Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Бюджет і бюджетна система.

Питання бюджету регулюються статтями 95—98 Конституції України та Законом України "Про бюд­жетну систему України" від 5 грудня 1990 р. (в редак­ції від 29 червня 1995 р.).

Бюджет являє собою план утворення й використан­ня фінансових ресурсів для забезпечення функцій, що здійснюються органами державної влади та місцевого самоврядування в Україні.

Бюджетна система складається з Державного бюд­жету України, республіканського бюджету Автоном­ної Республіки Крим і місцевих бюджетів. Зведений бюджет України складається з сукупності всіх бюдже­тів, що входять до бюджетної системи України. Він використовується для аналізу й визначення засад державного регулювання соціально-економічного розвитку України.

До місцевих бюджетів належать обласні, міські, районні, районні в містах, селищні та сільські бюджети.

Бюджет Автономної Республіки Крим об'єднує рес­публіканський бюджет і бюджети районів і міст рес­публіканського підпорядкування, бюджет області — обласний бюджет і бюджети районів і міст обласного підпорядкування, бюджет району — районний бюд­жет, бюджети міст районного підпорядкування, се­лищні та сільські бюджети. Бюджет міста, яке має районний поділ, об'єднує міський бюджет і бюджети районів, що входять до його складу.

Бюджетна система України будується на засадах справедливого й неупередженого розподілу суспільно­го багатства між громадянами і територіальними гро­мадами. Виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спряму­вання цих видатків.

бюджетний устрій — це організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури, взаємозв’язок між окремими ланками бюджетної системи.

Бюджетний устрій України визначається з урахуван­ням державного устрою та адміністративно-територі­ального поділу.

Бюджетний устрій базується на принципах:

• єдності, існування єдиного рахунку доходів і видат­ків кожної ланки бюджетної системи, єдиної право­вої бази, бюджетної класифікації, єдності форм бюд­жетної документації, принципів бюджетного проце­су, грошової системи, соціально-економічної полі­тики, надання необхідної статистичної та бюджет­ної інформації з одного рівня бюджету іншому;

• повноти, відображення в бюджеті всіх доходів і ви­датків;

• достовірності, формування бюджету на основі реаль­них показників, науково обґрунтованих нормативів та відображення у звіті про виконання бюджету тільки тих доходів і видатків, які є результатом кін­цевих касових операцій банків;

• гласності, висвітлення в засобах масової інформації показників бюджетів і звітів про їх виконання;

• наочності, відображення показників бюджетів у взаємозв'язку з загальноекономічними показника­ми в Україні та за її межами через використання за­собів максимальної інформативності результатів порівняльного аналізу, визначення темпів і пропор­цій економічного розвитку;

• самостійність бюджетів усіх рівнів, що забезпечує­ться наявністю власних доходних джерел і правом визначення напрямів їх використання відповідно до законодавства України;

• врахування загальнодержавних інтересів за скла­дання бюджетів всіх рівнів.

Бюджетний процес — регламентований законодав­ством порядок складання, розгляду, затвердження бюджетів, їх виконання і контроль за виконанням, за­твердження звітів про виконання бюджетів, що вхо­дять до бюджетної системи України.

Державний бюджет України затверджується що­річно Верховною Радою України на період із 1 січня по 31 грудня, а за особливих обставин — на інший період. Кабінет Міністрів України не пізніше 15 вересня кож­ного року подає до Верховної Ради України проект за­кону про Державний бюджет України на наступний рік. Разом із проектом закону подається доповідь про виконання Державного бюджету України поточного

року.

Регулярні звіти про доходи й видатки Державного бюджету України оприлюднюються в засобах масової інформації.

Контроль за використанням коштів Державного бюджету України від імені Верховної Ради України здійснює Рахункова палата.

Республіканський бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, міські, районні, районні в містах, селищні та сільські бюджети затверджуються Верхов­ною Радою Автономної Республіки Крим та відпо­відними місцевими радами народних депутатів.

Бюджетний рік розпочинається 1 січня і закін­чується 31 грудня.

Бюджетна класифікація — єдине систематизова­не, функціональне згрупування доходів і видатків бюджету за однорідними ознаками, що забезпечує за­гальнодержавну і міжнародну порівнянність бюд­жетних даних. Структура бюджетної класифікації розробляється Кабінетом Міністрів України і затвер­джується Верховною Радою України.

Правила складання і виконання бюджетів, що вхо­дять до складу бюджетної системи України, затвер­джуються в порядку, встановленому Кабінетом Мініс­трів України. Доходи й видатки бюджетів повинні повністю в них відображатися, їх взаємозалік і ком­пенсація забороняються, крім винятків, установ­лених у законах України. Передача бюджетних кош­тів з одного бюджету до іншого того самого рівня забо­роняється.

Доходи бюджетів утворюються за рахунок надходжень від сплати фізичними та юридичними особами податків, зборів та інших обов'язкових платежів, надходжень з інших джерел, установлених законодавством України. Доходи бюджетів України поділяються на доходи Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів.

Кошти Державного бюджету України витрачаються лише на цілі та в межах, затверджених законом про Державний бюджет України. Кошти республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів витрачаються лише на цілі та в межах, затверджених відповідно Верховною Радою Автономної! Республіки Крим, місцевими радами народних депутатів. До Державного бюджету України не включаються видатки, не передбачені законами України.

Видатки всіх бюджетів поділяються на поточні видатки і видатки розвитку. Поточні видатки — це ви­трати бюджетів на фінансування мережі підприємств, установ, організацій та органів, яка діє на початок бюджетного року, а також на фінансування заходів щодо соціального захисту населення та інших заходів, що не належать до видатків розвитку.

У складі поточних видатків вирізняються видатки бюджету, зумовлені зростанням мережі перелічені вище об'єктів із зазначенням всіх чинників, й вплинули на обсяг видатків. Видатки розвитку —1 витрати бюджетів на фінансування інвестиційної ' інноваційної діяльності, як-от: фінансування капітальних вкладень виробничого й невиробничого прі значення; фінансування структурної перебудови народного господарства; субвенції та інші видатках пов'язані з розширеним відтворенням.

 


Читайте також:

 1. II. Вимоги до складання паспорта бюджетної програми
 2. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 3. III. Виконання бюджету
 4. Агроценоз як система.
 5. Активний бюджетний дефіцитхарактеризу­ється спрямуванням коштів на інвестування еко­номіки, що сприяє зростанню ВВП.
 6. Алгоритм перевірки кошторису бюджетної установи
 7. Алгоритм розробки методичних основ бюджетування
 8. Аудит розрахунків з бюджетами
 9. Аудит фінансово-господарської діяльності бюджетних установ включає три етапи.
 10. Банківська система.
 11. Бюджет амортизаційних відрахувань
 12. Бюджет виплат по фінансовій діяльності
Переглядів: 1125

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Фінансова система України. | Ознаки податку та його види.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.