Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Правила оформлення патенту

Раціоналізаторські пропозиції дістають правову охорону у формі посвідчення на раціоналізаторську пропозицію на підприємстві, в установі чи організації, які визнали пропозицію раціоналізаторською.

Патент як форма охорони об'єктів промислової власності. Зміст патенту та умови патентоздатності винаходів, корисних моделей, промислових зразків.

Лекція № 2

Правова охорона об'єктів патентного права. Правова охорона засобів індивідуалізації учасників товарного обігу, їх товарів і послуг. Правова охорона об'єктів авторського права та суміжних прав - 2 год.

2.1 Патент, правила його оформлення патенту та зміст майнових прав, що випливають з патентів на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

2.2 Особливості правової охорони нетрадиційних результатів інтелектуальної власності.

2.3 Правова охорона засобів індивідуалізації учасників товарного обігу, їх товарів і послуг: торговельних марок, зазначень походження товару, комерційне найменування.

2.4 Особливості правової охорони об'єктів авторського та суміжних прав.

2.5. Правила міжнародної правової реєстрації об’єктів патентного права, нетрадиційних об’єктів ІВ.

 

 

Промислова власність, будучи складовою інтелектуальної власності, характеризується тим, що її об’єкти знаходять застосування у виробничій діяльності табл. 2.1.

Поняття «промислова власність» було вперше вжито в тексті ст. 1 Паризької конвенції про охорону промислової власності у 1925р. Для об’єктів права промислової власності характерна наявність територіального принципу охорони, який полягає в тому, що виключне право на такий об’єкт дійсне тільки в межах держави, де його було одержано. Виключне право на об’єкти промислової власності підтверджує спеціальний охоронний документ, виданий компетентним органом (як правило, патентним відомством).

Таблиця 2.1

Характеристика об'єктів промислової власності

Об'єкт промислової власності Об'єкт правової охорони Критерії охороноздатності Охоронний документ Термін правової охорони, роки
Винахід - продукт - процес - нове застосування відомого продукту чи процесу - новизна - винахідницький рівень - промислова придатність патент 20 або 6*
Корисна модель форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу - новизна - промислова придатність патент
Промисловий зразок результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання новизна патент
Торговельна марка (знак для товарів і послуг) будь-яке позначення (слова, літери тощо) або будь-яка комбінація позначень відповідність публічному порядку, принципам гуманності і моралі свідоцтво 10**
Географічне зазначення назва географічного місця, яка вживається для позначення товару правдивість свідоцтво 10**

 

Відносини, що виникають у зв'язку з набуттям та здійсненням права власності на винаходи (корисні моделі) в Україні, регулюються Цивільним кодексом України та Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі - Закон).

Суб’єктами права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель та промисловий зразокє:

- винахідник, автор промислового зразка;

- інші особи, які набули прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок за договором чи законом.

Майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразокє:

- право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка;

- виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії);

- виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання;

- інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Строки чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності:

- на винахід – двадцять років від дати подання заявки на винахід;

- на корисну модель – десять років від дати подання заявки на корисну модель;

- на промисловий зразок – п’ятнадцять років від дати подання заявки.

Основним способом охорони об’єктів інтелектуальної власності є видача автору або іншому суб'єкту права на об'єкт інтелектуальної власності охоронного документа: патенту чи свідоцтва.

Суть охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності полягає в тім, що автор (розроблювач) об'єкта інтелектуальної власності або інша визнана законом особа одержує від держави виключні права на створений об'єкт інтелектуальної власності на визначений період часу. Ці права регламентуються охоронним документом, що вида­ється власнику об'єкта інтелектуальної власності.

Зазначимо, що суб’єктами авторського права як форми об’єктів промислової власності є табл. 2.2.

 

Таблиця 2.2

Характеристика суб’єктів авторського права

 

Автор людина, творчою працею якої створено винахід, корисну модель чи промисловий зразок або товарний знак
Власник патенту особа, яка володіє охоронним документом, що засвідчує виключне право на використання об'єкта промислової власності
Спадкоємці автора чи власника патенту
Патентна установа Український Інститут промислової власності (Укрпатент)
Представник у справах інтелектуальної власності особа, яка діє за дорученням заявника і надає правову допомогу у сфері охорони промислової власності

 

Положення про правову охорону об’єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні (далі Положення, набрало чинності з 1.07.1994 р. згідно з Постановою Верховної Ради № 3769-12 від 23.12.1993 р.) регулює майнові та пов’язані з ними особисті немайнові відносини, що виникають у зв’язку зі створенням, правовою охороною та використанням винаходів, промислових зразків, товарних знаків і знаків обслуговування, а також відносини, пов’язані з визнанням прав автора раціоналізаторської пропозиції.

Згідно з Положенням, до об’єктів промислової власності належать винаходи, промислові зразки, товарні знаки і знаки обслуговування, які були заявлені й дістали правову охорону в Україні у формі патентів (на винаходи і промислові зразки) та свідоцтв (на товарні знаки і знаки обслуговування), виданих Державним патентним відомством України.

Характеризуючи поняття прав інтелектуальної власності, слід зазначити, що відповідно до міжнародних угод, у яких бере участь Україна, право інтелектуальної власності є частиною національного законодавства України.

Важливою подією у становленні прав інтелектуальної власності стало підписання в 1883 р. Паризької конвенції з охорони промислової власності - першої міжнародної угоди у цій сфері діяльності, як зазначено в роботі 1.

Поняття «права інтелектуальної власності» є узагальнювальним щодо таких понять, як права на твори науки, літератури і мистецтва(авторські права), права на виконання, фонограми, відеограми, передачі

Автор, що одержав охоронний документ, наприклад патент, почуває себе впевнено, оскільки його права охороняються законом. Тепер він може розкрити даний винахід для широкого кола осіб на предмет використання ними цього об’єкту на законних підставах. Якби автор не мав охоронного документа, то він, швидше за все, не розкрив би даний винахід, ніхто б не зміг скористатися ним і предмет винаходу залишився б невідомим. Крім того, закріплене охоронним документом присвоєння особистих (немайнових), а також майнових прав сприяє використанню об'єкта інтелектуальної власності, і це, мабуть єдиний спосіб отримання вигоди автором у результаті використання об'єкта інтелектуальної власності самостійно з одержанням переваг над конкурентами чи шляхом дозволу третім особам використовувати об'єкт інтелектуальної власності за ліцензійні платежі.

Часто охорону інтелектуальної власності ототожнюють з її захистом і користуються терміном "захист прав Інтелектуальної власності". Ми будемо розрізняти поняття "правова охорона" і "правовий захист". Підставою для цього служить те, що ці дві дії повинні бути розділені, тому що, по-перше, вони мають різні цілі, а по-друге, здійснюються різними організаційними структурами. Охороною (оформленням прав з видачею охоронного документа) займаються патентні органи, а захистом (у випадку порушення цих прав) - адміністративні і судові органи. Хоча якщо розглядати це питання з теоретичної точки зору, то поняття "правовий захист" у цьому контексті є складовою більш широкого поняття "правова охорона".

Можна назвати, принаймні, 4 принципи правової охорони:

1. Принцип охороноспроможності. Тобто об'єкт правової охорони повинен відповідати визначеним законом вимогам. Наприклад, винахід відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

2. Визнання за правоволодільцем виключного права на об'єкт права інтелектуальної власності.

3. Додержання прав не тільки правовласників, але й дійсних розробників (авторів, винахідників).

4. Додержання балансу інтересів правовласника з одного боку і суспільства - з іншого шляхом обмеження монополії на об'єкт права, наприклад, встановленням розумного строку дії охоронного документа.

Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка.

Умови та порядок видачі патенту встановлені законодавством.

На визнання винаходу (корисної моделі) патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього автором, впродовж 12 місяців до дати подання заявки чи дати заявлення пріоритету. Для промислового зразка цей термін становить 6 місяців.

Патент - це техніко-юридичний документ, виданий заявнику на винахід, корисну модель чи промисловий зразок, що відповідає умовам патентоспроможності і підтверджує авторство, пріоритет і право власності на зазначені об’єкти.

Після видачі патенту патентовласник отримує виключне право, що забезпечує монополію на промислове або інше комерційне використання винаходу чи промислового зразка. Патентовласник згідно із законом може заборонити будь-якій особі використовувати об’єкт патенту без спеціального дозволу. У випадку порушення виключного права патентовласник може через суд примусово стягнути плату за використання винаходу або промислового зразка.

Правова охорона не поширюється на такі об'єкти технології:

- біологічні у своїй основі процеси відтворення рослин та тварин, що не належать до небіологічних та мікробіологгічних процесів;

- топографії інтегральних мікросхем;

- результати художнього конструювання.

Не визнаються винаходами (корисними моделями):

- відкриття, наукові теорії та математичні методи;

- методи інтелектуальної, господарської, організаційної та комерційної діяльності (планування, фінансування, постачання, обліку, кредитування, прогнозування, нормування тощо);

- правила виконання фізичних вправ, проведення ігор, конкурсів, аукціонів;

- проекти та схеми планування споруд, будинків, територій;

- умовні позначення (дорожні знаки, маршрути, коди, шрифти тощо), розклади, інструкції;

- комп'ютерні програми;

- форма представлення інформації (наприклад, у вигляді таблиці, діаграми, графіка, за допомогою акустичних сигналів, вимовляння слів, візуальних демонстрацій, книг, аудіо- та відеодисків)

Згідно з частиною 4 статті 12 Закону заявка на винахід повинна стосуватися одного винаходу або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдності винаходу).

Група винаходів визнається пов'язаною єдиним винахідницьким задумом, якщо має місце технічний взаємозв'язок між цими винаходами,що виражається однією або сукупністю однакових чи відповіднихсуттєвих ознак, які визначають внесок у рівень техніки кожного із заявлених винаходів, які розглядаються в сукупності.

 

Автор (будь-яка фізична особа), творчою працею якого створено цей винахід чи промисловий зразок, а також законний спадкоємець автора чи інша фізична або юридична особа, яка одержала від автора чи його спадкоємця право на подання заявки на договірній основі, мають право подати заявку на винахід або промисловий зразок.

Право на подання заявки, насамперед, має автор. У встановлених законом випадках це право має роботодавець.

Для оформлення прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки необхідно подати відповідним чином оформлену заявку в Державний департамент інтелектуальної власності на адресу Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (далі – Укрпатент): вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601, Україна. (далі - Установа), де вона проходить експертизу (рис. 2.1).

Рисунок. 2.1. - Технологічна схема процесу правової охорони об'єктів промислової власності

Заявкина видачу охоронних документів можуть подаватися через патентного повіреного, зареєстрованого в Держпатенті України. Через патентних повірених подають заявки також особи, які проживають за межами України, або іноземні юридичні особи за межами України.

Кожна подана заявка повинна стосуватися тільки одного винаходу чи промислового зразка, а також одного товарного знака.

Вимоги до складу й оформлення матеріалів заявки, подання заявки визначаються Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" та Правилами складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України № 22 від 22.01.2001 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України за № 173/5364 від 27.02.2001 (далі – Правила).

Іноземні особи та особи без громадянства, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, реалізують свої права через представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених).

Заявка -це перелік документів, необхідних для отримання патенту:

v заява на винахід, промисловий зразок, товарний знак;

v опис суті рішення, що заявляється, із формулою винаходу;

v реферат;

v креслення;

v фотографії та інші доповнюючі матеріали.

До заявки обов’язково додаються такі документи:

• документ про сплату збору за подання заявки;

• документ, що підтверджує право заявника на зменшення розміру збору, якщо таке право у заявника є;

• доручення, що засвідчує повноваження представника заявника (якщо цей факт має місце);

• заявка про пріоритет (якщо заявник бажає скористатися правом пріоритету) і копія попередньої заявки.

За подання заявки сплачується збір:

Ø заявка на винахід 9717 грн. 5917 грн.

Ø заявка на корисну модель 4317 грн. 3367 грн.

Датою подання заявки є дата одержання Укрпатентом заявки та матеріалів.

Міжнародна заявка приймається до розгляду за національною процедурою за умови надходження її до Установи не пізніше 21 місяця, а у випадку проведення міжнародної попередньої експертизи - не пізніше 31 місяця від дати пріоритету.

Видача патенту здійснюється Укрпатентом у місячний строк після його державної реєстрації особі, що має право на його одержання. Якщо право на одержання одного і того ж патенту мають кілька осіб, їм видається один патент.

Патент на винахід чи промисловий зразок може бути визнаний недійсним повністю або частково протягом усього строку його дії у таких випадках:

невідповідності винаходу чи промислового зразка, що охороняється, умовам патентоспроможності згідно з Положенням;

наявності у формулі винаходу суттєвих ознак, які були в первинних матеріалах заявки;

неправильного зазначення в патенті автора (співавтора) винаходу або власника патенту

 


Читайте також:

 1. V. Етичні правила психологічних досліджень
 2. VI. Оформлення маршрутної документації на проведення туристичних походів та експедицій
 3. А ви слідуєте цім правилам, коли виступаєте публічно?
 4. Банк приймає до оплати вимога-доручення від платника протягом 20 календарних днів із дати оформлення його одержувачем.
 5. Будь-яку фізичну або юридичну особу, яка використовує винахід, корисну модель, промисловий зразок, захищені патентом, з порушенням закону, вважають порушником патенту.
 6. Вантажна митна декларація як основний документ при здійсненні митного оформлення вантажів
 7. Видача патенту
 8. Види бойових документів і вимоги до їх оформлення
 9. Види бойових документів і вимоги до їх оформлення
 10. Види графіків та правила їх побудови.
 11. Визначення, класифікація і правила побудови індексів
 12. ВИМОГИ ДЕРЖСТАНДАРТУ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ.
Переглядів: 1999

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
До суб’єктів суміжних прав належать виконавці, виробники фонограм і відеограм та організації ефірного мовлення. | Особливості правової охорони нетрадиційних результатів інтелектуальної власності

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.