Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Приклади розв’язування задач

1. На якій глибині розташоване джерело світла S у воді, якщо з поверхні води промені виходять у повітря з круга діаметром ? Показник заломлення води .

Із води виходять тільки ті промені, які йдуть під кутами, не більшими за кут повного внутрішнього відбивання. За законом повного внутрішнього відбивання маємо:
Розв’язок

Дано:

(1). З рисунка . Звідси (2). Відомо, що

(3)

Підставимо в (3) з (1), одержимо .

Глибину h визначаємо за формулою (2)

Відповідь: .

2. Збірна лінза дає дійсне збільшене у 2 рази зображення предмета. Визначити фокусну відстань лінзи, якщо відстань між лінзою і зображенням предмета 24 см. Побудувати зображення предмета в лінзі

Розв’язок

Для знаходження фокусної відстані скористаємось формулою лінзи , звідси . Лінійне збільшення лінзи , звідси   Лінійне збільшення лінзи , звідси
Дано:

.

Підставимо формулу (2) в формулу (1) і знайдемо

.

Побудоване зображення предмета в лінзі наведене на рисунку.

 
 

Відповідь:

 

3. На дифракційну ґратку, період якої , падає нормально монохроматична хвиля. За дифракційною ґраткою розміщена лінза фокусною відстанню , яка дає зображення дифракційної картини на екрані. Визначити довжину хвилі , якщо перший максимум удержується на віддалі від центрального.

Формула дифракційного максимуму на ґратці (1) Екран розміщений у фокальній площині лінзи. Для малих кутів маємо: . Тому (2), а і
Розв’язок

Дано:

З формули (1) .

Відповідь: .

4. Визначити найбільший порядок спектра, який може утворювати дифракційна ґратка, що має 500 штрихів на 1 мм, якщо довжина хвилі падаючого світла 590 нм. Яку найбільшу довжину хвилі можна спостерігати в спектрі даної ґратки?

З формули дифракційної ґратки: - умови головних дифракційних максимумів знайдемо . Так як , маємо
Розв’язок

Дано:

Найбільший порядок кmax можна спостерігати при , тобто

Найбільша довжина хвилі, яку можна спостерігати за допомогою цієї ґратки Відповідь:

5. Енергія фотона рівна кінетичній енергії електрона, що мав початкову швидкість 106 м/с і прискорений різницею потенціалів 4 В.

Знайти довжину хвилі фотона. .

Розв’язок

Енергія фотона , звідки (1). За умовою задачі енергія фотона рівна кінетичній енергії електрона (2),  
Дано:

де J – швидкість електрона, прискореного електричним полем.

Робота електричного поля рівна зміні кінетичної енергії електрона, тобто (3).

Тоді енергія фотона рівна (4).

Підставимо (4) в (1):

Відповідь: .

 

6. Найбільша довжина хвилі світла, при якій відбувається фотоефект для вольфраму дорівнює 0,275 мкм. Знайти роботу виходу електронів з вольфраму, найбільшу швидкість електронів, що вириваються з вольфраму світлом з довжиною хвилі 0,18 мкм, найбільшу енергію цих електронів.

Розв’язок

Робота виходу електронів . З рівняння Ейнштейна для зовнішнього фотоефекту, враховуючи, що , маємо:
Дано:


 

Знаючи найбільшу енергію електронів, що вилетіли, знайдемо відповідну найбільшу швидкість цих електронів:

Відповідь:

7. Яка кількість урану витрачається за добу на атомній електростанції потужністю 5000 кВт? ККД дорівнює 17%. Вважати, що при кожному акті розпаду виділяється енергія 200 МеВ.

 

Розв’язок

Дано:

 


Відповідь:

 

8. Знайти густину речовини в ядрі атома алюмінію та порівняти її з густиною алюмінію , якщо густина алюмінію рівна . Середній об’єм нуклона , а об’єм ядра атома V пропорційний атомній масі. Дефект маси не враховувати. , .

Розв’язок

Дано:

Густина речовини в ядрі: (1), де МЯ – масса ядра, V – об’єм ядра, (2), - середній об’єм нуклона. Масу ядра знаходимо як суму мас нуклонів: (3) Підставимо в (1) формули (2) і (3) маємо

 

 

ρ = = 0,87∙1017 (кг/м3)

Порівняємо густину речовини в ядрі і густину алюмінію

Відповідь: .


Задачі для самостійного розвязку

1. На поверхню води падають червоні промені з довжиною хвилі 0,7мкм. Визначити довжину хвилі цих променів у воді, якщо показник заломлення води дорівнює 1,33. (0,530 мкм)

2. На скільки змінюється довжина хвилі червоного світла під час переходу з вакууму в скло, якщо показник заломлення скла 1,5, а частота, що відповідає цій довжині хвилі, дорівнює 4ּ1014 Гц ? ( 250нм)

3. Під яким кутом повинен падати промінь на межу вода-скло, щоб відбитий промінь виявився перпендикулярним до заломленого? (490)

4. На горизонтальному дні водойми , що має глибину 1,2 м , лежить плоске дзеркало. Промінь світла падає на поверхню води під кутом 30o. На якій відстані по горизонталі від місця падіння променя вийде відбитий
промінь? ( 97 см )

5. Збиральна лінза дає на екрані зображення предмета зі збільшенням у 2 рази. Відстань від предмета до лінзи більша за її фокусну відстань на 6 см. Знайти відстань від лінзи до екрана. ( 36 см)

6. Відстань від предмета до збиральної лінзи в 5 разів більша, ніж фокусна відстань лінзи. Знайти лінійне збільшення лінзи. ( 4)

7. Свічка знаходиться на відстані 3,75 м від екрана. Між ними розташовують збиральну лінзу, яка дає чітке зображення свічки при двох положеннях лінзи. Знайти фокусну відстань лінзи, якщо відстань між її двома положеннями рівна 0,75 м. ( 0,9 м )

8. На дифракційну гратку з періодом 2,7 мкм нормально падає світло з довжиною хвилі 600 нм. Який найбільший порядок максимуму можна спостерігати на екрані? (4) 9. Знайти найбільший порядок спектра для жовтої лінії натрію з довжиною хвилі 589 нм, якщо період дифракційної гратки
дорівнює 2 мкм. (3)

10. Період дифракційної гратки дорівнює 3 мкм. Знайти загальну кількість дифракційних максимумів, які можна спостерігати за допомогою цієї гратки при опроміненні її світлом з довжиною хвилі 650 нм. Світло падає по нормалі до гратки. (9)

11. Дифракційна гратка опромінюється монохроматичним світлом з довжиною хвилі 620 нм. Знайти період цієї гратки, якщо на екрані, розташованому на відстані 60 см від неї, відстань між максимумами першого порядку дорівнює 1,48 мм. (50 мкм)

12. Яка ширина всього спектра першого порядку ( довжини хвиль якого лежать у межах 0,38 мкм до 0,76 мкм ), одержаного на екрані, що знаходиться на відстані 3 м від дифракційної гратки, яка містить 100 штрихів
на 1 мм ( 11 см )

13. Довжина хвилі червоної межі фотоефекту дорівнює 500 нм. Яку кінетичну енергію матимуть фотоелектрони, якщо катод фотоелемента опромінювати світлом з довжиною хвилі 400 нм? (0,62 еВ)

14. Визначити червону межу фотоефекту для калію, якщо робота виходу становить 1,92 еВ. (0,647 мкм)

15. Енергія фотонів, які падають на катод фотоелемента, становить 2еВ. Якщо енергію фотонів збільшити у 2 рази, то енергія фотоелектронів зростає у 5 разів. Чому дорівнює робота виходу для матеріалу
фотокатода? (1,5 еВ)

16. Яку напругу треба подати на анод фотоелемента з вольфрамовим катодом, щоб електрони, вивільнені випромінюванням з довжиною хвилі 0,1 мкм, не змогли досягнути анода? Робота виходу електронів з вольфраму дорівнює 4,2 еВ. ( -7,9 В) 17. Найбільша довжина хвилі в ультрафіолетовій серії спектра атома водню дорівнює 1,21×10-7 м. Яку найменшу швидкість повинні мати електрони, щоб при збудженні атомів водню ударами цих електронів з’явилась вказана
лінія спектру? ( 1,9× 106 м/с)

18. Визначити атомні номера, масові числа та хімічний символ ядер, які одержимо, якщо в ядрах 2Не3, 4Ве7 та 8О15 протони замінити нейтронами, а нейтрони – протонами (1H3, 3Li7, 7Na15)

19. Чому дорівнює питома енергія зв’язку атома кисню 8О16? (7,97 МеВ)

20. В яке ядро перетвориться ядро радону 88Ra226 після двох α-розпадів? ( 84Po218)

21. Скільки ядер розпадеться за 1 с з кожного міліарда ядер ізотопу йоду 53I131 ? (103)

22. Період піврозпаду ізотопу радію 88Ra226 1600 років. Скільки ядер ізотопу розпадеться за 3200 років, якщо початкова кількість радіоактивних ядер 109 ? (7,5·108)

23. Знайти число розпадів за 1с в 1г радію. (3,6×1010)

24. Скільки ядер розпадається за 1с в препараті кобальту 27Co60 масою 5г? Період напіврозпаду 27Co60 дорівнює 5,3 роки. (2,08 1014 с-1)

25. Визначити енергію, яка виділяється під час ядерної реакції
3Li7+1H1 → 22He4 (17,35 MeB)

26. Доповнити позначення в такій ядерній реакції
9F19+1H18O16 +? (2He4)

27 . Обчислити енергію, яка виділяється під час термоядерної реакції

1Н2+1H32He4 +0n1 (17,6 MeB)

28. Обчислити енергетичний вихід реакції 7N14+2He48O17 +1H1

( 1,2 МеВ)

29. Перша в світі ядерна електростанція мала потужність 5000 кВт і коефіцієнт корисної дії 17%. Яку кількість урану 92U235 витрачає ця електростанція за добу? Вважати, що при кожному акті ділення виділяється енергія 200 МеВ. (31 г)

30. У реакторі атомної електростанції за 1,5год. ділиться 1,5г 92U235. Визначити електричну потужність електростанції, якщо її ККД 10% , а при поділі одного ядра урану виділяється енергія 200МеВ. (2,27 МВт)Читайте також:

 1. Алгоритм розв’язання задачі
 2. Алгоритм розв’язання розподільної задачі
 3. Алгоритм розв’язування задачі
 4. Алгоритм розв’язування задачі
 5. Алгоритм розв’язування задачі
 6. Алгоритм розв’язування задачі
 7. Алгоритм розв’язування задачі
 8. Алгоритм розв’язування задачі
 9. Алгоритм розв’язування задачі оптимізації в Excel
 10. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ОДНОИНДЕКСНЫХ ЗАДАЧ ЛП
 11. Аналіз задач і алгоритмів
 12. Аналіз інформації та постановка задачі дослідження
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Атом та атомне ядро. | Фізичні константи

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.