Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Побудова балансу. Актив і пасив балансу.

Поняття «бухгалтерський баланс». Значення балансу.

Тема 3. Бухгалтерський баланс

Слово "баланс" (лат. bis — двічі, lans — чаша терезів) означає дві чаші, як символ рівноваги.

Термін «баланс» у бухгалтерському обліку використовується у наступних значеннях [1]:

Ø як форма звітності – таблиця, в якій майно підприємства відображається у грошовій формі на певну дату за ознаками: господарського управління — актив; права власності — пасив;

Ø як підсумок кожної сторони таблиці як визначення їх рівності;

Ø як метод групування і відображення в грошовій оцінці на певну дату активів, зобов’язань та власного капіталу, результати якого відображаються у формі звітності «баланс».

 

Отже, бухгалтерський баланс – це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання та власний капітал.

Зміст і форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999р. № 87.

Метою складання балансу є надання користувачам повної,
правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан
підприємства на звітну дату.Значення балансу[3]:1) це основа бухгалтерської звітності про результати господарської та фінансової діяльності підприємства за певний період;2) основне джерело інформації про майновий і фінансовий стани суб’єктів господарювання;3) інформаційна база для податкових органів, кредитних установ і органів державного управління майном;4) інформаційне забезпечення для фінансового планування підприємства, контролю грошових потоків відповідно до отриманого прибутку.

Баланс будують у вигляді двосторонньої таблиці:

- ліва сторона називається активом: відображають склад і розміщення господарських засобів підприємства;

- права сторона називається пасивом: відображають джерела формування господарських засобів.

Схематично бухгалтерський баланс має наступний вигляд:

 

Баланс
Актив Пасив
склад і розміщення господарських засобів підприємства джерела формування господарських засобів

Актив і пасив балансу складаються з окремих статей.

Стаття балансу відображає величину певного економічно однорідного виду господарських засобів або джерел їх утворення на певну дату.

Статті, у свою чергу, об’єднані у розділи – 3 розділи у активі і 5 – у пасиві балансу:

Баланс
Актив Пасив
Розділ І. Необоротні активи (наводиться інформація про нема-теріальні активи, основні засоби, незавершені капітальні інвестиції, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокову дебіторську заборгованість та ін.) Розділ І. Власний капітал (фіксують дані про статутний, пайовий, додатковий, резервний, неоплачений, вилучений капітали, нерозподілені прибутки (непокриті збитки))
Розділ ІІ. Оборотні активи (включає дані про виробничі запаси, незавершене виробництво, готову продукцію, товари, грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги, за розрахунками з бюджетом, із внутрішніх розрахунків та ін.) Розділ ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів (наводиться інформація про цільове фінансування, отримане з різних джерел, забезпечення виплат відпусток, гарантійних зобов'язань та ін.)
Розділ ІІІ. Витрати майбутніх періодів (відображаються витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів, напр. передплата періодичних видань, оплачені наперед послуги оренди, страху-вання тощо) Розділ ІІІ. Довгострокові зобов’язання (включає дані про довгострокові кредити банків, інші довгострокові зобов'язання, відстрочені податкові зобов'язання та ін.)
Розділ ІV. Поточні зобов’язання (містить дані про короткострокові кредити банків, поточну заборго-ваність за довгостроковими зо-бов’язаннями, видані векселі, кре-диторську заборгованість за товари, роботи і послуги, поточні зо-бов'язання за розрахунками та ін.)
Розділ V. Доходи майбутніх періодів (включає дані про доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів, напр. одержані авансові платежі за послуги оренди, абонентна плата за користування засобами зв'язку тощо)
Підсумок активу балансу повинен дорівнювати сумі
зобов'язань та власного капіталу, тобто пасиву балансу. Це обов'язкова умова правильності його складання. Дана рівність зумовлена тим, що в обох його частинах відображені у вартісній оцінці одні і ті ж господарські засоби: в активі — згруповані за складом і розміщенням, у пасиві — за джерелами їх формування. Кожна група господарських засобів, розміщених в активі, має відповідне джерело їх утворення, наведене в пасиві балансу. Відсутність рівності підсумків активу і пасиву балансу свідчить про наявність помилок, допущених при його складанні.

 


Читайте також:

 1. Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище
 2. Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище
 3. Адміністративний арешт активів та його наслідки
 4. Актив і пасив балансу складаються також з певних розділів.
 5. Активами торговельного підприємства
 6. Активи підприємства, їх кругооборот і оборот
 7. Активи як об’єкт фінансового менеджменту
 8. Активи, що реалізуються повільно (А3) – це статті 2-го розділу активу балансу, які включають запаси та інші оборотні активи (рядки 100 до 140 включно, а також рядок 250).
 9. Активізація інтелігенції
 10. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики.
 11. АКТИВІЗАЦІЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО РУХУ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ
 12. Активізація явки виборців на вибори
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Бухгалтерського обліку | Типи господарських операцій

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.