Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Структура робочого дня виконавця

Рис. 7.1. Склад і поєднання технологічного і трудового процесів у виробничому процесі виготовлення продукції [4].

Виробнича операція— це частина виробничого процесу, що виконується стосовно певного предмета праці одним робітником або групою робітників на одному робочому місці. Технологічними елементами виробничої операції є: установка, технологічний і допоміжний переходи, позиція. Установка— це одноразове закріплення оброблюваної заготовки або деталі. Позиціяхарактеризується фіксованим положениям предмета


праці, де він підлягає технологічному впливу устаткування. Перехід— це частина операції, що характеризуется незмінністю установки та позиції, режиму роботи устаткування та інструменту.

За трудовими елементамивиробнича операція поділяється на трудові рухи, дії, прийоми.

Трудовий рух— це одноразове переміщення робочого органу людини — руки, ноги, корпуса (наприклад, протягнути руку до інструмента, взяти інструмент). Трудовий рух є найпростішим та неподільним елементом трудового процесу.

Трудова дія— сукупність трудових рухів, що виконуються без перерви одним або кількома робочими органами людини за незмшних предметів і засобів праці (наприклад, взяти деталь).

Трудовий прийом— сукупність трудових дій, що виконуються за незмшних предметів і засобів праці і становлять технологічно завершену частину операції (наприклад, установка заготовки в пристосування) [3].

Сукупність прийомів, які об'єднані з урахуванням технологічної послідовності або спільності чинників, що впливають на час виконання завдання, утворюють комплекс трудових прийомів.

Наприклад, до трудового прийому "встановлення деталі" входять такі трудові рухи: простягнути праву руку вправо (в напрямі піддону із заготовленими для обробки деталями), покласти кисть руки на деталь, захопити деталь пальцями руки. Фіксажними точками, що розділяють трудові рухи, будуть: "рука простягнута", "кисть руки лежить на деталі", "пальці руки стиснуті".

Необхідність диференціації трудової операції на дрібні складові частини при нормуванні праці обумовлюється тим, що в сукупності вони становлять метод праці, тобто спосіб виконання виробничого завдання.

Залежно від особливостей виробництва об'єктами нормування можуть бути: обсяг роботи за певний період — годину, зміну, місяць (наприклад, на видобувних та апаратурних процесах, допоміжних роботах на промислових


підприємствах); зона обслуговування (для багатоверстатників у текстильній промисловості, на обробних процесах з багатоверстатним обслуговуванням у машинобудуванні); чисельність персоналу (обслуговування потужних технологічних, енергетичних, транспортних систем ).

Для розрахунку норм праці потрібна чітка класифікація затрат часу.

Структура робочого часу виконавця або змшного робочого часу (Тзм) -це співвідношення часу роботи та часу перерв, або нормованого і ненормованого робочого часу. Час роботи(Тр) — це час, протягом якого працівник здійснює трудовий процес на своему робочому місці протягом зміни. Він складається із часу продуктивно! роботи (Ти.р) і часу непродуктивно! роботи (Тр.и).

До непродуктиеної роботи належить усунення або виправлення браку, що виник з вини самого працівника, виконання роботи для власних потреб.

Час продуктиеної роботи характеризуется виконанням обов'язків, що передбачені регламентом (прямих і суміщуваних). Він включає час підготовчо-завершальної роботи, час оперативної роботи й час на обслуговування робочого місця.

Під час підготоечо-заеершальної роботи виконуються певні завдання на початку та наприкінці зміни, наприклад: о держания змшного завдання та нарядів; ознайомлення із завданням, виробничий інструктаж, одержання і повернення робочих креслень, технологічних карт, інструментів, пристроїв; одержання, огляд і здавання матеріалів, заготовок, деталей і вузлів; налагоджування обладнання, установления пристроїв та інструментів на початку зміни та зняття їх наприкінці зміни; здавання готової продукції або роботи.

Оперативна робота — це безпосереднє виконання змшного завдання.


Час, витрачений на неї (Топ), складається з часу виконання основних прийомів (То) і допоміжних (Тд).

Виконуючи основні прийоми (основний час), працівник здійснює безпосереднє перетворення предметів праці.

Допоміжний час затрачається працівником на дії, що необхідні для виконання основної роботи та повторюються при виготовленні кожної одиниці продукції (наприклад: установления предмету праці на верстат або стіл для оброблення, управління обладнанням, вимірювання предметів праці.

Час обслуговування робочого місця (Торм) складається з часу організаційного обслуговування (Торг) та часу технічного обслуговування (Ттех). Час організаційного обслуговуваннявикористовується для огляду робочого місця та його впорядкування, розкладання шструменту на початку зміни та прибирания наприкінці ЇЇ, чищеиня та змащуваиня обладиания. Час техшчного обслуговуваннявикористовується для догляду за обладнанням у процесі виконання певної конкретної роботи (налагодження обладнання, заміна зношеного інструменту та ін.).

Час пеуеув в уоботі виконавця (Тп) - тривалість часу, протягом якого працівник не працює. Складається з двох груп затрат часу: регламентованих і нерегламентованих перерв.

Час регламентованих перерв (Тр.п.) - це час, коли працівник не працює з об'єктивно необхідних причин. До нього належать перерви на відпочинок і особисті потреби(Твои) та перерви, зумовлені о со б лив остями техніки і технологи'(Тит).

Час нерегламентованих перерв (Тин.) - охоплює перерви, які виникають внаслідок недоліків в організації виробництва і праці. До них належать перерви, які зумовлені порушеннями трудової дисципліни (Тптд) (запізнення на роботу, прогули), перерви, що пов'язані з недоліками в роботі техніки(Тпнт) (наприклад, простої обладнання, поломки) та відпустки з дозволу адміністрації підприємства(Та).


Затрати робочого часу поділяються на нормовані і ненормовані

Нормовані затрати робочого часу включаються в норму часу, а саме затрати основного і допоміжного часу, часу на обслуговування робочого місця, на відпочинок та особисті потреби, часу регламентованих перерв та підготовчо-завершального часу. Сумарна величина цих затрат часу на одиницю продукції є штучно-калькуляційнимчасом(Тшт-к):

Тшт-к = То + Тд + Торм + Твоп + Тпт + Тпз ; (7.1.)

де То — основний час; Тд — допоміжний час; Торм— час обслуговування робочого місця; Твоп — час на відпочинок та особисті потреби; Тпт — час регламентованих перерв з організаційно-технічних причин; Тпз — підготовчо-завершальний час [3].

Ненормовані затрати робочого часу є безпосередніми втратами та в норму часу не включаються. Проведения аналізу структури затрат робочого часу на основі цієї класифікації дозволяє з'ясувати величину втрат та нераціональне використання часу на робочому місці.


Читайте також:

 1. III. Географічна структура світового ринку позичкового капіталу
 2. VІ. План та організаційна структура заняття
 3. Адміністративно – територіальний устрій і соціальна структура Слобожанщини у половині XVII – кінці XVIII століття
 4. Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура.
 5. Аналіз використання робочого часу на підприємстві
 6. Аналіз використання фонду робочого часу.
 7. АРХІВНІ ДОВІДНИКИ В СИСТЕМІ НДА: ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА
 8. Атомно-кристалічна структура металів
 9. Базова алгоритмічна структура
 10. Баланс робочого часу одного середньооблікового працівника
 11. Банківська система та її структура. Функції Центрального банку.
 12. Безцехова виробнича структура.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Виробнича операція як об'єкт нормування праці | Методи вивчення затрат робочого часу

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.