Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Підстави та порядок звільнення з роботи.

Право на працю передбачає також встановлення законодавством порядку припи­нення трудових відносин. Загальні підстави припинення трудового дого­вору викладені в ст.36 КЗпП У.

Безстроковий трудовий договір може бути розірваним за ініціативою:

-самого працівника;

-роботодавця;

-органу - представника трудового колективу.

 

Угода сторін   Закінчення строку договору   Призов чи вступ на військову службу
       
Розірвання договору за ініціативою працівника   Підстави для звільнення з роботи   Розірвання договору за ініціативою власника
       
Розірвання договору на вимогу профкому     Перехід на виборну посаду
     
За вироком суду       та інші передбачені законом випадки

 

Порядок припинення трудового договору за ініціативою пра­цівника (КЗпП У ст., ст. 38, 39, 39").

sЩо повинен зробити працівник, який збирається звільнитися ?

Працівник повинен подати заяву роботодавцю про свій намір звільнитися з ро­боти.

sЧи може працівник уже в день подачі заяви, чи на наступний день не виходити на роботу? Як ви це можете пояснити з точки зору інтересів праців­ника, роботодавця?

Працівник про розірвання трудового договору повинен попередити роботодавця письмово за два тижні до бажаної дати звільнення. Протягом цього часу роботодавець зможе знайти заміну.

sА як бути в тому випадку коли працівник в силу об¢єктивних причин (пере­їзд в іншу місцевість, вступ на навчання і ін.) не може відпрацювати ці два тижні?

Закон охороняє права працівника. У тих випадках, коли працівник не може про­­­­­дов­жу­вати роботу (це: переїзд на нове місце проживання; переведення дру­жини чи чоловіка на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закла­ду; неможливість проживання в даній місцевості, підтверджена медичним вис­новком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею 14-річного віку або ди­ти­ною-інвалідом; догляд за хворим членом сім¢ї відповідно до медичного висновку або інвалідом 1 групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за кон­курсом і т.п.) роботодавець повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

sЯк бути в тому випадку коли працівник подав заяву про звільнення, а протягом двох тижнів обставини склалися так, що він передумав звільнятися ?

Якщо працівник після закінчення двотижневого строку не залишив роботи і не вимагає розірвання трудового договору, то роботодавець не має права звільняти йо­­го за поданою раніше заявою, крім випадків, коли на його місце запрошено іншого працівника, якому не може бути відмовлено в укладанні трудового до­говору.

sА як бути, коли працівник хоче розірвати трудовий договір із-за неза­довільних умов праці, які створють загрозу його життю та здоров¢ю ? Йому теж необхідно відпрацювати певний час?

Працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір, якщо роботодавець не виконує законодавство про охорону праці.

sЧи може працівник розірвати строковий договір, тобто договір, який укладено на певний час?

Строковий договір працівник може розірвати лише в окремих випадках (хвороба, інвалідність, а також в тих випадках, коли роботодавець при розірванні

безстрокового трудового договору не може вимагати двотижневого строку для пошуку заміни ).

sЯк бути в тому випадку, коли після закінчення строкового трудового дого­вору продовжують тривати трудові відносини?

У цьому випадку або коли строковий трудовий договір переукладався один чи декілька разів, за винятком визначення строку за погодженням сторін, такий до­говір вважається безстроковим.

Звільнення за ініціативою роботодавця ( КЗпП У ст., ст. 40, 41).

Роботодавець за власною ініціативою теж може звільнити працівника. Але законодавство, гарантуючи права працівника, обмежує право на звільнення за ініціативою роботодавця.

s У яких же випадках роботодавець може звільнити працівника?

Працівника можна звільнити лише в таких випадках:

1.скорочення штатів в результаті змін в організації виробництва і праці;

2.виявлення невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров¢я;

3.поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу; ( у цих випадках роботодавець може звільнити працівника лише тоді, коли неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу на цьому ж підприємстві).

4.порушення працівником трудової дисципліни.

5. За появу на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або ток­сичного сп¢яніння;

6. За розкрадання майна за місцем роботи коли до винного застосовано за­- хо­ди грома­дсь­­кого впливу, адміністративні стягнення чи рішення суду;

7. За нез¢явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідо­к тим­часової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і пологах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збережен­ня місця робо­ти при певному захворюванні. За працівниками, які втра­тили пра­це­здатність у зв¢язку з трудовим каліцтвом або проф­захворю­ван­ням, місце роботи зберігається до відновлення працездатності або вста­нов­лення інвалідності

Для окремих категорій працівників законодавство передбачає додаткові підста­ви звільнення працівника з ініціативи власника. Так ст.41 КЗпП У ­ перед­бачає такі підстави у випадках :

1.Одноразового грубого порушення трудових обов¢язків керівником підприємства, його заступником, бухгалтером, працівником податкової інспек­ції, митного органу і т.п.

2. Винних дій працівника, який обслуговує матеріальні ціннності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір¢я до нього з боку роботодавця;

3. Вчинення працівником, який здійснює виховні функції, аморального по­­­­­с­­­­туп­­ку, не сумісного з продовженням даної роботи.

sЧи повинен узгоджувати роботодавець пи­тан­­­­­­ня звільненняпрацівника за ініціативою роботодавця ? З ким повинен узгоджувати ?

 

Дуже важливим є положення законодавства про те, що звільнення пра­ців­ника з роботи з ініціативи роботодавця можливе здебільшого лише за по­­­пе­редньою згодою профспілкового органу.

Звільнення працівника без згоди профкому або всупереч його рішенням буде не­­­за­конним. Працівник має право звертатися в суд для відновлення порушених прав і поновлення на роботі.

sЯкі ще є випадки припинення трудового договору?

Можливе припинення трудового договору також :

-за згодою сторін (найчастіше так формулюють дострокове розірвання строко­во­го трудового до­го­вору за до­мов­леністю працівника і роботодавця);

- на вимогу профспілкового органу, який за дорученням трудового колек­тиву підписав колективний договір, коли роботодавець повинен розірвати тру­­­довий договір з керівником підприємства або усунути його з займаної по­­­­са­ди, якщо він порушує законодавство про працю і не виконує зобов¢язань за колективним договором.

При розірвані трудового договору роботодавець зобов¢язаний у будь- якому випадку провести грошовий розрахунок з працівником і видати трудо­ву книжку у день звільнення.

sЯкі права має працівник, якого звільнили з роботи, але не видали тру­дової книжки?

У разі затримки видачі трудової книжки чи розрахунку працівник має право вима­гати, а роботодавець зобов¢язаний провести відшко­ду­ван­ня – виплатити заро­бітну плату за час "вимушеного прогулу", тобто за час затримки видачі трудової книжки. Це право працівники можуть відстоювати через суд.

sЯкі гарантії мають працівники, звільнені за ініціативою робото­давця ?

У зв¢язку з тим, що звільнення з ініціативи роботодавця від­бу­вається всупереч волі працівника, законодавством передбачено ряд га­ран­тій, які дають змогу забезпечити правильність звільненя. Так, забо­роняється звільнення пра­ців­ників у період тимчасової непрацездатності чи перебу­ван­­ня у відпустці. Звільнення у випадку скорочення чисель­ності або штату пра­­­ців­ни­ків допускається лише тоді, якщо неможливо пе­ре­вести працівника за його згодою на іншу роботу. При цьому про звільнення працівника необхідно попередити не пізніше, як за два місяці до дати звільнення.

sЩо повинен враховувати роботодавець при проведенні ско­рочення пра­ців­ників?

При скороченні штату переважне право на залишення на роботі на­дається :

-працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці (тобто працівник має порівняно вищий розряд чи кваліфікацію, відсутні дисциплінарні стягнення).

sА як бути в тому випадку, коли у працівників кваліфікація однакова, як визначити, кого скоротити, а кого залишити на роботі?

При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в за­ли­шенні на роботі надається :

1. Сімейним – при наявності двох і більше утриманців;

2. Особам, в сім¢ях яких немає інших працівників з самостійним заро­бітком;

3. Працівникам з більшим стажем роботи на даному підприємстві;

4. Працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових за­к­ла­дах без відриву від виробництва;

5 .Учасникам бойових дій, інвалідам війни та прирівненим до них особам;

6. Авторам винаходів і корисних пропозицій;

7. Працівникам, які отримали професійні захворювання на даному підприємстві ;

8. Працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової (альтер­на­­тивної ) служби протягом двох років після звільнення з служби.

 

Додаткові гарантії мають також виборні профспілкові працівники про­тягом виборного періоду і протягом двох років після звільнення з ви­бор­них посад. Їх заборонено звільняти, крім випадків повної лік­ві­дації підприємства, появи на роботі у нетверезому стані, систе­ма­тич­ного пору­шення трудової дисципліни, чи вчинення аморального поступ­ку працівником, який виконує виховні функції (КЗпП У ст., ст. 42, 252).

Звільненому по скороченню працівнику виплачується вихідна допомога в розмірі не меншому середнього місячного заробітку і гарантується переважне право протягом одного року на укладення трудового договору у разі пов­торного прийняття на роботу, якщо роботодавець проводить прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації.

"Громадянам гарантується захист від незаконого звільнення." (Конституція України, ст.43, ч.6.)

Працівник у випадку незаконного звільнення може у місячний термін з дня вручення копії наказу про звільнення або видачі трудової книжки звернутися до суду. У разі незаконного звільнення працівник повинен бути поновлений на роботі, йому виплачують середню заробітну плату за час вимушеного прогулу або різницю в зарплаті за час виконання нижчеоплачуваної роботи, але не більше як за один рік.

 

5. Трудова дисципліна. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність.

Взаємовідносини між працівником і роботодавцем на кожному конкретному підприємстві, їх взаємні зобов¢язання, розпорядок праці визначено пра­вилами внутрішнього трудового розпорядку.

Правила внутрішнього трудового розпорядку передбачають:

-початок і закінчення робочого дня;

-тривалість робочого тижня (5 чи 6 днів);

-тривалість перерв між змінами ;

-основні обов´зки працівників, представників адміністрації ;

-заохочення за успіхи в роботі і відповідальність за порушення трудової дисципліни.

Ці правила розробляються відповідно до КЗпП України та типових правил, затверджуються на загальних зборах трудового колективу за поданням роботодавця і профспілкового комітету.

Дисципліна праці - це чітке виконання працівниками своїх службових трудових і посадових обов´язків, регламентованих законом, правилами внутрішнього трудового розпо­ряд­ку, статутами, колективним і трудовом договорами.

sЯкими методами забезпечується дисципліна праці?

Трудова дисципліна забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами переконання, виховання, а також заохочення за сумлінну працю. Щодо окремих несумлінних працівників застосовують заходи дис­циплінарного і громадського впливу. Таким чином, трудова дисципліна за­без­печується методами переконання і примусу.


Читайте також:

 1. The peace – порядок
 2. А.1. Порядок Magnoliales - магнолієцвіті
 3. Амністія являє собою повне або часткове звільнення від кримінальної відповідальності і покарання певної категорії осіб, винних у вчиненні злочину.
 4. Антидоти і порядок їхнього використання. Само і взаємодопомога при ураженні ОР.
 5. Арматурні роботи.
 6. Атестація аудиторів та порядок скасування атестата
 7. База оподаткування, ставки податку та порядок обчислення.
 8. Балансувальні роботи.
 9. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.
 10. Боротьба, яка розпочалася в середині XVII ст. на українських землях, насамперед мала на меті звільнення українського народу з-під панування Речі Посполитої.
 11. Будівельний підряд. Підряд на проектні та пошукові роботи.
 12. Будівельні роботи. Поняття. Підготовчі роботи. Поняття, особливості виконання.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
До джерел трудового права відносяться різні нормативно-правові акти. | Порядок застосування заохочень та їх види .

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.