Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Методы очистки сточных вод.

 

Очищення стічних вод здійснюють механічним, біологічним, хімічним і фізико-хімічним способами.

Механічне очищення роблять для виділення зі стічної води грубодисперсних забруднень проціджуванням, центрифугуванням, обробкою на гідроциклонах, устоюванням і фільтруванням води. Великі домішки затримуються при проціджуванні води через грати і сита (9.22). При устоюванні важкі частинки випадають, а легкі

спливають на поверхню.

 

9.22. Грати і сіта Грати і сіта — це споруди для механічного очищення стоків у вигляді таких собі пристосувань, з прозорами від 20х20 до 5х5 мм. Бувають ручні та автоматичні.  

 

 

Для механічного очищення застосовують такі споруди:

— піскоуловлювачі (9.23) (затримують завислі мінеральні частинки, переважно пісок);

відстійники (відділяють основну масу дрібнішої за­висі, переважно органічного походження);

 

9.23. Піскоуловлювачі Піскоуловлювачі — це споруди для механічного очищення стоків а вигляді резервуарів, де строюється режим руху, при якому відбувається осадження часток піску.

 

— жироуловлювачі, мастилоуловлювачі, смолоуловлювачі (9.24) (для виділення з виробничих стічних вод жи­рів, мастил, нафти, смол і т. ін.).

 

9.24. Жироуловлювачі, мастилоуловлювачі, смолоуловлювачі Жироуловлювачі, мастилоуловлювачі, смолоуловлювачі — це споруди для механічного очищення стоків а вигляді резервуарів, де строюється режим руху, при якому відбувається спливання маслоподібних речовин, з меншою питомою вагою, ніж вода. Ці речовини збираються у відповідні канали і подаються на переробку у корисних цілях.

 

Стічні води вивільняють від завислих частинок дріб­ної суспензії фільтрацією води крізь спеціальні сітки або шар зернистого матеріалу. Фільтруванням головним чи­ном очищають виробничі стічні води.

Біохімічні методи очищення мають метою змінити структуру органічних речовин, що містяться в стічних водах у вигляді тонких суспензій, колоїдів і роз­чинів, за допомогою мікроорганізмів-мінералізаторів. Для біологічного очищення застосовують окислювачі — споруди з природними умовами мінералізації і штучно створеними. До перших належать поля зрошення, поля фільтрації і біологічні стави. До других — біологіч­ні фільтри (9.26) та аеротенки (9.26). У спорудах другого виду про­цеси окислення органічних речовин

проходять інтенсив­ніше.

 

9.25. Поля зрошення, поля фільтрації і біологічні стави Поля зрошення, поля фільтрації і біологічні стави — це споруди для біологічного очищення з природними умовами мінералізації і штучно створеними. Тобто це поля, або стави, які можуть використовуватися у своєму господарському значенні.

 

9.26. Біологічні фільтри Біологічні фільтри — це споруди для біологічного очищення великої кількості стічних вод на спеціальних фільтрах з активним мулом —одноклітинними чи багатоклітинними мікроорганізмами флори та фауни. Потребують запровадження інтенсивної аерації.

 

9.27. Аеротенки Аеротенки — це споруди для біологічного очищення великої кількості стічних вод в спеціальних резервуаром з активним мулом і інтенсивною аерацією.

 

Бактеріальні забруднення перед скиданням стічних вод у водойми знищують дезинфекцією.

Хімічне очищення ґрунтується на хімічній взаємодії реагенту, що його вводять у стічні води, і за­бруднення. Реагент перетворює розчинні сполуки в не­розчинні (або розчинні, але нешкідливі), змінює реакцію води, сприяє повнішому виділенню нерозчинних, колоїд­них і розчинних домішок. Хімічні методи застосовують переважно для виробничих стічних вод. До хімічного очищення стічних вод можна віднести електродіаліз (9.28), що полягає в окисленні одних забруднень за рахунок від­новлення інших (зокрема, іонів водню) при пропусканні електричного струму через розчини.

 

9.28. Електродіаліз Електродіаліз — це метод хімічного очищення стічних вод, що полягає окисленні одних забруднень за рахунок від­новлення інших (зокрема, іонів водню) при пропусканні електричного струму через розчини.

 

До фізико-хімічного очищення стічних вод входять сорбція, екстракція, евапорація, коагуляція і флотація. Це основні методи фізико-хімічного оброблен­ня виробничих стічних вод.

Сорбція (9.29)— виділення зі стічної рідини розчинених у ній речовин і газів при концентрації їх на поверхні твер­дого тіла (адсорбція), в об'ємі твердого тіла (абсорбція) або при хімічній взаємодії розчинених домішок з твер­дим тілом (хемосорбція). Процес сорбційного очищення проходить так: у стічну воду подають подрібнений сорбент (наприклад, активоване вугілля), який при перемішуванні з водою концентрує домішку, а потім разом з нею механічно видаляється із стічної рідини.

 

9.29. Сорбція Сорбція — це метод хімічного очищення стічних вод, що полягає в виділенні зі стічної рідини розчинених у ній речовин і газів при концентрації їх на поверхні твер­дого тіла (адсорбція), в об'ємі твердого тіла (абсорбція) або при хімічній взаємодії розчинених домішок з твер­дим тілом (хемосорбція).

 

Екстракція (9.30)— поділ концентрованої домішки розчиненням її в екстрагенті (речовині, нерозчинній у воді, але такій, що інтенсивно розчиняє домішку). Інтенсифікація цього процесу забезпечується ретельним добором пар екстрагент — екстрагована (тобто розчинювана) рідина (оцтова кислота, фенол та ін.). Наступний поділ відпрацьованого екстрагенту і стічної рідини досягається устоюванням при великій відмінності їх питомих ваг.

 

9.30. Екстракція Екстракція — це метод хімічного очищення стічних вод, що полягає в розподілі концентрованої домішки розчиненням її в екстрагенті (речовині, нерозчинній у воді, але такій, що інтенсивно розчиняє домішку). Потім відбувається наступний поділ відпрацьованого екстрагенту і стічної рідини устоюванням при великій відмінності їх питомих ваг.

 

Евапорація (9.31)— відгін з водяною парою домішок, що забруднюють воду. Процес полягає в тому, що стічну рідину попередньо нагрівають і в спеціальних евапораційних колонах продувають перегрітою парою, що виносить леткі речовини — забруднювачі води (фенол, анілін та ін.).

 

9.31. Евапорація Екстракція — це метод хімічного очищення стічних вод, що полягає в відгоні з водяною парою домішок, що забруднюють воду.

 

Коагуляція (9.32) — оброблення стічних вод реагентами, в результаті чого завислі і колоїдні речовини зсідаються у пластівці, які сорбують нерозчинні тонкодисперсні

речовини

9.32. Коагуляція Коагуляція — це метод хімічного очищення стічних вод, що полягає в оброблення стічних вод реагентами, в результаті чого завислі і колоїдні речовини зсідаються у пластівці, які сорбують нерозчинні тонкодисперсні речовини.

Флотація (9.33) — виділення зі стічних вод домішок наданням їм плавучості за допомогою пухирців повітря, що продувається через товщу стічної рідини.

 

9.33. Флотація Флотація — це метод хімічного очищення стічних вод, що полягає в виділенні зі стічних вод домішок наданням їм плавучості за допомогою пухирців повітря, що продувається через товщу стічної рідини.

 

Перші три методи фізико-хімічного очищення стічних вод застосовують, коли треба виділити з них цінні речовини (при належному техніко-економічному обґрунтуванні), тобто якщо одержуваний в результаті очищення товарний продукт покриває експлуатаційні витрати.

Наведені вище способи очищення стічних вод залежно від складу домішки і її властивостей можна застосовувати як самостійні (остаточні) або несамостійні (кінцеві, проміжні або попередні) етапи оброблення води в різних комбінаціях. Останнє особливо стосується виробничих стічних вод. Наприклад, при нейтралізації кислих стічних вод устоюванню (механічному очищенню) передує хімічна нейтралізація.

Господарсько-фекальні стічні води звичайно очищають на спорудах механічного і біологічного очищення. Іноді обмежуються лише механічним обробленням (при випуску стічних вод у моря). Господарсько-фекальні води знезаражують обов'язково.

Механічне очищення стічних вод супроводжується утворенням мінеральних і органічних осадів. Мінеральні осади звичайно обробляють з метою зменшення вологості (підсушують). Органічні осади обробляють біохімічними способами для зміни їх властивостей (підсушують і спрямовують на утилізацію). Органічні осади господарсько-фекальних стічних вод мають цілий ряд несприятливих властивостей: сирий (необроблений) осад має велику вологість (95—99%), пластівцевоподібну пухку структуру, що погано віддає вологу; складну хімічну структуру, що не перероблюється рослинними організмами; нетранспортабельний. Після анаеробної мінералізації осад, маючи зернисту мінеральну структуру, легко підсушується, може бути використаний як добриво, транспортабельний. Обробляють органічні осади у септиках, двоярусних відстійниках і метантенках. Перші дві споруди виконують роль відстійників і анаеробних окислювачів. Метантенки призначені тільки для мінералізації (зброджування) осаду.

Зменшити вологість органічних опадів стічних вод можна в мулових ставах, на мулових майданчиках, установках механічного і термічного збезводнення.

 


Читайте також:

  1. Методы теоретического и эмпирического уровней научного познания
  2. Отдельные представители. Методы идентификации.
  3. Способи очистки повітря
  4. ТЕМА 1.5. МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ НЕПОТОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
  5. Тема 2. БИОСИСТЕМЫ, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ В
  6. Тема 6. Методы анализа и прогнозирования развития среды организации
  7. Численные методы решения уравнения адвекции
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Схеми споруд для очищення міських стічних вод.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.