Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Оформлення таблиць

Таблицю розміщують симетрично до тексту після першого посилання на даній сторінці або на наступній, якщо на даній вона не уміщується і таким чином, щоб зручно було її розглядати без повороту або з поворотом на кут 90° за годинниковою стрілкою.

ДСТУ 3008-95 пропонує такий запис таблиці:

Таблиця ______ - ______________

(номер) (назва таблиці)

На всі таблиці мають бути посилання за формою: "наведено в таблиці 3.1"; " ... в таблицях 3.1 — 3.5" або в дужках по тексту (табл. 3.6). Посилання на раніше наведену таблицю дають зі скороченим словом "дивись " (див. табл. 2.4) за ходом чи в кінці речення.

Таблицю розділяють на графи (колонки) і рядки. В верхній частині розміщують головку таблиці, в якій вказують найменування граф. Діагональне ділення головки таблиці не допус­кається. Ліву графу (боковик) часто використовують для найменування рядків. Допус­кається не розділяти рядки горизонтальними лініями. Мінімальний розмір між основами рядків — 8 мм. Розміри таблиці визначаються об'ємом матеріалу.

Графу "№ п/п" в таблицю не включають. При необхідності нумерації, номера вказують в боковику таблиці перед найменуванням рядка.

Найменування граф може складатися з заголовків і підзаголовків, які записують в одни­ні, симетрично до тексту графи малими буквами, починаючи з великої. Якщо підзаголовок складає одне речення з заголовком, то в цьому випадку його починають з малої букви. В кінці заголовків і підзаголовків граф таблиці крапку не ставлять. Дозволяється заголовки і підзаголовки граф таблиці виконувати через один інтервал.

Якщо всі параметри величин, які наведені в таблиці, мають одну й ту саму одиницю фізичної величини, то над таблицею розміщують її скорочене позначення (мм). Якщо ж параметри мають різні одиниці фізичних величин, то позначення одиниць записують в заголовках граф після коми (Довжина, мм).

Текст заголовків і підзаголовків граф може бути замінений буквеними позначеннями, якщо тільки вони пояснені в попередньому тексті чи на ілюстраціях ( D — діаметр, Н - висота і т.д.). Однакові буквені позначення групують послідовно в порядку росту їх індексів, наприклад: (L1, L2,...).

Найменування рядків записують в боковику таблиці у вигляд заголовків в називно­му відмінку однини, малими буквами, починаючи p великої і з однієї позиції. В кінці заголовків крапку не ставлять Позначення одиниць фізичних величин вказують в заголовках після коми.

Для опису визначеного інтервалу значень в найменуваннях граф рядків таблиці можна використовувати слова: "більше", "менше", "не більше", "не менше", "в межах". Ці слова розміщують після одиниці фізичної величини:

(Напруга, В, не більше),

а також використовують слова "від", "більше", "до":

(Від 10 до 15; більше 15; до 20)

Дані, що наводяться в таблиці, можуть бути словесними і числовими

Слова записують в графах з однієї позиції. Якщо рядки таблиці не розділені лініями, то текст, який повторюється і складається з одного слова дозволяється замінювати лапками („). Якщо текст складається з двох і більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами "те ж'' а далі лапками. При розділенні таблиці горизонтальними лініями - ніякої заміни не виконують.

Числа записують посередині графи так, щоб їх однакові розряди по всій графі були точ­но один під одним, за виключенням випадку, колі вказують інтервал. Інтервал вказують від меншого числа до більшого з тире між ними:

12 - 35

122 - 450.

Дробові числа наводять у вигляді десяткових дробів, з однаково» кількістю знаків після коми в одній графі. Розміри в дюймах можна записувати у вигляді: 1/2", 1/4", 1/8".

Ставити лапки замість цифр чи математичних символів, які повторюються не можна. Якщо цифрові чи інші дані в таблиці не наводяться, то ставиться прочерк.

Таблиці нумерують в межах розділів і позначають зліва над таблицею за формою: "Таблиця 4.2 — Найменування таблиці". Крапку в кінці не ставлять. Якщо найменування таблиці довге, то продовжують з наступному рядку починаючи від слова "Таблиця". Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці в розділі розділених крапкою. Дозволяється нумерувати в межах всього документа.

Таблиця може бути великою як в горизонтальному, так і вертикальному напрямках або іншими словами може мати велику кількість граф і рядків. В таких випадках таблицю роз­діляють на частини і переносять на інші сторін­ки або розміщують одну частину під ін­шою чи поряд.

Якщо частини таблиці розміщують поряд, то в кожній частині повторюють головку таблиці, а при розміщенні однієї частини під іншою повторюють боковик.

Якщо в кінці сторінки таблиця переривається і її продовження буде на наступній сторінці, в першій частині таблиці нижню горизонтальну лінію, що обмежує таблицю, не проводять.

При перенесенні частин таблиці на інші сторінки, повторюють або продовжують най­ме­ну­вання граф. Допускається виконувати нумерацію граф на початку таблиці і при перене­сен­ні частин таблиці на наступні сторінки повторювати тільки нумерацію граф.

У всіх випадках найменування (при його наявності) таблиці розміщують тільки над першою частиною, а над іншими частинами зліва пишуть "Продовження таблиці 4.2" без крапки в кінці.

Інші вимоги до виконання таблиць - відповідно до чинних стандартів на технічну документацію.

 

Зміст

Зміст розташовують безпосередньо після анотації, починаючи з нової сторінки. До зміс­ту включають: перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів; вступ; послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки) суті проекту (роботи); висновки; рекомендації; перелік посилань; назви додатків і номери сторінок, які містять початок матеріалу. У змісті можуть бути перелічені номери й назви ілюстрацій та таблиць з зазначенням сторінок, на яких вони вміщені.

Зміст за нумерацією пояснювальної записки є третьою сторінкою, на якій для курсового проекту виконують основний надпис за формою 2 (40х 185 мм), на наступних - за формою 2а (15x185 мм).

Назви заголовків змісту повинні однозначно відповідати назвам заголовків поясню­валь­ної записки за текстом. Нумерація сторінок повинна бути наскрізною. Форми подачі розділів та підрозділів в змісті для КП та КР відрізняються і показані нижче.

 

КР 1 Заголовок першого розділу 1.1 Огляд... 1.1.1...
2 Заголовок другого розділу 2.1 Заголовки підрозділів 2.1.1 ...
3 Заголовок третього розділу 3.1 Заголовки підрозділів 3.1.1 ...

 

При виконанні КР обсяг пояснювальної записки враховується до додатків. Якщо додатки курсових робіт підтверджують цінність результату проектування, то об­сяг пояснювальної записки з додатками повинен мати наскрізну нумерацію.

Такі розділи КП як: "ВСТУП', "ВИСНОВКИ", "ЛІТЕРАТУРА" ("ПЕРЕЛІК ПО­СИ­ЛАНЬ"), "Додатки" не нумеруються як розділи.

 


Читайте також:

 1. VI. Оформлення маршрутної документації на проведення туристичних походів та експедицій
 2. Банк приймає до оплати вимога-доручення від платника протягом 20 календарних днів із дати оформлення його одержувачем.
 3. Вантажна митна декларація як основний документ при здійсненні митного оформлення вантажів
 4. Види бойових документів і вимоги до їх оформлення
 5. Види бойових документів і вимоги до їх оформлення
 6. ВИМОГИ ДЕРЖСТАНДАРТУ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ.
 7. Вимоги до інтонаційного оформлення прочитуваного і декламованого. Прийоми його навчання
 8. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ АНКЕТИ
 9. Вимоги до оформлення документів, які подаються державному реєстратору
 10. Вимоги до оформлення документів, які подаються державному реєстратору.
 11. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ІДЗ
 12. Вимоги до оформлення реферату
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Оформлення ілюстрацій | ГРАФІК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.