Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Аудит розрахунків з бюджетами

 

Одними з важливих чинників розв'язання економічної кризи в суспільстві є вдосконалення системи оподаткування.

Мета аудиту розрахунків з бюджетом - висловлення аудитором думки про те, чи відповідають ці розрахунки за всіма податками і зборами, в усіх суттєвих аспектах нормативним документам, які регламентують порядок їх нарахування та сплати до бюджету.

Завдання аудитора - перевірити правильність обчислення податків і платежів та своєчасність і повноту їх сплати. Перевірці підлягає кожний вид податку та платежу. До основних нетоварних розрахункових операцій належать розрахунки з бюджетом (із фінансовими органами) за податки з обороту (акцизний збір, ПДВ тощо), з прибутків, з доходу працівників та ін.

У процесі аудиту вивчають акти перевірок, проведених Державною податковою адміністрацією, банком, Пенсійним фондом тощо. Крім того, з'ясовують причини прострочення платежів, за чий рахунок віднесена пеня, яких заходів вжито до винних осіб за несвоєчасне перерахування коштів.

Основними джерелами інформації для перевірки розрахунків з бюджетом є: довідки і розрахунки, декларації за окремими видами платежів, виписки банків і додані до них документи про перерахування належних сум у бюджет, бухгалтерські записи на рахунку 64 «Розрахунки за податками і платежами», регістри синтетичного й аналітичного обліків, баланс інші види фінансової звітності.

Під час аудиторської перевірки слід уточнити правильність виведення оборотів і сальдо за кожним видом податків та платежів на кінець звітного періоду, для чого дані аналітичного обліку кожного виду податку чи платежу порівнюють із залишками в регістрах аналітичного обліку і Головній книзі за рахунком 64 «Розрахунки за податками і платежами» чи іншими рахунками. Якщо виявлено неточності у розрахунках, потрібно вжити заходів щодо їх усунення і з'ясувати, чи підприємство заплатило штрафи, пеню податковим адміністраціям за неправильне визначення розміру платежу або його прострочення. Штрафи і пеню слід стягувати з посадової особи, винної у простроченні або в неправильному обчисленні план і в бюджет.

Під час аудиторської перевірки правильності нарахування і сплати окремих видів податків керуються законодавчими актами про оподаткування прибутку підприємств, про податок з доходів фізичних осіб, про податок на додану вартість, про акцизний збір тощо.

Основним джерелом надходження коштів до бюджету є податок з прибутку підприємств відповідно до Податкового Кодексу України. Об'єкт оподаткування - балансовий прибуток платника податку, що визначається за правилами Податкового Кодексу України. При цьому прибуток підприємства оподатковується за базовою ставкою - 21%.

Мета такого аудиту - встановлення відповідності методики визначення податку на прибуток, що застосовується на підприємстві, діючим нормативним документам для сформування думки про достовірність фінансової (бухгалтерської) звітності в усіх суттєвих аспектах.

Завдання аудиту:

– встановлення правильності визначення та відображення в обліку об'єкта оподаткування;

– перевірка порядку нарахування та строків сплати податку на прибуток;

– перевірка правильності і обґрунто­ваності пільг з податку на прибуток, що застосовуються;

– перевірка відповідності розрахунків податку на прибуток даним бухгалтерського обліку.

Послідовність перевірки:

1. Перевірка правильності визначення оподаткування прибутку та його складових.

2. Перевірка правильності застосування ставки оподаткування.

3. Перевірка правильності розрахунку податку.

4. Перевірка правильності розрахунку суми зменшення податкового зобов'язання.

5. Перевірка відповідності сум податку вказаних у розрахунках, даним бухгалтерського (податкового) обліку.

6.Перевірка повноти і своєчасності нарахування та перерахування податку.

7.Перевірка відповідності даних аналітичного обліку даним синтетичного обліку і звітності.

До типових порушень при аудиті розрахунків з бюджетом необхідно віднести наступні: неправильний перелік податків і зборів, які сплачує підприємство;неповне та неправильне відображення бази оподаткування щодо кожного податку чи збору; неправильне застосування ставок податків і зборів, а також помилкові арифметичні розрахунки з нарахування податків; незаконне та необґрунтоване застосування пільг щодо податків і зборів; неповнота та несвоєчасність сплати платежів і зборів до бюджету; неправильно складені декларації, розрахунки за платежами до бюджету і своєчасність їх подачі до податкового органу; неправильне відображення розрахунків з бюджетом у системі бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

 

Рекомендована література:

Основна:

1. Конституція України//Відомості Верховної Ради України.- 1996.-№30.- С. 381 -418.

2. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 14.09.2006 р. № 140-V//tep//www.rada.kiev.ua.

3. Закон України «Про підприємства в Україні» вiд 27.03.1991 № 887-XII

4. Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» вiд 26.01.1993 № 2939-XII

5. Закон України «Про рахункову палату» вiд 11.07.1996 № 315/96-ВР

6. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1997 р. № 996 (із змінами) // http//www.rada.kiev.ua.

7. Міжнародні стандарти аудиту надання впевненості та етики: Видання 2006 року / Пер. з англ. мови О. Б. Селезньова, О. Л. Ольхові-тсової, О. В. Гик, Т. Ц. Шарашидзе, Л. Й. Юрківської, С. О. Куликова.- К.: ТОВ «ІАМЦ АУ «СТАТУС», 2006.- 11S2 с.

8. ПОЛОЖЕННЯ про Міністерство фінансів України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. N 1837 // http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=66747&cat_id=28093 .

9. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку

10. Положення про сертифікацію аудиторів. Затверджено рішенням Аудиторської палати України від 31.05.2007 р. № 178/6 //http//www.liga. kiev.ua.

11. Порядок ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів. За­тверджений рішенням Аудиторської палати України від 26.04.2007 р. № 176/7 //http//www.liga.kiev.ua

12. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'я­зань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.1999 р. № 291 // http//www.liga.kiev.ua.

13. Білуха М. Т. Аудит: Підручник.- К.: Знання, 2000 - 768 с. // http://www.bibliotekar.ru/audit-2/index.htm.

Додаткова:

14. Усач Б. Ф. Аудит: Навч. посібник.- 4-е вид., випр. І доп. – К.: Знання, 2007.- 231 с.

15. Кулаковська А. П. Організація і методика аудиту: Навч. посіб / Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча.- 3-є вид.- К.: Каравела, 2006.- 560 с.

16. Дікань Л.В., Чечетова Н.Ф., Голуб Ю.О., Вороніна О.О. Аудит. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Х: ВД «ІНЖЕК», 2009. – 276 с.

17. Огійчук М.Ф., Новіков І.Т., Рагуліна І.І. Аудит: організація і методика: навч. посібник – К.: Алерта, 2010. – 584 с.

18. Калюга Є.В. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 8.050106 «Облік та аудит», 2008 р. // Укл. Є.В. Калюга, Л.С. Шатковська, І.В. Клименко, В.Л. Вакуленко, О.М.Ющенко / http://el-base.at.ua/load.

19. Мултанівська Т., Горяєва М. Аудит у схемах і таблицях / Ред. Я. Кавторєва. – Х.: Фактор, 2009. – 336 с.

20. Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. — К.: КНЕУ, 2000. — 260 с. // http://studentbooks.com.ua/content/view/283/35/1/0 .

Ресурси мережі Internet:

21. http//www.sau-apu.org.ua

22. http://www.apu.com.ua

23. http// www.zakon.rada.gov.ua

24. http//www.liga.kiev.ua.

25. http//www.uazakon.com

26. http//www.ucrf.gov.ua/uk/doc/laws/

27. http//www.nau.kiev.ua

28. http//www.nbuv.gov.ua

29. http//www.nlr.ru

30. http//www.universalinternetlibrary.ru

31. http//readbookz.com

32. http//e-library.ru

33. http://studentbooks.com.ua

34. http://www.bibliotekar.ru

35. http//www.sau-apu.org.ua

36. http://www.apu.com.ua

37. http// www.zakon.rada.gov.ua

38. http//www.liga.kiev.ua.

39. http//www.uazakon.com

40. http//www.ucrf.gov.ua/uk/doc/laws/

41. http//www.nau.kiev.ua

42. http//www.nbuv.gov.ua

43. http//www.nlr.ru

44. http//www.universalinternetlibrary.ru

45. http//readbookz.com


Читайте також:

 1. Адреса аудитора.
 2. Алгоритм проведення внутрішнього аудиту.
 3. Аналіз, звітність і аудит у сфері праці
 4. Аналітичні пройцедури в комп,ютерному аудиті
 5. Аналітичні процедури внутрішнього аудиту та їх класифікація.
 6. Аспекти незалежності аудиторської професії
 7. Аспекти незалежності аудиторської професії.
 8. Атестація аудиторів та порядок скасування атестата
 9. Аудит банківських та кредитних операцій
 10. Аудит валових витрат і валового доходу підприємства
 11. Аудит використання трудових ресурсів і розрахунків з оплати праці
 12. Аудит витрат на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг
Переглядів: 2238

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Аудит кредиторської заборгованості за кредитами банків | Відмінності фінансового і управлінського обліку

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.