Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Основні закони хімії.

Закон збереження маси: загальна маса речовин, які вступають у хімічну реакцію, дорівнює загальній масі речовин, що утворюються внаслідок реакції.

Закон сталості складу: кожна чиста речовина молекулярної будови має сталий склад, що не залежить від місця та способу її добування. (Для речовин немолекулярної будови може не виконуватися).

Закон простих об’ємних співвідношень: співвідношення об’ємів газів, що вступають у реакцію або утворюються внаслідок неї, є співвідношенням простих цілих чисел.

Закон Авогадро: у рівних об'ємах різних газів за однакових умов міститься однакове число молекул.

Наслідок з закону Авогадро: однакови число молекул різних газів за однакових умов займає один і той самий об’єм.

До основних понять хімії відносяться: хімічний елемент, атом, молекула, проста речовина, складна речовина, алотропія, валентність, ступінь окиснення.

Хімічний елемент - це вид (набір) атомів, що характеризуються визначеною величиною заряду ядра (при цьому маса атомів може бути різною).

Атом - це найменша частинка хімічного елемента, яка є носієм його властивостей. З точки зору структури, атом - електронейтральна частинка, що складається з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів.

Молекула - це найменша частинка речовини, що є носієм її хімічних властивостей. До складу молекули можуть входити атоми одного чи кількох хімічних елементів, з’єднанних між собою хімічними зв’язками.

Валентність – здатність атомів вступати в хімічний зв’язок з певною кількістю інших атомів.

Ступінь окислення – умовний заряд атома в молекулі, який розраховано в припущені, що сполука складається з йонів.

Прості речовини – складаються з атомів одного хімічного елемента (наприклад, О2 - кисень, Н2 - водень, Ar - аргон, Cl2 - хлор, Р - фосфор тощо).

Алотропія – явище існування хімічного елемента у вигляді декількох простих речовин (наприклад, О2 - кисень, О3 - озон; вуглець – алмаз і графіт).

Складні речовини - складаються з атомів різних хімічних елементів (H2O, CO2, NH3, C2H5OH).

Відносною молекулярною Мr (або атомною Аr) масою речовини називають відношення маси молекули (або атома) т0 даної речовини до 1/12 маси атома Карбону-12 т0(С);

Моль — це така кількість речовини, яка містить стільки молекул, атомів, йонів або інших структурних одиниць, скільки міститься атомів у 0,012 кг нукліда Карбону 12С.

Число структурних одиниць, що міститься в одному молі будь-якої речовини, називають числом Авогадро. Число Авогадро становить 6,021023.

Кількість речовини можна розрахувати за формулами:

Крім відносної молекулярної маси Мr, у хімії та фізиці широко застосовують поняття молярна маса ”.

Молярною масою (M) називають масу речовини, взятої в кількості один моль.

М=m/n

 

Моль будь-якого газу за нормальних умов займає об'єм 22,4 л. Цей об'єм називається молярним об 'ємом газу.

Рівняння Клапейрона – Менделєєва:

PV = (m/M)RT.

де Р – тиск, Па; V – обєм, м3; m – маса, г;M – молярна маса, г/моль; Т – температура, К; R – універсальна газова стала, що дорівнює 8,314 Дж/(моль К).

В деяких випадках зручно користуватися об'єднаним газовим законом:

PV/T = const ,або Р1V1/T1 = Р2V2/T2, або PV/T= P0V0/T0

де P0= 101,3 кПа; T0= 273 К.

Для фахівців з пожежної безпеки важливими є питання пов’язані зі знанням характеристик процесу горіння.

Горіння - це фізико-хімічний процес, для якого характерні три ознаки: хімічне перетворення, виділення тепла та випромінювання світла. Дві з них - це предмет вивчення хімії.

 

Приклад 1.

Визначити простішу формулу оксиду сірки, якщо відомо, що масова частка сірки в цьому оксиді складає 40%.

Розв’язання.

1.Візьмемо 100 г оксиду сірки. Маса сірки та кисню буде складати:

m(S) = m(оксиду) × w(S) = 100 × 0,4 = 40 г

m(О) = m(оксиду) × w(О) = 100 × 0,6 = 60 г

2. Розрахуємо відповідні кількості молей сірки та кисню:

n(S) = m(S)/M(S) = 40/32 = 1,25 моль,

n(О) = m(О)/M(О) = 60/16 = 3,75 моль.

3.Визначимо відношення кількості сірки та кисню.

n(S)/n(O) = 1,25/3,75; або в цілих числах:

n(S)/n(O) = 1:3.

Тобто простіша формула оксиду сірки SO3.

 

Приклад 2.

Обчислити молярну масу газу, якщо за нормальних умов маса 0,112 л цього газу дорівнює 0,22 г.

Розв'язання.

Згідно з рівнянням Клапейрона - Менделєєва:

P ´ V = (m/M) ´ R ´ T; M = m ´ R ´ T /(P ´ V),

де М - молярна маса, г/моль; m - маса газу, г; V - об'єм газу, ( м3 ); P - тиск, Па; T - температура, К.

M = 0.22´8.314´298/(101.3´103´0.12´10–3) = 44.0 г/моль.

 

Приклад 3.

Обчислити об'єм кисню, який потрібний для згоряння 1 кг бензолу, якщо температура 20° С, тиск 99992 Па.

Розв'язання.

1). Складаємо рівняння реакції горіння бензолу.

2C6H6 + 15O2 = 12CO2 + 6H2O

або в розрахунку на 1 моль бензолу:

C6H6 + 7,5 O2 = 6CO2 + 3 H2O

Згідно з рівнянням реакції, на один моль бензолу витрачається 7,5 молей кисню.

М(бензолу)=12´6+1´6=78 г/моль

78 г бензолу потребує 7,5 молей кисню

1000 г бензолу потребує n молей кисню

n = 1000 ´7,5/78 = 96,2 молей кисню

2). Об'єм кисню розрахуємо згідно з рівнянням Клапейрона - Менделєєва:

V = n´R´T/P = 96.2´8.314´293/99992 = 2,34 м3.

 

Приклад 4.

Природний магній складається з трьох нуклідів з нуклонними числами 24, 25 і 26, вміст яких складає 78,6%, 10,1% і 11,3% відповідно.

Визначити відносну атомну масу магнію.

Розв’язання.

Відносна атомна маса – це середнє значення атомних мас природної суміші ізотопів.

Нехай загальна кількість атомів магнію – N.Тоді нуклідів магнію з нуклонними числами 24, 25 і 26 буде відповідно: 0,786žN, 0,101žN і 0,113žN. Їх маси будуть складати: 0,786ž24žN, 0,101ž25žN і 0,113ž26žN. Середня маса дорівнює:

 

Приклад 5.

Виразити масу молекули води в грамах.

Розв’язання.

Молярна маса води дорівнює 18 г/моль. Відомо, що один моль будь якої речовини містить 6,02ž1023 молекул. Тоді маса однієї молекули води буде дорівнювати:

m(молекули) = М(Н2О) / 6,02ž1023 = 18 / 6,02ž1023 = 2,99 ž10 –23 г.

 

Запитання для самоконтролю

1. Що вивчає хімія? В чому суть хімічних перетворень?

2. Що таке атом, молекула, хімічний елемент?

3. Що таке молярна маса і молекулярна маса?

4. Що таке кількість речовини?

5. Що таке молярний об’єм? За яких умов він вимірюється?

6. Сформулюйте закон Авогадро. Які наслідки випливають з нього?

7. Для яких речовин справедливий закон сталості складу речовини?

8. Який процес називається процесом горіння?Читайте також:

 1. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 2. II. Основні засоби
 3. II.3. Основні способи і прийоми досягнення адекватності
 4. IV. Закони ідеальних газів.
 5. VII. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ХХ ст.
 6. А) Грошовий обіг. Закони.
 7. Аграрні закони України
 8. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 9. Амортизація основних засобів, основні методи амортизації
 10. Артеріальний пульс, основні параметри
 11. Артеріальний пульс, основні параметри
 12. Б) основні джерела забруднення атмосферного повітря.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ВСТУП. Тема 1. Основні поняття і закони хімії | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.