Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ ПРИ ЕКСПОРТІ.

Товари, які ввозяться на територію України, обкладаються ПДВ за ставками, встановленими ЗУ від 26.09.97 № 550/97-ВР «Про податок на додану вартість».

ПДВ дорівнює 20% від бази оподаткування (ст. 4).

Базою оподаткування для товарів, що ввозяться на митну територію України платниками подат­ку, є договірна (контрактна) вартість та­ких товарів, але не менша за митну вартість, зазначену у ввізній митній декларації з урахуванням витрат на транспортування, навантаження, розвантаження, перевантаження і страхування до пункту перетину митного кордону України, сплати брокерсь­ких, агентських, комісійних та інших видів винагород, пов'яза­них з ввезенням (пересиланням) таких товарів, плати за вико­ристання об'єктів інтелектуальної власності, акцизних зборів, ввізного мита, інших податків, зборів (обов'язкових платежів), за винятком ПДВ, що включаються у ціну товарів (робіт, по­слуг) згідно із законами України з питань оподаткування.

Ви­значена вартість перераховується в українські гривні за валют­ним курсом НБУ, що діяв на момент виникнення податкових зобов'язань.

ПДВ сплачується платниками податку - отримувачами (по­купцями й замовниками) товарів одночасово зі сплатою мита і митних зборів на момент оформлення вантажної митної де­кларації.

Об'єктоподаткування ПДВ - операції по ввезенню (пере­силанню) товарів на митну територію України і отриманню робіт (послуг), які надаються нерезидентами для їх використання (споживання) на митній території України, в тому числі операції по ввезенню (пересилці) майна за договорами оренди (лізингу), застави та іпотеки.

Порядок нарахування ПДВ:

Сума ПДВ розраховується:

а) на товари, що обкладаються митом та акцизним збором:

СПДВ = (В + 3 + М+Са)*П: 100;

де СПДВ— сума ПДВ; Са — сума акцизного збору; В — митна вартість; 3 — митні збори; М— мито; П — ставка ПДВ (20%)

б) на товари, що обкладаються тільки митом:

СПДВ = (В + 3 + М) * П : 100;

в) на товари, що обкладаються тільки акцизним збором:

СПДВ = (В + 3 + Са)*П:100;

г) на інші товари, що не підлягають обкладанню митом та ак­цизним збором:

СПДВ = (В + 3)*П: 100.

У випадках, коли митна вартість менше за договірну (контра­ктну) (за умов поставки DDU (поставлено, мито спла­чено), для нарахування ПДВ застосовується договірна (контракт­на) вартість.

Порядок і строки сплати ПДВ:

1. При імпорті товарів, на які встановлено акцизний збір (окрім тютюнової сировини), товарів, вказаних у групах 1-24ТН ЗЕД, та інших товарів без використання вексельної форми сплати ПДВ порядок і терміни сплати ПДВ аналогічні порядку і термінам сплати ввізного мита і митних зборів.

2. За умови застосування, за бажанням платника, вексельної форми сплати ПДВ для цілей митного оформлення товарів, ім­портованих на територію України і не зазначених у п. 1, момен­том сплати ПДВ є час надання на митницю трьох оформлених відповідно до положення Закону України «Про ПДВ» примірників податкового векселя.

Податковий вексель— це простий вексель, який видається платником ПДВ на суму податкового зо­бов'язання при ввезенні (пересиланні) товарів на митну терито­рію України. Обов'язки по сплаті ПДВ при ввезенні товарів на митну територію виникають у день митного оформлення ввізної митної декларації, але сплату можна відстрочити шляхом видачі податкового векселя.

Векселеодержувачем є Державна податкова адміністрація за місцем реєстрації векселедавця як платника ПДВ. Сума податкового зобов'язання за вантажною митною де­кларацією не може бути сплачена частково векселем, а частко­во — коштами.

Строк, на який видається податковий вексель, не може пере­вищувати 30 днів, включаючи дату його видачі. Видача податко­вого векселя здійснюється при проведенні митного оформлення ввезених (пересланих) на митну територію України товарів у строк, установлений для сплати ПДВ.

Податковий вексель складається у трьох примірниках на век­сельному бланку, що видається банківською установою і відпові­дає вимогам постанови КМУ.

Податкові векселі, виписані тими платниками податку, які ма­ли протягом останніх 12 міс. обсяг оподаткованих операцій з продажу товарів (робіт, послуг) на суму понад 5 млн. грн. і проти яких не порушена справа про банкрутство, не підлягають забез­печенню. Податкові векселі, виписані іншими платниками подат­ку, підлягають підтвердженню шляхом авалю.

Довідка про відповідність статусу імпортера зазначеним вимо­гам безкоштовно надається податковим органом на запит плат­ника податку і поновлюється кожні три календарні місяці. Оригі­нал довідки надається при оформленні ВМД; ксерокопія довідки, завірена печаткою декларанту, залишається у справах митниці. Номер і дата довідки зазначаються в п. 10 гр. 44 ВМД.

При оформленніВМД на зворотній стороні всіх трьох при­мірників податкового векселя проставляються дата і довідковий номер декларації, завірені особистим штампом «СПЛАЧЕНО» інспектора відділу митних платежів, а після завершення оформ­лення — особистою печаткою інспектора митного органу, який здійснює випуск товару у вільний обіг.

Перший примірник податкового векселя залишається у спра­вах митниці і ставиться на контроль, другий протягом трьох днів з моменту завершення оформлення ВМД надається податковій адміністрації за місцем реєстрації платника податку, третій по­вертається платнику податку для власного обліку.

Погашення податкових векселів.Податковий вексель підлягає оплаті векселедавцем не пізніше дати, яка у відповідності з ве­кселем є строком платежу, без пред'явлення його векселеодержувачем. Якщо сума податкового векселя не сплачена в цей строк, про­тест у неплатежі не здійснюється. Сума векселя під­лягає стягненню з векселедавця Державною податковою адмі­ністрацією—векселеодержувачем у порядку, передбаченому для стягнення недоїмки за обов'язковим платежем у бюджет.

У разі, якщо податковий вексель забезпечено шляхом авалю, су­ма несплаченого векселя стягується Державною податковою адміні­страцією—векселеодержувачем з векселедавця чи у претензійно-судовому порядку відповідно до законодавства з банку-аваліста.

Сума ПДВ, вказана у підсумковому век­селі, включається в суму податкових зобов'язань платника пода­тку в тому звітному періоді (податковому), в якому вексель було сплачено, шляхом включення суми векселя у відповідний розділ податкової декларації по ПДВ. Сума ПДВ, зазначена у податковому векселі, відображається в податковій декларації окремим рядком.

Після включення суми податкового векселя в суму податкових зобов'язань у податковій декларації вексель вважається погаше­ним.

До податкової декларації платник податку додає:

* перелік оплачених у звітному (податковому) періоді, за який надається декларація, векселей, суми яких включені у податкове зобов'язання цього звітного періоду;

* перелік несплачених векселів, термін оплати яких настав у звітному (податковому) періоді, з поясненням причин несплати по кожному окремому векселю (суми по таких векселях можуть бу­ти включені в суму податкових зобов'язань лише того звітного періоду, в якому вони сплачуватимуться).

Облік податкових векселів здійснюється органами митного контролю і державними податковими адміністраціями. Примір­ники податкових векселів надаються податковим адміністраціям разом з реєстром податкових векселів, завіреним підписом на­чальника відділу митних платежів. Дані про сплачені податкові векселі щомісячно надаються державними податковими адмініс­траціями митним органам, від яких отримані реєстри виданих платниками податку податкових векселів.

Державною митною службою до 15 числа кожного місяця, на­ступного за звітним, подаютьсяу Головне управління Державного казначейства і у Державну податкову адміністрацію відомості про перераховані в держбюджет суми ПДВ по імпортних товарах у розрізі областей і митних установ. Щомісячно до цього ж строку реєстри відомостей про втрачене ПДВ щодо платників податку (суб'єктів ЗЕД) подаються митними органами в обласні фінансові органи та податкові адміністрації.

Повернення надмірно або помилково нарахованих і сплачених сум ПДВ (крім сум ПДВ, сплачених шляхом видачі податкового векселя) здійснюється митними органами у разі подачі їм пись­мового звернення суб'єкта ЗЕД, ко­пій оформленої ВМД на ввезення товарів і розрахункових пла­тіжних документів про їх сплату, якщо не минув річний термін з дня внесення платежів до бюджету. ПДВ, який повинен бути повернений підприємцям державни­ми податковими адміністраціями при здійсненні експортних опе­рацій, не може бути зарахований як внесок обов'язкових плате­жів при імпортуванні товарів в Україну.

 


Читайте також:

 1. The peace – порядок
 2. А.1. Порядок Magnoliales - магнолієцвіті
 3. Антидоти і порядок їхнього використання. Само і взаємодопомога при ураженні ОР.
 4. Атестація аудиторів та порядок скасування атестата
 5. Аудит розрахунків за відшкодуванням завданих збитків
 6. База оподаткування, ставки податку та порядок обчислення.
 7. Бюджетне відшкодування ПДВ
 8. Верховна Рада України: структура, функції, порядок формування та взаємодії з іншими органами влади.
 9. Види банківських рахунків та порядок їх відкриття в установах банку
 10. Види банківських розрахунків і порядок їх відкриття.
 11. Види зобов’язань з відшкодування шкоди, що виникають незалежно від вини заподіювача шкоди
 12. Види і порядок укладання угод на валютній біржі
Переглядів: 655

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ І СПЛАТИ МИТНИХ ЗБОРІВ | КЛАСИФІКАТОР ЗВІЛЬНЕНЬ ВІД СПЛАТИ ПДВ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.011 сек.