Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Порядок і строки здавання виручки в каси банків. Витрачання готівки.

Ліміти залишку готівки в касах: значення, порядок визначення.

 

Відповідно до чинного порядку ведення касових операцій в Україні всім підприємствам, організаціям, установам, які мають рахунки в установах банків і здійснюють касові операції з готівкою, встановлюються ліміти залишку готівки в касах відповідно до Розділу 4 (“Організація роботи з готівкового обігу установами банків”) Інструкції про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України, затвердженої Постановою Правління НБУ від 19.02.2001р. №69.

Лімітування залишку готівки в касі (ліміт каси) є граничним розміром готівки, що може залишатися в касі підприємства на кінець робочого дня, який встановлюється установою банку. Ліміт залишку готівки в касі встановлюється підприємствам установою банку щорічно протягом першого кварталу. До встановлення ліміту каси на поточний рік продовжує діяти ліміт попереднього (минулого) року.

Ліміт залишку готівки в касі для кожного підприємства (не залежно від того, перебуває воно чи ні на самостійному балансі) встановлюється як правило комерційними банками за місцем відкриття основного поточного рахунка з врахуванням:

- режиму і специфіки роботи підприємства;

- віддаленістю підприємства від установи банку;

- розміру касових оборотів;

- встановлення банком строків і порядку здавання касової виручки (надходження) в касу банку;

- графіку заїзду інкасаторів.

Відповідно ліміти залишків готівки в касах встановлюються підприємствам за двома варіантами: а) виходячи із середньоденних надходжень у каси підприємств; б) виходячи із середньоденних витрат на поточні потреби підприємства.

Всю готівку понад встановлені ліміти залишку готівки в касі підприємства зобов’язані здавати в банк у порядку і строки, встановлені установою банку для зарахування на їх рахунки. У разі, якщо ліміт залишку готівки в касі підприємства взагалі не встановлено, вся наявна готівка в його касі на кінець дня має бути здана до банку, незалежно від причин відсутності ліміту каси.

Дотримання підприємствами лімітів залишку готівки в касі, порядку і строків здавання готівки повинно контролюватися установами банків незалежно від того, чи встановлені ці ліміти безпосередньо установами банків, чи самостійно визначені клієнтами.

В окремих випадках, якщо після завершення інкасації або закінчення роботи вечірньої каси банку до каси підприємства наприкінці робочого дня надійшли значні суми готівки від здійснення господарської діяльності, в результаті чого ліміт каси був перевищений, такі підприємства не пізніше наступного робочого дня (банку і клієнта) повинні здати цю готівку в касу банку. Лише при такій умові зазначені кошти не вважаються понадлімітними у день їх оприбуткування в касі підприємства. Для встановлення лімітів залишку готівки в касі установи банків одержують від них спеціальну заявку-розрахунок за встановленою формою. У разі неподання клієнтом у визначені строки вказаної заявки-розрахунку йому встановлюється ліміт залишку готівки в касі в розмірі 1 (одного) н.о. мінімуму доходів громадян (17 грн.).

У договорах на розрахунково-касове обслуговування підприємств установи банків можуть передбачати застосування штрафних санкцій до клієнтів за неподання заявок-розрахунків на встановлення лімітів залишку готівки в касах. Відповідальність за невстановлення лімітів залишку готівки в касах підприємств покладається на установи банків у тих випадках, коли вони безпосередньо встановлюють ці ліміти.

Встановлені ліміти залишку готівки в касі, строки здавання виручки у триденний строк від дати затвердження ліміту повідомляються установами банку кожному підприємству, якому відкрито рахунок, з видачею їх безпосередньо клієнтові під його розписку. Якщо відсутній клієнт за вказаним місцезнаходженням, не повідомив банкові своєї нової адреси, або якщо неможливо встановити фактичну адресу такого клієнта, то установа банку повідомляє про неможливість повідомити йому ліміт каси відповідний орган ДПА.

4. Контролююча робота банків за своєчасністю залучення та повноти надходження готівки в каси. Контроль за видачею готівки з кас банків. Організація контролю за дотриманням касової дисципліни.

Готівкова виручка від реалізації товарів (робіт, послуг) та інші касові надходження здаються підприємствами в касу банку у встановленому порядку:

- у денні та вечірні каси установ банку (самодоставка);

- інкасаторам НБУ або інкасаторам КБ, якщо цьому банкові у встановленому порядкові дозволена служба (апарат) інкасації (через клопотання до регіонального управління НБУ – п.179 Інструкції НБУ з організації емісійно-касової роботи в установах банків України від 07.07.1994р. № 129, із змінами на 31.03.1999р.);

- підприємствам зв’язку для переказів коштів на рахунки в установах банків.

 

Обслуговування підприємств і організацій інкасаторським апаратом здійснюється на підставі тристоронніх угод між СГД, апаратом інкасації НБУ та установою банку. У разі інкасації грошової виручки власними силами банків укладається двостороння угода. Список підприємств, організацій і установ, виручка яких збирається інкасаторами, ведеться в відділі (дільниці) інкасації. На кожне підприємство складається явочна картка із присвоєнням їй номера, за яким підприємство (організація) зареєстроване у списку. Явочна картка підписується керівником або начальником відділу (дільниці) інкасації з проставленням відбитку офіційної печатки. Кожному підприємству (організації), в залежності від обсягу грошової виручки, видається необхідна кількість інкасаторських сумок з надписом на них “НБУ”. На кожній сумці проставляється номер, в якому чисельником має бути номер СГД, під яким він зареєстрований у списку, а знаменником – порядковий номер сумки.

 

Строки і порядок здавання виручки встановлюються установами банків за погодженням із керівництвом підприємств, виходячи із необхідності прискорення обігових коштів і своєчасного надходження їх до кас банків:

а) для підприємств, що мають постійну виручку, розташовані у місцевостях, де є установи банків, і виручка здається в банк у денні та вечірні каси, через інкасаторів (а при відсутності у місцевості установ банків – на підприємство зв’язку) – щоденно в день надходження грошей до кас;

б) для підприємств, що мають постійну виручку і розташовані у місцевості, де є установи банків, але вони не мають вечірніх кас і централізованої інкасації, знаходяться на значній відстані від установ банку і підприємств зв’язку – на наступний день після надходження грошей до каси;

в) для підприємств, що мають невеликі суми виручки (які за 5 днів не перевищують 10∙17 н.о. мін. доходу громадян (1700 грн.) і знаходяться на значній відстані від установ банку або підприємств зв’язку – не рідше одного разу на 5 днів.

У разі наявності у підприємств (підприємців) поточних рахунків у кількох установах банків здавання виручки може здійснюватися у різні установи банків, тобто як на основний поточний рахунок, так і на додаткові рахунки (субрахунки).

 

Контрольно-економічна робота банків за своєчасністю надходження готівки до кас.Установи НБУ, КБ здійснюють різнопланову контрольно-економічну та аналітичну роботу, спрямовану на забезпечення повноти і своєчасності здавання виручки (готівкових надходжень) до кас установ КБ. Іншим напрямком цієї роботи є контрольно-аналітична робота, об’єктом якої є виручка торгівельних підприємств і надходження готівки підприємств сфери обслуговування населення. Тому установи банків в обов’язковому порядку ведуть спеціальний журнал, в якому реєструються усі торгівельні й інші підприємств сфери обслуговування, що мають постійну виручку, у тому числі – і не виділені на самостійний баланс. Повнота і своєчасність здавання грошової виручки підприємствами контролюється економістами кредитного (комерційного) відділу установ банків. Для здійснення вказаного контролю економісти на підставі вказаного журналу складають контрольні відомості за підприємствами, які здають виручку в денні, вечірні каси банків і через підприємства зв’язку, і передають їх бухгалтерам банку за місцем ведення рахунків клієнтів і контролерам вечірніх кас, які щоденно роблять у цих контрольних відомостях відмітки про здавання виручки.

Економісти банків зобов’язані щоденно переглядати ці контрольні відомості і вживати заходів щодо обов’язкового здавання в денну касу всієї затриманої напередодні виручки, а також недопущення затримок у подальшому. У цих відомостях економісти роблять відмітки про вжиті заходи щодо підприємств, що порушують касову дисципліну.

Установи банків щомісячно і за кожний квартал аналізують стан інкасації торгової виручки в торгівельних підприємствах, які мають рахунки в установах банків. Для аналізу стану інкасації торгової виручки торгівельних підприємств проводиться систематичний розрахунок, у якому порівнюється фактичний обсяг роздрібного товарообороту організацій із сумою інкасованої виручки, яка надійшла на рахунки цих підприємств готівкою, розрахунковими чеками, перерахуваннями та з рахунків громадян в оплату за товари, в каси інших установ банків, що перераховано електронною поштою, переказами підприємств зв’язку. Крім того, сума фактичної виручки попередньо коригується на перехідну виручку від торгівлі за звітними даними банку шляхом виключення суми, що перейшла з попереднього місяця (кварталу), і додавання виручки, що перейшла на наступний місяць (квартал), а також на виручку, що перейшла до інших банків (районів).

Розрахунок інкасованої торгової виручки комерційних банків надсилають регіональним управлінням НБУ. Регіональні управлінні НБУ складають розрахунок інкасованої торговельної виручки в цілому по регіону (області) щомісяця і за квартал.

 

Контроль за видачею готівки з кас банків. Підприємства та індивідуальні підприємці одержують готівку з власних поточних рахунків в установах банків у межах наявних на них коштів та на цілі, визначені у чеку. На вимогу банку підприємства зобов’язані представляти розрахунково-платіжні документи, що підтверджують цільове використання готівкових грошей.

Разом із тим видача готівки установами банками військовим частинам, установам, підприємствам і організаціям ЗСУ, СБУ, держкомітету у справах охорони державного кордону України, державної охорони та інших міністерств і відомств, що мають у своєму підпорядкуванні військові формування, здійснюється за грошовими чеками без обов’язкового розшифрування цілей, на які одержується готівка.

Особливу увагу установи банків зосереджують на контролі за повнотою та своєчасністю видачі готівки на оплату праці. Цільове використання цих грошей. Для здійснення такого контролю установи банків одержують від підприємств відомості про строки виплати заробітної плати, що передбачені колективними договорами та встановлені керівними органами й органами виконавчої влади.

Якщо на підприємстві виплата заробітної плати передбачена не в один, а протягом кількох днів, то установи банків спільно з керівниками підприємств встановлюють, в які конкретно дні і в яких сумах підприємства будуть одержувати гроші на заробітну плату, що повинно бути підтверджено їх письмовою згодою. У майбутньому погоджені строки підтверджуються підприємствами шляхом повідомлення банку календаря видач готівки на заробітну плату у касових заявках.

Строки виплати стипендії студентам встановлюються установами банків за погодженням з керівниками відповідних навчальних закладів або їх керівних організацій. Видача навчальним закладам грошей на виплату стипендій учням і студентам при настанні канікул проводиться незалежно від встановлених строків виплати стипендій. Керівники установ банків мають право проводити видачу грошей на виплату стипендій студентам при виїздах на практику до настання строку виплат стипендій, а також на весь період практики.

 

Організація контролю за дотриманням касової дисципліни. Установи банків відповідно до чинного порядку ведення касових операцій в Україні перевіряють дотримання касової дисципліни на всіх підприємствах, які вони обслуговують , не залежно від форми власності не менше одного разу на два роки. При виявленні порушень касової дисципліни перевірка може здійснюватися частіше. При перевірці касової дисципліни установи банків мають право одержувати від підприємств і організацій дані про їх касові обороти за джерелами надходжень і цільовим призначенням витрачання грошей.

Перевірки дотримання касової дисципліни проводяться за рішенням керівників установ банків, які щорічно затверджують плани таких перевірок, визначаючи перелік тих підприємств, у яких плануються перевірки касової дисципліни, керівники установ банків враховують, що такі перевірки в установах і організаціях, які перебувають на державному і місцевих бюджетах, проводяться фінансовими органами (КРУ, податкова).

Відповідно до планів перевірок дотримання касової дисципліни бухгалтерські працівники установ банків готують потрібні для цього дані про суми готівки, що здана до кас банку і видана ними в розрізі підприємств, що підлягають перевірці. До перевірок касової дисципліни залучаються всі економісти установ банків. Працівники, які направляються на перевірку, повинні мати посвідчення на право перевірки, підписані керівником установи банку.

При наявності у підприємства поточних рахунків у кількох установах банків перевірку касової дисципліни може здійснювати будь-який банк, у якому відкрито поточний рахунок, незалежно від того, який банк встановив ліміт залишку готівки в касі. Для підвищення ефективності контролю за дотриманням такими підприємствами касової дисципліни доцільно проводити спільні комплексні перевірки силами тих установ банків, де відкрито поточні рахунки цих суб’єктів господарювання.

Перевірка здійснюється на підставі даних бухгалтерського обліку підприємств, а при потребі – і за первинними грошовими та іншими документами: касовими ордерами, платіжними відомостями, податковими накладними, товарними і касовими чеками, рахунками-фактурами, актами виконаних робіт, наданих послуг, авансовими звітами тощо.

Умови зберігання грошей і цінностей, а також наявність готівки безпосередньо в касах на підприємствах установи банків не перевіряють. В окремих випадках установи банків при перевірках касової дисципліни можуть здійснювати контроль за достатністю в касах підприємств розмінної монети для видачі здачі громадянам.

При перевірці касової дисципліни з’ясовується:

а) наявність встановленого ліміту залишку каси;

б) забезпечення щоденного дотримання встановленого ліміту залишків готівки в касі. Понадлімітні залишки готівки в касі підприємства визначаються прямим розрахунком за кожний робочий день шляхом порівняння залишку готівки в касі на кінець дня зі встановленим підприємству банком (або самостійно визначеним ним) лімітом залишку готівки в касі, незалежно від того, чи здійснювались у цей день касові обороти, чи ні: якщо підприємство ліміт залишку готівки в касі не встановлений, то вся наявна у його касі на кінець дня готівка є понадлімітною. Крім цього, при оцінці дотримання підприємством ліміту каси банком враховуються такі вимоги та положення чинного порядку ведення касових операцій в Україні:

- дотримання підприємствами встановлених норм розрахунків між собою протягом одного дня;

- дотримання строків здавання банкові депонованих сум;

- дотримання на підприємствах порядку й строків звітування підзвітних осіб щодо витрачання коштів, отримання на відрядження та господарські витрати;

- здійснення виплат, пов’язаних з оплатою праці, й виплат дивідендів (доходу) за рахунок готівкових коштів, отриманих у банку.

в) повнота оприбуткування готівки, одержаної з каси банку, відповідність записів касової книги підприємства про суми, одержані з банку і здані в банк, даним банку. У разі розходження між даними банку і записами в касовій книзі з’ясовуються їх причини. При встановленні зловживань установи банків зобов’язані негайно передати матеріали правоохоронним органам;

г) дотримання строків і порядку здавання грошової виручки, своєчасність повернення в банк не витрачених у встановлений строк сум заробітної плати, допомог, стипендій, винагород та інших сум (депонованих сум). У разі виявлення порушень з’ясовується, протягом якого часу і яка сума не здавалася до банку;

д) витрачання готівки, одержаної у банку, на цілі, зазначені в чеку; правильність (правомірність) витрачання готівки з виручки; цільове використання готівкових грошей, отриманих у банку в значних розмірах (більше 50 тис. грн.);

е) правильність ведення касової книги та своєчасність і повнота обліку в ній надходжень і видачі готівки; правильність оформлення касиром касових ордерів.

 

Результати перевірки оформляються актом із доданням до нього довідки про касові операції підприємства за період, що перевіряється.

При проведенні спільних перевірок дотримання касової дисципліни силами установ банків, де відкрито поточні рахунки підприємств, складається спільний акт перевірки. Акт і довідки про касові операції підписуються керівником, головним бухгалтером підприємства і представником (представниками) банку. У разі відмови підписувати акт в ньому робиться напис “відмовився”, додається до акту відповідне письмове пояснення.

Якщо при перевірці касової дисципліни порушень не встановлено, то перевіряючий представник банку обмежується лише заповненням довідки про касові операції підприємства.

У разі виявлення порушень касової дисципліни чи зловживань відповідні примірники актів перевірок мають бути передані податковій адміністрації або правоохоронним органам для застосування до порушників відповідних санкцій, передбачених чинним законодавством.

Матеріали про результати перевірок дотримання касової дисципліни підприємствами і вжиті щодо порушників заходи щомісячно, не пізніше (3-го числа місяця, наступного за тим, в якому проводилася перевірка) подаються установами банків для узагальнення дирекціям (управлінням) банків.


Читайте також:

 1. The peace – порядок
 2. А.1. Порядок Magnoliales - магнолієцвіті
 3. Адміністративна відповідальність та строки адміністративної відповідальності
 4. Антидоти і порядок їхнього використання. Само і взаємодопомога при ураженні ОР.
 5. Атестація аудиторів та порядок скасування атестата
 6. Аудит комерційних банків.
 7. База оподаткування, ставки податку та порядок обчислення.
 8. Банки як провідні суб’єкти фінансового посередництва. Функції банків.
 9. Верховна Рада України: структура, функції, порядок формування та взаємодії з іншими органами влади.
 10. Види банківських рахунків та порядок їх відкриття в установах банку
 11. Види банківських розрахунків і порядок їх відкриття.
 12. Види і порядок укладання угод на валютній біржі
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Підприємствах, організаціях, в установах. | СЕМАНТИКА СЛОВА.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.