Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Залежно від джерел інформації, яка використовується при здійсненні контрольних функцій, внутрішній контроль поділяється на документальний і фактичний.

Документальнийконтроль полягає у встановленні достовірності й законності господарських операцій за даними первинної документації, облікових реєстрів і звітності, в яких вони знайшли відображення.

Фактичнимназивається контроль, при якому кількісний і якісний стан об'єктів, які перевіряються, встановлюється шляхом обстеження, огляду, обміру, перерахунку, зважування, лабораторного аналізу та інших способів перевірки фактичного їх стану. До об'єктів контролю належать засоби підприємства, які включають у себе всі необоротні та оборотні активи.

Документальний і фактичний контроль тісно взаємопов'язані, тому що тільки їх спільне проведення дає змогу встановити дійсний стан об'єкта перевірки. Поєднання документального і фактичного контролю називають комбінованимконтролем.

Залежно від мети, цільового спрямування та методу організаціїрозрізняють ревізію, аудит, тематичну перевірку, розслідування і службове розслідування.

Ревізія- це система контрольних дій, які здійснюються за дорученням керівника суб'єкта господарювання аудиторською або ревізійною групою за діяльністю структурних підрозділів. При ревізії встановлюється законність, достовірність та економічна доцільність здійснення господарських операцій, а також правомірність дій посадових осіб, які брали участь у їх здійсненні. Основна мета ревізії - виявлення фактів господарських і фінансових порушень, розкрадань, безгосподарності й марнування; встановлення причин і умов, що сприяли виявленим господарським порушенням і зловживанням, та винних у цьому осіб; вживання заходів щодо відшкодування завданих збитків як у процесі ревізії, так і після неї; внесення пропозицій щодо усунення недоліків і порушень; притягнення до відповідальності осіб, які допустили порушення або зловживання.

За повнотою охоплення ревізованого матеріалу розрізняютьповній часткові ревізії. Повними називаються ревізії, які охоплюють усю діяльність ревізованого об'єкта за певний період часу. Часткові ревізії охоплюють тільки окремі ділянки роботи структурного підрозділу або фірми.

За обсягом ревізованих документів розрізняють суцільнійвибіркові.При суцільній ревізії перевіряються всі документи, пов'язані з даним видом операцій. При вибірковій ревізії перевіряються тільки деякі з документів на вибір.

У випадках, коли виникає необхідність у більш глибокій перевірці підрозділу, проводяться комплексні ревізії, які передбачають участь у перевірці спеціалістів-експертів за різними напрямками діяльності ревізованого об'єкта - технологів, товарознавців, економістів, спеціалістів із кадрів, будівельників, механіків та ін. Характерна особливість такої ревізії - комплексне вивчення діяльності підрозділу з застосування економічних методів аналізу в поєднанні з документальною і фактичною перевірками, із всебічним вивченням звітних і облікових даних про результати роботи.

Мета комплексної ревізії- оцінка спеціалістами фактично здійснених господарських операцій, їх відображення в бухгалтерському обліку, пошук резервів для підвищення ефективності господарської діяльності підрозділу.

Тематична перевірка- це система контрольних дій, спрямованих на вивчення однієї чи декількох сторін виробничої або господарсько-фінансової діяльності підприємств. Наприклад, перевірка збереженості матеріальних ресурсів і раціонального їх використання; забезпечення збереженості й раціонального використання обладнання; правильності розрахунків із робітниками і службовцями тощо.

Службове розслідування— це перевірка дотримання робітниками підприємства посадових обов'язків, а також нормативно-правових актів, що регулюють виробничі відносини. Вона проводиться спеціальною комісією, яка створюється наказом керівника суб'єкта господарювання, у випадках виявлення розкрадань, недостач, втрат і псування матеріальних цінностей, виготовлення бракованої продукції та в інших випадках.

 

Питання 2 Об’єкти і суб’єкти внутрішнього контролю

 

Внутрішній контрольмає свійпредмет, об'єкт і суб'єкти здійснення.

До предмета внутрішнього контролю належать усі процеси і явища, пов'язані з господарською діяльністю підприємств, при цьому межі внутрішнього контролю сягають від прийняття управлінського рішення до визначення його результативності.

Під терміном «об'єкт» слід розглядати кожен окремий елемент предмета внутрішнього контролю. Об'єктами внутрішнього контролю є господарські процеси, які в сукупності становлять господарську діяльність суб'єкта, що перевіряється. Об'єкти внутрішнього контролю досить багатогранні, тому дати їх вичерпний перелік неможливо. Сукупним об'єктом аудиту можна назвати наявність і рух засобів підприємства та джерел їх формування.

Суб'єктами внутрішнього контролю є:

- управлінський персонал та спеціалісти, до функцій яких входить попередній, поточний та подальший контроль;

- обліковий персонал на чолі з головним бухгалтером, якому належать функції контролю на всіх етапах відображення господарських процесів;

- спеціальні внутрішні контролюючі служби, створені на підприємстві з метою проведення того чи іншого контролю;

- наглядові ради;

- ревізійні комісії;

- інвентаризаційні комісії;

- комісії з розслідування якихось незвичайних подій;

- внутрішні аудиторські служби.

 

 


Питання для самоконтролю:

1.Як визначається поняття «внутрішнійконтроль»?

2.Що є основною метою внутрішнього контролю?

3. Залежно від чого класифікують внутрішній контроль

4. Що є метою попереднього контролю?

5. Мета поточного (оперативного) контролю - …?

6. Мета наступного контролю - …?

7. Документальнийконтроль полягає у…?

8. Фактичнимназивається контроль, при якому…?

9. Поєднання документального і фактичного контролю називають…?

10. Що таке ревізія і які існують її різновиди?

11. Тематична перевірка – це…?

12..Службове розслідування– це…?

13. До предмета внутрішнього контролю належать?

14. Об'єктами внутрішнього контролю є…?

15. Суб'єктами внутрішнього контролю є…?


 

 

Тема 12 Внутрішній аудит: його сутність, об’єкти і суб’єкти

Лекція 2 Сутність внутрішнього аудиту

План:

1 Сутність, мета та завдання внутрішнього аудиту

2 Об’єкти внутрішнього аудиту

3 Етапи внутрішнього аудиту

Питання для самостійної роботи:

1 Взаємозв’язок внутрішнього та зовнішнього аудиту.

Мета заняття: надання студентам теоретичних знань щодо сутності, об’єктів та суб’єктів внутрішнього аудиту.

Рекомендована література:

Основна:

1. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітні 1993 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №23.

2. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: Видання 2006 року: Пер. З англ.. – К.: ТОВ «ІАМЦ АУ «СТАТУС», 2006. – 1152 с.

3. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку / Уклад. В. Кузнєцов. – Х.: Фактор, 2009. – 416 с.

Додаткова:

4. Бондаренко Н.О., Понікаров В.Д., Попова С.М. Аудит суб’єктів підприємницької діяльності: Навчальний посібник. – Київ: центр навчальної літератури, 2004. – 300с.

5. Кузькін Є.Ю. Організація і методика аудиту: навч. посіб./ Є.Ю. Кузькін, М.М. Коваленко, Н.О. Бондаренко, В.Д. Понікаров; Харківський інститут фінансів УДУФМТ. – Х.: ХІФ УДУФМТ, 2009. – 232 с.

6. Н.Л. Шкіря, Т.Г. Нікульникова, Н.В. Залізняк. Аудит: Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 224 с.

7. Пшенична А.Ж. Аудит: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 320 с.

 

Питання 1 Сутність, мета та завдання внутрішнього аудиту

 

Невід'ємною частиною внутрішнього контролю діяльності підприємства є внутрішній аудит, який повинен виконувати не тільки контрольні функції, а, насамперед, розв'язувати завдання, що входять до сфери аудиту ефективності системи внутрішнього контролю підприємства, має охоплювати аналіз і оцінку адекватності, а також якості виконання покладених на цю систему функцій. Тобто внутрішній аудит дає оцінку контрольним процедурам та механізму внутрішнього контролю.

Внутрішній аудит— це незалежна діяльність у суб'єкта господарювання з перевірки та оцінки роботи в його інтересах.

Метавнутрішнього аудиту - допомогти членам суб'єкта господарювання ефективно виконувати свої функції.

Основне завдання внутрішнього аудиту – забезпечити ефективність функціонування всіх підрозділів підприємства на всіх рівнях управління, а також захистити законні майнові інтереси підприємства та його власників. Крім того, внутрішній аудит може вирішувати й інші завдання:

- проведення перевірок виконання наказів і розпоряджень власника та керівництва підприємства;

- перевірка правильності складання та виконання умов договорів;

- перевірка стану бухгалтерського обліку та звітності, їх достовірності і законності, доцільності господарських операцій;

- перевірка наявності, стану, правильності оцінки майна, ефективності використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, дотримання діючого порядку встановлення та застосування цін, тарифів, розрахунково-платіжної дисципліни, своєчасності сплати платежів до бюджету та позабюджетних фондів;

- проведення аналізу діяльності підприємства та його підрозділів з метою визначення шляхів підвищення ефективності господарювання;

- розробка проектів, експертних висновків та інших матеріалів, пов’язаних зі створенням нового і реорганізацією діючого підприємства тощо;

- проведення перевірок бухгалтерської звітності;

- розробка та надання керівництву пропозицій щодо удосконалення організації бухгалтерського обліку та розрахункової дисципліни, оптимізації програм розвитку, покращення структури виробництва, розширення видів діяльності, модернізації системи контролю;

- консультування керівників підрозділів, спеціалістів та працівників підприємства, власників з питань організації та управління, права, аналізу господарської діяльності та інших питань;

- організація підготовки до перевірок податковими та іншими органами зовнішнього контролю тощо;

- проведення наукових досліджень з організації та методології обліку, управління, фінансового контролю.

На практиці розділяють таки види внутрішнього аудиту:

- операційний (управлінський) аудит;

- аудит на відповідність вимогам;

- аудит фінансової звітності.

Операційний (управлінський) аудит включає в себе:

а) функціональний (міжфункціональний) аудит систем виробництва та управління – це аудит, який проводиться з метою оцінки якості виконання функцій виробництва та управління будь-яким підрозділом (посадовою особою підприємства);

б) організаційно-технічний аудит систем виробництва та управління - це аудит різних ланок систем виробництва та управління на предмет організаційної і технічної діяльності їх функціонування;

в) всебічний аудит системи виробництва і управління – це поглиблений аудит, який проявляється в сукупності з організаційно-технічним і функціональним аудитом систем виробництва та управління й контролем елементів і процесів, що пов’язують підприємство з зовнішнім середовищем

Аудит на відповідність вимогам поділяється на два підвиди:

а) аудит на відповідність принципам, який включає процедури аудиторського контролю з точки зору дотримання (виконання) підприємством законів і підзаконних актів і приписів апаратом управління підприємством;

б) аудит на відповідність доцільності, який включає процедури аудиторського контролю діяльності посадових осіб на предмет раціональності, розумності, обґрунтованості та корисності їх діяльності.

Аудит фінансової звітності поділяється на:

а) плановий, який проводиться в межах затвердженого плану роботи;

б) позаплановий, який здійснюється на вимогу власника, керівника підприємства.

 

Питання 2 Об’єкти внутрішнього аудиту

Об'єктамивнутрішнього аудиту зазвичай є окремі підрозділи або ділянки, невід'ємні складові елементи виробничої та фінансово-господарської діяльності підприємства, часто пов'язані з неперервними технологічними процесами.

До об’єктів внутрішнього аудиту відносяться:

- організація та ведення бухгалтерського обліку;

- достовірність складання і надання звітності;

- cтан використання і збереження майна;

- забезпеченість фірми власними коштами;

- фінансова стійкість підприємства;

- платоспроможність;

- система управління підприємством;

- якість роботи економічних і технічних служб;

- оподаткування і виконавча дисципліна;

- планування і стан внутрішнього контролю;

- нормування і стимулювання;

- організація і технологія виробництва;

- процеси господарської діяльності;

- проектно-кошторисна документація тощо.

Внутрішні аудитори надають керівництву суб'єкта господарювання дані аналізу й оцінки, рекомендації та іншу необхідну інформацію за результатами перевірок.

Внутрішні аудитори проводять незалежну експертну оцінку управлінських функцій суб'єкта господарювання. Вони надають головному підприємству, яке здійснює управління, результати аналізу, оцінки,рекомендації, поради й інформаціюпро діяльність підрозділу, що ними перевіряється. Внутрішні аудитори працюють як у державному, так і в приватному секторах. Вони перевіряють бухгалтерську інформацію та її достовірність, звітують перед вищестоящим керівництвом

 

Питання 3 Етапи внутрішнього аудиту

 

Для досягнення оптимальних результатів внутрішній аудит повинен виконуватися за певними етапами:

- планування перевірок;

- накопичення фактів та інформації про діяльність підрозділів;

- визначення фактичного стану діяльності підприємства;

- оцінка адекватності систем управління та контролю;

- підготовка підсумкових висновків та рекомендацій (підготовка звіту).

Для внутрішніх аудиторів важливо правильно організувати процес перевірки. На основі проведеного аналізу керівник служби внутрішнього аудиту складає плани перевірки, які повинні бути відпрацьовані з відповідними підрозділами підприємства та їх керівниками й відповідати інтересам власника. Внутрішній аудит здійснює свою діяльність у тісному контакті з керівництвом підприємства, спеціалістами апарату управління, керівниками структурних підрозділів. Плани робіт із зазначенням коштів, необхідних для їх виконання, керівник служби внутрішнього аудиту надає керівництву на розгляд.

Основний принцип діяльності внутрішнього аудиту - незалежність - визначений чітким встановленням прав, обов'язків і відповідальності, підзвітністю і підлеглістю тількикерівнику підприємства.

З метою забезпечення якісного проведення перевірок службою внутрішнього аудиту на підприємстві необхідно мати Методичні рекомендації з питань аудиторських перевірок.

У складі методичного забезпечення внутрішнього аудиту повинні бути представлені:

- аудиторські стандарти за різними перевірками внутрішнього аудиту; стандарти внутрішнього аудиту, які забезпечують дотримання вимог законодавства;

- стандарти внутрішнього аудиту з відповідності фактичної діяльності підприємства положенням засновницьких документів;

- критерії визначення повноти інформаційного забезпечення за кожним видом внутрішнього аудиювання;

- методичні рекомендації з реалізації результатів аудиторської перевірки внутрішнього аудиту і підготовки рішень і пропозицій керівництву підприємства;

- звіти внутрішніх аудиторів про проведені перевірки, консультації і видані рекомендації.

За допомогою стандартів внутрішнього аудиту здійснюється регулювання його діяльності (права, обов'язки і відповідальність) і взаємовідносин з іншими службами і спеціалістами під час проведення аудиторських перевірок конкретної ділянки обліку або підрозділу.

 


 

Питання для самоконтролю:

1 Внутрішній аудит- це…?

2 Метавнутрішнього аудиту - …?

3 Об'єктамивнутрішнього аудиту є…?

4 Масштаб і завдання внутрішнього аудиту залежать від…?

5 Основний принцип діяльності внутрішнього аудиту - незалежність – визначений…?

5 У складі методичного забезпечення внутрішнього аудиту повинні бути представлені…?

7 Для отримання аудиторських доказів при проведенні внутрішнього аудиту використовуються прийоми…?

 

 


 

Тема 13 Методичні прийоми внутрішнього аудиту

Лекція 1 Сутність методології внутрішнього аудиту

План:

1 Методологія внутрішнього аудиту

2 Чинники, що впливають на методологію внутрішнього аудиту

Питання для самостійної роботи:

1 Особливості внутрішнього аудиту за окремими напрямами господарювання та контролю

Мета заняття: надання студентам теоретичних знань щодо методичних прийомів внутрішнього аудиту

Рекомендована література:

Основна:

1. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітні 1993 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №23.

2. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: Видання 2006 року: Пер. З англ.. – К.: ТОВ «ІАМЦ АУ «СТАТУС», 2006. – 1152 с.

3. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку / Уклад. В. Кузнєцов. – Х.: Фактор, 2009. – 416 с.

Додаткова:

4. Бондаренко Н.О., Понікаров В.Д., Попова С.М. Аудит суб’єктів підприємницької діяльності: Навчальний посібник. – Київ: центр навчальної літератури, 2004. – 300с.

5. Кузькін Є.Ю. Організація і методика аудиту: навч. посіб./ Є.Ю. Кузькін, М.М. Коваленко, Н.О. Бондаренко, В.Д. Понікаров; Харківський інститут фінансів УДУФМТ. – Х.: ХІФ УДУФМТ, 2009. – 232 с.

6. Н.Л. Шкіря, Т.Г. Нікульникова, Н.В. Залізняк. Аудит: Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 224 с.

7. Пшенична А.Ж. Аудит: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 320 с.

 

 

Питання 1 Методологія внутрішнього аудиту

 

Методологія внутрішнього аудиту - це вчення про методи (способи) пізнання, за допомогою яких аудитор досліджує об'єкти внутрішнього контролю, що в сукупності формують його предмет.

Дослідження об'єктів аудиту здійснюється за допомогою загальнонаукових методів іспеціальних прийомів. До загальнонаукових методів належать індукція, дедукція, синтез, аналіз, аналогія, абстрагування, конкретизація, моделювання, класифікація. До спеціальних прийомів аудиту належать спостереження, опитування, підтвердження, підрахунок, аналітичний огляд та інші.

В процесі внутрішнього і зовнішнього аудиту можуть використовуватися одні й ті ж самі методичні прийоми. Різниця в об'єктах та основних принципах зовнішнього і внутрішнього аудиту має певний вплив на їх методологію, що виражається у формуванні та використанні аудиторських процедур. Зовнішній аудитор, дотримуючись принципу суттєвості, може помилку в 100 грн. не брати до уваги, оскільки це не суттєво впливає на достовірність фінансової звітності. Для внутрішнього аудитора ця помилка засвідчує ненадійність системи обліку, і він зобов'язаний провести додаткові процедури контролю.

Методологія аудиту визначається основними принципами, які є головними засадами для здійснення його функцій.

Методологія аудиту визначається його основними принципами. У МСА 200 «Мета та загальні принципи аудиторської перевірки фінансових звітів» визначені такі принципи аудиту: незалежність, чесність, об'єктивність, професійна компетентність та належна ретельність, конфіденційність, професійна поведінка, дотримання технічних стандартів. Ці принципи характерні не тільки для зовнішнього аудиту, а й для внутрішнього.

Разом з цим, деякі з визначених принципів аудиту мають для внутрішнього аудиту інше значення, ніж для зовнішнього.

Так, для зовнішнього аудиту принцип незалежності означає, що аудитор незалежний від керівника суб'єкта перевірки, а для внутрішнього - аудитор повинен бути незалежним від керівників структурних підрозділів підприємства.

Принцип відповідальності перед клієнтом стосується зовнішнього аудиту, а для внутрішнього аудиту – це відповідальність перед керівництвом. Зміна формулювання принципу відповідальності внутрішнього аудитора має не тільки формальний характер, а й змістовний. Відповідальність зовнішнього аудитора перед клієнтом часто полягає у матеріальній відповідальності, а відповідальність внутрішнього аудитора більшою мірою зводиться до адміністративноївідповідальності.

Стосовно принципу звітності за підсумками аудиту, то для зовнішнього аудитора є обов'язковим складання висновку та акта виконаних робіт, а для внутрішнього аудитора - складання акту перевірки.

Низка принципів зовнішнього аудиту, сформульованих у МСА, взагалі не можуть бути принципами внутрішнього аудиту. До них належать відповідальність перед третіми особами, оцінка аудиторського ризику.

Внутрішній аудитор на відміну від зовнішнього аудитора не є юридичною особою, не займається комерційною діяльністю і не несе відповідальності перед третіми .особами.

Принципи аудиту можна поділити на такі групи: професійної етики, правові, організаційні, методологічні.

Етичні принципи внутрішніх аудиторів розроблені Інститутом внутрішніх аудиторів та представлені в Кодексі етики. Цей документ – дуже важливий для професії аудитора тому, що в його основу покладена громадська довіра до гарантій, які надають внутрішні аудитори, якості виконаних перевірок. Кодекс етики поширюється на фізичних осіб, які здійснюють послуги внутрішнього аудиту, і представляють принципи діяльності внутрішнього аудиту та правила поведінки, яка очікується від внутрішнього аудитора.

У своїй роботі внутрішні аудитори повинні розробити та дотримуватись Кодексу етики внутрішнього аудитора.

Кодекс має містити у собі два основних компонента:

1) принципи, що відносяться до професії й практики внутрішнього аудиту;

2) правила поведінки, які визначають норми поведінки внутрішніх аудиторів, допомагають їм інтерпретувати й застосовувати принципи на практиці.

До правових принципів відносяться принципи відповідальності аудитора за роботу, виконану іншими аудиторами, перед замовником, перед третіми особами.

Група організаційних принципів охоплює: планування, документування процесу аудиту, звітність за підсумками аудиту, взаємодію аудиторів, поінформованість клієнта.

До методологічних принципів внутрішнього аудиту належать матеріальність, адекватність використання аудиторських процедур, система обліку і внутрішній контроль, аудиторські докази. Одним з основних методологічних принципів є принцип доказовості - стрижневий у формуванні засад методології аудиту як системи пізнання та доказовості.

 

Питання 2 Чинники, що впливають на методологію внутрішнього аудиту

 

На методологію внутрішнього аудиту мають вплив такі чинники:

- наявність внутрішньофірмових стандартів;

- види діяльності підприємства;

- об'єкти аудиторського контролю;

- політика і стиль управління;

- використання ЕОМ в аудиті.

У внутрішньофірмових стандартах аудиту повинні розкриватися основні принципи методології й організації внутрішнього аудиту.

На методологію внутрішнього аудиту мають певний вплив види діяльності підприємства. Якщо підприємство займається декількома видами діяльності, то коло об'єктів контролю розширюється, а це вимагає використання в процесі внутрішнього аудиту більше методичних прийомів і процедур. Наприклад, якщо підприємство займається тільки торгівлею, то в цьому випадку немає необхідності здійснювати контрольні обміри. Ці процедури, як відомо, використовуються в будівельних організаціях або інших підприємствах, що, крім виробництва, здійснюють будівельно-монтажні роботи.

Кожний окремий об'єкт внутрішнього аудиту потребує індивідуального підходу до використання прийомів аудиту, що є елементами його методу.

Від політики і стилю управління залежать напрям внутрішнього аудиту, глибина дослідження тих чи інших об'єктів внутрішнього контролю. В одних випадках керівництво підприємства обмежується лише аудитом фінансової звітності та тематичними перевірками окремих об'єктів контролю, а в інших - проведенням економічного аналізу, прогнозуванням бізнесу підприємства, контролю за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів у процесі виробництва, прогнозування фінансової стратегії.

Використання ЕОМ в аудиті впливає не тільки на технологію аудиторського контролю, а й на його методологію. Зокрема на методологію внутрішнього аудиту мають вплив підходи до процесу комп'ютеризації аудиторської діяльності. Системи комп'ютеризації аудиторської діяльності повинні складатися з таких компонентів: економіко-математичних; економіко-організаційних і інформаційних моделей, що відображають процес аудиту; технічних програмних, інформаційних та інших засобів, які забезпечують реалізацію моделей. Відповідно до цих уявлень комп'ютерна система складається з функціональної і забезпечувальної частини. Функціональна частина містить сукупність методик, методів і способів виконання аудиту, відображених в інформаційних і математичних моделях, стандартах, нормах тощо. Забезпечуюча частина передбачена для реалізації функцій аудиту, в зв'язку з чим вона повинна складатися з інформаційного, програмного, технічного й іншого забезпечення.

Отже, визначення основних принципів внутрішнього аудиту та інших чинників, що формують методологію внутрішнього аудиту, дають змогу ефективніше дослідити об'єкти внутрішньогосподарського контролю.

 

 

Питання для самоконтролю:

1 Методологія внутрішнього аудиту – це …?

2 Які методи належать до загальнонаукових?

3 Який МСА визначає загальні принципи аудиторської перевірки фінансових звітів?

4 Які основні компоненти має містити Кодекс етики внутрішнього аудитора?

5 Що охоплює група організаційних принципів внутрішнього аудиту?

6 До методологічних принципів внутрішнього аудиту належать …?

7 Які чинники впливають на методологію внутрішнього аудиту?

 

 


Читайте також:

 1. III. Контроль знань
 2. III. КОНТРОЛЬ і УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМУВАННЯМ
 3. MOV приймач, джерело
 4. POS -Інтелект - відеоконтроль касових операцій
 5. VII Контроль постачальника
 6. VІ. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
 7. А джерелами фінансування державні капітальні вкладення поділяються на централізовані та децентралізовані.
 8. А. Структурно-функціональна класифікація нирок залежно від ступеню злиття окремих нирочок у компактний орган.
 9. Аверсивную терапію використовують, як правило, при лікуванні алкоголізму, нікотиновій залежності і деяких інших захворювань.
 10. Активність особистості та її джерела, спрямованість особистості
 11. Акустичний контроль приміщень через засоби телефонного зв'язку
 12. Альтернативні джерела формування підприємницького капіталу
Переглядів: 1357

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Відповідальність аудитора | СИСТЕМИ ОПЕРАТИВНО- КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУВАННЯ.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.07 сек.