Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Типи господарських операцій

Господарська операція – це дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів, зобов'язань, власному капіталі підприємства.

Зміни в балансі, викликані господарськими операціями. Типи операцій.

За характером змін у балансі підприємства вся різноманітність господарських операцій зводиться до чотирьох типів (табл.3.1):

Таблиця 3.1.

Тип операції Вплив операції на
актив балансу пасив балансу валюту балансу
І Стаття активу збільшується (+) Стаття активу зменшується (–) Без змін Без змін
ІІ Без змін Стаття пасиву збільшується (+) Стаття пасиву зменшується (–) Без змін
ІІІ Стаття активу збільшується (+) Стаття пасиву збільшується (+) Підсумок балансу збільшується (+)
ІV Стаття активу зменшується (–) Стаття пасиву зменшується (–) Підсумок балансу зменшується (–)

Розглянемо наступний приклад:

 

Баланс станом на 01.04.20__р. тис.грн.
Актив Сума Пасив Сума
Основні засоби Статутний капітал
Сировина і матеріали Резервний капітал
Незавершене виробництво Нерозподілений прибуток
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги Довгостроковий кредит банку
Грошові кошти на рахунку в банку Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Баланс Баланс

 

Протягом місяця відбулись наступні господарські операції:

Операція І типу. Відпущено на виробництво продукції сировину і матеріали на суму 8 тис.грн.

Внаслідок цієї операції залишок незавершеного виробництва становитиме 140тис.грн.+8тис.грн.=148тис.грн., а залишок сировини і матеріалів складатиме 110 тис.грн.–8 тис. грн.=102 тис.грн.

Баланс виглядатиме наступним чином:

Баланс після першої операції тис.грн.
Актив Сума Пасив Сума
Основні засоби Статутний капітал
Сировина і матеріали Резервний капітал
Незавершене виробництво Нерозподілений прибуток
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги Довгостроковий кредит банку
Грошові кошти на рахунку в банку Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Баланс Баланс

Таким чином, одна стаття активу збільшилась, інша – зменшилась, пасив – без змін, підсумок балансу – без змін. Отже, дана господарська операція належить до І типу.

До операцій І типу належать:

Ø видача готівки підзвітним особам;

Ø отримання готівки з поточного рахунку в банку;

Ø відпуск сировини, матеріалів та інших виробничих запасів у виробництво;

Ø оприбуткування готової продукції з виробництва;

Ø надходження заборгованості від дебіторів в касу чи на поточний рахунок;

Ø оприбуткування виробничих запасів від підзвітних осіб;

Ø повернення готівки на поточний рахунок тощо.

Операція ІІ типу. Збільшено резервний капітал на 5 тис.грн. за рахунок прибутку.

Внаслідок цієї операції сума резервного капіталу становитиме 200 тис.грн.+5 тис.грн.=205 тис.грн., а залишок прибутку складатиме 130 тис.грн.-5 тис.грн.=125 тис.грн.

Баланс виглядатиме наступним чином:

 

Баланс після другої операції тис.грн.
Актив Сума Пасив Сума
Основні засоби Статутний капітал
Сировина і матеріали Резервний капітал
Незавершене виробництво Нерозподілений прибуток
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги Довгостроковий кредит банку
Грошові кошти на рахунку в банку Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Баланс Баланс

 

Таким чином, одна стаття пасиву збільшилась, інша – зменшилась, актив – без змін, підсумок балансу – без змін. Отже, дана господарська операція належить до ІІ типу.

До операцій ІІ типу належать:

Ø погашення заборгованості постачальникам за рахунок отриманих кредитів банків;

Ø поповнення резервного, статутного, додаткового капіталів за рахунок прибутку;

Ø переведення довгострокових зобов’язань до складу поточних;

Ø переоформлення кредиторської заборгованості у боргові зобов'язання (векселі);

Ø утримання податків та інших платежів із заробітної плати працівників, що підлягає перерахуванню до бюджету тощо.

Операція ІІІ типу.Зараховано на поточний рахунок довгостроковий кредит банку в сумі 25 тис.грн.

Внаслідок цієї операції залишок грошових коштів на поточному рахунку складатиме 125 тис.грн.+25 тис.грн.=150 тис.грн., а заборгованість перед банком по довгостроковому кредиту становитиме 30 тис.грн.+25 тис.грн.=55 тис.грн.

Баланс виглядатиме наступним чином:

Баланс після третьої операції тис.грн.
Актив Сума Пасив Сума
Основні засоби Статутний капітал
Сировина і матеріали Резервний капітал
Незавершене виробництво Нерозподілений прибуток
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги Довгостроковий кредит банку
Грошові кошти на рахунку в банку Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Баланс Баланс

Таким чином, одна стаття активу, одна стаття пасиву та підсумок балансу збільшились на одну і ту саму суму. Отже, дана господарська операція належить до ІІІ типу.

До операцій ІІІ типу належать:

Ø отримання і зарахування на поточний рахунок кредиту, наданого банком;

Ø нарахування заробітної плати працівникам з одночасним віднесенням її на витрати виробництва;

Ø оприбуткування виробничих запасів, товарів, основних засобів від постачальників з одночасним відображенням кредиторської заборгованості по них;

Ø надходження цільового фінансування на поточний рахунок тощо.

 

Операція ІV типу.Перераховано грошові кошти з поточного рахунку постачальнику в рахунок погашення заборгованості за отримані товари в сумі 7 тис.грн.

Внаслідок цієї операції залишок грошових коштів на поточному рахунку складатиме 150 тис. грн. – 7 тис. грн. = 143 тис. грн., а кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги становитиме 85тис.грн.-7 тис.грн.=78 тис.грн.

Баланс виглядатиме наступним чином:

Баланс після четвертої операції тис.грн.
Актив Сума Пасив Сума
Основні засоби Статутний капітал
Сировина і матеріали Резервний капітал
Незавершене виробництво Нерозподілений прибуток
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги Довгостроковий кредит банку
Грошові кошти на рахунку в банку Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Баланс Баланс

Таким чином, одна стаття активу, одна стаття пасиву та підсумок балансу зменшились на одну і ту саму суму. Отже, дана господарська операція належить до ІV типу.

До операцій ІV типу належать:

Ø виплата заробітної плати;

Ø погашення кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги;

Ø перерахування до бюджету податків і платежів;

Ø виплата дивідендів;

Ø викуп виданих векселів грошовими коштами тощо.

 

 

Отже, можна зробити наступні висновки:

1. Кожна господарська операція, що відбувається у процесі діяльності підприємства, змінює, принаймні, дві статті його балансу, не впливаючи при цьому на рівність активу і пасиву.

2. За характером змін у балансі підприємства вся різноманітність господарських операцій зводиться до чотирьох типів.

3. Валюта балансу змінюється тільки тоді, коли господарська операція стосується одночасно господарських засобів і джерел їх формування.

4. Рівність підсумків активу і пасиву балансу зберігається після будь-якої операції.

Контрольні запитання

1. Що означає слово «баланс» та у яких значеннях цей термін вживається у бухгалтерському обліку?

2. Яке Положення (стандарт) бухгалтерського обліку визначає зміст, форму балансу та загальні вимоги до розкриття його статей?

3. Яка мета складання балансу?

4. У чому полягає значення бухгалтерського балансу?

5. Яка будова балансу? Охарактеризуйте розділи активу і пасиву.

6. Які зміни викликають у балансі кожний тип господарських операцій?

7. До якого типу Ви віднесете операцію по відпуску виробничих запасів у виробництво?

8. До якого типу належить операція по перерахуванню до бюджету податків і платежів?

9. Чи правда, що операція по отриманню на поточний рахунок кредиту, наданого банком, належить до І типу?

10. До якого типу Ви віднесете операцію по виплаті заробітної плати?


Читайте також:

 1. IV. Політика держав, юридична регламентація операцій із золотом.
 2. POS -Інтелект - відеоконтроль касових операцій
 3. Автоматизація касових операцій
 4. АДАПТАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДО ЗМІНИ ЇЇ ЗАВАНТАЖЕННЯ.
 5. Алгоритми арифметичних операцій над цілими невід’ємними числами у десятковій системі числення.
 6. Аналіз динаміки та структури валютних операцій
 7. Аналіз доходів та витрат від операцій з цінними паперами.
 8. Аналіз ефективності кредитних операцій
 9. Аналіз основних систем трудового і професійного навчання: предметної, предметно-операційної, операційної, операційно-предметної, системи ЦІП, операційно-комплексної тощо.
 10. Аналіз пасивних операцій банку
 11. Аудит банківських та кредитних операцій
 12. Аудит витрат операційної та іншої діяльності
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Побудова балансу. Актив і пасив балансу. | Види бухгалтерських рахунків.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.