Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Облік інших необоротних матеріальних активів.

Крім основних засобів у бюджетних установах мають місце й інші необо­ротні матеріальні активи, для обліку яких передбачено балансовий рахунок 11 „Інші необоротні матеріальні активи”. Тут застосовується спрощений групо­вий порядок обліку. До інших необоротних матеріальних активів належать усі інші необоротні активи, що мають матеріальну форму, але не внесені до пере­ліку основних засобів.

Зокрема, їх облік здійснюється в розрізі субрахунків:

Субрахунок 111 „Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок", на яко­му обліковуються музейні цінності (незалежно від вартості), крім предметів мистецтва та природознавства, старовини і народного побуту та експонатів на­укового, історичного і технічного значення, які обліковуються порядком, вста­новленим для обліку цих цінностей у державних музеях; експонати тваринного світу незалежно від їх вартості;

Субрахунок 112 „Бібліотечні фонди”, на якому обліковуються бібліотечні фонди, незалежно від вартості окремих примірників книг. Сюди належать нау­кова, художня і навчальна література, спеціальні види літератури та інші ви­дання.

Книги, посібники та інші видання, що входять до фонду бібліотек, обрахо­вуються за груповим обліком та за номінальними цінами, включаючи вартість початкових палітурних робіт. Витрати на ремонт та реставрацію книг, у тому числі і на повторні палітурні роботи, на збільшення вартості книг не відно­сяться і списуються на видатки за відповідними кодами економічної класи­фікації, за якими вони передбачені в кошторисі установи.

Облік бібліотечних фондів ведеться з врахуванням копійок.

Для обліку бібліотечних фондів застосовуються „Інвентарні картки групового обліку основних засобів в бюджетних установа” типової форми 03-9 (бюджет). В інвентарних картках ведеться облік за матеріально е відповідальними особами за предметами одного найменування, якості матеріалу та ціни, із зазначенням номенклатурного номера.

Субрахунок 113 „Малоцінні необоротні матеріальні активи”, на якому об­ліковуються: - знаряддя лову (трали, неводи, сіті та ін.);

- бензомоторні пилки, сучкорізи, троси для сплаву;

- спеціальні інструменти та спеціальні пристрої (для серійного і масового виробництва певних виробів або для виготовлення індивідуальних замовлень);

- предмети виробничого значення вартістю до 500 гривень за одиницю (комплект);

- робочі столи, верстати, кафедри, парти та ін.;

- обладнання, що сприяє охороні праці;

- предмети технічного значення, які не можуть бути віднесені до робочих машин (світлокопіювальні рами та ін.);

- предмети, призначені для видачі напрокат;

- господарський інвентар вартістю до 500 гривень за одиницю (комплект) - предмети конторського та господар­ського облаштування, конторське обладнання, переносні бар’єри, вішалки, гар­дероби, шафи різні, дивани, столи, крісла, шафи та ящики вогнетривкі, дру­карські машини, гектографи, шапірографи та інші ручні розмножувальні та нумерувальні апарати, переносні юрти, намети (крім кисневих), ліжка (крім ліжок із спеціальним обладнанням), килими, портьєри, столовий, кухонний та інший господарський інвентар, а також предмети протипожежного значення - гідропульти, стендери, драбини ручні та ін;

- інші малоцінні необоротні пред­мети, термін експлуатації яких більше одного року, а вартість за одиницю не перевищує 1000 гривень- телефони, обчислювальна техніка, пральні та швей­ні машини, холодильники та ін.

Для обліку малоцінних необоротних матеріальних активів застосовуються „Інвентарні картки групового обліку основних засобів в бюджетних устано­вах” типової форми 03-9 (бюджет).

Субрахунок 114 "Білизна, постільні речі, одяг та взуття", на якому обліко­вуються постільні речі, одяг та взуття з виділенням в окремі групи незалежно, від вартості і строку служби.

Для обліку білизни, постільних речей, одягу та взуття застосовуються „Ін­вентарні картки групового обліку основних засобів в бюджетних установах” типової форми 03-9 (бюджет), де облік ведеться за матеріально відповідальними особами за предметами одного найменування, якості матеріалу та ціни, із зазначенням номенклатурного номера.

Субрахунок 115 „Тимчасові нетитульні споруди”, на якому обліковуються тимчасові нетитульні споруди і пристрої, витрати на зведення яких включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт; сезонні дороги, тимчасові відгалуження лісовозних доріг і тимчасові будівлі у лісі;

Субрахунок 116 „Природні ресурси”, на якому обліковуються мінеральні копалини, нафтові свердловини, родовища корисних копалин внутрішніх вод, смуги будівельного лісу, що згідно з чинним законодавством належать бюд­жетній установі;

Субрахунок 117 „Інвентарна тара”, на якому обліковуються інвентарна та­ра тривалого використання для зберігання товарно-матеріальних цінностей на складах чи для здійснення технологічних процесів, сховища для зберігання рідких та сипучих речовин, шафи торговельні та стелажі;

Субрахунок 118 „Матеріали довготривалого використання для наукових ці­лей”, на якому обліковуються матеріали, одержані зі складу в лабораторію або інші структурні підрозділи науково-дослідних інститутів, вузів для науково-дослідних робіт, які використовуються неодноразово або тривалий час, а також матеріали, що є об’єктами наукових досліджень.

Для обліку матеріалів довготривалого використання та таких, що мають спеціальне призначення, застосовуються „Інвентарні картки групового обліку основних засобів в бюджетних установах” типової форми 03-9 (бюджет).

Субрахунок 119 „Необоротні матеріальні активи спеціального призначен­ня”, на якому можуть обліковуватись необоротні матеріальні активи, що мають специфічне призначення і обмежене застосування лише в окремих галузях.

Для білизни, постільних речей, одягу, взуття та малоцінних необоротних матеріальних активів встановлюються номенклатурні номери, які мають сім знаків. Перші три знаки означають субрахунок, четвертий - підгрупу і три останні знаки - порядковий номер предмета у підгрупі. При цьому предметам одного найменування, якості матеріалу та ціни надається один номенклатур­ний номер. Предмети маркіруються спеціальним штампом незмиваною фар­бою. Штамп повинен мати найменування установи, а при здачі предметів в експлуатацію - додатково зазначати рік і місяць видачі. |

Жетони та маркірувальні штампи ставляться на такому місці, щоб це не псувало зовнішнього вигляду предмета. У випадку змивання маркіровки вона періодично поновлюється,

Матеріально відповідальні особи несуть відповідальність за надходження і в експлуатацію немаркірованої білизни, постільних речей та інших матеріаль­них цінностей порядком, встановленим чинним законодавством.

Номенклатурні номери, надані об’єкту необоротних активів, зберігаються за ними на весь період перебування їх в даній установі.

Для правильного відображення господарських операцій на відповідних синтетичних субрахунках бухгалтерського обліку щодо надходження, збереже­ння і використання основних засобів у кореспонденції з субрахунками інших класів рахунків із застосуванням вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, розглянемо основні бухгалтерські проведення за опера­ціями першого класу рахунків.

Отже, загалом, за дебетом субрахунків рахунку 10 і кредитом відповідних субрахунків класу 3 „Кошти, розрахунки та інші активи” або 6 „Поточні зобов’язання" відображається вартість придбаних основних засобів. Одночасно робиться запис у дебет відповідного субрахунку класу 8 „Витрати” і кредиту субрахунку 401 „Фонд у необоротних активах за їх видами”.

Прийняття в експлуатацію заново побудованих будинків, споруд і передавальних пристроїв або роботи з реконструкції будинків та споруд відображаються в бухгалтерському обліку за дебетом активних рахунків №103 або №10 та за кредитом 401, збільшуючи тим самим фонд в необоротних активах за їх видами.

У разі придбання за рахунок коштів загального фонду земельних ділянок, або проведення капітальних витрат на покращення земель, придбання будинків та споруд, машин, обладнання та інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів, в обліку це фіксується залежно від варіанту здійснення розрахунків розрахунків наступними проведеннями:

Дебет субрахунків синтетичних рахунків 10 „Основні засоби”, 11 „Інші необоротні активи”, і „Нематеріальні активи” і Кредит рахунків № 364- у разі попередньої оплати за необхідні цінності та № 675 - у випадку сплати після отримані цінностей. Водночас проводиться другий запис: за дебетом рахунків № 801 та 802 і за кредитом 401, збільшуючи тим самим фонд в необоротних активах. За аналогічним принципом відображається в обліку придбання необоротних активів і за рахунок коштів спеціального фонду, однак, звичайно, у розрізі спеціальних рахунків плану, зокрема:

1.Д-т. 101-122; К-т. 364 - щодо попередньої оплати;

2. Д-т. 101-122; К-т. 675 - щодо сплати після отримання матеріальних цінностей.

Одночасно, в першому чи другому випадку, проводиться другий запис за дебетом рахунків 811,812,813 залежно від того, за якими коштами спеціаль­ного фонду здійснюються видатки (811 - спеціальні, 812 - інші власні над­ходження, 813 - інші кошти); Кт. 401.

Особливості тут є щодо відображення в обліку податку на додану вартість, зокрема, якщо ПДВ включено до податкового кредиту, то за дебетом рахунку №641, на якому відображаються розрахунки за платежами і податками в бюд­жет, записується сума нарахованого податку, яка одночасно записується в кре­дит рахунків №364 або №675; якщо ж ПДВ не включено до податкового кре­диту, тоді проведення будуть такими: Д-т 811, 812, 813 та К-т 364, 675.

Оскільки облік необоротних активів (за винятком бібліотечних фондів, ма­лоцінних необоротних матеріальних активів, білизни, постільних речей, одягу та взуття, матеріалів довготривалого використання для наукових цілей та таких, що мають обмежене використання) ведеться в повних гривнях, без копійок, то сума копійок, сплачених за придбання необоротних активів, відно­ситься одразу на видатки установи і в обліку відображається за дебетом 801чи 802 рахунків та кредитом 364 або 675.

4.Індексація та інвентаризація необоротних активів.

Збільшення вартості необоротних активів, що перебувають на балансі бю­джетних установ, може відбуватися у випадку індексації та дооцінки їх варто­сті. Такі операції супроводжуються бухгалтерськими проведеннями, наслідком яких є збільшення фонду в необоротних активах та зносу, які відображаються за кредитом вже відомих рахунків - 401 та 131, 132, 133. Одночасно збіль­шення вартості необоротних активів відображається за дебетом рахунків, на яких вони обліковуються (рах.. 101-122).

Індексацію первісної (відновлювальної) вартості групи необо­ротних активів здійснюють згідно з коефіцієнтом індексації, який визначають за формулою, передбаченою пунктом 8.3.3 За­кону України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 28.12.1994 р. № 334/94-ВР. Згідно із нормою цього підпункту вартість необоротних активів збільшується на коефіцієнт індексації, який визначається за формулою:

Кі = [І (а – 1) - 10] : 100,

де Кі – коефіцієнт індексації;

І (а – 1) - індекс інфляції року, котрий щорічно визначається Державним комітетом статистики України і за результатами якого здійснюють індексацію.

У випадку, якщо значення Кі не перевищує одиниці, індексацію не проводять.

Під час індексації одночасно здійснюють індексацію суми зносу, нарахованої на необоротні активи, яка склалася на момент проведення індексації.

Зміна вартості необоротних активів після проведення індек­сації не є підставою для переведення їх на інший субрахунок. Зміна первісної вартості необоротних активів не є додатковим доходом установи і не належить до доходів. Якщо вартість окремих видів не­оборотних активів після індексації значно відрізняється від аналогіч­них нових зразків, то такі необоротні активи обліковуються в уста­нові за ринковими вільними цінами на ці види активів, що діють на дату проведення індексації.

Переоцінка необоротних активів бюджетних установ прово­диться тимчасовою комісією з переоцінки, яка призначається нака­зом керівника установи і до складу якої входять: заступник керів­ника установи (голова комісії) та головний бухгалтер чи його заступник (в установах, в яких штатним розписом посада головного бухгалтера не передбачена, - особа, на яку покладено ведення бух­галтерського обліку), керівники груп обліку (в установах, які обслу­говуються централізованими бухгалтеріями) або інші працівники бухгалтерії, які обліковують необоротні активи, особи, які відпові­дають за збереження необоротних активів, та інші посадові особи (на розсуд керівника установи).

Комісія здійснює переоцінку кожної окремої одиниці необо­ротних активів і встановлює нові ціни. За встановлення цін на однотипні предмети ціни у межах однієї установи повинні бути однаковими. За результатами переоцінки комісія складає акт про зміну вартості необоротних активів, який затверджує керівник установи.

Відповідальність за організацію роботи комісії покладається на керівника установи, а за об’єктивність визначення реальної вар­тості активів - на керівника і голову комісії.

Установи, які мають на своєму обліку незавершене будівни­цтво, суму зміни вартості обсягів незавершеного будівництва об­числюють відповідно до рекомендацій Міністерства статистики України та Фонду Державного майна України. На цей час діють Ре­комендації з визначення окремих вартісних показників у зв’язкуіззапровадженням національної грошової одиниці для відображення

Інвентаризація необоротних активів здійснюється із дотриманням загаль­них вимог щодо її проведення. Тут застосовуються також загальні вимоги щодо підготовки процедури проведення та оформлення результатів інвента­ризації.

Існують особливості лише стосовно дорогоцінних металів та дорогоцінно­го каміння, інвентаризацію яких слід проводити із врахуванням вимог „Інстру­кції про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння”, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 06.04.98 р. за №84.

Інвентаризація дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, які мі­стяться у приладах, обладнанні та інших виробах, здійснюється одночасно з інвентаризацією цих матеріальних цінностей у терміни, встановлені для ма­теріальних цінностей.

Вимоги щодо процедури проведення та оформлення результатів інвента­ризації дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння не відрізняються від загальних. Однак, існують особливості:

- до складу інвентаризаційної комісії не можна включати матеріально відповідальних осіб, у яких у підзвіті перебувають цінності, що підлягають інвентаризації;

- до початку інвентаризації проводиться повна „зачистка” виробничих приміщень і технологічного обладнання на місцях зберігання і переробки цінностей;

- на період проведення інвентаризації операції з прийому і відпуску цін­ностей припиняються;

- маса дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що міститься в обладнанні та у сплавах, солях, кислотах, розчинах, які перебувають на період інвентаризації в опломбованій спеціальній тарі, встановлюється за обліковими, технічними документами або за даними вхідного контролю;

- нерозпаковані на момент проведення інвентаризації посилки з цінно­стями розпаковують для перевірки наявності в них цінностей і включають до окремого опису;

- відшкодування виявленої інвентаризацією нестачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння проводиться згідно із Законом України від 06.06.95 р. за №217/9 5-ВР „Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втра­тою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей”;

- взаємний залік лишків і нестач внаслідок пересортування може бути прийнятий тільки за один і той же період, що перевіряється, у однієї й тієї ж особи, яка перевіряється, щодо цінностей одного й того ж найменування (алмази, діаманти, алмазні інструменти);

- у випадках, коли при заліку лишків і нестач внаслідок пересортування розмір нестачі перевищує розмір лишку, різниця відноситься на винних осіб;

- якщо норми видатку затверджені, то нестачі і наднормативні витрати дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння не підлягають списанню на ви­трати виробництва промислової продукції, ювелірних, зуботехнічних та інших виробів, а також на проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт.

 


Читайте також:

 1. IV. Відмінність злочинів від інших правопорушень
 2. IX. Відомості про військовий облік
 3. IX. Відомості про військовий облік
 4. Аверсивную терапію використовують, як правило, при лікуванні алкоголізму, нікотиновій залежності і деяких інших захворювань.
 5. Автоматизовані форми та системи обліку.
 6. Акції та їх облік
 7. Акції та їх облік
 8. Алгоритм із застосуванням річної облікової ставки d.
 9. Амортизація інших необоротних матеріальних активів
 10. Амортизація нематеріальних активів
 11. Амортизація нематеріальних активів
 12. Аналіз використання матеріальних ресурсів
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Облік нематеріальних активів | Класифікація підприємств за розміром. Малий бізнес. Нові види підприємницької діяльності.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.