Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


VI. Накази Генерального прокурора України

1. Про організацію прокурорського нагляду за додержанням
законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяль­
ність, дізнання та досудове слідство. Наказ від 4 жовтня 1998 р.

№ 4.

2. Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю. Наказ від 7 жовтня 1999 р. № 3.

3. Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів у сфері боротьби з корупцією. Наказ від 23 квітня 1997 р. № 12.

4. Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів Службою безпеки, органами охорони державного і мит­ного кордонів України. Наказ від 5 квітня 2000 р. № 4.

5. Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України, які проводять опера­тивно-розшукову діяльністю. Наказ від 17 вересня 1999 р. № 2.

6. Про організацію роботи органів прокуратури у здійсненні йагляду за додержанням законів щодо прав і свобод громадян та захисту інтересів держави. Наказ від 2 жовтня 1998 р. № 2.

7. Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру,Додаток 


пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян. Наказ від 5 квітня 2000 р. № 3.

8. Про організацію роботи органів прокуратури щодо забез­печення нагляду за додержанням законів, спрямованих на попе­редження правопорушень серед неповнолітніх, захист їх прав. Наказ від 26 жовтня 1998 р. № 9.

VIL Міжнародно-правові документи

1. Конвенція про рабство від 25 вересня 1926 р. (із змінами, внесеними протоколом від 7 грудня 1953 р.) Ратифіковано 29 серпня 1956 р.

2. Міжнародна конвенція по боротьбі з підробленням грошо­вих знаків. Прийнято 20 квітня 1929 р. Ратифіковано 3 травня 1931 р.

3. Конвенція 29 Міжнародної Організації Праці про приму­сову чи обов'язкову працю. Прийнято 28 червня 1930 р. Ратифі­ковано 9 червня 1956 р.

4. Конвенція про попередження злочинові геноцид та пока­рання за нього. Прийнято резолюцією 260 А (III) Генеральної Асамблеї ООН 9 грудня 1948 р. Ратифіковано 18 березня 1954 р.

5. Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми та експлуата­цією проституції третіми особами. Ухвалена резолюцією 317 (IV) Генеральної Асамблеї ООН. Прийнято 21 березня 1949 р. Приєднання — 15 листопада 1954 р.

 

6. Конвенція про захист прав і основних свобод людини. Прийнято 4 листопада 1950 р. Ратифіковано 17 липня 1997 р.

7. Протоколи №№ 1, 2, 4, 7, 11 до Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 р. Прийнято 4 листопада 1950 р. Ратифіковано 17 липня 1997 р.

8. Протокол про внесення змін до Конвенції про рабство. Ухвалений резолюцією 794 (VIII) Генеральної Асамблеї ООН. Прийнято 23 жовтня 1953 р. Приєднання — ЗО квітня 1957 р.

9. Додаткова конвенція про скасування рабства, работоргівлі та інститутів і звичаїв подібних до рабства. Прийнято 7 вересня 1956 р. Ратифіковано УРСР 16 лютого 1957 р.

10. Європейська конвенція про видачу правопорушників.
Прийнято 13 грудня 1957 р. Ратифіковано 16 січня 1998 р. (із за­
стереженнями).


 

11. Конвенція про визнання та виконання іноземних арбіт­ражних рішень. Прийнято 10 червня 1958 р. Ратифіковано 22 серпня 1960 р.

12. Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримі­нальних справах. Прийнято 20 квітня 1959 р. Ратифіковано 16 січня 1998 р. (із застереженнями).

13. Єдина конвенція про наркотичні засоби. Прийнято ЗО бе­резня 1961 р. Ратифіковано 10 січня 1964 р.

14. Конвенція про злочини та деякі інші акти, що вчинюють­ся на борту повітряних суден. Прийнято 14 вересня 1963 р. При­єднання — 21 грудня 1987 р. (із застереженнями).

15. Європейська конвенція про нагляд за умовно засуджени­ми або умовно звільненими правопорушниками від ЗО листопада 1964 р. Приєднання — 22 вересня 1995 р.

16. Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Прийнято 7 березня 1965 р. Ратифіковано 21 січ­ня 1969 р.

17. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. Прийнято 16 грудня 1966 р. Ратифіковано 19 жовтня 1973 р.

18. Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права. Прийнято 16 грудня 1966 р. Приєднання — 25 грудня 1990 р.

19. Конвенція про незастосування строку давності до воєн­них злочинів і злочинів проти людства від 26 листопада 1968 р. Прийнято резолюцією 2391 (XXII) Генеральної Асамблеї ООН. Ратифіковано 25 березня 1969 р.

20. Конвенція про заходи, спрямовані на заборону й запобі­гання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права влас­ності на культурні цінності від 14 листопада 1970 р. Ратифікова­но 10 лютого 1988 р.

21. Конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повіт­ряних суден від 16 грудня 1970 р. Ратифіковано 27 грудня 1971 р. (із застереженнями).

22. Конвенція про психотропні речовини. Прийнято 21 люто­го 1971 р. Ратифіковано 27 жовтня 1978 р.

23. Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямова­ними проти безпеки цивільної авіації. Прийнято 23 вересня 1971 р. Ратифіковано 16 січня 1973 р.Додаток 


24. Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм. Прийнято 29 жовт­ня 1971 р. Приєднання — 15 червня 1999 р.

25. Європейська конвенція про передачу провадження у кри­мінальних справах. Прийнято 15 травня 1972 р. Приєднання — 22 вересня 1995 р.

26. Конвенція про припинення злочину апартеїду та покаран­ня за нього від ЗО листопада 1973 р. Ратифіковано 15 жовтня 1975 р.

27. Конвенція про запобігання та покарання злочинів проти осіб, які користуються міжнародним захистом, у тому числі дип­ломатичних агентів. Прийнято 14 грудня 1973 р. Ратифіковано 26 грудня 1975 р.

28. Додатковий протокол до Європейської конвенції про ви­дачу правопорушників. Прийнято 15 жовтня 1975 р. Ратифікова­но 16 січня 1998 р.

29. Другий додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників.-Прийнято 17 березня 1978 р. Рати­фіковано 16 січня 1998 р.

30. Додатковий протокол до Європейської конвенції про вза­ємну допомогу у кримінальних справах. Прийнято 17 березня 1978 р. Ратифіковано 16 січня 1998 р.

31. Міжнародна конвенція про боротьбу із захопленням за­ручників. Прийнято 17 грудня 1979 р. Приєднання — 8 травня 1987 р. (із застереженнями).

 

32. Конвенція про передачу засуджених осіб. Прийнято 21 березня 1983 р. Приєднання — 22 вересня 1995 р.

33. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюд­ських або таких, що принижують гідність, видів поводження і по­карання. Прийнято 10 грудня 1984 р. Ратифіковано 26 січня 1986 р.

34. Європейська конвенція про запобігання тортурам та не­людському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню. Прийнято 26 листопада 1987 р. Ратифіковано 24 січ­ня 1997 р.

35. Протокол про боротьбу з незаконними актами насильства в аеропортах, що обслуговують міжнародну цивільну авіацію, який доповнює Конвенцію про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації, прийняту в Мон-


реалі 23 вересня 1971 р. Прийнято 24 лютого 1988 р. Ратифіко­вано 20 лютого 1989 р.

36. Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямова­ними проти безпеки морського судноплавства. Прийнято 10 бе­резня 1988 р. Ратифіковано 17 грудня 1993 р.

37. Конвенція Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних ре­човин. Прийнято 20 грудня 1988 р. Ратифіковано 25 квітня 1991 р.

38. Резолюція 1989/65 Економічної Соціальної Ради ООН від 24 травня 1989 р. "Принципи ефективного попередження і розслідування незаконних, свавільних і сумарних страт".

39. Міжнародна конвенція про боротьбу з вербуванням, вико­ристанням, фінансуванням і навчанням найманців. Прийнято 4 грудня 1989 р. Ратифіковано 14 липня 1993 р.

40. Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Прийнято 8 листопада 1990 р. Ратифіковано 17 грудня 1997 р. (із застереженнями).

41. Конвенція про правову допомогу у цивільних, сімейних та кримінальних справах. Прийнято 22 січня 1993 р. Ратифікова­но 10 листопада 1994 р. (із застереженнями).

42. Протокол до Конвенції про правову допомогу у цивіль­них, сімейних та кримінальних справах (СНД). Прийнято 28 бе­резня 1997 р. Ратифіковано 3 березня 1998 р. (із застережен­нями).

43. Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля. Прийнято 25 червня 1998 р. Ратифіко­вано 6 липня 1999 р.

Крім тогоі Радянським Союзом та Україною були укладені двосторонні договори про правову допомогу з такими країнами; Албанія, Алжир, Болгарія, Угорщина, В'єтнам, Греція, Ірак, Ємен, Кіпр, Північна Корея, Куба* Румунія, Туніс, Фінляндія, Чехословаччина, Югославія, Італія, Азербайджан, США, Молдо­ва, Велика Британія, Канада, Китай, Польща, Литва, Словаччина; які також зберігають своє правове значення.


Таблиця 1

Судова система України

Верховний Суд України

 

 

  Пленум  
     
  Президія  
             
  Судові палати   Військова судова колегія
    :     І
кримінальна цивільна адміністративна господарська   Колегії суддів
                       

J

Продовження таблиці 1


■ ■

J

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
  Вищий господарський суд України     Вищий адміністративний суд України  
                 
  Касацій  
   
  Апеляційний суд України
  ......... [ "
  Апеляційні суди
     
!   І   і     І   І   ~]
Автономної Республіки Крим   обласні   міст Києва та Севастополя     військові суди регіонів і ВМС   господарські   адміні­стративні
                       
  Місцеві суди  
  і    
г   І   І   І   І
районний   міський   військовий суд гарнізону   господарський   адміністра­тивний  
                           

Таблиця 2

Система апеляційних судів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Апеляційний суд України
     
  Апеляційні суди
               
  Автономної Республіки Крим     Луганської області     Тернопільської області
 
               
  Вінницької області     Львівської області     Харківської області
 
               
  Волинської області     Київської області     Херсонської області
 
                 

Дніпропетровської області

Донецької області

Житомирської області

Закарпатської області

Запорізької області

Івано-Франківської області


 

 

 

 

 

 

 

   
  Кіровоградської області
 
   
  Миколаївської області
 
   
  Одеської області
 
   
  Полтавської області
 
   
  Рівненської області
 
   
  Сумської області
 

Продовження таблиці 2

Хмельницької області

Черкаської області

Чернівецької області

Чернігівської області

міста Києва

міста Севастополя


Таблиця З

Система військових судів


       
 
   
 

Військова судова колегія ВСУ


Військова судова палата Касаційного суду України


 


Військові апеляційні суди


 


 


Централь­ного регіону


Західного регіону


Південного регіону


Військово-

Морських

Сил


Військові місцеві суди


 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
               
  Вінницького гарнізону     Луганського гарнізону     Харківського гарнізону
     
                 
  Дарницького гарнізону     Львівського гарнізону     Хмельницького гарнізону
     
                 

 


Продовження таблиці З


Дніпропетровського гарнізону


Миколаївського гарнізону


Черкаського гарнізону


 


Донецького гарнізону


Одеського гарнізону


Чернівецького гарнізону


 


Євпаторійського гарнізону


Полтавського гарнізону


Чернігівського гарнізону


 


Житомирського гарнізону


Рівненського гарнізону


Київського гарнізону


 


Запорізького гарнізону


Ужгородського гарнізону


Севастопольського гарнізону


 


Івано-Франківського гарнізону


Феодосійського гарнізону


Сімферопольського гарнізону


Таблиця 4

Система господарських судів

Судова палата у господарських справах ВСУ

Вищий господарський суд України

Апеляційні господарські суди


Київський


Одеський


Дніпропет­ровський


Донецький


Львів­ський


Харків­ський


Севастополь-


Місцеві господарські суди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
  Автономної Республіки Крим     Київської області     Тернопільскої області
   
               
  Вінницької області     Кіровоградської області     Харківської області
   
               
  Волинської області     Луганської області     Херсонської області
   

Продовження таблиці 4


Дніпропетровської області


Львівської області


Хмельницької області


 


Донецької області


Миколаївської області


Черкаської області


 


Житомирської області


Одеської області


Чернівецької області


 


Закарпатської області


Полтавської області


Чернігівської області


 


Запорізької області


Рівненської області


міста Києва


 


Івано-Франківської області


Сумської області


міста СевастополяЗміст

Передмова......................................................................... З

Розділ І. Загальні положення правоохоронної, судової та правозахисної діяльності

Глава 1. Юридичне визначення правоохоронної,

судової та правозахисної діяльності................................ 6

§ 1. Поняття правоохоронного органу

та правоохоронної діяльності................................... 6

§ 2. Поняття спеціальної правоохоронної діяльності

та спеціального правоохоронного органу (служби) ... 13

§ 3. Поняття судової та правозахисної діяльності.. 16

§ 4. Предмет дисципліни "Суд, правоохоронні

та правозахисні органи України" та її місце серед

інших юридичних дисциплін.................................... 20

Глава 2. Законодавство про діяльність суду,

правоохоронних та правозахисних органів.....................

§ 1. Загальна характеристика правового регулюванння діяльності суду, правоохоронних та правозахисних

органів.......................................................................

§ 2. Класифікація нормативно-правових актів

про діяльність суду, правоохоронних

та правозахисних органів........................................

Глава 3. Державна політика у сфері правоохорони........ 39

§ 1. Спрямованість правоохоронної діяльності....... 39

§ 2. Моральність і ефективність діяльності

суду та правоохоронних органів.............................. 42

§ 3. Координація правоохоронної діяльності.......... .. 45


Читайте також:

 1. V. Постанови Пленуму Верховного Суду України
 2. А/. Верховна Рада України.
 3. АГРАРНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
 4. Аграрні закони України
 5. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
 6. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
 7. Адвокатура України.
 8. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України
 9. Адміністративно-територіальний устрій України
 10. Адміністрація Президента України
 11. Адреси бібліотек України
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
V. Постанови Пленуму Верховного Суду України | Розділ II. Суд України

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.015 сек.