Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


V. Етичні правила психологічних досліджень

IV. Конфіденційність

4.1. Психолог зобов'язаний додержуватися конфіденційності у
всьому, що стосується взаємин з клієнтом, його особистого жит­
тя і життєвих обставин. Виняток становлять випадки, коли вияв­
лені симптоми небезпечні для клієнта та інших людей. І психо­
лог зобов'язаний поінформувати тих, хто може надати кваліфі­
ковану допомогу.

Конфіденційності можна не додержуватись, якщо клієнт про­сить або погоджується, аби в його інтересах інформацію було пере­дано іншій особі.

4.2. Психолог не збирає додаткових відомостей про обстежуваного
без його згоди і задовольняється лише тією інформацією, яка по­
трібна для виконання професійного завдання. Запис на магнітну
стрічку і відеоплівку, фотографування і занесення інформації про
клієнта до комп'ютерних банків даних здійснюється лише за зго­
дою учасників.

Психолог зобов'язаний оберігати професійну таємницю, не поширювати відомостей, отриманих у процесі діагностичної та корекційної роботи, додержуватись анонімності клієнта (наприк­лад, під час навчання, в публікаціях). Для демонстрації та про-слуховування будь-яких матеріалів потрібний письмовий дозвіл людини, за чиєю згодою вони були записані; на вимогу клієнта матеріали негайно знищуються.

Документація роботи психологів повинна містити лише професійно необхідні матеріали. До цих матеріалів, пов'язаних з конфіденційним змістом діяльності психологів, має включатися доступ сторонніх осіб. У тих же випадках, коли психологи звертаються за допомогою до інших фахівців, потрібно спеціа­льно ознайомити їх з питаннями, що стосуються умов і терміну зберігання таких матеріалів, а також обмежень у використанні інформації про клієнта і попередити про міру відповідальності за недодержання конфіденційності.

4.5.Якщо психолог не в змозі надалі виконувати свої функції, він з'ясовує, чи потрібно зберігати матеріали (та інформацію, занесену до комп'ютера). В разі потреби психолог повинен передати викона­ння покладених на нього функцій іншому фахівцеві.

4.6.Психолог інформує клієнтів про правила додержання конфі­денційності. Смерть або зникнення обстежуваного не звільняє пси­холога від необхідності зберігати професійну таємницю.

4.7.Психолог не передає методичних матеріалів особам, які не упо­вноважені здійснювати психологічну діяльність; не розкриває суті і призначення конкретної методики (за винятком доступних роз'яс­нень правоохоронним і судовим органам).

5.1. Планування психологічних досліджень передбачає дотримання
таких умов: визначення об'єкта дослідження; чітке й однозначне
формулювання його мети і завдань; встановлення контингенту об­
стежуваних; прогнозування можливостей використання одержаних
результатів (наприклад, оцінювання перспективи професійної ус­
пішності, формування і цільного колективу, психологічного втру­
чання тощо). Психолог самостійно вибирає методи роботи, керую­
чись при цьому вимогами максимальної ефективності та наукової
обґрунтованості.

5.2. Психолог забезпечує цілковиту надійність результатів, відпо­
відає за рішення, які приймають офіційні особи на основі його вис­
новків та рекомендацій, запобігає можливим помилкам в діяльності
непрофесіоналів, котрі допомагають у роботі, але не ознайомлені з
вимогами, що стосуються обмежень у використанні інформації про
досліджуваних. Психолог несе відповідальність за правильне і до­
ступне роз'яснення непрофесіоналам суті застосовуваних психоло­
гічних методів, а також за можливі антигуманні наслідки. Щодо
психолога застосовується принцип, аналогічний принципу презум­
пції невинності у судочинстві. Вина психолога в порушенні Етич­
ного кодексу повинна бути доведена Комісією з етики Товариствапсихологів України.

5.3. Психолог зводить до мінімуму ризик ненавмисного негативно­го впливу на тих, хто бере участь в експерименті. Коли очікується, що дослідження або лікування може викликати у клієнта психоге­нну реакцію, психолог повинен отримати дозвіл на проведення ро­боти з ним Комісії з етики. Якщо умови експерименту потребують необізнаності досліджуваних з його суттю і результатами, психолог має пересвідчитися в тому, що це не завдасть шкоди жодному з учасників досліду. Такі відомості можуть бути розкриті після за­вершення експериментальної програми.

5.4. Психолог заздалегідь інформує клієнтів про право відмови­тися від участі в дослідженні. Коли ж попри це вони дають згоду взяти участь у експерименті, психолог має переконатися в тому, що таке рішення прийняте незалежно від нього або інших осіб (наприклад, батьків, опікунів, піклувальників, які наполягають пройти обстеження).


Читайте також:

 1. А ви слідуєте цім правилам, коли виступаєте публічно?
 2. Аксіоматизація знань та причинні зв'язки у методології наукових досліджень
 3. Активне управління інвестиційним портфелем - теоретичні основи.
 4. Аналіз останніх досліджень та публікацій.
 5. Арифметичні оператори
 6. Арифметичні операції
 7. Арифметичні операції в різних системах числення
 8. Арифметичні операції над цілими числами
 9. Арифметичні цикли. Оператор циклу For – Next
 10. Бюджетне фінансування наукових досліджень здійснюється шляхом базового та програмно-цільового фінансування.
 11. В плануванні й організації наукових досліджень в економіці використовуються програмно-цільові методи.
Переглядів: 847

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
III. Захист інтересів клієнта | VII. Професійна кооперація

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.