Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Виправлення помилок та інші зміни у фінансовій звітності

Під час складання фінансової звітності виникають обставини, що вплива­ють на її показники, не виключено і виникнення помилок.

Порядок виправлення помилок, внесення та розкриття інших змін у фінансовій звітності визначаєть- ся Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 „Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах . Це Положення визначає порядок коригування фінансової звітності або роз­криття інформації у приміт- ках при виправленні помилок, допущених при скла­данні фінансових звітів у попередніх періодах; змі -нах в облікових оцінках і облі­ковій політиці; розкритті інформації про події, які відбуваються після дати Ба-лансу.

Датою балансу є дата, на яку складений баланс підприємства. Такою датою є останній день звітного періоду.

Події після дати Балансу — це події, які можуть відбуватися між датою балансу та датою затвердження керівництвом фінансової звітності, підготовленої до оприлюднення і які вплинули або можуть вплинути на фінансовий стан, резуль­тати діяльності та рух коштів підприємства.

Виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попе­редніх періодах, здійснюється коригуванням сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного періоду. Помилки можуть виникати внаслідок арифметичних підрахунків, неправильного застосування принципів обліку або навмисно.

При виправленні помилок важливо відслідковувати вплив допущеної по­милки на фінансові результати, суму податку на прибуток, суму нарахованих дивідендів, формування резервного капіталу, розрахунок показника прибут­ковості акцій.

Для виправлення помилки необхідно перш за все визначити суму помилки, допущеної в попередні звітні періоди, що призводить до коригування нерозподіле­ного прибутку на початок звітного періоду. Далі потрібно відобразити суму кори­гування нерозподіленого прибутку за попередній звітний період у Балансі та Звіті про фінансові результати і обов'язково розкрити інформацію про вплив помилки і коригування у Примітках до фінансової звітності.

Зміна облікових оцінок не спричиняє коригування нерозподіленого прибутку минулого періоду, оскільки вона стосується поточного і майбутніх періодів. Результати змін в облікових оцінках потріб- но включати до тієї самої статті звіту про фінансові результати, яка застосовується для відображе- ння доходів і витрат, пов'язаних з об'єктом такої оцінки. Якщо зміна облікової оцінки впливає на фіна- нсові результати наступних періодів, то це відображається і в наступних періодах. Внаслідок змін обліко вої оцінки зміню­ється сума витрат, а зміст бухгалтерських записів залишається без змін.

Зміна облікової політики можлива, лише якщо змінюються статутні вимоги, вимоги органу, який затверджує Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, або якщо зміни забезпечать достовірне відображення подій або операцій у фінан­совій звітності підприємства.

Для відображення змін облікової політики необхідно перш за все чітко визначити, відбулася зміна облікової політики чи облікової оцінки. При цьому слід мати на увазі, що якщо неможливо розмежувати зміну облікової політики та зміну облікової оцінки, то це розглядається і відображається як зміна облі­кової оцінки. Якщо ж виявиться, що це зміна облікової політики, то необхідно визначити вплив такої зміни в сумі, що відноситься до попереднього і поточно­го звітних періодів. Далі необхідно визначити вплив зміни облікової політики на фінансовий результат попереднього і звітного періодів; відобразити кори­гування сальдо нерозподіленого прибутку за попередній період у Балансі і Звіті про фінансові результати та розкрити зміну облікової політики у Примітках до фінансової звітності.

Події після дати Балансу можуть призвести до позитивних чи негативних результатів і вимагати коригування певних статей або розкриття інформації про ці події у Примітках до фінансової звітності.

Залежно від того, які події відбулися після дати Балансу, може виникнути потреба в коригуванні активів і зобов'язань або можливий перерозподіл інфор­мації про такі події у Примітках до фінансової звітності. Приблизний перелік подій після дати Балансу додається до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 „Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах".Читайте також:

 1. IV. Критерій питомої потенціальної енергії деформації формозміни
 2. А. Без зміни хазяїна та ендогенної агломерації
 3. А. Без зміни хазяїна та ендогенної агломерації
 4. АДАПТАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДО ЗМІНИ ЇЇ ЗАВАНТАЖЕННЯ.
 5. Адміністративні зміни кінця 18-19 ст. та утворення нових архівів
 6. Адміністративно-політичний устрій Української козацької держави середини XVII ст. Зміни в соціально-економічних відносинах
 7. Адміністративно-політичний устрій Української козацької держави середини XVII ст. Зміни в соціально-економічних відносинах
 8. Аналіз консолідованої звітності
 9. Аналіз опрацювання помилок
 10. Аналіз руху грошових коштів у контексті нової фінансової звітності Важливим завданням аналізу фінансового стану підприємства є оцінка руху грошових коштів підприємства.
 11. Аналіз чутливості рівня беззбитковості до зміни основних факторів
 12. Аналітична перевірка звітності
Переглядів: 1197

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Примітки до річної фінансової звітності | Предмет і основні категорії психології вищої школи як нової галузі психологічної науки. Завдання психології вищої школи на сучасному етапі реформування вищої освіти в Україні.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.