Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Фінансова система України.

Тема 7. Фінансове та трудове право

Окремі галузі законодавства України

Змістовний модуль 3.

 

План:

1. Фінансова система України.

2. Бюджет і бюджетна система.

3. Ознаки податку та його види.

4. Банківська система в Україні.

5. Принципи Трудового права.

6. Трудовий договір: поняття, сторони, зміст.

7. Робочий час та заробітна плата.

Література:

1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 із змінами та доповненнями згідно Закону України «Про внесення змін до Конституції України» №2222-IV. – Харків: Весна, 2007. – 48 с.

2. Закон України від 25 червня 1991 року №1251-XII „Про систему оподаткування” // Голос України від 09.08.1991 р. №153.

3. Закон України від 25.06.1991 р. № 1251-XII „Про систему оподаткування” // Голос України від 09.08.1991 р.

4. Закон України від 07.12.2000 р. №2121-III „Про банки і банківську діяльність” // Урядовий кур’єр від 17.01.2001 р.

5. Качан О.О. Банківське право: Навч. посіб. – К.: Школа, 2004. – 320 с.

6. Костюченко О.А. Банківське право: Підручник. - К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 544с.

7. Орлюк О.П. Фінансове право: Навч. посібн. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 528 с.

8. Основи права України / За редакцією професора В.Л. Ортинського. - Видання друге, доповнене і перероблене. - Львів: Оріяна-Нова, 2005.-368с.

9. Основи правознавства / За заг.ред. П.Д.Пилипенка.

10. Податкове право: Навч. посіб. / Г. В. Бех, О. О. Дмитрик, Ц. А. Кобильнік та ін.; За ред. проф. М. П. Кучерявенка. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 400 с.

11. Правознавство: Навч.пос./ За ред. Копєйчикова В.В. -К.: Юрінком Інтер, 1998. – 480c.

12. Правознавство: Підручник/ Авт. кол.: Дамський С.Е., Ковальський В.С., Колодій А.М. (керівник авт. кол.) та інші; За ред. В.В. Копєйчикова. — 7-е вид., стер. — К.: Юрінком Інтер, 2003. - 736 с. - Бібліогр. с. 724-726.

13. Савчук П.С., Самойленко Ю.П. Основи правознавства: Посіб. для абітурієнтів. — К.: А.С.К., 2000. — 208 с.

14. Фінансове право: Підручник / (Алісов Є. О., Воронова Л. К., Кадькален-ко С. Т. та ін.); Керівник авт. колективу і відп. ред. Л. К. Воронова. – Видання друге, виправлене та доповнене – X.: Фірма „Консум”, 1999. – 496 с.

15. Кодекс законів про працю України. – К.: Атіка, 2002. – 96 с.

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.93 №203 „Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності” // Урядовий кур’єр, 1993, 03, 25.03.93 №44 - 45.

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.94 №170 „Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору” // Урядовий кур’єр, 1994, 03, 24.03.94 №46 - 47.

18. Науково-практичний коментар до законодавства Украї­ни про працю / Б.С. Стичинський, І.В. Зуб, В.Г. Ротань. – 4-те вид., допов. та переробл. – К.: Видавництво А.С.К., 2003, – 1024 с.

19. Карпенко Д.О. Основи трудового права: Навч. посіб. – К.: Видавництво А.С. К., 2003. – 656 с. – (Економіка. Фінанси. Право.)

20. Людина і праця. Довідник правових питань. / Гол. ред. В.С.Ковальський. – К.: Юрінком Інтер, 1997.

21. Прокопенко В.І. Трудове право України. Підручник. Харків: Консум, 2000, 480 с.

22. Трудове право України. Підручник. За ред. Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої. К.: Т-во “Знання”, 2000. – 564 с.

 

 

Фінансове право — це сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини у сфері збирання, розподілу та використання органами державної влади та місцевого самоврядування грошових коштів із метою забезпечення виконання покладених на ці органи завдань і функцій.

Фінансове право виникло на межі державного та ад­міністративного права. Воно регулює певну сферу дер­жавного управління, пов'язану з розподілом і пере­розподілом національного доходу країни. У цих від­носинах проявляється організаційна роль органів дер­жавної влади й місцевого самоврядування, тому за ха­рактером вони є владно-майнові. Це є головною озна­кою, яка відрізняє фінансово-правові відносини від інших відносин грошового характеру. Наприклад, відносини державних ощадкас і громадян, які здають грошові вклади на зберігання, мають цивільно-пра­вовий характер.

Ще однією ознакою, яка відрізняє фінансове право бід інших галузей, є метод правового регулювання. У фінансовому праві використовується владний метод впливу держави на суб'єктів фінансово-правових відносин. Причому, на відміну від державно-правових та адміністративно-правових відносин, суб'єкти яких мають певні рамки для вибору форми поведінки, у фінансово-правових відносинах вони мають діяти су­воро в межах правових норм. Фінансово-правові від­носини будуються на принципі нерівності сторін.

Предмет регулювання фінансового права склада­ють відносини, що виникають у процесі становлення бюджетної системи України, порядку розподілу дохо­дів і видатків між її ланками; порядку підготовки прийняття й виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів; визначення системи оподаткування, видів і розмірів податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету.

Предмет регулювання фінансового права станов­лять бюджетна система України, порядок розподілу доходів і видатків між її ланками; порядок підго­товки, прийняття й виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів; система оподаткуван­ня, види, розміри і строки сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету; засади створення фінансового, грошового, кредитного та ін­вестиційного ринків; порядок державного фінансу­вання та кредитування, утворення й погашення дер­жавного внутрішнього і зовнішнього боргу; статус на­ціональної валюти, а також статус іноземних валют на території України; порядок випуску та обігу дер­жавних цінних паперів, їх види і типи.

Фінансово-правові відносини можуть виникати між: державою в цілому та її адміністративно-терито­ріальними утвореннями (Автономною Республікою Крим, областями, районами, містами, районами в міс­тах, селищами і селами); центральними та місцевими органами виконавчої влади й місцевого самоврядуван­ня; державними фінансовими органами і підприєм­ствами, установами та організаціями; державними фінансовими органами та населенням.

 


Читайте також:

 1. Active-HDL як сучасна система автоматизованого проектування ВІС.
 2. II. Бреттон-Вудська система (створена в 1944 р.)
 3. IV. Система зв’язків всередині центральної нервової системи
 4. IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО
 5. V. Систематизація і узагальнення нових знань, умінь і навичок
 6. VI. Система навчаючих завдань для перевірки кінцевого рівня завдань.
 7. VI. Система навчаючих завдань для перевірки кінцевого рівня завдань.
 8. VI. Узагальнення та систематизація знань
 9. VII. Закріплення нового матеріалу і систематизація знань.
 10. А/. Верховна Рада України.
 11. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 12. Автоматизована система ведення державного земельного кадастру
Переглядів: 340

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Захисне розділення мережі | Бюджет і бюджетна система.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.