Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Адміністративна відповідальність

Поняття та підстави адміністративної відповідальності.За вчинення адміністративного правопорушення, тобто виконання складу проступку, законодавством передбачена адміністративна відповідальність. На жаль, КУпАП не містить визначення адміністративної відповідальності, обме­жуючись вказівкою на те, що її мірою є адміністративне стягнення, що застосовується з метою перевиховання правопорушника і запобігання правопорушенням.

Внаслідок цього всі існуючі дефініції категорії «адміністративна від­повідальність» мають дослідницький характер і досить різні.

Так, Л. В. Коваль вважає, що адміністративна відповідальність — це застосування до порушників загальнообов'язкових правил, що діють у сфері управління та інших сферах адміністративних стягнень1.

Радянське адміністративне право. — К., 1986. — С. 189.


252_____________________________________________________ Глава 7

Ю. П. Битяк і В. В. Зуй пишуть, що це вид юридичної відповідаль­ності фізичних і юридичних осіб перед органами виконавчої влади чи су­дом за порушення адміністративно-правових норм на основі застосуван­ня адміністративних стягнень1.

Е. В. Додин дійшов висновку, що адміністративна відповідальність — це визначення повноважними державними органами через застосування адміністративно-примусових заходів, обмежень майнових, а також осо­бистих благ і інтересів за здійснення адміністративних правопорушень2.

Переліченим дефініціям бракує відсутність про виконання суб'єкта­ми протиправних дій та вживаних за їх вчинення заходів адміністратив­ного примусу. Це є істотним компонентом будь-якої відповідальності, зокрема і адміністративної. Не можна сумніватися у тому, що відпові­дальність настане лише тоді, коли правопорушником виконані встанов­лені компетентною особою заходи впливу.

Враховуючи зазначене, формулюється дефініція адміністративної відповідальності. Адміністративна відповідальність — це примусове, з до­держанням встановленої процедури, застосування правомочним суб'єктом передбачених законодавством за вчинення адміністративного проступку заходів впливу, які виконані правопорушником.

Як явище правової дійсності вона характеризується двома видами ознак. По-перше, це ознаки, властиві юридичній відповідальності в ціло­му (основні); по-друге, ознаки, що відмежовують адміністративну відпо­відальність від інших видів юридичної відповідальності (похідні).

Основні ознаки адміністративної відповідальності полягають у тому, що вона:

1) є засобом охорони встановленого державою правопорядку;

2) нормативно визначена і полягає в застосуванні (реалізації) санк­
цій правових норм;

3) є наслідком винного антигромадського діяння;

4) супроводжується державним і громадським осудом правопоруш­
ника і вчиненого ним діяння;

5) пов'язана з примусом, з негативними для правопорушника наслід­
ками (морального або матеріального характеру), яких він має зазнати;

6) реалізується у відповідних процесуальних формах.

Похідні ознаки адміністративної відповідальності визначаються її юридичною природою.

Тривалий час у правовій науці підставою адміністративної відпові­дальності вважалася протиправна винна дія або бездіяльність, що пору­шує встановлене адміністративно-правовою нормою правило, але за сво­їм характером і наслідками не тягне за собою кримінального покарання.

Адміністративне право України. — Харків, 1999. — С. 121.

о

Державне управління; теорія і практика. — К., 1998. — С. 266.


Адміністративно-деліктне право______________________________ 253

Отже, вихідним моментом була теза про те, що порушення правил пове­дінки, встановлених будь-якою адміністративно-правовою нормою, тягне за собою адміністративну відповідальність.

Проте дослідження адміністративної відповідальності свідчать, що вона настає при порушенні не всіх, а тільки певної групи адміністратив­но-правових норм. Це пояснюється специфікою адміністративного права, яке, як відомо, регулює суспільні відносини, що виникають у сфері вико­навчо-розпорядчої діяльності держави. Внаслідок багатоманітності сус­пільних відносин, які виникають у цій галузі, всі норми адміністративно­го права утворюють кілька груп. Це такі, що:

— закріплюють порядок утворення і правове становище суб'єктів;

— визначають форми і методи управлінської діяльності;

— встановлюють порядок проходження державної служби, права та
обов'язки державних службовців;

— визначають способи і порядок забезпечення законності в держав­
ному управлінні;

 

— регулюють управління окремими галузями (соціально-культур­
ною, адміністративно-політичною тощо), державними функціями і тери­
торіями;

— встановлюють права та обов'язки різних категорій фізичних осіб у
сфері виконавчої і розпорядчої діяльності держави.

Як правило, адміністративна відповідальність настає за порушення найменшої частини адміністративно-правових норм, а саме за порушення фізичними особами деяких обов'язків, тобто за вчинення адміністратив­них правопорушень (проступків).

Щодо основної маси норм адміністративного права, то порушення встановлених ними правил не тягне за собою адміністративної відпові­дальності. Більше того, у деяких випадках окремі категорії фізичних осіб (зокрема, військовослужбовці) при вчиненні адміністративних право­порушень підлягають дисциплінарній відповідальності, тоді як за за­гальним правилом встановлена відповідальність адміністративна (ст. 15 КУпАП).

Таким чином, не кожне порушення правил, встановлених адміністра­тивно-правовою нормою, спричиняє адміністративну відповідальність. Адміністративну відповідальність тягне за собою порушення тільки тієї норми адміністративного права, яка охороняється адміністративними санкціями.

Викладене дає змогу встановити, що похідними ознаками адміністра­тивної відповідальності є:

1) притягнення до адміністративної відповідальності можливо тільки
в результаті вчинення адміністративного проступку;

2) адміністративна відповідальність полягає в застосуванні до вин­
них адміністративних стягнень. У ст. 23 КУпАП зазначено, що адмініст­
ративне стягнення є міра відповідальності;Читайте також:

 1. IV. Відповідальність сторін
 2. А) фінансова; б) адміністративна; в) кримінальна.
 3. Адміністративна відповідальність
 4. Адміністративна відповідальність
 5. Адміністративна відповідальність
 6. Адміністративна відповідальність
 7. Адміністративна відповідальність за порушення аграрного законодавства
 8. Адміністративна відповідальність за порушення земельного законодавства
 9. Адміністративна відповідальність за порушення митних правил
 10. Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства.
 11. Адміністративна відповідальність неповнолітніх.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Суб'єктивна сторона адміністративного правопорушення. | Глава 7

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.