Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Адміністративна відповідальність за порушення митних правил

Дізнання у справах про контрабанду провадиться митними органами.

В останні роки вельми актуальною стала контрабанда людей, особливо жінок, органів людини, що призначені для імплантації.

 

Метою адміністративної відповідальності є охорона та захист суспільних відносин у сфері правового регулювання митної ді­яльності, а також виховання громадян та посадових осіб у дусі поваги до норм митного права.

Адміністративна відповідальність за порушення митних пра­вил виконує такі функції:

превентивну(попереджувальну), реалізація якої спрямо­вана на спонукання суб'єктів митно-правових відносин до дот­римання вимог митного законодавства, запобігання вчиненню правопорушень в подальшому особою, яка раніше вже вчинила порушення митних правил (спеціальна превенція) та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень, й запо­бігання вчиненню митних правопорушень іншими особами (за­гальна превенція);

охоронну, яка полягає у витісненні та ліквідації суспіль­них відносин, що не відповідають митно-правовим нормам;

— репресивну (каральну), яка дістає свій вияв у тих неспри­ятливих наслідках, які відображені у санкції норм митного пра­ва і які повинна зазнавати особа внаслідок скоєного ним пору­шення митних правил тощо.

Адміністративна відповідальність за порушення мит­них правил — це специфічна форма реагування держави в особі митних органів або суду на вчинення правопорушень у сфері мит­ної діяльності, згідно з якою особи, що скоїли ці проступки, по­винні відповісти за свої протиправні діяння і понести за це по­карання у встановлених митним законодавством формах і по­рядку.

 

Адміністративну відповідальність, як правило пов’язують із застосуванням заходів адміністративного примусу. Проте серед численних заходів адміністративно-примусового характеру (митний контроль, адміністративне затримання; вилучення товарів і документів тощо) тільки адміністративне стягнення ви­конують функцію покарання і тільки їх застосування тягне нас­тання адміністративної відповідальності.

Адмі­ністративне стягнення — це міра покарання, що призначаєть­ся керівником (заступником) митного органу або суддею особі, винній у вчиненні порушення митних правил.

Стаття 322 МК містить перелік стягнень, які можуть бути накладені за порушення митних правил. Це:

— попередження;

— штраф;

— конфіскація товарів — безпосередніх предметів порушен­ня митних правил, товарів із спеціально виготовленими схови­щами (тайниками), що використовувалися для приховування безпосередніх предметів порушення митних правил від митно­го контролю, транспортних засобів, що використовувалися для переміщення безпосередніх предметів порушення митних пра­вил через митний кордон України (далі — конфіскація).

Попередження (ст. 324 МК) — це вид адміністративного стяг­нення, що полягає в офіційному осудженні особи, визнаної винною у вчиненні порушення митних правил, і застереженні її від вчинення подібних протиправних діянь в подальшому.

Штраф (ст. 325 МК) — це адміністративне стягнення май­нового характеру, що полягає у стягненні з правопорушника митно-правової норми певної суми грошових коштів у дохід держави.

Юридичний зміст штрафу полягає у такому:

— штраф є основним видом адміністративного покарання;

— є видом стягнення грошового характеру, яке виконує ка­ральну функцію, на відміну від цивільно-правового штрафу, який має компенсаційну природу;

— нараховується у відносно визначених одиницях — неопо­датковуваних мінімумах доходів громадян, що дозволяє йому бути величиною змінною, яка повинна залежати від умов роз­витку економіки держави, автоматично коригуватись з ураху­ванням росту темпів інфляції та змін економічної ситуації, за­лишаючись при цьому дієвим засобом адміністративного пока­рання;

— застосовується як в позасудрвому, так і в судовому порядку;

— сума штрафу у повному обсязі підлягає зарахуванню до державного бюджету.

Конфіскація (ст. 326 МК) як вид адміністративного стягнен­ня — це примусове, безоплатне звернення у власність держави предметів.

До обставин що звільняють від відповідальності за пору­шення митних правил, належать умови і фактори, за наявнос­ті яких особа, хоча й визнається винною У вчиненні право­порушення передбаченого МК, але звільняється від реаль­ного виконання покарання за свої протиправні діяння. Тре­ба зазначити, що за цих умов особа вважається правопорушником

Звільняються від відповідальності:

- іноземці які згідно з чинним законодавством та міжна­родними договорами України користується імунітетом від ад­міністративної юрисдикції України (ст. 16 КпАП),

- особи які вчинили правопорушення, яке уповноважена посадова особа визнала як малозначуще, тобто таке, що не має значної суспільної небезпеки, не спричинило або нездатне зав­дати бодай найменшої шкоди суспільним інтересам, правам свободам громадян, установленому порядку управління в сфері

Адміністративна відповідальність може бути замінена на:

— заходи виховного впливу, що можуть бути застосовані до неповнолітніх у віці від шістнадцяти до вісімнадцяти років (ст. 24-1 КпАП);

— кримінальну відповідальність у разі порушення кримі­нальної справи за матеріалами, отриманими при провадженні справи про порушення митних правил (ст. 391 МК).

Обставини, що пом 'якшують відповідальність за порушення митних правил. У ст. 34 КпАП встановлено фактори і умови, за наявності яких посадова особа митних органів чи суіщя можуть призначити менш суворі міри адміністративної відповідальнос­ті з тих, що передбачені статтею МК. На відміну від криміналь­ного закону, пом'якшення адміністративного покарання мож­ливе лише в межах санкції застосовуваної статті. Такими пом'якшуючими обставинами визнаються:

1) щире каяття винного;

2) відвернення винним шкідливих наслідків правопорушення, добровільне відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди;

3) вчинення правопорушення під впливом сильного душев­ного хвилювання або при збігу тяжких особистих чи сімейних обставин;

4) вчинення правопорушення неповнолітнім;

5) вчинення правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка має дитину віком до одного року.

Перелік цих обставин є відкритим, що означає, що уповно­важена посадова особа, яка приймає рішення у справі про по­рушення митних правил, може визнати пом'якшуючими й обс­тавини, не зазначені в законодавстві, але які, на її думку, ма­ють значення при накладенні стягнення.

Обставинами, що обтяжують відповідальність за порушення митних правил (ст. 35 КпАП),визнаються фактори і умови, за наявності яких уповноважена особа може призначити більш су­воре покарання з тих, що передбачені статтею МК, за якою бу­ло кваліфіковано протиправне діяння. Вчинення правопору­шення за даних обставин, як правило, свідчить про підвищений ступінь суспільної шкідливості конкретного діяння та про ста­лу антигромадську позицію правопорушника і його схильність до протиправної поведінки. Обставини, зазначені в ст. 35 КпАП, є підставою для посилення стягнення лише за умови, що вони не передбачені як кваліфікуюча ознака конкретним юридичним складом порушення митних правил. Перелік даних обставин є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає. До обставин, що обтяжують відповідальність, належать: 1) продовження протиправної поведінки, незважаючи на ви­могу посадових осіб митних органів припинити її;

2) повторне протягом року вчинення однорідного порушен­ня митних правил, за яке особу вже було піддано стягненню;

3) вчинення правопорушення особою, яка раніше вчинила злочин;

4) втягнення неповнолітнього в правопорушення;

5) вчинення правопорушення групою осіб;

6) вчинення правопорушення в умовах стихійного лиха або за інших надзвичайних обставин;

7) вчинення правопорушення в стані сп'яніння.

Остання обставина може бути визнана обтяжуючою залежно від характеру порушення митних правил.

 


Читайте також:

 1. I. Правильно визначена мета.
 2. IV. Відповідальність сторін
 3. V Суттю Я-концепції стає самоактуалізація в межах моральних правил і більше значимих особистісних цінностей.
 4. V. Виконання вправ на застосування узагальнювальних правил.
 5. V. Етичні правила психологічних досліджень
 6. А ви слідуєте цім правилам, коли виступаєте публічно?
 7. Аверсивную терапію використовують, як правило, при лікуванні алкоголізму, нікотиновій залежності і деяких інших захворювань.
 8. Адміністративна відповідальність
 9. Адміністративна відповідальність
 10. Адміністративна відповідальність
 11. Адміністративна відповідальність
 12. Адміністративна відповідальність за порушення аграрного законодавства
Переглядів: 1588

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Контрабанда | Митна служба України та міжнародні організації

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.012 сек.