Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Зразок плану курсової роботи на тему

Тематика наукових робіт. Тематика курсових (дипломних, магістерських) робіт з української мови охоплює всі розділи цього навчального курсу. Як показує досвід, найбільш поширені курсові роботи, що стосуються лексики, фразеології певного твору, соціальної групи, села, регіону тощо.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ З СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

Збір та опрацювання мовного матеріалу.Збір мовного матеріалу варто розпочинати після опрацювання відповідної наукової літератури або паралельно. Курсова (дипломна, магістерська) робота може передбачати на основі тексту твору, кількох творів певного автора, кількох авторів укладання картотеки мовних фактів (синонімів, фразеологізмів певних типів тощо). За допомогою цієї картотеки в основній частині роботи здійснюється систематизація і класифікація досліджуваного матеріалу.

Наприклад, досліджуючи тему “Історизми в романі П.Куліша “Чорна рада” виконавець повинен уважно прочитати текст поданого художнього твору, знайти в ньому зазначеної лексеми і записати їх на окремі картки, зазначивши при цьому контекст і сторінку джерела. Бажано також залишати місце для авторських зауважень щодо місця цієї лексеми у класифікації мовного матеріалу.

Такі картки слід зберігати в конвертах і папках. Кількість їх має бути приблизно 100-200 одиниць. Це допоможе більш якісно охарактеризувати лексеми на позначення одягу і козацької атрибутики, страв і напоїв, професій та адміністративних посад. Таким чином комплектується один із додатків курсової роботи

Наукова робота з діалектології розвиває пізнавальний інтерес до мови жителів певної території. Цікаво ж, наприклад, дізнатись, що серед будівельної лексики східнополіського говору є лексеми, які відомі тільки на цій території і не зафіксовані в інших діалектних джерелах: бого'виі 'угол ‘куток у хаті, де висять образи і стоїть стіл, за який садять шанованих гостей’, гружо'ват’, гру'зит’ ‘обмазувати стіни будівель глиною з домішками соломи’, ди'тинец’, д’а'т’ін’ец, у'тинец, хрест ‘настил із дощок на дні колодязя, що запобігає замулюванню джерела, служить для зручності під час чищення колодязя, клу'бок ‘верхня частина віконної рами’ та ін.

Як кожне лінгвогеографічне дослідження така робота передбачає наступні етапи: складання питальника, польовий збір відповідного матеріалу, його картографування, пояснення. Зібраний у селах матеріал (наприклад, народна будівельна, весільнообрядова лексика в селах Сумщини, ойконімія Глухівщини, мікротопонімія Глухівщини, ) наносять на карти у вигляді ізоглос, тобто ліній, які позначають територію поширення певного мовного факту.

Наукові роботи з фонетики та орфоепії можуть стосуватись опису і становлення відповідних норм української літературної мови, опису і певного аналізу фонетичних особливостей мови жителів певного села, регіону.

Виконуючи наукові роботи зі словотвору, студенти працюють, як правило, з численною групою продуктивних за способом творення афіксів, на основі стилістичного підходу головну увагу приділяють їх виражальній цінності, експресивній якості, можливостям їх підпорядкування певному змістові й меті висловлювання.

Наукові роботи з фразеології, морфології, синтаксису теж пропонуються для виконання з елементами стилістики, вони стосуються мови творів певного письменника, засобів масової інформації. Загальномовознавчі теми пропонуються за працями відомих мовознавців .

Складання робочого плану. План - це ескiз майбутньої працi, в якому повиннi бути визначенi необхiдна кiлькiсть роздiлiв або пiдроздiлiв та їх найменування. Він також містить номери початкових сторінок усіх розділів та пунктів. Важлива ознака плану - його чіткість, логічність і лаконічність у формулюванні.

 

«Історична лексика в романі П.Куліша «Чорна рада»

 

Зміст

Вступ

1. Застарілі слова в сучасній українській літературній мові.

1.1. Матеріальні архаїзми.

1.2. Стилістичні архаїзми.

2. Історизми в романі П.Куліша «Чорна рада».

2.1. Назви одягу та козацької атрибутики та зброї.

2.2. Назви страв та напоїв.

2.3. Назви професій та адміністративних посад.

2.4. Стилістична роль історизмів у романі.

Висновки.

Список використаної літератури.

Додатки.

 

Зразок плану дипломної роботи на тему “Український діловий етикет"

Зміст

 

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи ділового мовлення

1.1. Специфіка офіційно-ділового стилю.

1.2.Культура офіційного спілкування як засіб формування
мовної особистості.

Розділ 2. Національне в діловому етикеті

2.1. Діловий етикет як важлива складова офіційно-ділового стилю

2.2. Діловий етикет як історико-культурологічна проблема

2.3. Класифікація ділового етикету

2.3.1. Національна специфіка звертання

2.3.2. Привітання як формула ввічливості

2.3.3. Мова виступів та дискусій

2.4. Етикет ділового писемного мовлення

Висновки
Використана література

 

Перелік умовних позначень. До умовних позначень відносять специфічну термінологію, вживану в науковій роботі, певні скорочення. Якщо такі терміни у тексті роботи повторюються менше трьох разів, то їх пояснення подають при першому ж згадуванні; якщо ж вони повторюються в роботі досить часто (більше, ніж три рази), пояснення їх значення треба подати перед вступом наукової роботи.

Перелік умовних позначень друкується у вигляді двох колонок, де ліворуч за алфавітом подають термінологію та скорочення, а праворуч – їх детальне пояснення. Наприклад:

ФО Фразеологічна одиниця
Обр. Обрядова лексика
Міф. Міфологічна лексика
ФСУМ «Фразеологічному словнику української мови» в 2-х томах


Примітка: у тексті наукової роботи можуть зустрічатись загальноприйняті скорочення, які необов?язково зазначати в переліку умовних позначень: р.-рік, рр.- роки, ц.р. -цього року, ст. – століття, н.ст. – новий стиль, ст.ст. – старий стиль, н.е. – нова ера, т. – том, та ін. – та інше (вислови типу і таке інше всередині речення не скорочуються), і т.д. – і так далі, і.т.п. – і тому подібне, у т.ч. – у тому числі, див. – дивись, пор. – порівняй, гол.чин. – головним чином, т.ч. – таким чином.


Читайте також:

 1. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
 2. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 3. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 4. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 5. Internet. - це мережа з комутацією пакетів, і її можна порівняти з організацією роботи звичайної пошти.
 6. IV. Вимоги безпеки під час роботи на навчально-дослідній ділянці
 7. VII. Прибирання робочих місць учнями (по завершенню роботи) і приміщення майстерні черговими.
 8. Абстрактна модель оптимального планування виробництва
 9. Аконність залишення засуджених у слідчому ізоляторі для роботи з господарського обслуговування.
 10. Актуальність проблеми професійної етики соціальної роботи
 11. Алгоритм відшукання оптимального плану.
 12. Алгоритм знаходження оптимального плану
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Структура наукової роботи | Проведення педагогічного експерименту

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.