Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Особливості організації зведеного обліку та складання звіт­ності в комп 'ютерних облікових програмах

Закриття звітного періоду

Закриття звітного періоду в «1С: Бухгалтерії» відбувається за певною схемою. Послідовність дій не жорстка, деякі кроки можна пропустити. Наприклад, якщо ваше підприємство не веде виробничу діяльність і протягом періоду ви не складали попередніх калькуляцій, непотрібно складати і остаточні. Але певного порядку все-таки слід дотримуватися.

Отже, після закінчення звітного періоду та на першому етапі складання звітності потрібно виконати описані далі етапи робіт:

1. Технологічний етап:

— перевірка позначок на видалення;

— перепроведення документів.

Нехтувати цим етапом не потрібно, оскільки він дозволяє уникнути багатьох прикрих помилок.

2. Визначення торгівельної націнки в роздрібних торгівельних точках з сумовим обліком товарів.

3. Нарахування податків і зборів. Частина з них відноситься на собівартість робіт (послуг).

4. Нарахування зносу. Нагадаємо, що бухгалтерський знос нараховується раз на місяць, податкова амортизація — раз на квартал.

5. Переоцінка валют, якщо ви ведете валютний облік.

6. Реєстрація залишків незавершеного виробництва, якщо підприємство веде виробничу діяльність.

7. Закриття елементів витрат (рахунків класу 8).

8. Закриття рахунку 91 «Загальновиробничі витрати».

9. Складання остаточних калькуляцій, якщо протягом періоду були складені попередні.

10. Визначення фінансового результату.

11. Закриття податкового періоду.

Звітність- сукупність показників, що узагальнюють результа­ти роботи.

Будь-яке підприємство, реєструючи господарські операції в первинних документах, формує підсумкові дані про фінансово-господарську діяльність за конкретний розрахунковий період. Ці дані утворюють оперативну, статистичну та фінансову звітність.

Автоматизоване формування оперативної звітності забезпечує щоденний контроль за господарськими операціями підприємства.

Створення статистичної звітності забезпечує формування відомостей за окремими показниками господарської діяльності підприємства в натуральному й вартісному вираженні.

Фінансова звітність базується на даних первинного, аналітичного та синтетичного обліку та складається для задоволення інформаційних потреб різних груп користувачів.

Організацію та методологію автоматизованого зведеного обліку та складання звітності регламентують відповідні нормативні документи, чинні в Україні: Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність»; План рахунків бухгалтерського обліку підприємств, організацій та установ; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати»; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових засобів»; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал»; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправ­лення помилок і змін у фінансовій звітності»; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств»; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 «Консолідована фінансова звітність».

У згаданому П(С)БО 1 зазначаються наступні терміни:

Бухгалтерська звітність- звітність, що складається на під­ставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб пев­них користувачів.

Фінансова звітність- бухгалтерська звітність, що містить ін­формацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.


Звітність є підсумковим етапом роботи інформаційної системи підприємства, вона ґрунтується на всій інформації, що була зі­брана інформаційною системою підприємства, належним чином опрацьована і представлена у вигляді, придатному для подання внутрішнім та зовнішнім користувачам.

 

 

Рис. 1. Схема обробки облікової інформації в інформаційній системі підприємства

В залежності від особливостей формування звітності виділя­ються такі види звітності:

- Звітні документи, що є первинним документом бухгалтерсько­го обліку і є підставою для інших документів та інших форм звітності: Калькуляція собівартості продукції, звіт про викори­стання коштів, виданих на відрядження або під звіт.

- Звітні документи що узагальнюють інформацію за проблемни­ми питаннями, формування яких не вимагає закриття обліково­го періоду: звіт про витрати матеріалів, звіт про витрати на ви­робництво, інші форми управлінської звітності.

- Звітність, що формується на підставі даних бухгалтерського обліку і потребує закриття облікового періоду: баланс, звіт про фінансові результати.

- Звітність, що потребує ведення додаткового обліку окремих операцій: податкова звітність, окремі види управлінської звіт­ності.

В залежності від періодичності подання звітність слід розподі­лити на разову, періодичну з невизначеним періодом подання, періодичну з визначеним періодом подання.

Вхідна інформація для автоматизованого розв’язування задач зведеного обліку та складання звітності — це первинна інформація, що утворюється в процесі фінансово-господарської діяльності, а також інформація, що повністю формується в процесі задач інших ділянок обліку.

Вихідною інформацією є:

проміжна звітність (місячна та квартальна);

кінцева фінансова звітність (календарний рік).

Процес складання звітності- послідовність дій, які повинні бути виконані працівниками підприємства для заповнення за­тверджених форм звітності підприємства повною, своєчасною та достовірною інформацією (див. рис.2).

Етапи процесу складання звітності:

- Підготовчий, під час якого повинні бути виконані операції об­робки первинної інформації до стану, який дозволить розрахо­вувати показники звітності - узагальнення інформації первин­них документів та облікових регістрів, класифікація за видами операцій, закриття рахунків доходів і витрат та визначення чи­стого фінансового результату звітного періоду на рахунку 79 «Фінансові результати», визначення залишків на рахунках ба­лансу, коригування даних обліку за результатами річної інвен­таризації, формування оборотно-сальдової відомості і пробно­го балансу.

- Складання та подання звітності, на якому безпосередньо ви­знається зміст форм звітності підприємства, перевіряється їх узгодженість та здійснюється подання звітності до її користу­вачів.

- Завершальний - при необхідності внесення змін та уточнень чи доповнень до вже поданих форм звітності.

 

 

Рис. 2. Структура процесу складання і подання звітності

 

Подання звітності- процес доведення інформації звітності до користувачів, які мають бути ознайомлені або зацікавлені в отриманні звітної інформації (див. рис. 3).

 


Рис. 3. Схема процесу складання звітності в умовах автоматизованого обліку

Автоматизація складання звітності- набір технічних засобів та технологічних способів і прийомів, які дозволяють здійснюва­ти розрахунок показників звітності на підставі даних первинних документів та/або автоматично формувати форми звітності на підставі внесеної інформації без участі людини-бухгалтера.

Основною метою автоматизації зведеного обліку та складання звітності є забезпечення висо­кої достовірності наданої інформації, що задовольняє вимоги таких груп користувачів:

внутрішніх користувачів, тобто тих користувачів, які здійснюють облік;

управлінського складу підприємства;

зовнішніх користувачів.

Завдання автоматизації складання звітності:

- Забезпечення високої якості складеної звітності.

- Забезпечення раціонального використання наявних трудових ресурсів, звільнення працівників від рутинної, монотонної ро­боти та значних обсягів типових розрахунків.

- Зменшення витрат на виконання операцій по складанню звіт­ності.

- Підвищення оперативності звітності.

- Забезпечення гнучкості звітності та її швидкого пристосування для потреб користувачів.

- Підвищення рівня контролю на всіх етапах складання звітності.

Автоматизований комплекс задач зведеного обліку і складання звітності забезпечує:

§ послідовність;

§ узагальнення інформації на аналітичних і синтетичних рахунках із наступним групуванням даних на одному або кількох рахунках;

§ відображення господарських операцій, що змінюють стан коштів підприємства, і їх джерел на рахунках бухгалтерського обліку;

§ автоматизоване систематичне складання (за місяць, квартал, півріччя, рік) бухгалтерського балансу та звітності, завершального етапу облікового процесу.

Автоматизоване оброблення задач зведеного обліку та складання звітності сприяє:

§ якісному контролю за рухом статутного капіталу в частині основних і оборотних коштів підприємства;

§ збереженню грошових коштів і контролю за використанням їх за цільовим призначенням;

§ визначенню фінансових результатів діяльності підприємства та контролю за розподілом прибутку;

§ систематизації та узагальненню даних в аналітичному й синтетичному розрізах про виробничо-господарську діяльність підприємства для забезпечення прийняття управлінських рішень.

Автоматизованими можуть бути лише окремі стадії процесу складання звітності - це підготовчий етап, стадія розрахунку по­казників та стадія заповнення форм звітності.

Автоматизація підготовчого етапу не має безпосереднього від­ношення до складання звітності і майже не пов'язана з рівнем ав­томатизації процесу складання звітності, незважаючи на те, що автоматизація підготовчого етапу забезпечує найбільше скоро­чення витрат праці облікових працівників.

Автоматизація процесу складання звітності може бути здійс­нена за 2 напрямами:

- Автоматизований розрахунок показників звітності - автомати­зований розрахунок показників звітності згідно з раніше вста­новленими алгоритмами (переваги - зменшення витрат часу бухгалтерів по розрахунку показників звітності, оперативність, можливість постійно контролювати стан формування звітності; недоліки - високі витрати на автоматизацію та підтримання комп'ютерної системи складання звітності в актуальному ста­ні, потреба в кваліфікованих бухгалтерах).

- Автоматизоване формування друкованих та електронних форм звітності - рознесення введених в електронному вигляді чи набраних показників до відповідних рядків форм звітності (переваги - низькі витрати, можливість використання менш кваліфікованих виконавців; недоліки - низька оперативність, складність пошуку помилок, складність контролю процесу складання звітності, складність її актуалізації).

Процеси складання звітності в залежності від рівня автоматизації:

- Автоматизований - весь процес складання звітності - від ре­єстрації первинного документа до формування звітності здійс­нюється за допомогою одного набору програм (переваги - ви­сока ефективність бухгалтерської системи, оперативність, мо­жливість контролю процесу формування звітності; недоліки - високий рівень витрат, потреба в кваліфікованих працівниках, потреба сервісного обслуговування програм, відсутність мож­ливостей швидкої адаптації до змін законодавства).

- Частково автоматизований - розрахунок показників здійсню­ється за допомогою одного набору програм, а заповнення форм звітності виконується за допомогою інших програм. Широко розповсюджений (переваги - ефективна бухгалтерська систе­ма, оперативність; Недоліки - високий рівень витрат, потреба в висококваліфікованих працівниках, потреба сервісного обслу­говування програм).

- З комп'ютерною обробкою інформації - окремі показники роз­раховуються за допомогою комп'ютерних програм, інші - вру­чну, заповнення форм звітності здійснюється за допомогою спеціалізованих програм чи вручну (переваги - низький рівень витрат, низькі вимоги до кваліфікації виконавців; недоліки - значний штат бухгалтерії, велика імовірність помилок, склад­ність контролю, низька оперативність).

- Неавтоматизований - всі етапи процесу складання звітності виконуються вручну (переваги - низький рівень витрат, низькі вимоги до кваліфікації виконавців; недоліки - значний штат бухгалтерії, велика імовірність помилок, складність контролю, низька оперативність, відсутність витрат на утримання комп'ютерних програм).
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ШАРЛЬ ГУНО, ЖУЛЬ МАССНЕ Й ЛІРИЧНА ОПЕРА | Основні засади впровадження комп'ютеризації діловодних процесів у туристичній діяльності

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.