Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Виборча система.

Під виборчою системою України розуміється перед­бачений законодавством порядок формування пред­ставницьких органів держави. Усі норми законодав­ства, які регламентують цей порядок, у сукупності складають виборче право. Основними його джерелами є Конституція України, Закони України: "Про вибори народних депутатів України" від 24 вересня 1997 р., "Про вибори Президента України" у редакції від 24 лютого 1994 р., "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" від 14 січня 1998р.

У цих нормативно-правових актах сформульовано такі головні принципи виборчого права: загального, рівного і прямого виборчого права за таємного голосу­вання; вільного й рівноправного висування кандида­тів у депутати; гласності й відкритості; рівності мож­ливостей для всіх кандидатів у проведенні виборчої кампанії; неупередженості до кандидатів з боку дер­жавних органів, установ та організацій, органів місце­вого самоврядування; свободи агітації.

Принцип загальності означає, що право обирати мають усі громадяни України,яким на день голосу­вання виповнилося 18 років. Це право називається активним виборчим правом і тлумачиться так тому, що будь-які прямі або непрямі пільги чи обмеження щодо виборчих прав громадян України залежно від по­ходження, соціального й майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, ставлення до релігії, політичних переконань, роду й характеру за­нять, непередбачені цими законами, забороняються.

Що ж до права бути обраним, себто пасивного вибор­чого права, то виборчим законодавством воно роз­глядається по-різному. Так, народним депутатом України може бути обраний громадянин України, який має право голосу, на день виборів досяг 21-річно-го віку і постійно проживає на території України протягом останніх п'яти років. Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг 35-річного віку, має право голосу, проживає в Україні протягом 10 останніх перед днем виборів років і воло­діє державною мовою. А депутатом сільської, селищ­ної, міської, районної в місті та обласної ради народ­них депутатів може бути обраний громадянин України, який на день голосування досяг 18-річного віку, має виборчі права і постійно проживає або пра­цює на території відповідної ради.

Принцип рівного і прямого виборчого права озна­чає, що громадяни України беруть участь у виборах народних депутатів на рівних засадах і депутати обираються безпосередньо виборцями.

Таємність голосування на виборах означає, що ніякі форми контролю за волевиявленням виборців не до­пускаються, а само голосування відбувається у спеці­ально обладнаній для цього кабіні чи кімнаті. Під час заповнення бюлетеня в кабіні чи кімнаті для голосу­вання може знаходитись тільки голосуючий.

Принцип вільного і рівноправного висунення кан­дидатів передбачає, що всі громадяни України, які мають право голосу, мають право висувати кандида­тів. Вони можуть реалізувати це право як безпосе­редньо, так і через політичні партії та їхні виборчі бло­ки і трудові колективи.

Гласність і відкритість виборчого права означає, що завжди підготовка і проведення виборів депутатів здійснюються відкрито і гласно.

Рівність можливостей для всіх кандидатів у прове­денні виборчої кампанії як принцип виборчого права повинен розумітися так, що всім кандидатам опісля офіційної їх реєстрації надається можливість участі у виборчій кампанії на рівних засадах, вони мають рівне право на використання державних засобів масової ін­формації на території України, у них рівні можливості щодо матеріально-технічного 1 фінансового забезпе­чення їх участі у виборчій кампанії з боку держави.

Принцип неупередженості до кандидатів з боку дер­жавних органів, установ та організацій, органів місце­вого самоврядування вживається та обумовлює існу­вання таких інститутів виборчого права, як звільнен­ня кандидата від виробничих або службових обов'яз­ків із збереженням середньої заробітної платні за міс­цем роботи: кандидати під час виборчої кампанії не можуть бути звільнені з роботи, а також переведені на іншу роботу або посаду без їхньої згоди, притягнуті до кримінальної відповідальності, заарештовані або під­дані заходам адміністративного стягнення, що накла­даються в судовому порядку без згоди відповідних дер­жавних органів.

До того ж, особи, які насильством, обманом, погро­зами або в інший спосіб перешкоджають вільному здійсненню громадянином України права обирати та бути обраним, вести передвиборну агітацію, публічно закликають або агітують за бойкотування виборів, а також члени виборчих комісій, службові особи дер­жавних і громадських органів, які вчинили підробку виборчих документів, неправильний підрахунок голо­сів, порушили таємницю голосування або допустили інше порушення виборчого законодавства, несуть від­повідальність, передбачену цим законодавством. До певної відповідальності притягуються також особи, які опублікували або в інший спосіб розповсюдили завідомо неправдиві відомості про кандидата.

І, нарешті, принцип свободи агітації передбачає, що всі громадяни України, їхні об'єднання, трудові ко­лективи, довірені особи кандидатів мають право віль­но та безперешкодно обговорювати програми кандида­тів, їхні якості, а також платформи і програми тих партій, блоків, зборів, що їх висунули. При цьому до­зволяється вести агітацію як за, так і проти кандидата в усіх засобах масової інформації.

Своєю чергою, кандидати також мають право на зу­стрічі з виборцями – як безпосередньо, так і через до­вірених осіб. Кандидати можуть здійснювати передвиборчу агітацію в будь-яких формах і будь-якими за­собами.

Закон України "Про вибори народних депутатів України"складається з 11 розділів (53 статті). Це роз­діли: 1. Загальні положення. 2. Організація виборів. 3. Списки виборців. 4. Висування і реєстрація канди­датів у депутати. 5. Передвиборна агітація. 6. Фінан­сування виборчої кампанії. 7. Голосування. 8. Під­рахунок голосів і визначення результатіввиборів. 9.Повторне голосування, повторні вибори, порядок за­міни народних депутатів, позачергові вибори. 10. За­ключні положення. 11. Прикінцеві положення.

Окрім уже розглянутих принципів виборчого пра­ва, цей Закон регламентує, що вибори народних депу­татів України можуть бути черговими, позачерговими (достроковими), повторними, а також замість депута­тів, які вибули, і що вони здійснюються за змішаною мажоритарно-пропорційною системою.

Усього обирається 450 депутатів; із них 225 – в одномандатних виборчих округах на основі відносної більшості, а 225 – за списками кандидатів у депутати від політичних партій, виборчих блоків партій у бага­томандатному загальнодержавному виборчому окрузі на основі пропорційного представництва.

 


Читайте також:

 1. Агроценоз як система.
 2. Банківська система.
 3. Бюджет і бюджетна система.
 4. Бюджет і бюджетна система.
 5. Бюджетний устрій та бюджетна система.
 6. Бюджетний устрійпоказує, в який спосіб побудована бюджетна система. Іншими словами,він відображає організацію вертикальної структури бюджету держави за рівнями влади.
 7. Виборча геометрія та виборча географія.
 8. Виборча кампанія як форма політичної діяльності
 9. Виборча кампанія як форма політичної діяльності. Функції виборів у демократичному суспільстві
 10. Виборча реформа 1905 року в Австрії, її значення для України.
 11. Виборча система України.
Переглядів: 943

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Поняття виборів та їх принципи. | Етапи виборчого процесу.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.