Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Винахід, корисна модель.

Промисловий зразок.

Винахід, корисна модель.

П Л А Н

Відносини, що виникають у зв'язку з набуттям та здійсненням права власності на винаходи в Україні, перш за все регулюються:

– Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993 року, статтями 459-470 ЦК України та іншими нормативно-правовими актами, серед яких важливе значення займають міжнародні договори, адміністративні функції яких виконує ВОІВ.

Об’єктами права інтелектуальної власності у відповідності до є :

1. Винахід.

2. Корисна модель.

Винахід– це технологічне (технічне) вирішення, шляхом творчої інтелектуальної діяльністі людини, який відповідає новизні і має бути придатним для набуття права інтелектуальної власності.

Для набуття права інтелектуальної власності на винахід він повинен відповідати певним законодавчим умовам, а саме:

– бути придатним, якщо він є новим;

– мати винахідницький рівень;

– бути придатним для промислового використання.

Слід зазначити, якщо винахід відповідає певним законодавчим умовам і містити інформацію, яку віднесену згідно із Законом України "Про державну таємницю" до державної таємниці, у такому випадку такий винахід є секретним. Крім того, якщо винахід створений працівником при виконанні ним трудових відносин, такий винахід, вважається службовим винаходом, але для того, щоб винахід вважався службовим, необхідні такі умови його створення:

– у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця особи, яка найняла працівника за трудовим договором (контрактом), – за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше;

– з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця.

До службових обов'язків відносяться обов'язки, що зафіксовані в трудових договорах (контрактах), посадових інструкціях функціональні обов'язки працівника, що передбачають виконання робіт, які можуть привести до створення винаходу (корисної моделі).

Дорученням роботодавця є видане працівникові у письмовій формі завдання, яке має безпосереднє відношення до специфіки діяльності підприємства або діяльності роботодавця і може привести до створення винаходу (корисної моделі).

Корисна модель – це наслідок самостійної творчої винахідницької діяльності.

Винахід і корисна модель вважається придатними і визнаються новими, якщо вони не є частиною рівня техніки, відомого у світі. При перевірці новизни винаходу, корисної моделі їх порівнюють з існуючими аналогами окремо.

Використання винаходу визначається його використанням у сфері суспільної діяльності.

Об'єктом винаходу і корисної моделі може бути продукт (пристрій – це конструкція чи виріб, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології.

Правова охорона надається винаходу, що не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності, тобто якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

Відповідно до законодавства, не можуть одержати правову охорону відкриття, наукові теорії та математичні методи; методи організації та управління господарством; плани, умовні позначення, розклади, правила; методи виконання розумових операцій; комп'ютерні програми; результати художнього конструювання; компонування інтегральних мікросхем; сорти рослин і породи тварин, а також ті винаходи, що суперечать суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі тощо.

Корисна модель для набуття права інтелектуальної власності повинна, відповідно до закону, бути новою і придатною для промислового використання.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель можуть бути винахідник, а також інші особи, які набули прав на винахід, корисну модель за договором чи законом.

Право власності на винахід, корисну модель засвідчується патентом.

Патент – це охоронний документ, який засвідчує визнання заявленої пропозиції винаходом, корисною моделлю, авторство на них, пріоритет і право інтелектуальної власності на ці об'єкти.

Різновидом патенту є деклараційний патент на винахід і деклараційний патент на корисну модель.

Особа, яка бажає одержати патент (деклараційний патент) необхідно подати заявку до Установи – Державного департаменту інтелектуальної власності. Заявка може подаватися патентним повіреним або іншою довіреною особою, які належним чином зареєстровані.

Право на винахід охороняється державою і засвідчується патентом. Право на одержання патенту має:

 • винахідник;
 • роботодавець (якщо винахід є службовим);
 • правонаступник винахідника або роботодавця.

Патент (патент на винахід, деклараційний патент на винахід, патент на секретний винахід, деклараційний патент на секретний винахід) – охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство та право власності на винахід.

Власник патенту повинен добросовісно користуватися виключним правом, що випливає з патенту.

Патент (деклараційний патент) України на винахід (на секретний винахід) діє тільки на території України.

Виключні права власника патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід обмежуються Законом України «Про державну таємницю» і відповідними рішеннями Державного експерта з питань таємниць.

Права, що випливають з патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід, діють від дати внесення інформації про нього до Державного реєстру патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи.

Строк дії патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід дорівнює строку засекречування винаходу, але не може бути довшим від визначеного за Законом строку дії охорони винаходу.

Строк дії патенту України на винахід становить 20 років від дати подання заявки. Строк дії деклараційного патенту на винахід становить 6 років від дати подання заявки.

Строк дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, може бути продовжено за клопотанням власника цього патенту на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не більше ніж на 5 років.

Автору на винахід, корисну модель,належить право авторства, яке є невідчужуваним особистим правом і охороняється безстроково.
Майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, відповідно до закону є виключне право на:
1) використання винаходу, корисної моделі;
2) дозволяти використання винаходу, корисної моделі;
3) перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, в тому числі забороняти таке використання;
4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
Будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені законом,
вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки.

Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід спливає через двадцять років, що відліковуються від дати подання заявки на винахід в установленому законом порядку. Цей строк може бути продовжений в установленому законом порядку щодо винаходу, використання якого потребує спеціальних випробувань та офіційного дозволу.

Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель спливає через десять років від дати подання заявки на корисну модель в установленому законом порядку.

Чинність майнових прав інтелектуальної власності на зазначені об’єкти може бути припинено достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

Власник патенту в будь-який час може відмовитися від нього
повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи.
Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей
про це в офіційному бюлетені Установи.

Відповідно до занодавства патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково. При визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Захист прав на на петент здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку. Так чинним законодавством встановлені різні строки чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель.

Нормативно-правові акти

– Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

Про державну систему депонування штамів мікроорганізмів


Читайте також:

 1. Будь-яку фізичну або юридичну особу, яка використовує винахід, корисну модель, промисловий зразок, захищені патентом, з порушенням закону, вважають порушником патенту.
 2. Винахід та корисна модель
 3. Духовно-моральна соціально-економічна система – це найвищий тип ведення господарства та укладу соціального організму, якому відповідає православна соціально-економічна модель.
 4. Загальна характеристика потенціалу підприємства: поняття та його характерні риси, модель.
 5. Корисна модель
 6. Майнові права на винахід, корисну модель, промисловий зразок
 7. Права та обов'язки, що випливають з патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок
 8. Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок
 9. Правомірна поведінка – суспільно-корисна правова поведінка особи (дія або бездіяльність), яка відповідає вимогам юридичних норм і охороняється державою.
 10. Тегова модель. Класифікація тегів. Основні теги мови HTML для створення гіпертекстового документа.
 11. Транснаціональна модель.
Переглядів: 585

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Лекція 5. Правова охорона винаходів і корисних моделей. | Роз’яснення Державного департаменту інтелектуальної власності

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.