.

Основою інформаційного забезпечення Системи є її Реєстр, який ведеться згідно з вимогами ДСТУ 3415-95 і публікується в інформаційних виданнях Держспоживстандарту України.

Для реалізації на території України продукції та послуг, що підлягають обов'язковій сертифікації, виробники, постачальники і продавці зобов'язані мати сертифікат відповідності на цю продукцію чи послуги.

Сертифікації підлягає продукція, яка:

· вироблена в Україні;

· увозиться в Україну і позначена виробником як відповідна діючим в Україні нормативним документам;

· ввозиться в Україну і не позначена виробником як відповідна діючим в Україні нормативним документам, але може бути ідентифікована як така, що має відповідати чинному в Україні нормативному документу на аналогічну продукцію;

· увозиться в Україну і не позначена виробником як відповідна діючим в Україні нормативним документам і яка не може бути ідентифікована як така, що має відповідати чинному в Україні нормативному документу.

Обов'язкова сертифікація проводиться винятково в Державній системі сертифікації, що створює Державний комітет України з питань технічного регулювання та політики споживачів — Національний орган України з сертифікації. Він же проводить і координує роботу із забезпечення функціонування Системи.

Обов'язкова сертифікація включає перевірку та випробування продукції чи послуг для визначення їхніх характеристик і подальший державний технічний нагляд за сертифікованою продукцією або послугами.

Загальні вимоги до порядку проведення сертифікації продукції (послуг) в Українській державній системі сертифікації, а також до технічного нагляду за сертифікованою продукцією встановлені ДСТУ 3413-96.

Вимоги правил є обов'язковими для підприємств, установ, організацій і громадян-суб'єктів підприємницької діяльності, у тому числі іноземних, незалежно від форм власності.

Порядок одержання сертифіката відповідності продукції (товарів, послуг) складається з таких етапів:

подання і розгляд заявки на проведення сертифікації продук­ції чи послуг (дод. Б);

· аналіз поданої документації;

· ухвалення рішення за заявкою на проведення сертифікації продукції (послуг) з указівкою схеми (моделі) сертифікації;

· обстеження виробництва, атестація виробництва продукції, що сертифікується, послуг, сертифікація системи якості чи аналіз функціонування сертифікованої системи якості, якщо це передбачено схемою сертифікації (дод. В);

· відбір, ідентифікація зразків продукції чи послуг і їх випробування;

· аналіз отриманих результатів і ухвалення рішення про можливість видачі сертифіката відповідності та ліцензії (дод. Д, E, Ж, 3);

· видача сертифіката відповідності, надання ліцензії і занесення сертифікованої продукції чи послуг до Реєстру державної системи сертифікації;

· технічний нагляд за сертифікованою продукцією при її виробництві;

· інформування про результати робіт із сертифікації продукції чи послуг.

На підставі ДСТУ 3413-96 розроблені Порядки сертифікації продукції чи послуг, проведення яких має деякі особливості.

Заявка на проведення сертифікації продукції (послуг). Для проведення обов'язкової сертифікації продукції (послуг) підприємства, установи, організації і громадяни-суб'єкти підприємницької діяльності, у тому числі іноземці, незалежно від форм власності (далі — заяв ник) подають в акредитований орган із сертифікації заявку на проведення сертифікації продукції (послуг) в Системі УкрСЕПРО. Форма заявки на проведення сертифікації продукції (послуг) наведена у додатку Б.

Інформація про акредитовані органи із сертифікації продукції (послуг) міститься в довідкових матеріалах, що складаються на підставі даних Реєстру Системи і публікуються Держспоживстандартом України.

У випадку відсутності під час подання заявки акредитованого в Системі органу із сертифікації продукції (послуг) заявка подається безпосередньо до Держспоживстандарту України.

Якщо існує декілька акредитованих органів із сертифікації конкретного виду продукції (послуг), заявник має право подати заявку в будь-який із них.

Усі документи, що направляються разом із заявкою до органу із сертифікації, складаються українською мовою. При сертифікації імпортованої продукції документи складаються мовою оригіналу із завіреним автентичним перекладом на українську або російську мову.

Взаємини між заявником і органом із сертифікації регулюються договорами, укладеними між ними.

Аналіз і експертиза поданої документації та ухвалення рішення за заявкою. Подану заявку розглядає орган із сертифікації, який виконує такі функції:

· реєструє заявку в журналі обліку і заводить окрему справу про сертифікацію продукції (послуг) підприємства-виробника (включаючи іноземне), у якій зберігається все листування і внутрішні документи органу із сертифікації будь-якої продукції, послуг цього виробника;

· проводить формальну експертизу заявки і поданих документів щодо правильності заповнення реквізитів заявки;

· визначає схему (модель) сертифікації продукції (послуг), необхідність попереднього обстеження виробництва та атестації виробництва чи аналізу функціонування сертифікованої системи якості;

· визначає випробувальні лабораторії, що проводитимуть випробування продукції (послуг), кількість зразків для випробувань, правила їхнього відбору, організацію, яка проводитиме технічний нагляд, а також терміни проведення окремих видів робіт зі сертифікації та їхню вартість;

· визначає перелік необхідних додаткових документів, які повинен подати заявник для проведення сертифікації за заявкою;

· укладає договір із заявником на проведення робіт із сертифікації продукції (послуг);

· приймає рішення за заявкою в терміни, які встановлені нормативними документами на відповідний вид продукції чи послуг.

Орган із сертифікації посилає заявнику та випробувальній лабораторії рішення за заявкою в термін, що встановлений нормативними документами, але не пізніше одного місяця з дня її подання.

Коли ж для ухвалення рішення за заявкою необхідні додаткові відомості про заявлену продукцію або її заявника, орган із сертифікації за узгодженням із заявником може установити новий термін розгляду заявки.

Якщо за результатами розгляду заявки і супровідних документів отримані негативні результати, то готується висновок, що направляється заявнику для усунення недоліків.

Якщо за результатами розгляду заявки отримані позитивні результати аналізу, то приймається рішення про схему проведення сертифікації.

Схема (модель) сертифікації заявленої продукції чи послуг визначається органом із сертифікації за узгодженням із заявником до початку робіт із сертифікації. Вибір схеми залежить від виду продукції та послуг, її кількості, стану виробництва та інших вихідних даних. Схема проведення сертифікації вказується в документах, що встановлюють порядок проведення сертифікації конкретного виду продукції чи послуг.

Для сертифікації продукції (послуг) вітчизняного виробництва та імпортної можуть застосовуватися такі схеми сертифікації (табл. 2.1):

1. сертифікація одиничних виробів;

2. сертифікація партії продукції;

3. сертифікація з проведенням періодичного технічного контролю;

4. сертифікація з обстеженням виробництва;

5. сертифікація з атестацією виробництва;

6. сертифікація з оцінкою системи якості.

Схема 1. При проведенні сертифікації одиничних виробів випробуванню піддається кожний окремий виріб. На зразок, що пройшов випробування, видається сертифікат відповідності на термін до од­ного року. У сертифікаті відповідності вказується заводський номер продукції.

Ця схема застосовується при сертифікації продукції, що може бути ідентифікована як окремий об'єкт і надходить невеликими партіями чи одиничними об'єктами. При використанні цієї схеми сертифікації технічний нагляд після видачі сертифіката не здійснюється.

Схема 2. Сертифікація партії продукції проводиться шляхом випробування зразків, відібраних з цієї партії в порядку та кількості, що встановлені органом сертифікації відповідно до вимог нормативних документів.

Під партією продукції розуміється партія, що супроводжується одним сертифікатом відповідності або одним супровідним документом, який містить посилання на сертифікат відповідності. При цьому в партії має гарантуватися однорідність продукції за показниками безпеки.

Таблиця 2.1.Схеми (моделі) сертифікації продукції (послуг) в системі УкрСЕПРО

Серійність продукції (послуг), що серти­фікується Обов'язковість проведення робіт щодо продукції (послуг), яка сертифікується з Документи, що видаються органом із сертифікації продукції (послуг)  
Обстеження виробництва Атестації виробництва Сертифікації системи якості виробництва Випробування з метою сертифікації Технічного нагляду за виробництвом
Одиничний вибір Не проводиться Не проводиться Не проводиться Проводиться по кож­ному виробу Не проводиться Сертифікат відповідності на кожний виріб
Партія продукції (послуг, виробів) Не проводиться Проводиться, якщо вирішено органом із сертифікації та заявником Не проводиться Проводиться на зразках, що відібрані в порядку і кількості, які встановлені органом із сертифікації Проводиться тільки за наявності угоди між заявником та органом із сертифікації щодо атестації виробництва в порядку, визначеному органом із сертифікації Сертифікат відповідності на партію продукції (послуг, виробів) з наведенням розміру сертифікованої партії
Продукція, що випускається серійно Проводиться Не проводиться Не проводиться Проводиться на зраз­ках, відібраних у по­рядку та кількості, що встановлені орга­ном із сертифікації Проводиться в поряд­ку, що визнаний орга­ном із сертифікації Сертифікат з терміном дії, що встановлюється ліцензійною угодою (до одного року)
Продукція, що випус­кається серійно Не прово­диться Проводиться Не прово­диться Проводиться на зраз­ках, відібраних у по­рядку та кількості, що встановлені орга­ном із сертифікації Проводиться в поряд­ку, що визнаний орга­ном із сертифікації Сертифікат з терміном дії, що встановлюється ліцензійною угодою відповідно до терміну дії атестата виробництва (до двох років)
Продукція, що випус­кається серійно Не прово­диться Не проводить­ся Проводиться органом із сертифі­кації систем якості Проводиться на зраз­ках, відібраних у по­рядку та кількості, що встановлені орга­ном із сертифікації Проводиться у поряд­ку, що визнаний орга­ном із сертифікації Сертифікат з терміном дії, що встановлюється ліцензійною угодою відповідно до терміну дії сертифі­ката на систему якості (до трьох років)

Ha підставі позитивних результатів випробувань видається сертифікат відповідності на партію (із вказівкою обсягу сертифікованої партії) з терміном дії до одного року,але не більше терміну придатності продукції (якщо він установлений). У сертифікаті відповідності, що видається на партію продукції, указуються відомості про розмір партії, дату виготовлення продукції, номер і дату підписання договору (контракту), за яким ця партія завезена в Україну.

Після видачі сертифіката технічний нагляд за продукцією не здійснюється.

Схема 3. Сертифікація продукції, що випускається серійно,може проводитись на підставі позитивних результатів сертифікаційних випробувань зразків продукції і документації про стан виробництва, наданої заявником. При здійсненні сертифікації за цією схемою в обов'язковому порядку передбачається проведення технічного нагляду сертифікованої продукції.

Право на застосування сертифіката відповідності видається в основному терміном дії до одного року.

Дія сертифіката відповідності припиняється і не відновлюється, якщо:

· результати контрольних випробувань продукції негативні;

· продукція не подана на контрольні випробування в терміни, обумовлені договором (контрактом) на проведення технічного нагляду.

Якщо дію сертифіката відповідності припинено, то повторно застосовувати цю схему сертифікації не дозволяється.

Ця схема сертифікації може застосовуватися на стадії розробки і впровадження продукції у виробництво. При цьому до сертифікації можуть бути зараховані кваліфікаційні випробування, проведені у випробувальній лабораторії, акредитованій в Системі.

Якщо в результаті аналізу наданої заявником документації в органу із сертифікації виникли обґрунтовані сумніви щодо показників безпеки продукції, то здійснюється перевірка виробництва.
Переглядів: 719

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Система акредитації органів сертифікації (оцінки відповідності) та випробувальних лабораторій | Схеми 1, 2 і 3 не застосовуються при сертифікації послуг.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.