Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ

 

1. Антична колонізація в Північному Причорномор’ї.

2. Кочові народи на півдні України.

3. Перші державні утворення на території України.

4. Початок людського суспільства та його еволюція на території України.

5. Основні теорії походження Київської Русі.

6. Перші київські князі, їх внутрішня та зовнішня політика.

7. Християнізація Русі та її значення.

8. Реформаторська діяльність Ярослава Мудрого. Історичне значення та проблеми спадщини Київської Русі.

9. Еволюція політичного устрою Київської Русі. Причини політичної децентралізації Русі.

10. Етапи політичної історії Галицько-Волинської держави.

11. Внутрішня і зовнішня політика Данила Галицького.

12. Історичне значення Галицько-Волинської держави.

13. Українська культура Давньоруського періоду.

14. Українські землі у складі Великого князівства Литовського.

15. Наступ Польщі на українські землі. Утворення Речі Посполитої.

16. Соціально-економічні та політичні передумови виникнення українського козацтва. Реєстрове козацтво.

17. Політика гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного.

18. Козацько-селянські повстання кінця XVI ст. та 20-30-х рр. XVII ст., їх наслідки.

19. Брестська церковна унія 1596 року та її історичне значення.

20. Розвиток української національної культури в Литовсько-польську добу.

21. Причини, характер та періодизація Національно-визвольної війни 1648-1676 рр.

22. Формування української державності в ході Національно-визвольної війни 1648-1676 рр.

23. Березневі статті: умови і правове значення.

24. Постать Б. Хмельницького в українській історії. Оцінки діяльності.

25. Україна після смерті Б. Хмельницького. Гетьмани І. Виговський та Ю. Хмельницький.

26. Андрусівське перемир’я 1667 р. „Вічний мир” та його наслідки для України.

27. Гетьманування П. Дорошенка. Причини поразки української Національної визвольної війни 1648-1676 рр. та її історичне значення.

28. Адміністративно-територіальний та політичний устрій Гетьманщини, її соціально-економічне становище.

29. Гетьман І. Мазепа: оцінка діяльності.

30. Конституція П. Орлика та її історичне значення.

31. Українська політика Петра І. Наступ Росії на українську автономію.

32. Українська політика Катерини ІІ. Ліквідація Гетьманщини.

33. Польське панування на Правобережній Україні у XVIII ст. Гайдамацький рух.

34. Геополітичні зміни в Україні в ІІ половині XVIII ст.

35. Українська культура в ІІ пол. XVII – XVIII ст.

36. Сутність українського національного відродження ХІХ ст., його передумови та етапи.

37. Національно-визвольний рух у Наддніпрянській Україні в ІІ пол. ХІХ ст.

38. Національно-визвольний рух у Західній Україні в І половині ХІХ ст.

39. Національно-визвольний рух у Західній Україні в другій половині ХІХ ст.

40. Утворення перших політичних партій в Україні, їх програми.

41. Модернізація економіки України у ІІ пол. ХІХ ст.

42. Активізація революційно-визвольної боротьби в Україні на поч. ХХ ст.

43. Аграрна політика П.А.Столипіна в Україні, її насідки.

44. Україна у Першій світовій війні.

45. Культурний розвиток України на початку ХХ ст.

46. Заснування Української Центральної Ради, її соціальна база і програма.

47. І і ІІ Універсали Центральної Ради.

48. ІІІ Універсал Центральної Ради. Проголошення УНР.

49. Проголошення радянської УНР. Війна більшовиків проти Центральної Ради.

50. IV Універсал. Брестський мир і Україна.

51. Українська держава Гетьмана П. Скоропадського.

52. Директорія УНР, її склад, внутрішня та зовнішня політика.

53. Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Акт Злуки українських земель.

54. Уроки і наслідки української національно-демократичної революції 1917-1920 р.р.

55. Союзний договір від 30 грудня 1922 року, його сучасна політична оцінка.

56. Українське національно-культурне відродження 1920-х років.

57. Соціально-економічні перетворення в Україні на основі НЕПу.

58. Сталінська політика індустріалізації.

59. Колективізація українського села. Голодомор 1932-1933 р.р.

60. Тоталітаризм як явище світового порядку, його суть і особливості в Радянському Союзі. Масові репресії 30-х р.р. в Україні, їх наслідки.

61. Становище західноукраїнських земель в 20-30 р.р. ХХ ст.

62. Створення ОУН. Інтегральний націоналізм.

63. Радянсько-німецькі договори 1939 р. і західноукраїнські землі.

64. Напад Німеччини на СРСР. Початковий період війни.

65. Німецький окупаційний режим і антинацистський опір в Україні.

66. Визволення України від німецьких загарбників. Закінчення Другої світової війни. Вклад України в розгром гітлерівської Німеччини та її сателітів.

67. Україна в системі міжнародних відносин після Другої світової війни. Возз`єднання українських земель.

68. Труднощі відбудовчого періоду в Україні. Голод 1946-1947 р.р.

69. Соціально-економічні перетворення та національна політика в західних областях України в післявоєнні роки.

70. Суспільно-політичне життя в Україні наприкінці 40-х на поч. 50-х р.р. Сталінські репресії.

71. Проблеми розвитку народного господарства України в середині 50-х – першій половині 60-х р.р. ХХ ст.

72. Спроби лібералізації суспільно-політичного життя України у другій половині 50-х – першій половині 60-х р.р. Шістдесятники.

73. Посилення кризових явищ в соціально-економічному житті України протягом 60-80-х р.р. ХХ ст.

74. Дисидентський рух в Україні.

75. Перебудовчі процеси в СРСР. Зростання суспільно-політичної активності населення України наприкінці 80-х – на початку 90-х р.р.

76. Акт проголошення незалежності України. Всеукраїнський референдум та вибори Президента України 1 грудня 1991 року.

77. Розпад СРСР та створення СНД. Україна в системі СНД.

78. Розбудова незалежності української держави. Вибори до Верховної Ради України в березні 1998 р. Вибори Президента України в листопаді 1999 р., їх результати.

79. Україна на міжнародній арені. Основні напрямки зовнішньої політики в сучасних умовах.

80. Суспільно-політичні рухи та політичні партії в Україні в сучасних умовах.

81. Національно-культурне відродження в Україні на сучасному етапі. Найбільші релігійні конфесії в Україні.

82. Конституційний процес. Основні положення Конституції України.

83. Державна символіка України, її історичне походження.

84. Соціально-економічне та політичне становище в Україні на сучасному етапі.

85. Українська діаспора та Україна.

86. Помаранчева революція. Вибори Президента України у 2004 році, їх результати.

 

 


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

 

Результати складання екзамену (написання підсумкової комплексної контрольної роботи) оцінюються за шкалою балів, еквівалентною чотирибальній шкалі («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

Оцінка, еквівалентна «відмінно», виставляється, якщо студент глибоко, в повному обсязі твердо засвоїв весь програмний матеріал, вичерпно та послідовно дав відповіді на всі питання екзаменаційного білета, тісно пов’язує теорію з практикою, показує знання літератури, вміння самостійно аналізувати та тлумачити економічні норми та поняття і застосовувати їх при вирішенні завдань, правильно аргументує висновки, вміє самостійно узагальнювати матеріал і логічно його викладати, не допускаючи помилок.

Оцінка, еквівалентна «добре», виставляється, якщо студент твердо знає програмний матеріал, має навички аналізу та тлумачення економічних норм та понять, логічно відповідає на поставлені питання, не допускає суттєвих помилок.

Оцінка, еквівалентна «задовільно», виставляється, якщо студент засвоїв основний матеріал, але не знає окремих деталей, допускає неточні відповіді та формулювання понять, порушує послідовність у викладенні програмного матеріалу, має прогалини в знаннях.

Оцінка, еквівалентна «незадовільно», виставляється, якщо студент не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки, не володіє навичками застосування економічних норм, які забезпечували б вирішення професійних завдань.

Діагностика успішності навчанняз навчальної дисципліни здійснюється на основі поточного контролю і підсумкового контролю (екзамен).


Шкала оцінювання навчальної діяльності студентів ХІФ УДУФМТ

 

денна форма навчання

Модуль 1 Поточний контроль (мах - 50 балів) Модуль ІІ Індивідуальне навчально-дослідне завдання (мах - 10 балів) Модуль ІІІ Підсумковий контроль (екзамен) (мах - 40 балів) Підсумкова рейтингова оцінка (мах - 100 балів) Підсумкова оцінка за національною шкалою Підсумкова оцінка за шкалою ECTS
Навчальний модуль І (модульна контрольна робота) (мах - 30 балів) Підсумок поточного контролю (мах - 20 балів)
90-100 5 (відмінно) A
82-89 4 (добре) B
" " " " 74-81 4 (добре) C
64-73 3 (задовільно) D
" " " " 60-63 3 (задовільно) E
35-59 2 (незадовільно) (з можливістю повторного складання) FX
" " " " 1-34 3 (незадовільно) (з можливістю повторного складання) F

заочна форма навчання

Модуль І Поточний контроль (мах - 20 балів) Модуль ІІ Індивідуальне навчально-дослідне завдання (мах-40 балів) Модуль ІІІ Підсумковий контроль (екзамен) (мах-40 балів) Підсумкова рейтингова оцінка (мах-100 балів) Підсумкова оцінка за національною шкалою Підсумкова оцінка за шкалою ECTS
90-100 5 (відмінно) A
82-89 4 (добре) B
" " " 74-81 4 (добре) C
64-73 3 (задовільно) D
" " " 60-63 3 (задовільно) E
35-59 2 незадовільно) (з можливістю повторного складання) FX
" " " 1-34 2 незадовільно) (з додатковим вивченням дисципліни) F

 

Рекомендована література

 

Основна:

1. Бойко О.Д. Історія України. – К. “Академія” – 1999. – 568с.

2. Світлична В.В. Історія України: Навчальний посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих закладів освіти. Друге видання, виправлене і доповнене. К., – 2002. – 304 с.

3. Сторінки історія України: ХХ в.: Посібник для вчителя / За Ред.. С.В. Кульчицького. – Київ: Освіта, 1992. – 336с.

4. Субтельний О. Україна: Історія – Київ: Либідь, 1991. – 512с.

5. Танцюра В.І. Політична історія України. Посібник для студентів вищих закладів. К. “Академія”, 2001, 488с.

 

Додаткова:

6. Грушевський М.С. Очерк истории украинского народа. – Київ: Либідь, 1992. – 362с.

7. Єфименко О.Я. Історія України та її народу – Київ: Мистецтво, 1992. – 256с.

8. Історія України: Курс лекцій: у 2 кн. / Л.Г. Мельник та ін. – Київ: Либідь, 1991 – 596с.

9. Історія України: Нове бачення: у 2 т. / І. О. Гуржій. Котляр та ін. – Київ: Україна, 1995. – 350с.

10. Коваль В.Ю. Історія України. – Київ: Феміна, 1995. – 364с.

 

 


Читайте також:

  1. ЗМІСТ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ.
  2. Перелік екзаменаційних питань
  3. ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ З ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ.
  4. ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ З ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ.
Переглядів: 844

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Культурологічна і просвітницька діяльність Івана Мазепи. | Семінарське заняття № 2.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.014 сек.