Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Адміністративна відповідальність за порушення митних правил

Дізнання у справах про контрабанду провадиться митними органами.

В останні роки вельми актуальною стала контрабанда людей, особливо жінок, органів людини, що призначені для імплантації.

 

Метою адміністративної відповідальності є охорона та захист суспільних відносин у сфері правового регулювання митної ді­яльності, а також виховання громадян та посадових осіб у дусі поваги до норм митного права.

Адміністративна відповідальність за порушення митних пра­вил виконує такі функції:

превентивну(попереджувальну), реалізація якої спрямо­вана на спонукання суб'єктів митно-правових відносин до дот­римання вимог митного законодавства, запобігання вчиненню правопорушень в подальшому особою, яка раніше вже вчинила порушення митних правил (спеціальна превенція) та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень, й запо­бігання вчиненню митних правопорушень іншими особами (за­гальна превенція);

охоронну, яка полягає у витісненні та ліквідації суспіль­них відносин, що не відповідають митно-правовим нормам;

— репресивну (каральну), яка дістає свій вияв у тих неспри­ятливих наслідках, які відображені у санкції норм митного пра­ва і які повинна зазнавати особа внаслідок скоєного ним пору­шення митних правил тощо.

Адміністративна відповідальність за порушення мит­них правил — це специфічна форма реагування держави в особі митних органів або суду на вчинення правопорушень у сфері мит­ної діяльності, згідно з якою особи, що скоїли ці проступки, по­винні відповісти за свої протиправні діяння і понести за це по­карання у встановлених митним законодавством формах і по­рядку.

 

Адміністративну відповідальність, як правило пов’язують із застосуванням заходів адміністративного примусу. Проте серед численних заходів адміністративно-примусового характеру (митний контроль, адміністративне затримання; вилучення товарів і документів тощо) тільки адміністративне стягнення ви­конують функцію покарання і тільки їх застосування тягне нас­тання адміністративної відповідальності.

Адмі­ністративне стягнення — це міра покарання, що призначаєть­ся керівником (заступником) митного органу або суддею особі, винній у вчиненні порушення митних правил.

Стаття 322 МК містить перелік стягнень, які можуть бути накладені за порушення митних правил. Це:

— попередження;

— штраф;

— конфіскація товарів — безпосередніх предметів порушен­ня митних правил, товарів із спеціально виготовленими схови­щами (тайниками), що використовувалися для приховування безпосередніх предметів порушення митних правил від митно­го контролю, транспортних засобів, що використовувалися для переміщення безпосередніх предметів порушення митних пра­вил через митний кордон України (далі — конфіскація).

Попередження (ст. 324 МК) — це вид адміністративного стяг­нення, що полягає в офіційному осудженні особи, визнаної винною у вчиненні порушення митних правил, і застереженні її від вчинення подібних протиправних діянь в подальшому.

Штраф (ст. 325 МК) — це адміністративне стягнення май­нового характеру, що полягає у стягненні з правопорушника митно-правової норми певної суми грошових коштів у дохід держави.

Юридичний зміст штрафу полягає у такому:

— штраф є основним видом адміністративного покарання;

— є видом стягнення грошового характеру, яке виконує ка­ральну функцію, на відміну від цивільно-правового штрафу, який має компенсаційну природу;

— нараховується у відносно визначених одиницях — неопо­датковуваних мінімумах доходів громадян, що дозволяє йому бути величиною змінною, яка повинна залежати від умов роз­витку економіки держави, автоматично коригуватись з ураху­ванням росту темпів інфляції та змін економічної ситуації, за­лишаючись при цьому дієвим засобом адміністративного пока­рання;

— застосовується як в позасудрвому, так і в судовому порядку;

— сума штрафу у повному обсязі підлягає зарахуванню до державного бюджету.

Конфіскація (ст. 326 МК) як вид адміністративного стягнен­ня — це примусове, безоплатне звернення у власність держави предметів.

До обставин що звільняють від відповідальності за пору­шення митних правил, належать умови і фактори, за наявнос­ті яких особа, хоча й визнається винною У вчиненні право­порушення передбаченого МК, але звільняється від реаль­ного виконання покарання за свої протиправні діяння. Тре­ба зазначити, що за цих умов особа вважається правопорушником

Звільняються від відповідальності:

- іноземці які згідно з чинним законодавством та міжна­родними договорами України користується імунітетом від ад­міністративної юрисдикції України (ст. 16 КпАП),

- особи які вчинили правопорушення, яке уповноважена посадова особа визнала як малозначуще, тобто таке, що не має значної суспільної небезпеки, не спричинило або нездатне зав­дати бодай найменшої шкоди суспільним інтересам, правам свободам громадян, установленому порядку управління в сфері

Адміністративна відповідальність може бути замінена на:

— заходи виховного впливу, що можуть бути застосовані до неповнолітніх у віці від шістнадцяти до вісімнадцяти років (ст. 24-1 КпАП);

— кримінальну відповідальність у разі порушення кримі­нальної справи за матеріалами, отриманими при провадженні справи про порушення митних правил (ст. 391 МК).

Обставини, що пом 'якшують відповідальність за порушення митних правил. У ст. 34 КпАП встановлено фактори і умови, за наявності яких посадова особа митних органів чи суіщя можуть призначити менш суворі міри адміністративної відповідальнос­ті з тих, що передбачені статтею МК. На відміну від криміналь­ного закону, пом'якшення адміністративного покарання мож­ливе лише в межах санкції застосовуваної статті. Такими пом'якшуючими обставинами визнаються:

1) щире каяття винного;

2) відвернення винним шкідливих наслідків правопорушення, добровільне відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди;

3) вчинення правопорушення під впливом сильного душев­ного хвилювання або при збігу тяжких особистих чи сімейних обставин;

4) вчинення правопорушення неповнолітнім;

5) вчинення правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка має дитину віком до одного року.

Перелік цих обставин є відкритим, що означає, що уповно­важена посадова особа, яка приймає рішення у справі про по­рушення митних правил, може визнати пом'якшуючими й обс­тавини, не зазначені в законодавстві, але які, на її думку, ма­ють значення при накладенні стягнення.

Обставинами, що обтяжують відповідальність за порушення митних правил (ст. 35 КпАП),визнаються фактори і умови, за наявності яких уповноважена особа може призначити більш су­воре покарання з тих, що передбачені статтею МК, за якою бу­ло кваліфіковано протиправне діяння. Вчинення правопору­шення за даних обставин, як правило, свідчить про підвищений ступінь суспільної шкідливості конкретного діяння та про ста­лу антигромадську позицію правопорушника і його схильність до протиправної поведінки. Обставини, зазначені в ст. 35 КпАП, є підставою для посилення стягнення лише за умови, що вони не передбачені як кваліфікуюча ознака конкретним юридичним складом порушення митних правил. Перелік даних обставин є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає. До обставин, що обтяжують відповідальність, належать: 1) продовження протиправної поведінки, незважаючи на ви­могу посадових осіб митних органів припинити її;

2) повторне протягом року вчинення однорідного порушен­ня митних правил, за яке особу вже було піддано стягненню;

3) вчинення правопорушення особою, яка раніше вчинила злочин;

4) втягнення неповнолітнього в правопорушення;

5) вчинення правопорушення групою осіб;

6) вчинення правопорушення в умовах стихійного лиха або за інших надзвичайних обставин;

7) вчинення правопорушення в стані сп'яніння.

Остання обставина може бути визнана обтяжуючою залежно від характеру порушення митних правил.

 


Читайте також:

 1. I. Правильно визначена мета.
 2. IV. Відповідальність сторін
 3. V Суттю Я-концепції стає самоактуалізація в межах моральних правил і більше значимих особистісних цінностей.
 4. V. Виконання вправ на застосування узагальнювальних правил.
 5. V. Етичні правила психологічних досліджень
 6. А ви слідуєте цім правилам, коли виступаєте публічно?
 7. Аверсивную терапію використовують, як правило, при лікуванні алкоголізму, нікотиновій залежності і деяких інших захворювань.
 8. Адміністративна відповідальність
 9. Адміністративна відповідальність
 10. Адміністративна відповідальність
 11. Адміністративна відповідальність
 12. Адміністративна відповідальність за порушення аграрного законодавства
Переглядів: 2598

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Контрабанда | Митна служба України та міжнародні організації

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.