Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Структура дыпломнай работа


Дыпломная работа, як правіла, складаецца з тытульнага ліста, задання, рэферата, зместу, уводзін, асноўнай часткі, заключэння, спіса выкарыстаных крыніц і літаратуры, дадаткаў.

Тытульны ліст з'яўляецца першай старонкай дыпломыай работы, ён уключаецца ў агульную нумарацыю старонак. Нумар старонкі на тытульным лісце не ставіцца (глядзі дадатак № 3).

Заданне на дыпломную работу афармляецца на тыпавым бланку падпісваецца дыпломнікам, навуковым кіраўніком і загадчыкам кафедры.

У рэфераце падаюцца звесткі аб агульным аб'ёме работы (колькасць старонак), колькасць ілюстрацый, табліц, дадаткаў, выкарыстаных крыніц і літаратуры, пералік ключавых словаў і тэкст рэферата.

Пералік ключавых словаў характарызуе асноўны змест дыпломнай работы і ўключас ад 5 да 15 слоў у назоўным склоне, напісаных праз коску ў радок прапіснымі літарамі. Аптымальны аб'ём гэксгу рэферата 1500 -2000 друкаваных знакаў (прыкладна адна старонка). Тэкст рэферата павінен адлюстроўваць тэму, прадмет, характар і мэту работы, метады даследавання, навізну атрыманых вынікаў, магчымасці ўкаранення рэкамендацый у практыку (глядзі дадатак № 4).

Змест работы адлюстроўвае яе структуру, у ім падаюцца з указаннем старонак уводзіны, загалоўкі глаў і параграфаў, або раздзелаў і падраздзелаў, заключэнне, спіс выкарыстаных крыніц і літаратуры і дадаткі (глядзі дадатак № 5).

Ва уводзінах раскрываецца актуальнасць абранай тэмы, фармулюецца мэта і задачы даследавання, даецца кароткая характарыстыка аб'екта даследавання, аналізуецца ўзровень тэарэтычнай распрацоўкі праблемы, яе навізна, праводзіцца крытычны агляд сучаснага асвятлення даследуемай тэмы ў літаратурных і іншых крыніцах, абагульняюцца і ацэньваюцца пункты гледжання розных аўтараў па тэме даследавання, падаюцца выкарыстанныя ў дыпломнай рабоце метады вырашэння пазначаных праблем.

У асноўнай частцы дыпломнай працы выкладаецца аўтарскае рашэнне пастаўленых ва ўводзінах навукова-даследчых задач па даследуемай праблематыцы і крытычна ацэньваецца практыка ажыццяўлення дзейнасці ў абраным аўтарам напрамку на прыкладзе канкрэтнай арганізацыі (прадпрыемства), якая выступіла ў якасці аб'екта дыпломнага даследавання. Раскрыццё пастаўленых задач павінна засноўвацца на фактах і лічбавым матэрыяле. Для гэтага да дыпломнай працы прыкладаюцца запоўненыя дадаткі. Выяўляюцца як бягучыя, так і прагнозныя рэзервы аптымізацыі даследуемых параметраў эканамічнага і сацыяльнага развіцця арганізацыі (прадпрыемства), павышэння эфектыўнасці яе дзейнасці, паляпшэння выкарыстання яе эканамічнага патэнцыялу. Мэтазгодна акцэнтаванне ўвагі на прагнозных рэзервах павышэння эфектыўнасці гаспадарання, якія могуць быць ужытыя для аптымізацыі працэсу функцыянавання арганізацыі (прадпрыемствы) у перспектыве.

УЗаключэннi дыпломнай працы лагічна і паслядоўна, па пунктах у выглядзе тэзісаў выкладаюцца асноўныя высновы па выніках праведзенага даследавання і даюцца рэкамендацыі і прапановы аўтара па аптымізацыі вывучанага ім напраўлення. Аўтарскія высновы, рэкамендацыі і прапановы павінны быць канкрэтнымі і выразнымі, рэальнымі і абгрунтаванымі; даваць поўнае ўяўленне пра змест і значнасць, абгрунтаванасць і эфектыўнасць праведзенага даследавання; адлюстроўваць найважнейшыя вынікі, у першую чаргу, практычных глаў асноўнай часткі дыпломнай працы.
У высновах коратка, але досыць поўна, даецца ацэнка аб'екта дыпломнага даследавання ў цэлым і па выбранай праблематыцы ў прыватнасці. Пажадана ў заключэнні раскрыць рэкамендуемые студэнтам шляхі, механізмы і мерапрыемствы па выкарыстанню і эфектыўнай рэалізацыі выяўленых бягучых і прагнозных рэзерваў росту паспяховай дзейнасці арганізацыі (прадпрыемства) і адзначыць перспектывы далейшага даследавання праблемы.
У дадаткі ўключаецца дапаможны матэрыял, які прызначаны для больш поўнага раскрыцця зместу і вынікаў дыпломнай працы; падцвярджэння яе практычнай накіраванасці і значнасці; абгрунтавання выкарыстаных аўтарам методык і праведзеных разлікаў.

 

 

2.5 Абарона дыпломнай працы ў Дзяржаўнай


Читайте також:

 1. III. Географічна структура світового ринку позичкового капіталу
 2. ISO 15504. Призначення і структура стандарту
 3. ISO 15504.Структура еталонної моделі
 4. IV. Работа над связной речью в период обучения грамоте.
 5. IY.3. Общество и его структура.
 6. VІ. План та організаційна структура заняття
 7. А) Структура економічних відносин.
 8. Агропромисловий комплекс та його структура
 9. Адміністративно – територіальний устрій і соціальна структура Слобожанщини у половині XVII – кінці XVIII століття
 10. Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура.
 11. Алфавіт мови і структура програми
 12. Арганізацыйна-метадычныя аспекты выбару тэмы дыпломнай працы.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Арганізацыйна-метадычныя аспекты выбару тэмы дыпломнай працы. | Экзаменацыйнай камісіі.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.