Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Види документів та їх класифікація

Вимоги до складання та оформлення різних видів документів

Для того, щоб документ був повноцінним джерелом інформації, він повинен бути складений згідно з вимогами:
1. Документ повинен видаватися повноважним органом або компетентною особою;
2. Документ не повинен суперечити діючому законодавству і директивним вказівкам вищестоящих органів;
3. Документ повинен бути достовірним і відповідати завданням керівництва, тобто повинен базуватися на об’єктивних фактах і містити конкретні пропозиції і вказівки;
4. Документ повинен бути складений за встановленою формою, згідно з формуляром-зразком.
5. Документ повинен бути відредагований і оформлений;
6. Документ повинен бути чітким, конкретним, достовірним з логічно і послідовно викладеним текстом і нейтральною лексикою;
7. Документ повинен відповідати своєму призначенню, мати юридичну силу, чітку структуру та зручність в обробці.

 

У службових документах реалізується офіційно-діловий стиль.Під стилем ділового письма розуміють сукупність прийомів використання мовних засобів при складанні управлінської документації

 

Класифікація документів – це поділ їх на класи за найбільш загальними ознаками схожості та відмінності. Основною класифікаційною ознакою конкретного документа є його зміст, зокрема, відношення зафіксованої у ньому інформації до особи, структури, предмета або до напрямку діяльності укладача чи адресата.

 

Письмові та рукописні документи:
· Письмовий документ – це текстовий документ, мовна інформація якого зафіксована будь-яким видом письма.
· Рукописний документ - це письмовий документ, створений спо­собом нанесення знаків письма власноручно.

 

Види документів визначають за такими ознаками:
· найменуванням (назвою) - заяви, листи, телеграми, до­відки, службові записки, інструкції, протоколи та ін.;
· походженням - службові (офіційні) й особисті.
· місцем виникнення- внутрішні та зовнішні: Ø Внутрішні документимають чинність лише всередині тієї орга­ні установи чи підприємства, де їх складено. Ø Зовнішні є результатом спілкування установи з іншими устано­вами чи організаціями;
· призначенням -організаційні, розпорядчі, довідково-інформа­ційні. обліково-фінансові, господарсько-договірні, щодо особового складу;
· напрямком - вхідні й вихідні. Ø Вхідний - це службовий документ, що надійшов до установи. Вихідний - це службовий документ, який надсилають іншій юридичній чи фізичній особі.
· формою - стандартні (типові) й індивідуальні (нестандартні). Ø Стандартні - це документи, які мають однакову форму та запо­внюються в певній послідовності й за суворо визначеними правилами (типові листи, типові інструкції, типові положення). Ø Індивідуальні документи створюються в кожному конкретному ви­падку для розв'язання окремих ситуацій, їх друкують або пишуть від руки (протоколи, накази, заяви);
· строками виконання - звичайні безстрокові, термінові й дуже термінові. Ø Звичайні безстрокові - це такі, які виконуються в порядку за­гальної черги. Ø Термінові- зі встановленим строком виконання. До них належать також документи, які є терміновими за способом відправлення (те­леграма, телефонограма). Ø Дуже термінові - документи з позначенням «дуже терміново»;
· ступенем гласності- загальні, таємні, для службового користування (ДСК). Ø Таємнідокументи мають угорі праворуч позначення «Таємно». Розголошення змісту такого документа призводить до кримінальної відповідальності.
· стадіями створення- оригінали, копії, витяг і дублікат. Ø Оригінал- це основний вид документа, перший і єдиний його Ø примірник. Він має підпис керівника установи й, у разі потреби, заві­рений штампом і печаткою. Оригінал першим набуває юридичної сили. Ø Копія - це точне знакове відтворення змісту оригіналу чи іншою документа. На копії документа обов'язково робиться помітка «Ко­пія» вгорі праворуч. Листуючись із підприємствами, організаціями й установами, у справах завжди залишають потрібні для довідок копії. Такі копії звуться відпускам. Оригінал і копія мають однакову юридичну силу. Ø Витяг - копія офіційного документа, що відтворює деяку його час­тину і відповідно засвідчена. Ø Дублікат - повторний примірник офіційного документа, що має юридичну чинність оригіналу;
· складністю - прості (односкладові)й складні. Прості - містять інформацію з одного питання, складні - щодо двох і більше питань;
· строками зберігання - постійного, тривалого(понад 10 ро­ків) і тимчасового (до 10 років) зберігання;
· технікою відтворення- рукописні й відтворені механічним і електронним способом;
· носієм інформації- оформлені на папері, диску, фотоплівці, магнітній стрічці, перфострічці.

Читайте також:

 1. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 2. V. Класифікація і внесення поправок
 3. V. Класифікація рахунків
 4. А. Структурно-функціональна класифікація нирок залежно від ступеню злиття окремих нирочок у компактний орган.
 5. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 6. Аналіз документів
 7. Аналіз документів як метод соціологічного дослідження.
 8. Аналітичні процедури внутрішнього аудиту та їх класифікація.
 9. Аудит грошових документів та грошових коштів у дорозі.
 10. Банківська платіжна картка як засіб розрахунків. Класифікація платіжних карток
 11. Банківський кредит та його класифікація.
 12. Банківські ресурси, їх види та класифікація
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Характеристики ефективного контролю | Реквізити документів та правила їх оформлення

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.