Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Довгострокові фінансові інвестиції – це інвестиції, які не можуть бути класифіковані як поточні.

Фінансові інвестиції – це активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку за рахунок відсотків, дивідендів тощо, зростання вартості капіталу або отримання інших вигод для інвестора.

ПЛАН

Тема 3. Аналіз майна підприємства

Класифікація та порядок розрахунку й методи оцінки показників, що характеризують стан і ефективність використання майна підприємства.

Для того, щоб оцінити стан та ефективність використання майна підприємства використовують такі групи показників:

І. Показники стану майна:

1. Віддача майна:

Вм = ВП/ВАсер (3.1)

де ВП – вартість виробленої продукції;

ВАсер – середньорічна вартість активів підприємства.

Цей показник характеризує суму виробленої продукції, що припадає на 1 грн. активів підприємства.

2. Завантаження майна:

Зм = ВАсер /ВП (3.2)

Характеризує суму майна, яка була використана для виробництва 1 грн. продукції.

3. Середній термін експлуатації майна:

Тексп = ВАсер /ВПод (3.3)

де ВПод – одноденна виручка від реалізації продукції.

ІІ. Показниками ефективності використання майна є:

1. Сума чистого прибутку, що припадає на 1 грн. майна, який визначається як відношення чистого прибутку до середньорічної вартості майна підприємства.

2. Рентабельність майна підприємства визначається як і попередній показник , але у % [12].

Для оцінки стану і ефективності формування майна підприєм­ства використовують порівняння темпів зміни показників. Зок­рема, окремі порівняння можуть свідчити про наступне:

- приріст активів, власного капіталу і зобов'язань: ВКпр./ А > ЗБпр / А - поліпшення фінансової незалежності підприємства;

- приріст середньорічної вартості активів і чистого доходу:

ЧДпр. / ЧД > СВАпр. / СВА , ефективне використання активів.

- приріст середньорічної вартості активів і вартості продукції

ВПпр. / ВП > СВАпр. / СВА, ефективне використання потенціалу підприємства.

- приріст середньорічної вартості активів і чистого прибутку:

ЧПпр. / ЧП > СВАпр. / СВА , привабливість господарської діяльності.

Використовуючи порівняння, можна зробити висновок: якщо темпи збільшення активів переважають темпи збільшення ре­зультативних показників господарської діяльності, то при інших рівних умовах підприємство втрачає фінансову стабільність. А якщо ж навпаки, відбувається зменшення ресурсомісткості об'єктів господарювання, покращується використання активів, підвищується їх рентабельність.

 

 

Лекція 6 (2 год.)

Мета заняття: ознайомити студентів з методикою оцінки матеріальних активів та фінансових інвестицій підприємства та поглибити їхні знання з питань методів аналізу майна підприємства, розвивати логічне мислення студентів, привчати творчо оперувати набутими знаннями, виховувати інтерес до обраної професії.

1. Оцінка матеріальних активів (основних засобів) та фінансових інвестицій.

2. Класифікація та порядок розрахунку й методи оцінки показників, що характеризують стан і ефективність використання майна підприємства.

Рекомендована література: 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 29, 30, 37, 38, 41, 46, 48, 49

Дидактична мета заняття: сформувати у студентів сучасне економічне мислення щодо оцінки матеріальних активів (основних засобів) та фінансових інвестицій, дати теоретичні уявлення щодо класифікації та порядку розрахунку й методів оцінки показників, що характеризують стан і ефективність використання майна підприємства.

 

Виховна мета – виховувати у студентів професійне мислення та інтерес до обраної професії.

 

Завдання лекції:

-ознайомитись з аналізом основного капіталу підприємства та фінансових інвестицій;

- навчитись проводити оцінку показників, що характеризують стан та ефективність використання майна підприємства.

 

Рекомендована література:

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - № 37 (583) зі змінами і доповненнями.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - № 37 (583).

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - № 37 (583).

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт суб‘єкта малого підприємництва”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39 // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - № 37 (583).

5. Білик М.Д. Фінансовий аналіз: навч. посібник.- 2-ге вид., без змін. / М. Д. Білик – К.: КНЕУ, 2007. – 592 с.

6. Гадзевич О. І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств: навч. посіб. / О. І. Гадзевич. – К., 2004. – 177 с.

7. Дєєва Н. М. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / Н. М. Дєєва, О. І. Дедіков. – К. : ЦУЛ, 2007. – 328 с.

8. Ізмайлова К. В. Фінансовій аналіз: навч. посіб. / К. В. Ізмайлова. – К. : МАУП, 2001. – 146 с.

9. Подольська В.О. Фінансовий аналіз: навч. посібник. / В. О. Подольська, О. В. Яріш – Київ: Центр навчальної літератути, 2007. – 488 с.

10. Цал-Цалко Ю. Фінансова звітність підприємств та її аналіз : навч.посіб. / Ю. Цал-Цалко. – К. : ЦУЛ, 2002. – 360 с.

1. Оцінка матеріальних активів (основних засобів) та фінансових інвестицій.

За Біликом основні засоби – це матеріальні активи, які:

- утримуються підприємством для використання у виробництві або постачанні товарів та надання послуг, для здачі в оренду іншим особам або для адміністративних цілей;

- будуть використовуватися, як очікується, протягом більше одного періоду;

- функціонують у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері, а також капітальні вкладення в об’єкти, що належить до основних засобів.

Згідно П (С)БО 7 основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року.

За Цал-Цалком основні засоби - речові необоротні (неспоживчі) об'єкти, шо, як передбачається, будуть використовуватися більше 365 ка­лендарних днів з дати введення в експлуатацію (операційного циклу, якщо він довший за рік) для потреб, процесу виробництва або постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або здійснення адміністративних і соціально-культурних функ­цій, вартість яких більша величини, яка визначена підприємством для малоцінних необоротних матеріальних активів.

До основних засобів належать засоби праці, які багаторазово використовуються на протязі виробничого циклу, не змінюючи при цьому свою натурально-речову форму. До основних засобів відносяться засоби строком служби більш одного року та вартістю не менше 500 грн. Життєвий цикл основних засобів складається із таких етапів: надходження, участь у виробничому процесі, пересівання в межах підприємства, ремонт, здавання в оренду, інвентаризація та вибуття.

Вартість основних засобів в міру їх зносу переноситься частинами на вартість продукції у вигляді амортизації основних засобів. Суми амортизації накопичуються у амортизаційному фонді.

Серед основних виробничих засобів виділяються активна та пасивна їх частини. Першібезпосередньо впливають на продукт, визначають масштаби його виробництва та рівень продуктивності праці. До цієї частини основних виробничих засобів відносяться машини та устаткування, інструмент.

До пасивної частиниосновних виробничих засобів відносяться ті з них, які створюють необхідні умови для процесу праці: будівлі, споруди, передавальні пристрої тощо.

Співвідношення між активною та пасивною частинами основних виробничих засобів визначаються, перш за все, специфікою виробничих та технологічних процесів, які відбуваються в даному суб'єкті, та рівня технологічного оснащення суб'єкту господарювання.

Об’єкт основних засобів визнається як актив тоді, коли існує ймовірність того, що підприємство буде отримувати в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з використанням активу, та його оцінка може бути достовірно визначена.

Кваліфікований актив – це актив, який обов’язково потребує суттєвого періоду часу для підготовки його до використання за призначенням чи реалізації.

Основні засоби можуть бути отримані шляхом обміну на подібні або неподібні активи.

Подібні активи – це активи, які мають однакове функціональне призначення та подібну справедливу вартість.

Довгострокові фінансові інвестиції – це фінансові інвестиції на період більше одного року. А також всі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент.

Собівартість фінансових інвестицій включає:

- ціну придбання;

- комісійні винагороди;

- гонорари;

- мито;

- податки, що не відшкодовуються підприємству;

- банківські збори;

- інші витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням інвестицій.

Згідно з методом участі в капіталі балансова вартість інвестиції, яка спочатку оцінюється за собівартістю, збільшується (зменшується) відповідно до частки інвестора в прибутках (збитках) асоційованої компанії. Балансова вартість інвестиції зменшується на суму отриманих дивідендів.


Читайте також:

 1. А. Фінансові коефіцієнти
 2. А. Фінансові коефіцієнти
 3. Аудиторський ризик — це ризик того, що аудитор висловить невідповідну аудиторську думку коли фінансові звіти суттєво викривлені.
 4. Безробітні можуть відбувати це покарання і в нічний час.
 5. Бюджет виплат по фінансовій діяльності
 6. Бюджет – загальне поняття, що об’єднує різноманітні фінансові документи, які включають заплановані доходи і державні видатки на відповідний період.
 7. В залежності від мети та характеру угоди, які лежать в основі випуску векселів, а також їх забезпечення розрізняють комерційні, фінансові та фіктивні векселя.
 8. В Україні акції можуть бути іменними та на пред'явника, привілейованими і простими.
 9. В якій формі можуть вкладатись іноземні інвестиції в економіку України?
 10. В якості критеріїв для оцінки або вимірювання предмета завдання з надання впевненості не можуть використовуватись очікування, судження або власний досвід аудитора.
 11. ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ НА НАЦІОНАЛЬНИХ, МІЖНАРОДНИХ І СВІТОВИХ ФІНАНСОВИХ РИНКАХ
 12. Вибір фірмою обсягу виробництва і рівновага конкурентного ринку у довгостроковій перспективі
Переглядів: 996

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Рух основних засобів підприємства | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.007 сек.