Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


I. Природні ресурси Землі.

Природні ресурси – частина географічного середовища, сукупність природних умов існування та діяльності людини.

До них відносяться компоненти і сили природи, які на даному рівні розвитку продуктивних сил використовуються або можуть бути використані як засоби виробництва і предмет споживання для задоволення матеріальних та духовних потреб суспільства.

М. Ф. Реймерс пише, що природні ресурси — це природні об’єкти і явища, що викорис­товуються в теперішньому і майбутньому для прямого і непрямого споживання, сприяють створенню матеріальних багатств, відтворенню трудових ресурсів, підтримці умов існування людини, підвищенню якості життя, в тому числі феномени природи. Він говорить про природні ресурси як про тіла і сили природи (природні блага), суспільна корисність яких позитивно або негативно змінюється в результаті трудової діяльності людини.

Природні ресурси класифікують за:

· їхнім призначенням – виробничі та рекреаційні;

· належністю до тих чи інших компонентів природи – земельні, лісові, мінеральні;

· вичерпністю – вичерпні та невичерпні ресурси.

Вичерпні в свою чергу поділяються на: а) відновлювані; б) відносно відновлювані; в)невідновлювані.

Відновлювані ресурси – це рослинний і тваринний світ, а також деякі види мінеральних ресурсів, зокрема, кухонна сіль. Відновлення таких ресурсів відбувається з різною швидкістю і залежить від тривалості їх життєвого циклу (злакові культури — 6—12 місяців, ліси — 70—100 років тощо).Темпам споживання відновлюваних ресурсів мають відповідати темпи їхнього відновлення. Інакше відновлювані природні ресурси можуть стати невідновлюваними.

До відносно відновлюваних належать земельні, лісові та водні ресурси. наприклад торф, самосадні солі, ґрунти, ресурси деревини, темпи поновлення яких значно відстають від темпів експлуатації.

Невідновлювані ресурси – це такі ресурси, що зовсім не відновлюються або відновлюються значно повільніше, ніж відбувається їхнє використання людиною. До них належать мінеральні, паливні та мінерально-сировинні ресурси (нафта, природні горючі гази, вугілля, горючі сланці, ядерна енергія поділу урану та термоядерна, металічні та неметалічні корисні копалини, мінеральні та будівельні матеріали тощо);

Використання цих ресурсів можливе тільки один раз, і воно неминуче призводить до виснаження їх запасів. Поповнення цих запасів неможливе, оскільки відсутні умови, в яких вони виникли багато мільйонів років назад, або відбувається дуже повільно.

Одним з основних напрямів раціонального використання мінеральних ресурсів є впровадження їхньої комплексної переробки, безвідходних і ресурсозберігаючих технологій.

До невичерпних ресурсів належать космічні та кліматичні ресурси. Космічніресурси – це сонячна радіація, енергія морських припливів, дощові опади, кінетична енергія вітру і морського прибою, потен­ційна енергія рік і морських припливів, вода як речовина і засіб транспортування;

Кліматичні ресурси – це повітря, енергія вітру, опади тощо (таблиця 1).

Таблиця 1

Основні типи природних ресурсів

Природні ресурси
Невичерпні Вичерпні
Космічні: Кліматичні: Невідновлювані: Відносно відновлювані: Відновлювані:
сонячна радіація енергія морських приливів повітря енергія вітру опади мінеральні поливні мінірально-сировинні лісові земельні рослинний світ тваринний світ

Категорія «природні ресурси» вказує на безпосередній зв’язок природи з господарською діяльністю людини, що нерідко призводить до негативних суспільних явищ, завдаючи природі великої шкоди. А відтак процес взаємодії людини з довкіллям по суті своїй двоєдиний. З одного боку, це — використання природних ресурсів, а з другого, — вплив на довкілля і необхідність рахуватися з природоохоронними процесами.

А тому виходячи з належності, відношення до природних систем, а також розміщення, природні ресурси поділяються на такі групи:

1) за ознакою належності до природних систем: космічні (проміння, метеорити), планетарні (геліоенергія, гравітаційна енер­гія), ресурси Землі (атмосфера, гідросфера, літосфера );

2) за відношенням до природних систем: елементи природних систем (мінерали, ґрунти, види рослин і тварин тощо) та результати їх функціонування (поліпшення родючості ґрунтів, приріст біологіч­ної маси, зростання поголів’я та маси тварин тощо).

3) за видом і тривалістю кругообігу: у довготривалому кругообігу (космічний, геологічний) і в короткотривалому (біологічний кругообіг води);

4) за характером розміщення на поверхні землі: відносно рів­номірно розподілені (атмосфера, біосфера) та зосереджені (гідросфера, літосфера та їх елементи);

5) за можливістю переміщення по території: такі природні ресурси, що переміщуються природно (повітряні маси, вода, тварини), та такі, що не переміщуються (рослинні);

6) за видами: мінеральні, кліматичні, водні, земельні, лісові, рекреаційні тощо.


Читайте також:

 1. I. Теорія граничної продуктивності і попит на ресурси
 2. V. ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ. ОХОРОНА НАДР ТА ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГЕТИКИ
 3. Аеромедичні ресурси (Медична евакуація)
 4. Антропогенний вплив – це будь-який вплив, що здійснює людина на навколишнє середовище та його ресурси.
 5. Базисні ресурси фабрики програм
 6. Банківські ресурси, їх види та класифікація
 7. Біологічні ресурси
 8. Біологічні ресурси
 9. Блок 1. Ресурси виробництва
 10. Виконання електричних мереж, ізольованих від землі.
 11. Виробничі ресурси і їх структура. Фактори виробництва
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Природні умовиУкраїни.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.