Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Структура АІС

Інформаційна система Державної податкової служби – це сукупність інформації, апаратно-програмних і технологічних засобів, засобів телекомунікацій, баз і банків даних, методів і процедур, персоналу управління, які реалізують функції збору, обробки, накопичення і обробки інформації для підготовки і прийняття ефективних управлінських рішень в системі оподаткування.

АІС в системі оподаткування – це множина різних елементів та зв’язків між ними, що складають систему в цілому.

Системний підхід передбачає декомпозицію системи на складові згідно з цілями її функціонування. В сучасній концепції організації інформаційних систем у різних предметних областях виокремлюють дві частини: забезпечуючу і функціональну. Кожна з них в свою чергу складається з підсистем. Загальна структура АІС представлена на рис.1.2.

Підсистема – це сукупність компонентів системи, виділених за певною ознакою.

Забезпечуюча частина ІС в системі оподаткування включає підсистеми, які реалізують технологію автоматизованої обробки інформації.

Склад цих підсистем однорідний в різних інформаційних системах і відповідно до Державного стандарту включає: інформаційне, технічне, програмне, математичне, організаційне, правове забезпечення.

Забезпечуюча частина відповідає цілям функціонування всієї системи і забезпечує автоматизований розв’язок задач різних управлінських служб. При цьому, враховуються спеціальні вимоги до забезпечення з боку кожної функціональної підсистеми.

 
 

 


Рис. 1.2. Загальна структура АІС

Інформаційне забезпечення (ІЗ). Інформація формується у результаті обробки даних і є важливим елементом комп’ютерних інформаційних систем оподаткування.

Організація інформаційного забезпечення в інформаційних системах має особливе значення.

Система інформаційного забезпечення передбачає створення єдиного інформаційного фонду, систематизацію та уніфікацію показників і документів, розробку засобів формалізованого опису даних тощо.

Інформаційне забезпечення включає:

— методичні та інструктивні документи;

— єдину систему класифікації та кодування;

— інформаційну базу, яка у свою чергу поділяється на нормативно-довідкові документи, інформаційні повідомлення, інформаційні масиви.

Структура інформаційного забезпечення представлена на рис.1.3.

 
 

 


Рис.1.3. Структура інформаційного забезпечення

 

Технічне забезпечення. Технічні засоби служать основою побудови АІС. Потужність даних засобів в значній мірі визначає склад задач, які розв’язуються в даній предметній області. До технічного забезпечення АІС відносяться комп’ютерна техніка, засоби комунікації і оргтехніка. Іншими словами, технічне забезпечення – це комплекс взаємопов’язаних технічних засобів, призначених для збору, накопичення, обробки, передачі, обміну та відображення інформації, яка необхідна для управління системою оподаткування.

Організація систем обробки даних та інформаційних технологій будується на загальних принципах визначення і вибору конфігурації комплексу технічних засобів, які забезпечують ефективне інформаційне обслуговування всіх рівнів та об"єктів управління, а також враховують особливості виконання функцій і процедур управління в інформаційних системах органів Державної податкової служби.

Склад і кількість використовуваних технічних засобів визначається обсягами та інтенсивністю потоків інформації, технологією реалізації функцій управління.

Технічне забезпечення сучасних інформаційних систем ДПС – це комплекс різних видів техніки: обчислювальна техніка, переферійні пристрої, засоби автоматичного зчитування даних, офісні обладнання, комунікаційне обладнання, засоби передачі та обміну даними, комунікаційне обладнання, мережеве обладнання, засоби мультімедіа тощо. Основними засобами обробки даних є персональні ЕОМ.

Програмне забезпечення (ПО)– це сукупність програм системи обробки даних і програмних документів, які необхідні для експлуатації цих програм.

Програмне забезпечення включає сукупність програм, які реалізують функції і задачі автоматизованих інформаційних технологій і забезпечують стабільну роботу комплексів технічних засобів.

В склад ПО входять загальносистемні і спеціальні програми, інструктивно-методичні матеріали по використанню засобів програмного забезпечення, персонал. який займається його розробкою і супроводженням на весь період життєвого циклу АІТ.

До загальносистемного програмного забезпечення відносяться програми розраховані на широке коло користувачів і призначені для організації облікового процесу і для рішення задач обробки інформації які часто зустрічаються.

Спеціальне програмне забезпечення представляє собою сукупність програм, які розроблюються при створенні інформаційних технологій конкретного функціонального призначення.

Включає: пакети прикладних програм (ППП), які здійснюють організацію даних і їх обробку при рішенні функціональних задач.

Математичне забезпечення — це сукупність математичних методів, моделей і алгоритмів обробки інформації, які вирішуються при рішенні функціональних задач і в процесі автоматизації проектних робіт автоматизованих інформаційних технологій.

Математичне забезпечення включає засоби моделювання процесів управління, методи і засоби рішення типових задач управління, методи оптимізації управлінських процесів які досліджуються і прийняття рішень.

Організаційне забезпечення включає в себе власний апарат управління, який забезпечує функціонування всіх її підсистем, як єдиного цілого. Як правило персонал АІС складають працівники відділу розробки, відділу впровадження і супроводу нових програм, відділу експлуатації.

В теорії комп’ютерних систем обробки інформації в інформаційному забезпеченні виділяють:

— зовнішнє інформаційне забезпечення, яке включає в себе систему показників даної предметної області, систему класифікацій, первинні документи;

— внутрішнє забезпечення, що включає в себе інформаційну базу даних на машинних носіях.

Правове забезпечення – це сукупність норм виражених в нормативних актах, які встановлюють і закріпляють організацію цих систем, їх цілі, задачі, структуру, функції і правовий статус АІС.

Правове забезпечення на етапі розробки автоматизованих інформаційних систем і інформаційних технологій включає нормативні акти, пов"язані з договорними відношеннями розробника і замовника в процесі створення АІС та АІТ, з правовим регулюванням різних відхилень в ході цього процесу, а також зумовлені необхідністю забезпечення процеса розробки АІС і АІТ різними видами ресурсів.

Правове забезпечення на стадії функціонування АІС і АІТ включає визначення їх статусу в області державного управління, правове положення про компетентність ланок АІС і АІТ та організації їх діяльності, права, обов'язків і відповідальність персоналу, порядок створення і використання інформації в АІС, процедури її реєстрування, зберігання, передачі і обробки, порядок придбання і використання техніки.

Функціональна частина інформаційної системи реалізує рішення управління.

Основними принципами виділення самостійних функціональних підсистем комплексів задач є: відносна самостійність кожної із них; наличие соответствующего набору функцій і функціональних задач з чітко вираженою локальною ціллю функціонування; мінімізація складу включених в підсистему елементів.

Функціональна частина ІС державної податкової служби – є моделю системи управління об’єктом. Основне призначення цієї частини – автоматизований розв’язок задач і виконання розрахунків для виконання функцій і процедур управління системою оподаткування, прийняття ефективних управлінських рішень для наповнення державної казни.


Читайте також:

 1. III. Географічна структура світового ринку позичкового капіталу
 2. VІ. План та організаційна структура заняття
 3. А) Структура економічних відносин.
 4. Адміністративно – територіальний устрій і соціальна структура Слобожанщини у половині XVII – кінці XVIII століття
 5. Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура.
 6. Алфавіт мови і структура програми
 7. АРХІВНІ ДОВІДНИКИ В СИСТЕМІ НДА: ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА
 8. АРХІВНІ ДОВІДНИКИ В СИСТЕМІ НДА: ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА
 9. Атомно-кристалічна структура металів
 10. Б) Суспільний поділ праці та структура продуктивних сил.
 11. Базова алгоритмічна структура
 12. Базова структура
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Слід запам'ятати | Слід запам'ятати

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.