Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Відповідальність аудитора

Ст. 22 Закону України «Про аудиторську діяльність»передбачає, що порядок застосування стягнень до аудиторів (аудиторських фірм) визначається АПУ, а її рішення щодо стягнень можуть бути оскаржені в суді.

АПУ окремим рішенням затвердила Положення про Дисциплінарну комісію Аудиторської палати України(Рішення АПУ №176/9.2 від 266.04.2007 р.), яким визначаються її головні завдання. До них, зокрема, відносяться:

- розгляд матеріалів дисциплінарного впровадження по фактам порушення аудиторами та аудиторськими фірмами України вимог Закону України «Про аудиторську діяльність», стандартів аудиту та норм професійної етики;

- прийняття рішень, спрямованих на запобігання в аудиторській практиці порушень професійних та законодавчих вимог щодо аудиторської діяльності та її якості.

Якщо під час аудиту використовуються послуги експерта, він надає результати своєї роботи письмово у вигляді висновку (звіту, розрахунку тощо). Відомості, включені до висновку експерта, повинні викладатися таким чином, щоб очевидними були їхній зміст і форма, та неможливі різні тлумачення. Він готується на паперовому, машинному або інших носіях, як мінімум у двох примірниках, один з яких надається господарюючому суб’єкту, а другий – аудиторській фірмі. Висновок підлягає включенню до робочої документації аудиторської фірми [7].

 


Питання для самоконтролю:

 

1. Які види відповідальності і перед ким несе аудитор?

2. Як розподіляється відповідальність між аудитором, замовником та третіми особами?

3. Як діє аудитор у разі виявлення суттєвої інформації, що може мати вплив на фінансову звітність клієнта? Чи несе він за це відповідальність?

4. Які нормативні документи та законодавчі акти України визначають міру відповідальності аудитора?

5. Які форми повідомлення інформації замовнику аудиту доречні?

 

 


 

Тема 11 Аудиторські послуги, їх об’єкти і види

Лекція 1 Сутність, об’єкти та види аудиторських послуг

План:

1 Поняття аудиторських послуг та їх видів

2 Завдання з надання впевненості

Питання для самостійної роботи:

1 Законодавча та нормативна база надання аудиторських послуг

Мета заняття: надання студентам теоретичних знань щодо сутності та видів аудиторських послуг

 

Рекомендована література:

Основна:

1. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітні 1993 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №23.

2. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: Видання 2006 року: Пер. З т.... – К.: ТОВ «ІАМЦ АУ «СТАТУС», 2006. – 1152 с.

3. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку / Уклад. В. Кузнєцов. – Х.: Фактор, 2009. – 416 с.

Додаткова:

4. Бондаренко Н.О., Понікаров В.Д., Попова С.М. Аудит суб’єктів підприємницької діяльності: Навчальний посібник. – Київ: центр навчальної літератури, 2004. – 300с.

5. Кузькін Є.Ю. Організація і методика аудиту: навч. посіб./ Є.Ю. Кузькін, М.М. Коваленко, Н.О. Бондаренко, В.Д. Понікаров; Харківський інститут фінансів УДУФМТ. – Х.: ХІФ УДУФМТ, 2009. – 232 с.

6. Н.Л. Шкіря, Т.Г. Нікульникова, Н.В. Залізняк. Аудит: Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 224 с.

7. Пшенична А.Ж. Аудит: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 320 с.

 

Питання 1 Поняття аудиторських послуг та їх видів

 

Партнерські контакти аудиторської фірми із суб’єктами господарювання не обмежуються аудиторськими перевірками. Серед комплексу послуг, які можуть надати аудиторські фірми, є багато можливостей. Перелік послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми),визначається Аудиторською палатою України відповідно до стандартів аудиту.

Послуги, які надаються аудиторами (аудиторськими фірмами),поділяються на:

- завдання з надання впевненості, що виконуються згідно з Міжнародною концептуальною основою завдань з надання впевненості та відповідними стандартами (Міжнародними стандартами аудиту МСА 100-999, Положеннями з міжнародної практики аудиту ПМПА 1000-1999, Міжнародними стандартами завдань з огляду МСЗО 2000-2699, Міжнародними стандартами завдань з надання впевненості МСЗНВ 3000-3699);

- супутні послуги, визначені Міжнародними стандартами супутніх послуг МССП 4000-4699 (завдання з виконання погоджених процедур щодо фінансової звітності та підготовка фінансової звітності);

- інші послуги, пов’язані з професійною діяльністю аудиторів (аудиторських фірм), які визначені Аудиторською палатою України відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність»;

- організаційне та методичне забезпечення аудиту (розробка та видання методичних матеріалів, проведення професійних тренінгів для практикуючих аудиторів, здійснення заходів контролю якості аудиторських послуг).

Під послугами, супутніми аудиту, розуміють послуги, які аудитори, керуючись МССП 4000-4699, можуть надати суб’єктам господарювання окрім проведення аудиту.

Метою МССП 4400 «Завдання з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації» є встановлення положень і надання рекомендацій щодо професійної відповідальності аудитора щодо форми і змісту висновку, який надається аудитором за результатами виконаної роботи. Завдання з виконання погоджених процедур може включати проведення аудитором визначених процедур відносно окремих статей фінансової інформації (наприклад, дебіторської/кредиторської заборгованості, обсягів продажу та прибутку підрозділів суб’єкта господарювання тощо), фінансового звіту (наприклад, балансу) чи навіть повного пакету фінансових звітів. Згідно з МССП 4400 аудитор не висловлює упевненість, а надає лише звіт про фактичні результати погоджених процедур.

Метою МССП 4410 «Завдання з підготовки фінансової інформації» є встановлення положень та надання рекомендацій стосовно професійних обов’язків аудитора при виконанні завдань з підготовки фінансової інформації, а також відносно форми і змісту висновку, який аудитор надає у зв’язку з такою підготовкою. Завдання з підготовки інформації, як правило, містить підготовку як окремих фінансових звітів, так і повного їх пакету. Окрім цього, завдання з підготовки інформації може включати збирання, класифікацію та узагальнення іншої фінансової інформації.

Відповідно до ст. З Закону України «Про аудиторську діяльність»,аудитори (аудиторські фірми) можуть надавати інші аудиторські послуги,пов'язані з їхнього професійною діяльністю, зокрема по веденню та відновленню бухгалтерського обліку, у формі консультацій з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності,експертизи та оцінки стану фінансово-господарської діяльностіта інших видів економіко-правового забезпечення господарської діяльності суб'єктів господарювання.

Об’єкти аудиторських послуг залежать від виду послуг і обираються аудитором самостійно.

 

Питання 2 Завдання з надання впевненості

 

До завдань з надання впевненості належать:

1) аудит історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності;

2) огляд історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності;

3) завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації:

- оцінювання (перевірка) ефективності (відповідності) системи внутрішнього контролю (аудиту);

- оцінювання (перевірка) ефективності (відповідності) використання виробничих потужностей;

- оцінювання (перевірка) ефективності (відповідності) функціонування системи управління;

- оцінювання (перевірка) ефективності (відповідності) системи матеріального стимулювання та оплати праці персоналу замовника або третіх осіб;

- оцінювання (перевірка) ефективності (відповідності) систем управління персоналом;

- оцінювання (перевірка) ефективності (відповідності) інформаційних систем (технологій);

- оцінка (перевірка) ефективності систем інформаційної безпеки діяльності підприємства;

- оцінювання (перевірка) ефективності (відповідності) систем корпоративного управління;

- оцінювання відповідності діяльності підприємства вимогам законодавства (податкового, митного, господарського тощо):

- оцінювання (перевірка) відповідності вимогам законодавства управлінських рішень або окремих господарських операцій:

- економічні експертизи (в тому числі судова за наявності відповідної атестації судового експерта);

- оцінювання вартості активів (у тому числі незалежна за наявності кваліфікаційного свідоцтва оцінювача);

- оцінювання (тестування) надійності системи бухгалтерського обліку;

- оцінювання (тестування) відповідності рівня професійних знань персоналу бухгалтерії;

- здійснення на замовлення розрахунків (економічний, фінансовий, стратегічний та інші види аналізу) для оцінювання стану та результатів господарської діяльності;

- перевірка прогнозної фінансової інформації;

- інші завдання, які виконуються як завдання з надання впевненості.

Відповідно до повноважень АПУ, визначених у ст.12 Закону України «Про аудиторську діяльність», щорічно Аудиторська палата України отримує від аудиторських фірм та аудиторів звіти про виконані ними роботи, здійснює їх аналіз та подає до Кабінету Міністрів України узагальнену інформацію про стан аудиторської діяльності в Україні.

Форма такої звітності затверджена АПУ Рішенням від 16.01.2007р. № 170 «Про Звіт аудиторських фірм/аудиторів про надані аудиторські послуги за формою №1-аудит» [7].

 


Питання для самоконтролю:

1 Як поділяються послуги, які надаються аудиторами (аудиторськими фірмами)?

2 Хто визначає перелік послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми)?

3 Що є метою МССП 4400 «Завдання з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації»?

4 Що є метою МССП 4410 «Завдання з підготовки фінансової інформації»?

5 Від чого залежать і як обираються об’єкти аудиторських послуг?

6 Які послуги відносяться до завдань з надання впевненості?

7 Ким і коли затверджена річна форма звіту аудиторських фірм та аудиторів про виконані ними роботи?

 

 


 

Тема 11 Аудиторські послуги, їх об’єкти і види

Лекція 2 Сутність завдання з погоджених процедур, завдання з підготовки інформації та склад інших послуг, пов’язаних з професійною діяльністю аудиторів

План:

1 Сутність завдання з погоджених процедур та завдання з підготовки інформації

2 Склад інших послуг, пов’язаних з професійною діяльністю аудиторів

3 Види консультування в професійної діяльності аудиторів (аудиторських фірм)

Питання для самостійної роботи:

1 Сутність організаційного та методичного забезпечення аудиту

Мета заняття: надання студентам теоретичних знань щодо сутності завдань з погоджених процедур, завдань з підготовки інформації та складу інших послуг, пов’язаних з професійною діяльністю аудиторів

Рекомендована література:

Основна:

1. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітні 1993 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №23.

2. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: Видання 2006 року: Пер. З англ.. – К.: ТОВ «ІАМЦ АУ «СТАТУС», 2006. – 1152 с.

3. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку / Уклад. В. Кузнєцов. – Х.: Фактор, 2009. – 416 с.

Додаткова:

4. Бондаренко Н.О., Понікаров В.Д., Попова С.М. Аудит суб’єктів підприємницької діяльності: Навчальний посібник. – Київ: центр навчальної літератури, 2004. – 300с.

5. Кузькін Є.Ю. Організація і методика аудиту: навч. посіб./ Є.Ю. Кузькін, М.М. Коваленко, Н.О. Бондаренко, В.Д. Понікаров; Харківський інститут фінансів УДУФМТ. – Х.: ХІФ УДУФМТ, 2009. – 232 с.

6. Н.Л. Шкіря, Т.Г. Нікульникова, Н.В. Залізняк. Аудит: Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 224 с.

7. Пшенична А.Ж. Аудит: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 320 с.

 

Питання 1 Сутність завдання з погоджених процедур та завдання з підготовки інформації

 

Встановлення положень і надання рекомендацій стосовно професійної відповідальності виконавців, а також форми і змісту висновку (звіту), що надається у зв'язку з виконанням супутніх послуг аудиторської фірми описано в МССП 4400 «Завдання з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації», МССП 4410 «Завдання з підготовки фінансової інформації».

Відповідно до цих стандартів, супутні послугиохоплюють погоджені процедури стосовно фінансової інформації та завдання з підготовки фінансової інформації.

Завдання з погоджених процедур. Метою завдання з погоджених процедур є виконання тих аудиторських процедур, які були погоджені між аудитором, суб’єктом господарювання та будь-якими третіми сторонами, а також надання звіту про їх результати.

Оскільки аудитор надає лише звіт про фактичні результати погоджених процедур, упевненість не висловлюється. Користувачі звіту самі оцінюють процедури та результати, наведені аудитором у звіті, і роблять висновки.

Звіт надається лише тим сторонам, які дали свою згоду на проведення таких процедур, оскільки інші сторони, які не знають причин їх проведення, можуть неправильно тлумачити їх результати.

Загальними принципами завдання з погоджених процедур є:

1 Етичні (чесність, об’єктивність, професійна компетентність і належна ретельність, конфіденційність, професійна поведінка, технічні стандарти).

2 Визначення умов завдання.

Узгодження вимагають такі питання:

- характер завдання, зокрема той факт, що виконані процедури не є аудиторською перевіркою або оглядом і що не буде висловлено впевненості;

- мета завдання;

- перелік фінансової інформації, до якої застосовуватимуться погоджені процедури;

- вид, термін та обсяг конкретних процедур;

- передбачувана форма звіту про фактичні результати;обмеження щодо розповсюдження звіту.

3 Планування.

Аудитор повинен скласти план роботи для ефективного виконання завдання.

4 Процедури та докази.

Аудитор повинен виконати погоджені процедури та використати отримані докази як основу для висновку.

Процедури, які використовують для виконання завдання:

- запит та аналіз;

- перерахунок, порівняння та інші перевірки точності записів;

- спостереження;

- перевірка;

- одержання підтверджень.

5 Звітність.

У звіті про завдання з погоджених процедур треба зазначити мету й погоджені процедури, щоб окреслити вид і обсяг виконаної роботи.

Завдання з підготовки інформації. У завданні з підготовки інформації бухгалтер має використовувати бухгалтерський, а не аудиторський досвід для збирання, класифікації та узагальнення фінансової інформації.

 

Питання 2 Склад інших послуг, пов’язаних з професійною діяльністю аудиторів

 

В перелік інших послуг, пов'язаних з професійною діяльністю аудиторів (аудиторських фірм), входять:

- навчальне консультування - передбачає інформування співробітників клієнта про нові наукові і технічні досягнення з їх одночасним впровадженням у господарську діяльність шляхом проведення наукових семінарів, навчання на курсах підвищення кваліфікації;

- проведення професійних тренінгів - передбачає читання курсів лекцій, проведення практичних занять, семінарів спеціалістами аудиторської фірми;

- навчання облікового персоналу - така послуга виступає як продовження послуги з організації бухгалтерського обліку. Аудиторська фірма підбирає і готує для роботи в бухгалтерії підприємства штат співробітників, починаючи від бухгалтерів і закінчуючи головним бухгалтером та фінансовим директором;

- розробка для замовників документів - опрацювання документів необхідних для легалізації та організації господарської діяльності (статути, накази, внутрішні норми та правила, документи системи стимулювання персоналу);

- ведення бухгалтерського обліку - на підприємстві, яке не має бухгалтерської служби, облік може вестися спеціалізованою аудиторською фірмою чи аудитором на договірних засадах;

- відновлення бухгалтерського обліку - ця послуга проводиться за певний період, носить разовий характер та вимагає високої кваліфікації аудитора. Замовник надає аудитору всі документи по господарських операціях за певний період, а аудитор складає необхідні розрахунки, реєстри і формує бухгалтерську звітність;

- складання фінансової звітності - такий вид послуг може бути наслідком проведеного аудиторською фірмою комплексу робіт з ведення бухгалтерського обліку, або ж бути самостійним видом робіт аудиторської фірми - складання звітності за даними облікових реєстрів, наданих замовником;

- складання податкових декларацій та звітів - комплексу робіт з ведення податкового обліку, або ж бути самостійним видом робіт аудиторської фірми - складання звітності за даними облікових реєстрів, наданих замовником;

- представлення інтересів замовника - передбачає попередню здачу і захист в усіх державних, соціальних фондах, надання статистичної звітності органам статистики;

- інші види аудиторських послуг - надання цих послуг не повинно суперечити стандартам аудиторської діяльності, Кодексу професійної етики аудитора, чинному законодавству України та рішенням АПУ.

 

Питання 3 Види консультування в професійної діяльності аудиторів (аудиторських фірм)

 

Окремим напрямом надання аудиторських послуг є процедури консультування.

Відповідно до ст.7 Закону України «Про аудиторську діяльність», аудиторські послуги у вигляді консультацій можуть надаватись усно або письмово з оформленням довідки та інших офіційних документів. Аудиторські послуги у вигляді експертиз оформляються експертним висновком або актом.

Результати надання інших аудиторських послуг оформляються відповідно до стандартів аудиту [7].

Основними видами консультуванняв професійній діяльності аудиторів (аудиторських фірм) можуть бути:

1. Консультування з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності:

- обрання облікової політики;

- встановлення та дотримання методології бухгалтерського обліку;

- організація бухгалтерського обліку;

- організації податкового обліку та податкової звітності;

- консолідації фінансової звітності;

- трансформації звітності за іншою, ніж та, що застосовується, концептуальною основою;

- інші види консультацій замовника з питань обліку, звітності, оподаткування.

2. Консультації з питань системи внутрішнього контролю.

3. Консультації з питань оподаткування.

4. Консультації з питань застосування інформаційних технологій.

5. Консультації з інших питань управління та ведення бізнесу:

- правового забезпечення прийняття (або результатів прийняття) управлінських рішень щодо зміни форм власності, форм господарювання, функцій власності, легітимності окремих господарських операцій, та ін.;

- організаційного забезпечення управління - структуризація, реструктуризація, перебудова, розробка нової системи обліку, внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту, управління в цілому, розробка внутрішніх інструкцій для посадових осіб, внутрішніх стандартів корпоративного управління тощо;

- інформаційного забезпечення управління - консультування щодо вибору програмних продуктів або технічної бази з автоматизації обліку та внутрішнього контролю (аудиту);

- розроблення схем документообігу, форм внутрішніх документів та інформаційних потоків у системі управління замовника; проведення тренінгів, внутрішньофірмових семінарів з питань обліку, оподаткування, правового забезпечення та організації управління, безпеки бізнесу для співробітників замовника тощо;

- управління грошовими потоками, інвестиційної політики.

Організаційне та методичне забезпечення аудитуголовним чином спрямоване на:

- розроблення та видання методичних матеріалів (вказівок, рекомендацій, практичних посібників, внутрішніх стандартів, програмного забезпечення) для аудиторів та аудиторських фірм;

- проведення професійних тренінгів для практикуючих аудиторів;

- здійснення заходів з контролю якості аудиторських послуг.

 


Питання для самоконтролю:

 

1 Які погоджені процедури охоплюють супутні послуги?

2 Що є метою завдання з погоджених процедур?

3 Якими загальними принципами керується аудитор при виконанні погоджених процедур?

4 Що необхідно зазначити у звіті про завдання з погоджених процедур?

5 Що входить у перелік інших послуг, пов’язаних з професійною діяльністю аудиторів (аудиторських фірм)?

6 Які види консультування надаються аудиторами (аудиторськими фірмами)?

7 Що входить у склад організаційно-методичного забезпечення аудиту?

 

 


 

Тема 12 Внутрішній аудит: його сутність, об’єкти і суб’єкти

Лекція 1 Внутрішній контроль: суть, класифікація, об’єкти і суб’єкти

План:

1 Сутність внутрішнього контролю та його класифікація

2 Об’єкти і суб’єкти внутрішнього контролю

Питання для самостійної роботи:

1 Форми внутрішнього контролю

Мета заняття: надання студентам теоретичних знань щодо сутності, об’єктів та суб’єктів внутрішнього аудиту.

Рекомендована література:

Основна:

1. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітні 1993 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №23.

2. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: Видання 2006 року: Пер. З англ.. – К.: ТОВ «ІАМЦ АУ «СТАТУС», 2006. – 1152 с.

3. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку / Уклад. В. Кузнєцов. – Х.: Фактор, 2009. – 416 с.

Додаткова:

4. Бондаренко Н.О., Понікаров В.Д., Попова С.М. Аудит суб’єктів підприємницької діяльності: Навчальний посібник. – Київ: центр навчальної літератури, 2004. – 300с.

5. Кузькін Є.Ю. Організація і методика аудиту: навч. посіб./ Є.Ю. Кузькін, М.М. Коваленко, Н.О. Бондаренко, В.Д. Понікаров; Харківський інститут фінансів УДУФМТ. – Х.: ХІФ УДУФМТ, 2009. – 232 с.

6. Н.Л. Шкіря, Т.Г. Нікульникова, Н.В. Залізняк. Аудит: Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 224 с.

7. Пшенична А.Ж. Аудит: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 320 с.

 

Питання 1 Сутність внутрішнього контролю та його класифікація

 

Однією з функцій управління окремим суб'єктом є внутрішній контроль, суб'єкти якого здійснюють порівнянняпланових і фактичних значень параметрів, проводять аналогіюз зовнішнім економіко-правовим середовищем, виявляють відхилення в параметрах, визначають оцінку небезпечності розміру відхилень для суб'єкта господарювання, виявляють фактори, що викликали відхилення, а також визначають ступіньїхвпливу, проводять підготовку інформаційної бази для прийняття управлінських рішень.

Внутрішній контроль— це процес, який забезпечує відповідність функціонування конкретного об'єкта прийнятим управлінським рішенням і спрямований на успішне досягнення поставленої мети.

Основною метоювнутрішньогоконтролює об'єктивне вивчення фактичного стану справ у суб'єкта господарювання, виявлення та попередження тих факторів і умов, які негативно впливають на виконання прийнятих рішень і досягнення поставленої мети, та доведення цієї інформації до органу управління.

Внутрішній контроль за діяльністю цехів, бригад, ділянок та інших внутрішньогосподарських формувань проводиться в суб'єктах господарювання їх керівникамиі спеціалістами при виконанні ними своїх функціональних обов'язків, а також штатними контролерами, ревізорами та аудиторами.

Належне функціонування системи внутрішнього контролю залежить також від працівників, яким доручена відповідна діяльність. Система відбору, найму, просування по службі, навчання і підготовки кадрів повинна забезпечувати високу кваліфікацію і чесність відповідного персоналу.

Відповідальність за розробку і практичне ведення системи внутрішнього контролю покладається накерівництвоекономічного суб'єкта. Від нього залежить, щоб система внутрішнього контролю відповідала розмірам і специфіці діяльності економічного суб'єкта, функціонувала регулярно та ефективно.

Внутрішній контроль класифікують за певними ознаками.

Залежно від часупроведеннявнутрішній контроль поділяється на попередній, поточний (оперативний)іподальший.

Попередній контрольздійснюється до прийняття управлінських рішень і здійснення господарських операцій. Управлінський персонал та головний бухгалтер здійснюють попередній контроль шляхом візуваннядоговорів і угод на отримання і відпускання матеріальних цінностей, виконання робіт і надання послуг; підготовки наказів про встановлення робітникам посадових окладів, надбавок до заробітної плати і про преміювання робітників підприємства тощо. Попередній контроль необхідний на всіх рівнях управління. Об'єктамипопереднього контролю можуть бути внутрішньогосподарські плани, проектно-кошторисна документація, документи на відпуск товарно-матеріальних цінностей і готової продукції, на видачу грошових коштів, договори і т. ін. Метапопереднього контролю - попередити протизаконні дії посадових осіб, протизаконні та економічно недоцільні господарські операції; забезпечити економне й ефективне витрачання господарських ресурсів; не допустити невиробничих витрат.

Мета поточного (оперативного) контролю - виявити в процесі господарських операцій негативні відхилення в господарській діяльності, які в процесі попереднього або наступного контролю можуть бути не виявлені, знайти внутрішньогосподарські резерви подальшого зростання ефективності виробництва. У зв'язку з цим поточному контролю необхідно приділяти особливу увагу з боку персоналу суб'єкта господарювання, безпосередньо зацікавленого в покращанні результатів господарсько-фінансової діяльності.

При поточному (оперативному) контролі аналізуються показники оперативної звітності, здійснюються тематичні перевірки спеціалістами підприємств, а також внутрішніми аудиторами та ревізорами. Особливо ефективним є поєднання поточного контролю з попереднім, що має важливе значення для попередження невиробничих витрат, своєчасного запобігання можливим розкраданням і втратам матеріальних ресурсів і грошових коштів.

Наступний контрольздійснюється після господарських операцій на підставі даних, зафіксованих у первинних документах, реєстрах бухгалтерського обліку і в бухгалтерській звітності.

Мета наступного контролю - перевірка доцільності й законності господарських операцій за певний період, виявлення недоліків у роботі, порушень і зловживань, якщо вони були допущені. Він допомагає виявити і мобілізувати резерви для подальшого покращання всіх виробничих та економічних показників.

Найвища дієвість і ефективність контролю досягається послідовним поєднанням попереднього, поточного (оперативного) і наступного контролю.


Читайте також:

 1. IV. Відповідальність сторін
 2. Адміністративна відповідальність
 3. Адміністративна відповідальність
 4. Адміністративна відповідальність
 5. Адміністративна відповідальність
 6. Адміністративна відповідальність за порушення аграрного законодавства
 7. Адміністративна відповідальність за порушення земельного законодавства
 8. Адміністративна відповідальність за порушення митних правил
 9. Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства.
 10. Адміністративна відповідальність осіб, винних в порушенні податкового законодавства
 11. Адміністративна відповідальність та строки адміністративної відповідальності
 12. Адміністративна відповідальність. Види адміністративних стягнень.
Переглядів: 1063

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Адреса аудитора. | Залежно від джерел інформації, яка використовується при здійсненні контрольних функцій, внутрішній контроль поділяється на документальний і фактичний.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.01 сек.