Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Критерії визнання основних засобів і нематеріальних активів у бухгалтерському обліку

Тема 11. Облік операцій банку з основними засобами та нематеріальними активами

Контрольні запитання за темою 10

 

1. Характеристика валютних операцій, здійснюваних комерційними банками, їх типи.

2. Взаємозв'язок між валютними операціями та рахунками «Ностро».

3. Бухгалтерський облік наявних обмінних операцій в іноземній валюті.

4. Облік операцій з продажу іноземної валюти за дорученням клієнтів.

5. Особливості обліку операцій купівлі однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту.

6. Облік доходів (витрат) за операціями, здійсненими в іноземній валюті, облік результатів за обмінними операціями.

7. Поняття валютної позиції банку, її види.

8. Відображення курсових різниць у бухгалтерському обліку.

9. Коректування статей балансу при зміні валютних курсів.

10. Зв'язок між операціями в іноземній і національній валютах.

 

 

Облік основних засобів та нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, затвердженої постановою Правління НБУ від 20.12.2005 р. №480 (зі змінами і доповненнями) та інших локальних нормативно-правових актів банку.

Згідно із зазначеною інструкцією об’єкт основних засобів – закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього або окремий конструктивно відокремлений предмет, що призначений для виконання певних самостійних функцій, чи відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметів одного або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс – певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно, також інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється банком. Якщо один об’єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об’єкт основних засобів.

Основні засоби – матеріальні активи, які банк утримує з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, здавання в лізинг (оренду) іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Нематеріальний актив – це актив, який не має матеріальної форми,

може бути ідентифікований та утримується банком з метою використання у своїй діяльності понад один рік (або один операційний цикл, якщо він перевищує один рік) в адміністративних цілях або надання в лізинг (оренду) іншим особам.

Об’єкт основних засобів або нематеріальний актив (придбаний або створений) визнається активом, якщо є імовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з його використанням, і його вартість може бути достовірно визначена.

Придбані (створені) основні засоби (ОЗ) та нематеріальні активи (НА) визнаються за первісною вартістю. Первісна вартість придбаного об'єкта основних засобів складається з таких витрат:

суми,що сплачується постачальникам активів (з вирахуванням торговельних знижок) та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);

реєстраційних зборів, державного мита та аналогічних платежів, що здійснюються у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт ОЗ;

суми ввізного мита;

суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються банку);

витрат зі страхування ризиків, пов'язаних з доставкою основних засобів;

витрат на транспортування, установку, монтаж, налагодження ОЗ;

інших витрат, що безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання за призначенням.

Адміністративні та інші витрати, які не належать безпосередньо до витрат на придбання або доведення об'єкта до робочого стану, не включаються до його первісної вартості.

Первісна вартість придбаного нематеріального активу складається з вартості придбання (з вирахуванням торговельних знижок), мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до стану, придатного для використання за призначенням.

Нематеріальний актив, отриманий у результаті його розроблення, слід відображати в балансі, якщо банк має:

намір, технічні засоби та ресурси для доведення нематеріального активу до стану, придатного для реалізації або використання;

змогу отримати майбутні економічні вигоди від реалізації або використання нематеріального активу;

інформацію для достовірного визначення витрат, пов'язаних із розробленням нематеріального активу.

Не визнаються нематеріальним активом і підлягають відображенню в складі витрат звітного періоду, у якому вони були здійснені, такі витрати:

на дослідження;

на підготовку і перепідготовку кадрів;

на рекламу;

на створення, реорганізацію та переміщення банку або його частини;

на створення внутрішньої ділової репутації банку, вартість видань.

Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за такими групами:

а) основні засоби (земельні ділянки; будинки, споруди і передавальні пристрої; машини та обладнання; транспортні засоби; інструменти, прилади, інвентар (меблі); інші основні засоби);

б) інші необоротні матеріальні активи (бібліотечні фонди; малоцінні необоротні матеріальні активи; тимчасові (нетитульні) споруди; інші необоротні матеріальні активи);

в) незавершені капітальні інвестиції.

На підставі зазначених груп банки самостійно здійснюють класифіка­цію основних засобів і встановлюють вартісні ознаки предметів, що входять до складу необоротних матеріальних активів.

Для обліку активів групи 440 «Основні засоби» використовуються рахунки 4400, 4409, 4431. Активи групи 450 «Інші необоротні матеріальні активи» обліковуються за рахунками 4500, 4509. Незавершені капітальні інвестиції обліковуються за рахунками 4430, 4530.

Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об'єкта за такими їх групами:

права на користування майном (земельною ділянкою, будівлею, право на оренду приміщень тощо);

права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо;

авторське право та суміжні з ним права (право на комп'ютерні програми, компіляції даних (бази даних) тощо);

незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи;

інші нематеріальні активи (право на проведення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).

Банки самостійно визначають групи залежно від виду та способу використання нематеріальних активів у своїй діяльності.

Первісна вартість окремого об'єкта основних засобів або нематеріальних активів, за які сплачена загальна сума, визначається розподілом цієї суми пропорційно справедливій вартості кожного з придбаних об'єктів. Первісна вартість об'єктів, переведених з оборотних активів, товарів, готової продукції тощо до основних засобів, дорівнює їх собівартості.

Справедливою вартістю придбаних ідентифікованих активів (земля, будівлі, машини та устаткування) є ринкова їх вартість. Якщо немає даних про ринкову вартість машин та устаткування, то використовується відновлювальна вартість з вирахуванням суми зносу на дату оцінки. Для інших основних засобів справедливою вартістю є відновлювальна вартість з вирахуванням суми зносу на дату оцінки.

 


Читайте також:

 1. Cтруктура апаратних засобів ІВС
 2. Автоматизовані форми та системи обліку.
 3. Адміністративний арешт активів та його наслідки
 4. Алгебраїчні критерії стійкості
 5. Амортизація інших необоротних матеріальних активів
 6. Амортизація нематеріальних активів
 7. Амортизація нематеріальних активів
 8. Амортизація основних засобів
 9. Амортизація основних засобів, основні методи амортизації
 10. Амортизація основних засобів.
 11. Амортизація основних фондів
 12. Амортизація основних фондів
Переглядів: 762

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Бухгалтерській облік валютних операцій банку з використанням платіжних карток | Облік операцій з придбання і створення основних засобів і нематеріальних активів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.