Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Спрощену систему оподаткування, обліку та звітності

Групи платників єдиного податку, що застосовують

Фрагмент Оборотно-сальдової відомості

Розділ I. Облік готівки і грошових документів (рахунок 30).

Фрагмент Відомості 1-м

№ з/п Дата звіту касира Зміст операції В дебет рахунку з кредиту рахунків З кредиту рахунку в дебет рахунків
і т.д. Усього за дебетом і т.д. Усього за кредитом
                     
                     
                     
  Усього                

 

Оборотно-сальдова відомість має таку будову:

Дебет Сальдо на початок місяця З кредиту рахунків згідно з відомостями Усього оборотів за дебетом рахунків сальдо на кінець місяця Рахунки
Дебет Кредит Відомість 1-м Відомість 2-м і т.д. Дебет Кредит
  х               х
х               х  
  х               х
  х               х
і т.д.                     і т.д.
Усього оборотів за кредитом рахунків                  
Рахунки   Баланс  

У Методичних рекомендаціях із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами,затвердженихнаказом Міністерства фінансів України від 15.06.2011р. № 720, наведено перелік облікових регістрів для суб’єктів малого підприємництва – юридичних осіб, які мають право ведення спрощеного обліку доходів і витрат, зокрема відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 розділу ІІІ Податкового кодексу України, та не зареєстровані платниками податку на додану вартість.

Згідно із ст.291 п.291.4 Податкового кодексу України суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку(табл.7.4):

Таблиця 7.4

Критерії 1 група 2 група 3 група 4 група
Вид особи фізичні особи-підприємці фізичні особи-підприємці фізичні особи-підприємці юридичні особи
Види діяльності виключно роздрібний продаж това-рів з торго-вельних місць на ринках та /або прова-дять господ-дарську ді-яльність з на-дання побуто-вих послуг на-селенню господарськадіяльність з надання пос-луг, у тому числі побуто-вих, платни-кам єдиного податку та /або насе-ленню, ви-робництво та /або продаж товарів, ді-яльність у сфері ресто-ранного гос-подарства - -
Наймані працівники не викорис-товують пра-цю найманих осіб не використо-вують працю найманих осіб або кіль-кість осіб, які перебувають з ними у трудових від-носинах, од-ночасно не перевищує 10 осіб не вико рис-товують пра-цю найманих осіб або кіль-кість осіб, які перебувають з ними у тру-дових відно-синах, одно-часно не пе-ревищує 20 осіб; середньооблі-кова кількість не перевищує 50 осіб
Обсяг доходу протягом календар-ного року не перевищує 150 000 гривень не перевищує 1 000 000 гривень не перевищує 3 000 000 гривень не перевищує 5 000 000 гривень

Систематизація господарських операцій здійснюється в таких журналах обліку господарських операцій (далі – Журнали):

1) Журнал 1-мс обліку активів;

2) Журнал 2-мс обліку капіталу і зобов’язань;

3) Журнал 3-мс обліку доходів;

4) Журнал 4-мс обліку витрат.

Інформація про господарські операції з Журналів 1-мс і 2-мс використовується для складання Балансу (форма № 1-мс), а з Журналів 3-мс і 4-мс – Звіту про фінансові результати (форма № 2-мс) Спрощеного фінансового звіту.

За потреби, зокрема у разі значного обсягу господарських операцій, додатково можуть застосовуватися такі відомості обліку господарських операцій (далі – Відомість):

1) Відомість 1.1-мс обліку необоротних активів;

2) Відомість 1.2-мс обліку нарахування амортизації;

3) Відомість 2.1-мс обліку розрахунків з постачальниками, іншими кредиторами та бюджетом ;

4) Відомість 2.2-мс обліку розрахунків з працівниками;

5) Відомість 4.1-мс обліку витрат на ремонт та поліпшення основних засобів.

У разі потреби можуть використовуватися додаткові регістри (виготовлені самостійно) для узагальнення інформації про господарські операції щодо окремих активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат, підсумкові дані з яких переносяться до відповідних граф Журналів.

Наприклад, Журнал 1-мс обліку активів має наступний вигляд:

Фрагмент Журналу 1-мс обліку активів
№ з/п Дата Зміст господарської операції (первинний документ, №) Основні засоби Амортиза-ція (знос) Інші необоротні активи і т.д. Разом  
 
отри-мано вибу-ли нара-ховано спи-сано отри-мано вибу-ли надій-шло вико-ристано  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22  
Залишок на початок періоду   -   -   -   -    
                       
                       
                       
                       
Обороти за період                    
Залишок на кінець періоду   -   -   -   -    

Методичні рекомендації визначають систему регістрів, порядок і спосіб реєстрації та узагальнення інформації в них без застосування подвійного запису для складання Спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва (далі – Спрощений фінансовий звіт) за формою згідно із додатком 2 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва».

Записи у регістрах здійснюється на підставі первинних документів. Перенесення інформації з первинних документів до регістрів повинно здійснюватися в міру їх надходження, але не пізніше терміну, що забезпечує своєчасне складання Спрощеного фінансового звіту. Малі підприємства самостійно обирають періодичність складання регістрів – місяць або квартал залежно від обсягу господарських операцій.

Схематично спрощену форму бухгалтерського обліку можна відобразити наступним чином (рис.7.6):

 

      Первинні документи      
           
   
Регістри аналітичного обліку Журнали, відомості     Допоміжні та групувальні відомості
       
    Оборотно-сальдова відомість    
       
    Бухгалтерська звітність    
         

Рис.7.6. Схема спрощеної форми обліку

 


Читайте також:

 1. Автоматизовані форми та системи обліку.
 2. Аналіз консолідованої звітності
 3. Аналіз руху грошових коштів у контексті нової фінансової звітності Важливим завданням аналізу фінансового стану підприємства є оцінка руху грошових коштів підприємства.
 4. Аналітична перевірка звітності
 5. База оподаткування, ставки податку та порядок обчислення.
 6. Базові принципи обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції
 7. Біомаса - Кількість живої речовини на одиниці площі чи об'єму місцеперебування в момент спостереження. Визначається сумою біомаси усіх популяцій, що населяють дану екосистему.
 8. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ЙОГО СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ. ВИДИ ОБЛІКУ. ОБЛІКОВІ ВИМІРНИКИ.
 9. БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВОДКИ З ОБЛІКУ ВИТРАТ НА НДР ЗА ДОГОВОРАМИ З ЗАМОВНИКАМИ
 10. БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВОДКИ З ОБЛІКУ ДЕПОЗИТНИХ СУМ
 11. Бухгалтерського обліку
 12. Бухгалтерського обліку
Переглядів: 587

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Журнал обліку господарських операцій | Комп’ютерна форма бухгалтерського обліку.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.