Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Бюджет і бюджетна система.

Питання бюджету регулюються статтями 95—98 Конституції України та Законом України "Про бюд­жетну систему України" від 5 грудня 1990 р. (в редак­ції від 29 червня 1995 р.).

Бюджет являє собою план утворення й використан­ня фінансових ресурсів для забезпечення функцій, що здійснюються органами державної влади та місцевого самоврядування в Україні.

Бюджетна система складається з Державного бюд­жету України, республіканського бюджету Автоном­ної Республіки Крим і місцевих бюджетів. Зведений бюджет України складається з сукупності всіх бюдже­тів, що входять до бюджетної системи України. Він використовується для аналізу й визначення засад державного регулювання соціально-економічного розвитку України.

До місцевих бюджетів належать обласні, міські, районні, районні в містах, селищні та сільські бюджети.

Бюджет Автономної Республіки Крим об'єднує рес­публіканський бюджет і бюджети районів і міст рес­публіканського підпорядкування, бюджет області — обласний бюджет і бюджети районів і міст обласного підпорядкування, бюджет району — районний бюд­жет, бюджети міст районного підпорядкування, се­лищні та сільські бюджети. Бюджет міста, яке має районний поділ, об'єднує міський бюджет і бюджети районів, що входять до його складу.

Бюджетна система України будується на засадах справедливого й неупередженого розподілу суспільно­го багатства між громадянами і територіальними гро­мадами. Виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спряму­вання цих видатків.

бюджетний устрій — це організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури, взаємозв’язок між окремими ланками бюджетної системи.

Бюджетний устрій України визначається з урахуван­ням державного устрою та адміністративно-територі­ального поділу.

Бюджетний устрій базується на принципах:

• єдності, існування єдиного рахунку доходів і видат­ків кожної ланки бюджетної системи, єдиної право­вої бази, бюджетної класифікації, єдності форм бюд­жетної документації, принципів бюджетного проце­су, грошової системи, соціально-економічної полі­тики, надання необхідної статистичної та бюджет­ної інформації з одного рівня бюджету іншому;

• повноти, відображення в бюджеті всіх доходів і ви­датків;

• достовірності, формування бюджету на основі реаль­них показників, науково обґрунтованих нормативів та відображення у звіті про виконання бюджету тільки тих доходів і видатків, які є результатом кін­цевих касових операцій банків;

• гласності, висвітлення в засобах масової інформації показників бюджетів і звітів про їх виконання;

• наочності, відображення показників бюджетів у взаємозв'язку з загальноекономічними показника­ми в Україні та за її межами через використання за­собів максимальної інформативності результатів порівняльного аналізу, визначення темпів і пропор­цій економічного розвитку;

• самостійність бюджетів усіх рівнів, що забезпечує­ться наявністю власних доходних джерел і правом визначення напрямів їх використання відповідно до законодавства України;

• врахування загальнодержавних інтересів за скла­дання бюджетів всіх рівнів.

Бюджетний процес — регламентований законодав­ством порядок складання, розгляду, затвердження бюджетів, їх виконання і контроль за виконанням, за­твердження звітів про виконання бюджетів, що вхо­дять до бюджетної системи України.

Державний бюджет України затверджується що­річно Верховною Радою України на період із 1 січня по 31 грудня, а за особливих обставин — на інший період. Кабінет Міністрів України не пізніше 15 вересня кож­ного року подає до Верховної Ради України проект за­кону про Державний бюджет України на наступний рік. Разом із проектом закону подається доповідь про виконання Державного бюджету України поточного

року.

Регулярні звіти про доходи й видатки Державного бюджету України оприлюднюються в засобах масової інформації.

Контроль за використанням коштів Державного бюджету України від імені Верховної Ради України здійснює Рахункова палата.

Республіканський бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, міські, районні, районні в містах, селищні та сільські бюджети затверджуються Верхов­ною Радою Автономної Республіки Крим та відпо­відними місцевими радами народних депутатів.

Бюджетний рік розпочинається 1 січня і закін­чується 31 грудня.

Бюджетна класифікація — єдине систематизова­не, функціональне згрупування доходів і видатків бюджету за однорідними ознаками, що забезпечує за­гальнодержавну і міжнародну порівнянність бюд­жетних даних. Структура бюджетної класифікації розробляється Кабінетом Міністрів України і затвер­джується Верховною Радою України.

Правила складання і виконання бюджетів, що вхо­дять до складу бюджетної системи України, затвер­джуються в порядку, встановленому Кабінетом Мініс­трів України. Доходи й видатки бюджетів повинні повністю в них відображатися, їх взаємозалік і ком­пенсація забороняються, крім винятків, установ­лених у законах України. Передача бюджетних кош­тів з одного бюджету до іншого того самого рівня забо­роняється.

Доходи бюджетів утворюються за рахунок надходжень від сплати фізичними та юридичними особами податків, зборів та інших обов'язкових платежів, надходжень з інших джерел, установлених законодавством України. Доходи бюджетів України поділяються на доходи Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів.

Кошти Державного бюджету України витрачаються лише на цілі та в межах, затверджених законом про Державний бюджет України. Кошти республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів витрачаються лише на цілі та в межах, затверджених відповідно Верховною Радою Автономної! Республіки Крим, місцевими радами народних депутатів. До Державного бюджету України не включаються видатки, не передбачені законами України.

Видатки всіх бюджетів поділяються на поточні видатки і видатки розвитку. Поточні видатки — це ви­трати бюджетів на фінансування мережі підприємств, установ, організацій та органів, яка діє на початок бюджетного року, а також на фінансування заходів щодо соціального захисту населення та інших заходів, що не належать до видатків розвитку.

У складі поточних видатків вирізняються видатки бюджету, зумовлені зростанням мережі перелічені вище об'єктів із зазначенням всіх чинників, й вплинули на обсяг видатків. Видатки розвитку —1 витрати бюджетів на фінансування інвестиційної ' інноваційної діяльності, як-от: фінансування капітальних вкладень виробничого й невиробничого прі значення; фінансування структурної перебудови народного господарства; субвенції та інші видатках пов'язані з розширеним відтворенням.

 


Читайте також:

 1. II. Вимоги до складання паспорта бюджетної програми
 2. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 3. III. Виконання бюджету
 4. Агроценоз як система.
 5. Активний бюджетний дефіцитхарактеризу­ється спрямуванням коштів на інвестування еко­номіки, що сприяє зростанню ВВП.
 6. Алгоритм перевірки кошторису бюджетної установи
 7. Алгоритм розробки методичних основ бюджетування
 8. Аудит розрахунків з бюджетами
 9. Аудит фінансово-господарської діяльності бюджетних установ включає три етапи.
 10. Банківська система.
 11. Бюджет амортизаційних відрахувань
 12. Бюджет виплат по фінансовій діяльності
Переглядів: 524

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Фінансова система України. | Ознаки податку та його види.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.